2010. évi XLI. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét a törvény melléklete tartalmazza.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Megállapodásnak az e törvény hatálybalépése napjától kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 4. §-a a Megállapodás 105. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(3) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját,valamint a (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4)[2] E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter és a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2010. évi XLI. törvényhez

GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSRA IRÁNYULÓ ÁTMENETI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ SADC-EPA-ÁLLAMOK KÖZÖTT

PREAMBULUM

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETTKÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, VALAMINT

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG(EK),

(a továbbiakban együttesen: az EK-Fél)

egyrészről, valamint

A BOTSWANAI KÖZTÁRSASÁG,

A LESOTHÓI KIRÁLYSÁG,

A MOZAMBIKI KÖZTÁRSASÁG,

A NAMÍBIAI KÖZTÁRSASÁG,

A SZVÁZIFÖLDI KIRÁLYSÁG,

(a továbbiakban: az SADC-EPA-államok)

másrészről1

FIGYELEMBE VÉVE a Felek azon kívánságát, hogy erősítsék kereskedelmi kapcsolataikat, valamint partnerségen és együttműködésen alapuló szoros és tartós kapcsolatokat hozzanak létre;

ELISMERVE az SADC-EPA-államokazon erőfeszítéseit, hogy a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség térség lakóinakgazdasági és társadalmi fejlődést biztosítsanak;

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a Felek nagy jelentőséget tulajdonítanak a többoldalú kereskedelmi rendszert irányító elveknek és szabályoknak, illetve annak, hogy ezeket átlátható és diszkriminációtól mentes módon szükséges alkalmazni;

FIGYELEMMEL a Feleknek a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) betöltött tagságából eredő jogaira és kötelezettségeire, és újólag megerősítve a többoldalú kereskedelmi rendszer jelentőségét;

ELISMERVE az SADC-EPA-államok sajátos igényeit és érdekeit és annak szükségességét, hogy foglalkozni kell különböző szintű gazdasági fejlettségükkel, valamint földrajzi és társadalmi-gazdasági aggályaikkal;

SZEM ELŐTT TARTVA az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodást (a továbbiakban: a cotonoui megállapodás);

SZEM ELŐTT TARTVA a Dél-Afrika, valamint az Európai Közösség és tagállamai között 1999. október 11-én aláírt kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodást (Trade, Development and Cooperation Agreement, TDCA);

MEGERŐSÍTVE a Felek által a kereskedelem liberalizációjának folyamatához adott támogatást és ösztönzést;

MEGERŐSÍTVE a Feleknek az SADC-EPA-államok gazdasági fejlődése iránti elkötelezettségét és ehhez nyújtott támogatását annak érdekében, hogy elérjék a millenniumi fejlesztési célokat;

MEGERŐSÍTVE a Felek az iránti elkötelezettségét, hogy az SADC-ben előmozdítsák a regionális együttműködést és a gazdasági integrációt, valamint ösztönözzék a Felek közötti kereskedelem liberalizálását;

SZEM ELŐTT TARTVA a Felek annak biztosítása iránti elkötelezettségét, hogy kölcsönös rendelkezéseik támogassák az SADC-szerződés szerinti regionális integrációt;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Felek területén új foglalkoztatási lehetőségeket teremtsenek, befektetéseket vonzanak és növeljék az életszínvonalat, miközben elősegítik a fenntartható fejlődést;

HANGSÚLYOZVA a mezőgazdaság és a fenntartható fejlődés jelentőségét a szegénység enyhítése során az SADC-EPA-államokban;

ELISMERVE a gazdasági partnerségi megállapodásban Botswana, Lesotho, Namíbia és Szváziföld sajátos körülményeit és annak szükségességét, hogy figyelembe legyenek véve a kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás (TDCA) szerinti kereskedelemliberalizáció rájuk gyakorolt hatásai;

ELISMERVE ebben a tekintetben a 2002-es dél-afrikai vámunióról szóló megállapodás szerint létrejött Dél-afrikai Vámunió (Southern African Customs Union, SACU) sajátos esetét;

ELISMERVE - sajátos és differenciált elbánással és aszimmetriával - az SADC-EPA-államok közül a legkevésbé fejlett országok közé tartozók sajátos körülményeit és igényeit;

AZZAL A MEGGYŐZŐDÉSSEL, hogy ez a Megállapodás tovább mélyíti és ösztönzi a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat;

ELISMERVE a fejlesztésfinanszírozási együttműködés jelentőségét a Megállapodás végrehajtása érdekében;

MEGÁLLAPODTAK a fentiek elérése érdekében abban, hogy megkötik ezt a Megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás):

1 A Megállapodáshoz csatoltak egy Angoláról és Tanzániáról szóló közös nyilatkozatot.

I. RÉSZ

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE IRÁNYULÓ KERESKEDELMI PARTNERSÉG

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Célkitűzések

A Megállapodás célkitűzései a következők:

a) hozzájárulás a szegénység csökkentéséhez és végleges felszámolásához egy kereskedelmi partnerség létrehozásával, amely összhangban áll a fenntartható fejlődés célkitűzésével, a millenniumi fejlesztési célokkal és a cotonoui megállapodással;

b) a regionális integráció, a gazdasági együttműködés és a felelős kormányzás előmozdítása, ennélfogva a Felek közötti és az SADC-EPA-államok közötti kereskedelemre és befektetésekre vonatkozó, hatékony, kiszámítható és átlátható szabályozási keret létrehozása és végrehajtása;

c) az SADC-EPA-államok világgazdaságba való fokozatos integrációjának elősegítése, politikai döntéseiknek és fejlesztési prioritásaiknak megfelelően;

d) az SADC-EPA-államok kapacitásának fejlesztése a kereskedelempolitika és a kereskedelemmel kapcsolatos kérdések terén;

e) a befektetések és a magánszektor kezdeményezéseinek növelésére vonatkozó feltételek támogatása, valamint az ellátási kapacitás, a versenyképesség és a gazdasági növekedés fokozása az SADC-EPA-államokban;

f) a szolidaritás és a kölcsönös érdekek alapján a Felek között meglévő kapcsolatok erősítése. E célból -a WTO-kötelezettségekkel összhangban - a Megállapodás erősíti a kereskedelmi és a gazdasági kapcsolatokat, megszilárdítja az SADC kereskedelmi jegyzőkönyvének végrehajtását, a Felek közötti kereskedelem fokozatos, aszimmetrikus liberalizációja révén támogatja a Felek közötti új kereskedelmi dinamikát, valamint megerősíti, szélesíti és mélyíti az együttműködést a kereskedelem szempontjából lényeges valamennyi területen.

2. cikk

Alapelvek

1. Ez a Megállapodás a cotonoui megállapodás 2., illetve 9. cikkében meghatározott alapvető elveken, valamint lényeges és alapvető elemeken alapul. A Megállapodás a cotonoui vívmányokra, valamint a korábbi regionális együttműködési és integrációs, illetve gazdasági és kereskedelmi együttműködési AKCS-EK partnerségi megállapodásokra épül.

2. A cotonoui megállapodást és ezt a Megállapodást egymást kiegészítő és megerősítő módon kell végrehajtani.

3. A Felek megállapodnak, hogy oly módon működnek együtt a Megállapodás végrehajtásában, amely összhangban áll azzal a fejlesztéspolitikával és azokkal a regionális integrációs programokkal, amelyekben az SADC-EPA-államok részt vesznek vagy vehetnek.

4. A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek vállalásaik és kötelezettségeik teljesítése érdekében, továbbá avégett, hogy elősegítsék az SADC-EPA-államok kapacitását, hogy végre tudják hajtani a Megállapodást.

3. cikk

Fenntartható fejlődés

1. A Felek újólag megerősítik, hogy a fenntartható fejlődés célkitűzését gazdasági partnerségük minden szintjén alkalmazni és minden szintjébe integrálni kell a cotonoui megállapodás 1., 2. és 9. cikkében meghatározott átfogó kötelezettségvállalások - különösen a szegénység csökkentésére és végleges felszámolására vonatkozó általános kötelezettségvállalás - oly módon történő teljesítése során, amely összhangban áll a fenntartható fejlődés célkitűzéseivel.

2. A Felek a Megállapodás esetében úgy értelmezik ezt a célkitűzést, mint amelyet a következőkre vonatkozó kötelezettségvállalásként kell alkalmazni:

a) a Megállapodás alkalmazása teljes mértékben figyelembe veszi az érintett országok lakosságának és a jövő nemzedékeinek emberi, kulturális, gazdasági, szociális, egészségügyi és környezeti érdekeit;

b) a döntéshozatali módszerek magukban foglalják a tulajdonosság, a részvétel és a párbeszéd alapvető elveit.

3. Ennek következtében a Felek megállapodnak, hogy együttműködnek az emberközpontú fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében.

4. cikk

Regionális integráció

1. A Felek elismerik, hogy a regionális integráció partnerségük szerves része, és hatásos eszköz a Megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez.

2. A Felek újólag megerősítik az SADC-EPA-államok körében a regionális és szubregionális integráció jelentőségét, mert általa az említett államok jobb gazdasági lehetőségeket és fokozott politikai stabilitást érhetnek el, a fejlődő országok pedig ténylegesen integrálódhatnak a világgazdaságba. A Megállapodásban tett kötelezettségvállalások sérelme nélkül szuverenitásuk gyakorlásával kizárólag az SADC-EPA-államok határozzák meg regionális integrációjuk ütemét és tartalmát.

3. A Felek különösen támogatják azokat az integrációs folyamatokat és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztéspolitikát és politikai menetrendeket, amelyek a 2002. október 21-én aláírt dél-afrikai vámuniós megállapodáson, az 1992. augusztus 17-én aláírt dél-afrikai fejlesztési közösségről szóló szerződésen és az Afrikai Unió 2000. július 11-én elfogadott alapokmányán alapulnak. Törekszenek arra, hogy partnerségük e folyamatok alapján épüljön és mélyüljön, és arra, hogy ezt a Megállapodást és az említett eszközöket egymást kölcsönösen támogató módon hajtsák végre, figyelembe véve a fejlettség, az igények, a földrajzi adottságok és a fenntartható fejlődési stratégiák megfelelő szintjeit.

5. cikk

Figyelemmel kísérés

1. A Felek vállalják, hogy az ezzel a Megállapodással létrehozott és saját meglévő részvételi folyamataikon és intézményeiken belül megfelelő mechanizmusokkal és időzítéssel folyamatosan figyelemmel kísérik a Megállapodás működését és hatását, biztosítandó, hogy annak célkitűzései megvalósuljanak, az megfelelően végre legyen hajtva, és hogy népességük - különösen a legkiszolgáltatottabb csoportok - számára a Megállapodásból a legtöbb haszon származzék.

2. A Felek azt is vállalják, hogy a Megállapodás végrehajtását érintő bármely kérdésben azonnal konzultálnak egymással.

6. cikk

Nemzetközi fórumokon való együttműködés

A Felek törekszenek arra, hogy valamennyi nemzetközi fórumon együttműködjenek, ahol a Megállapodás szempontjából lényeges kérdésekről tárgyalnak.

2. FEJEZET

FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

7. cikk

A fejlesztési együttműködés keretei

A Felek elkötelezik magukat az együttműködés iránt annak érdekében, hogy végrehajtsák a Megállapodást, és az átfogó SADC regionális integrációs folyamaton belül támogassák az SADC-EPA-államok kereskedelmi és fejlesztési stratégiáit. Az együttműködés pénzügyi és nem pénzügyi formát ölthet.

8. cikk

Fejlesztésfinanszírozási együttműködés

1. A Felek elismerik, hogy a fejlesztési együttműködés partnerségük döntő fontosságú eleme, valamint nélkülözhetetlen tényező a Megállapodás 1. cikkében megállapított célkitűzések megvalósításához. A regionális gazdasági együttműködésre és integrációra irányuló - a cotonoui megállapodásban meghatározott - fejlesztésfinanszírozási együttműködést úgy kell végrehajtani, hogy elősegítse és támogassa az SADC-EPA-államoknak a célkitűzések elérésére irányuló erőfeszítéseit, és maximalizálja a Megállapodás várható hasznát. Az együttműködés és a technikai segítségnyújtás területeit a Megállapodás 3. - és adott esetben többi - fejezete határozza meg. Az együttműködést az ebben a cikkben meghatározott módozatok szerint kell végrehajtani, folyamatosan felül kell vizsgálni, szükség esetén pedig módosítani kell a Megállapodás 108. cikkének rendelkezései szerint.

2. Az Európai Közösségnek1 a - SADC-EPA-államok és az Európai Közösség közötti, a Megállapodás végrehajtását támogató - fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos finanszírozását a cotonoui megállapodásban meghatározott szabályok és vonatkozó eljárások-elsősorban az Európai Fejlesztési Alap programozási eljárásai-, valamint az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott, vonatkozó eszközök keretében kell végrehajtani. Ebben az összefüggésben prioritást élvez ezen EPA-ra irányuló átmeneti megállapodás végrehajtásának támogatása.

3. Az Európai Unió tagállamai közösen vállalják, hogy saját fejlesztési politikáikkal és eszközeikkel támogatják a regionális gazdasági együttműködésre és integrációra, valamint a Megállapodásnak az SADC-EPA-államokban és regionális szinten történő végrehajtására irányuló fejlesztési együttműködési tevékenységeket, összhangban a kiegészítő jelleg és a segélyek hatékonyságának elveivel.

4. A Felek elismerik, hogy a Megállapodás végrehajtása és előnyeinek legteljesebb kiaknázása megfelelő forrásokat kíván. Ebben a tekintetben a Felek együttműködnek abban, hogy az SADC-EPA-államok hozzáférjenek más pénzügyi eszközökhöz is, valamint abban, hogy elősegítsék más donorok hajlandóságát arra, hogy támogassák az SADC-EPA-államoknak a Megállapodás célkitűzéseinek elérésére irányuló további erőfeszítéseit.

5. A Felek egyetértenek abban, hogy egy regionális fejlesztésfinanszírozási mechanizmus, például egy EPA-alap, hasznos eszközt jelentene a fejlesztésfinanszírozási források hatékony összegyűjtéséhez és továbbításához, valamint az EPA kísérő intézkedéseinek végrehajtásához. Az EK-Fél beleegyezik, hogy támogatja a régiónak egy ilyen mechanizmus létrehozására irányuló erőfeszítéseit. Egy kielégítő auditot követően az EK-Fél hozzájárul az alapoz.

1 A tagállamokat nem beleértve.

3. FEJEZET

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI

9. cikk

Célkitűzések

A Megállapodás végrehajtásának alkalmazásában és figyelembe véve az SADC-EPA-államok fejlesztéspolitikáját a Felek megállapodnak, hogy a kereskedelmi és gazdasági együttműködés prioritást élvező területei a következők.

10. cikk

Együttműködés az árukereskedelemben

Ezen a területen az együttműködés célja az árukereskedelem és az SADC-EPA-államok kereskedelmi kapacitásának növelése, ideértve a díjak és a vámok fokozatos megszüntetését, a származási szabályok, a kereskedelemvédelmi eszközök, a nem tarifális jellegű intézkedések - köztük az egészségügyi és növény-egészségügyi (sanitary and phyto-sanitary, a továbbiakban: SPS) intézkedések és a kereskedelem technikai akadályai (technical barriers to trade, a továbbiakban: TBT) - megfelelő végrehajtását, valamint a vámügyi együttműködés és a kereskedelemkönnyítés előmozdítását.

11. cikk

Együttműködés a kínálati oldal versenyképességében

Az e cikk szerinti együttműködés célja az SADC-EPA-államok versenyképességének növelése és a kínálati oldalon lévő akadályok eltávolítása nemzeti, intézményi és különösen vállalati szinten. Ez az együttműködés többek között olyan területekre terjed ki, mint a termelés, a technológiai fejlesztés és innováció, a marketing, a finanszírozás, a terjesztés, a közlekedés és a gazdasági alap diverzifikálása, valamint a magánszektor fejlesztése, a kereskedelmi és üzleti környezet javítása, továbbá a mezőgazdasági, halászati, ipari és szolgáltatásokat nyújtó kis- és középvállalkozások támogatása.

12. cikk

Együttműködés az üzleti infrastruktúra javításában

Az e cikk szerinti együttműködés célja a versenyképes, üzleti életet támogató környezet fejlesztése olyan területeken, mint az információs és kommunikációs technológia (IKT), a közlekedés és az energiaügy.

13. cikk

Együttműködés a szolgáltatások kereskedelmében

A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás IV. címének 67. cikkében meghatározottak szerint együttműködnek a szolgáltatások kereskedelmének fejlesztése és fokozása végett.

14. cikk

Együttműködés a kereskedelemhez kapcsolódó ügyekben

A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás IV. címének 67. cikkében meghatározottak szerint együttműködnek a kereskedelemhez kapcsolódó ügyek fejlesztése és fokozása végett.

15. cikk

Együttműködés a kereskedelmi adatok terén

Az e cikk szerinti együttműködés célja az SADC-EPA-államok kapacitásának fokozása a kereskedelmi adatok gyűjtésének, elemzésének és terjesztésének terén.

16. cikk

Együttműködés az EPA-intézményi kapacitásépítésben

Az e cikk szerinti együttműködés célja az EPA végrehajtásának irányításával foglalkozó intézményi struktúrák támogatása, valamint a kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozó és kereskedelempolitikai kapacitásépítés.

17. cikk

Együttműködés a költségvetési kiigazításokban

1. A Felek elismerik, hogy a vámoknak a Megállapodásban lefektetett fokozatos eltörlése vagy csökkentése hatással lehet az SADC-EPA-államok költségvetési bevételeire, és megállapodnak, hogy együttműködnek az ügyben.

2. A Felek megállapodnak, hogy a 8. cikk rendelkezéseivel összhangban együttműködnek különösen az alábbiakban:

a) költségvetési reformok támogatása és

b) a költségvetési reformokat kiegészítő intézkedések támogatása az EPA nettó költségvetési hatásának csillapítása végett, amelyet egy közösen elfogadott mechanizmussal fognak meghatározni.

18. cikk

Intervenciótípusok

A Megállapodás szerinti fejlesztési együttműködés az EPA-hoz kapcsolódó alábbi intervenciókra terjedhet ki, ám nem korlátozódik ezekre:

1. szakpolitikafejlesztés;

2. a jogszabályok és szabályozási keret fejlesztése;

3. intézmény- / szervezetfejlesztés;

4. kapacitásépítés és képzés1;

5. technikai tanácsadó szolgáltatás;

6. adminisztratív szolgáltatás;

7. az egészségügy és növényegészségügy, valamint a kereskedelem technikai akadályainak területén nyújtott támogatás; valamint

8. működési támogatás, ideértve a felszerelést, az anyagot és az ezekhez kapcsolódó munkát.

II. RÉSZ

4. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. CÍM

ÁRUKERESKEDELEM

19. cikk

Szabadkereskedelmi övezet

1. A Megállapodás szabadkereskedelmi övezetet hoz létre a Felek között, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménnyel (a továbbiakban: az 1994. évi GATT), és különösen annak XXIV. cikkével összhangban.

2. A szabadkereskedelmi övezet tiszteletben tartja az aszimmetria elvét, amely - a Megállapodás szerinti kötelezettségvállalások szintjében és időzítésében - arányos az SADC-EPA-államok specifikus igényeivel és kapacitásbeli korlátaival.

3. A szabadkereskedelmi övezet az egyrészről az Európai Közösség, másrészről az SADC-EPA-államok közötti kereskedelemre vonatkozik.

20. cikk

Hatály

Ezt a fejezetet azokra a termékekre kell alkalmazni, amelyek:

1. a 01-97. árucsoportba tartoznak - a 93. árucsoport kivételével - az egyes Felek vámnómenklatúrája szerint, amely összhangban áll a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerre (HR) alkalmazandó besorolási szabályokkal; valamint

2. az Európai Közösségből vagy az SADC-EPA-államokból származnak.

1 E cikk alkalmazásában a "kapacitásépítés" elsősorban képzést, intézményfejlesztést, szervezetfejlesztést (struktúrák és eljárások), működési támogatást, valamint intézményközi kommunikációs és együttműködési eljárásokat jelenthet.

21. cikk

Származási szabályok

1. E fejezet alkalmazásában a "származó" azt jelenti, hogy megfelel az 1. jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályoknak.

2. A Megállapodás hatálybalépését követő három éven belül a Felek felülvizsgálják az 1. jegyzőkönyv rendelkezéseit azzal a céllal, hogy tovább egyszerűsítsék a származás meghatározására használt fogalmakat és módszereket. A felülvizsgálat során a Felek figyelembe veszik a technológiák, a gyártási folyamatok és minden más tényező fejlődését, köztük a származási szabályok jelenleg zajló reformját is, ami megkívánhatja a jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosítását. Az ilyen módosításokra a 93. cikkben meghatározott közös tanács határozatával kerül sor.

3. A (2) bekezdésben előirányzott felülvizsgálat keretében különös figyelmet kell szentelni ezeknek a rendelkezéseknek.

22. cikk

Vám

1. A vám magában foglal minden olyan illetéket vagy díjat, köztük a különadót és a pótdíjat is, amelyet áru behozatalára vagy azzal kapcsolatban vetnek ki, a következők kivételével:

a) az 1994. évi GATT III. cikkével összhangban kivetett belső adók vagy belső díj;

b) a II. címmel összhangban hozott dömpingellenes, kiegyenlítő vagy védintézkedés;

c) a (2) bekezdéssel összhangban konzuli szolgáltatásért kivetett illeték vagy díj; valamint

d) a (2) bekezdéssel összhangban kivetett illeték vagy díj.

2. Az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett illetékek és díjak a nyújtott szolgáltatások hozzávetőleges költségének megfelelő összegre korlátozódnak, és nem jelenthetik a hazai termék közvetett védelmét, illetve a behozatal költségvetési célú megadóztatását. Olyan konkrét értéken kell alapulniuk, amely megfelel a nyújtott szolgáltatás tényleges értékének.

3. Az alapvám, amelyre a Megállapodásban meghatározott egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell, minden termék esetében a Megállapodás hatálybalépésének napján ténylegesen alkalmazandó legnagyobb kedvezmény szerinti vámtétel.

4. Azokban az esetekben, amikor a vámok leépítésének folyamata nem indul meg a Megállapodás hatálybalépésekor, az a vám, amelyre az egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell, vagy az e cikk (3) bekezdésében említett alapvám vagy a megfelelő vámleépítési menetrend első napján erga omnes alapon alkalmazott vám. A kettő közül az amelyik alacsonyabb.

5. A Megállapodásban található csökkentési menetrendekkel összhangban kiszámolt csökkentett vámokat egy tizedesjegyre - vagy specifikus vámok esetében két tizedesjegyre - kerekítve kell alkalmazni.

23. cikk

A fennálló helyzet fenntartása

A Megállapodás hatálybalépésétől kezdve nem vezethető be új vám és a már alkalmazott vámok sem növelhetők a Felek közötti kereskedelemben a liberalizáció tárgyát képező termékekre.

24. cikk

Az exportra vonatkozó vám, adó vagy más illeték és díj

1. A Megállapodás hatálybalépésétől kezdve nem vezethető be új exportvám vagy azonos hatású díj, és a már alkalmazottak sem növelhetők az Európai Közösség és az SADC-EPA-államok közötti kereskedelemben.

2. Rendkívüli körülmények között, ha az SADC-EPA-államok igazolni tudják sajátos bevételigényüket, egy fiatal iparág vagy a környezet védelmét, ezek az SADC-EPA-államok az EK-Féllel folytatott konzultációt követően korlátozott számú további termékre ideiglenes exportadót vagy azonos hatású díjat vethetnek ki.

3. A Felek megállapodnak, hogy legkésőbb a Megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül a közös tanácsban felülvizsgálják e cikk rendelkezéseit, teljes mértékben figyelembe véve az SADC-EPA-államok gazdaságának fejlődésére és diverzifikációjára gyakorolt hatásukat.

25. cikk

AZ SADC-EPA-államokból származó termékekre vonatkozó vám

1. Az EK-Fél vám- és kvótamentes elbánást biztosít- a (3) bekezdésben említettek kivételével - minden olyan terméknek, amely a Megállapodás hatálya alá tartozik, és Botswanából, Lesothóból, Mozambikból, Namíbiából vagy Szváziföldről származik.

2. AZ SADC-EPA-államokból származó termékek behozatalára vonatkozó vámok az 1. mellékletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban csökkennek vagy megszűnnek.

3. A 2. mellékletben meghatározott termékek behozatalára az ott megállapított átmeneti rendszer vonatkozik.

26. cikk

Az EK-ból származó termékekre vonatkozó vám

1. Az EK-Féltől származó termékek a 3. mellékletben leírt elbánással összhangban vihetők be Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre.

2. Az EK-Féltől származó termékek a 4. mellékletben leírt elbánással összhangban vihetők be Mozambikba.

3. A Felek megállapodnak, hogy amikor Mozambik bevezeti a Harmonizált Rendszer 2007. évi változatát, akkor a két fenti mellékletet egyetlen SADC-EPA vámtarifatáblázatban egyesítik. Az egyesítésre a közös tanács határozatával kerül sor.

27. cikk

Az áruk szabad mozgása

1. Az EK-Féltől vagy az SADC-EPA-államokból származó árukra csak egyszer vethető ki vám a másik Fél területén.

2. A valamely SADC-EPA-államba történő importáláskor kifizetett vámot teljes egészében vissza kell téríteni, amikor az árut az első importálás szerinti SADC-EPA-állam vámterületéről kiviszik. Erre a termékre ezután a fogyasztás szerinti ország vámja vonatkozik.

3. A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek az áruk szabad mozgásának elősegítésében és a vámeljárások egyszerűsítésében.

28. cikk

Szabadkereskedelmi megállapodásból származó kedvezőbb elbánás

1. Az ebben a fejezetben tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban az EK-Fél megad az SADC-EPA-államoknak minden olyan még kedvezőbb elbánást, amely abból ered, hogy az EK-Fél a Megállapodás aláírását követően harmadik féllel kötött szabadkereskedelmi megállapodás szerződő felévé válik.

2. Az ebben a fejezetben tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban az SADC-EPA-államok megadnak az EK-Félnek minden olyan még kedvezőbb elbánást, amely abból ered, hogy az SADC-EPA-államok vagy egy aláíró SADC-EPA-állam a Megállapodás aláírását követően egy jelentősebb kereskedő gazdasággal kötött szabadkereskedelmi megállapodás szerződő felévé válik.

3. Amennyiben valamely SADC-EPA-állam be tudja bizonyítani, hogy egy harmadik fél az EK-Fél által felajánlottnál lényegesen kedvezőbb elbánásban részesíti, akkor a Felek konzultálnak és közösen döntenek a (2) bekezdés rendelkezéseinek legjobb végrehajtásáról.

4. E fejezet rendelkezései nem értelmezhetők úgy, mintha az EK-Felet vagy valamely SADC-EPA-államot arra köteleznék, hogy kölcsönösen kiterjesszenek minden olyan preferenciális elbánást, amelyet annak eredményeként kell alkalmazni, hogy az EK-Fél vagy valamely SADC-EPA-állam a Megállapodás aláírásának időpontjában szerződő fele egy harmadik féllel kötött szabadkereskedelmi megállapodásnak.

5. E cikk alkalmazásában "jelentősebb kereskedő gazdaság" bármely fejlett ország, illetve bármely olyan ország, amely a (2) bekezdésben említett gazdasági integrációs megállapodás hatálybalépését megelőző évben a világ áruexportjának több mint egy 1%-át adta, vagy bármely, önállóan, közösen vagy gazdasági integrációs megállapodás révén működő országcsoport, amely a (2) bekezdésben említett gazdasági integrációs megállapodás hatálybalépését megelőző évben a világ áruexportjának több mint 1,5%-át adta.

29. cikk

A közigazgatási együttműködésre vonatkozó különleges rendelkezések

1. A Felek egyetértenek abban, hogy a közigazgatási együttműködés elengedhetetlen az e cím alapján biztosított preferenciális elbánás végrehajtásához és ellenőrzéséhez,és hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vám- és kapcsolódó ügyekben előforduló szabálytalanságok és csalás elleni küzdelem iránt.

2. A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek annak biztosításában, hogy a szükséges intézményi struktúrák lehetővé tegyék a felelős hatóságok számára, hogy a segítségkérésekre hatékonyan és időben adhassanak választ.

3. E cikk alkalmazásában és a 2. jegyzőkönyv 9. cikkének sérelme nélkül a közigazgatási együttműködés elmulasztása többek között a következőket jelenti:

a) az érintett termék(ek) származó helyzetének igazolására vonatkozó kötelezettségek (1. jegyzőkönyv 34. cikk) ismételt elmulasztása;

b) a származási igazolás utólagos ellenőrzésének végrehajtásával és/vagy eredményeinek közlésével (1. jegyzőkönyv 34. cikk) kapcsolatos ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem;

c) az érintett preferenciális elbánás szempontjából lényeges dokumentumok valódiságának vagy információk helyességének ellenőrzésére irányuló közigazgatási együttműködő látogatások (2. jegyzőkönyv 7. cikk) elvégzéséhez szükséges engedélyekkel kapcsolatos, ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem.

4. E cikk alkalmazásában többek között akkor állapítható meg szabálytalanság vagy csalás, ha - törvényes magyarázat nélkül - a másik Fél szokásos termelési szintjét és exportkapacitását meghaladó, gyors növekedés következik be az áruimportban, és ez szabálytalanságra vagy csalásra utaló objektív információval párosul.

5. Amennyiben az egyik Fél vagy adott esetben valamely SADC-EPA-állam objektív információ alapján a közigazgatási együttműködés elmulasztását és/vagy szabálytalanság vagy csalás előfordulását állapítja meg, az érintett Fél - rendkívüli körülmények között-e cikkel összhangban ideiglenesen felfüggesztheti az érintett termékre és specifikus származására vonatkozó preferenciális elbánást. E cikk alkalmazásában rendkívüli az a körülmény, amelynek jelentős negatív hatása van vagy lehet az egyik Félre vagy adott esetben valamely SADC-EPA-államra, amennyiben folytatódik az érintett termékre vonatkozó preferenciális elbánás.

6. Az ideiglenes felfüggesztés alkalmazásának feltételei a következők:

a) Az a Fél vagy adott esetben SADC-EPA-állam, amelyik objektív információ alapján a közigazgatási együttműködés elmulasztását és/vagy szabálytalanságot vagy csalást állapított meg, haladéktalanul értesíti a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot megállapításáról és az objektív információról, továbbá az összes vonatkozó információ és objektív megállapítás alapján konzultációt kezd a kereskedelmi és fejlesztési bizottság keretében mindkét Fél számára elfogadható megoldás elérése érdekében.

b) Amennyiben a Felek a fentiek szerint konzultációt kezdtek a kereskedelmi és fejlesztési bizottságon belül, de az értesítéstől számított 3 hónapon belül nem tudtak elfogadható megoldásban megállapodni, az érintett Fél vagy adott esetben valamely SADC-EPA-állam ideiglenesen felfüggesztheti az érintett termékkel és specifikus származással kapcsolatos preferenciális elbánást. Az ideiglenes felfüggesztésről indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot.

c) Az e cikk szerinti ideiglenes felfüggesztés az érintett Fél, illetve SADC-EPA-állam pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékre korlátozódik. Nem haladhatja meg a hat hónapos időtartamot, amely meghosszabbítható. Elfogadását követően az ideiglenes felfüggesztésről haladéktalanul értesíteni kell a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot. A kereskedelmi és fejlesztési bizottságon belül időszakonként konzultálni kell róla, elsősorban megszüntetése érdekében, mihelyt az alkalmazására vonatkozó feltételek már nem állnak fönn.

30. cikk

Közigazgatási hibák kezelése

A Felek elismerik egymás jogát arra, hogy a Megállapodás végrehajtása során kijavítsák az adminisztratív hibákat. Amennyiben hibára derül fény, bármely Fél kérheti a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot, hogy minden megfelelő intézkedés elfogadásának lehetőségét vizsgálja meg a helyzet megoldása végett.

31. cikk

Vámuniók és szabadkereskedelmi övezetek

1. Ez a Megállapodás nem zárja ki eleve a valamely Fél és harmadik országok közötti vámunió, szabadkereskedelmi övezet vagy más rendelkezés fenntartását, illetve létrehozását, kivéve ha ez módosítja a Megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket.

2. A közös tanácson belül az EK-Fél és az SADC-EPA-államok között konzultációra kerül sor a vámuniót vagy szabadkereskedelmi övezetet létrehozó vagy kiigazító megállapodásról és igény szerint a harmadik országokra vonatkozó kereskedelempolitikával kapcsolatos más fontos kérdésekről is.

II. CÍM

KERESKEDELEM VÉDELMI ESZKÖZÖK

5. FEJEZET

32. cikk

Dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések

Az EK-Fél vagy az SADC-EPA-államok dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedés alkalmazásának tekintetében fennálló jogait és kötelezettségeit a megfelelő WTO-megállapodások szabályozzák. Ilyen intézkedéshez kapcsolódó vita kizárólag a WTO vitarendezési eljárásaival rendezhető.

33. cikk

Többoldalú védintézkedések

1. E cikk rendelkezéseire is figyelemmel a Megállapodásban semmi sem akadályozhatja meg az SADC-EPA-államokat és az EK-Felet abban, hogy intézkedéseket fogadjanak el az 1994. évi GATT XIX. cikkével, a védintézkedésekről szóló megállapodással, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó marrakesh-i egyezményhez csatolt mezőgazdaságról szóló megállapodás 5. cikkével, és a többi megfelelő WTO-megállapodással összhangban.

2. Az (1) bekezdés ellenére az EK-Fél - figyelembe véve a Megállapodás általános fejlesztési célkitűzéseit és az SADC-EPA-államok gazdaságának kis méretét - az SADC-EPA-államokból származó behozatalt kizárja az 1994. évi GATT XIX. cikke, a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás és a mezőgazdaságról szóló megállapodás 5. cikke értelmében hozott intézkedések hatálya alól.

3. A (2) bekezdés rendelkezéseit ötéves időtartamra kell alkalmazni, amely a Megállapodás hatálybalépésének napján kezdődik. Legkésőbb az említett időszak vége előtt 120 nappal az SADC EPA-EK közös tanács - az SADC-EPA-államok fejlesztési igényeit figyelembe véve - felülvizsgálja az említett rendelkezések működését megállapítandó, hogy alkalmazásukat kiterjesszék-e egy újabb időszakra.

4. Az (1) bekezdés rendelkezéseire nem vonatkoznak a Megállapodás vitarendezési rendelkezései.

34. cikk

Kétoldalú védintézkedések

1. A 33. cikk ellenére az alternatív megoldások megvizsgálását követően a Felek - az ebben a cikkben megállapított feltételek mellett és eljárásoknak megfelelően - alkalmazhatnak korlátozott időtartamú védintézkedéseket, amelyek eltérnek a 25. és 26. cikk rendelkezéseitől.

2. Az e cikk (1) bekezdésében említett védintézkedésekre akkor kerülhet sor, ha az egyik Féltől származó valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel viszik be a másik Fél területére, hogy az a következőket okozza, vagy a következők előidézésével fenyeget:

a) súlyos kár az importáló Fél területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékeket gyártó hazai ipar tekintetében; vagy

b) zavarok valamely hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó gazdasági ágazatban, különösen, ha ezek a zavarok jelentős társadalmi problémákat okoznak, vagy olyan nehézségeket, amelyek az importáló Fél gazdasági helyzetében komoly romlást idézhetnének elő; vagy

c) zavarok a hasonló vagy közvetlenül versenyző mezőgazdasági termékek1 piacain vagy a piacokat szabályozó mechanizmusokban.

3. Az ebben a cikkben említett védintézkedések nem haladhatják meg az e cikk (2) bekezdésében meghatározott súlyos kár vagy zavarok orvoslásához vagy megelőzéséhez szükséges mértéket.

4. Az importáló Fél által hozható védintézkedés csak egy vagy több alábbi intézkedésből állhat:

a) az érintett termékre vonatkozó behozatali vámtétel további csökkentésének felfüggesztése a Megállapodás alapján előírtak szerint; vagy

b) az érintett termékre vonatkozó vám növelése addig a mértékig, amely nem haladja meg a lekötött WTO-vámtételt; vagy

c) vámkontingens bevezetése az érintett termékre.

1 E cikk alkalmazásában a WTO mezőgazdasági megállapodásának I. mellékletében megadott termékek minősülnek mezőgazdasági terméknek.

5. E cikk (1), (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben valamely, egy vagy több SADC-EPA-államból származó terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak, hogy az az EK-Fél egy vagy több legkülső régiójának hasonló vagy közvetlenül versenyző termelő ágazatában előidézi a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett valamely helyzetet, vagy ilyen előidézésével fenyeget, az EK-Fél az érintett régióra vagy régiókra korlátozódó felügyeleti vagy védintézkedést hozhat a (6)-(9) bekezdésben megállapított eljárásoknak megfelelően.

6. a) E cikk (1), (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben az EK-Féltől származó valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak, hogy az valamely SADC-EPA-államban előidézi a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett valamely helyzetet, vagy ilyen előidézésével fenyeget, az érintett SADC-EPA-állam a területére korlátozódó felügyeleti vagy védintézkedést hozhat a (7)-(10) bekezdésben megállapított eljárásoknak megfelelően.

b) E cikk (2) bekezdésének megfelelően bármely SADC-EPA-állam hozhat védintézkedést, amennyiben az EK-Féltől származó valamely terméket a vámok csökkentésének következtében olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételekkel importálnak területére, hogy az egy hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó fiatal iparág tekintetében zavarokat okoz, vagy azok előidézésével fenyeget. Ez a rendelkezés Botswanára, Namíbiára és Szváziföldre a Megállapodás hatálybalépésének napjától számított 12 éves időszakra, a legkevésbé fejlett országokra pedig a Megállapodás hatálybalépésének napjától számított 15 éves időszakra alkalmazható. Az alkalmazási időszak a közös tanács felülvizsgálatával meghosszabbítható, tekintetbe véve az SADC-EPA-államok által elért fejlettségi szintet. Az intézkedésekre az e cikk (6)-(9) bekezdésében megállapított eljárásoknak megfelelően kerül sor.

7. a) Ebben a cikkben említett védintézkedés csak annyi ideig tartható fenn, amennyi idő az e cikk (2), (5) és (6) bekezdésében meghatározott súlyos kár vagy zavarok megelőzéséhez vagy orvoslásához szükséges lehet.

b) Ebben a cikkben említett védintézkedések nem alkalmazhatók két évnél hosszabb időszakra. Amennyiben a védintézkedés előírását indokoló körülmények továbbra is fennállnak, az intézkedés legfeljebb egy újabb kétéves időszakra hosszabbítható meg. Amennyiben egy vagy több SADC-EPA-állam védintézkedést alkalmaz, vagy amennyiben az EK-Fél egy vagy több legkülső régiójának területére korlátozódó intézkedést alkalmaz, ez az intézkedés legfeljebb négy évig alkalmazható, és - amennyiben a védintézkedés kiszabását indokoló körülmények továbbra is fennállnak - legfeljebb egy újabb négyéves időszakra hosszabbítható meg.

c) Az ebben a cikkben említett egy évet meghaladó védintézkedés egyértelmű részeket tartalmaz, amelyek fokozatosan ahhoz vezetnek, hogy a védintézkedés legkésőbb a meghatározott időszak végén megszűnjön.

d) Megszűnésétől számítva legalább egy évig nem alkalmazható ebben a cikkben említett védintézkedés olyan termék importjára, amelyre korábban már alkalmaztak ilyet.

8. A fenti bekezdések végrehajtására a következő rendelkezések vonatkoznak:

a) Amennyiben valamelyik Fél úgy véli, hogy a (2), (5) és/vagy (6) bekezdésben meghatározott körülmények valamelyike fennáll, kivizsgálás céljából haladéktalanul a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé utalja az ügyet.

b) A kereskedelmi és fejlesztési bizottság a kialakult körülmények orvoslásához szükséges ajánlásokat tehet. Ha a kereskedelmi és fejlesztési bizottság nem tesz a körülmények orvoslására irányuló ajánlást, vagy az ügynek a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé történő utalásától számított 30 napon belül nem születik kielégítő megoldás, az importáló Fél a körülmények orvoslása céljából megfelelő intézkedéseket fogadhat el e cikkel összhangban.

c) Mielőtt ebben a cikkben meghatározott intézkedést hoz, vagy olyan esetben, amelyre a (9) bekezdés vonatkozik, az érintett Fél vagy SADC-EPA-állam a lehető leghamarabb megadja a kereskedelmi és fejlesztési bizottságnak a helyzet alapos vizsgálatához szükséges valamennyi vonatkozó információt, hogy az érintett Felek számára elfogadható megoldást találjanak.

d) Az e cikk szerinti védintézkedés kiválasztása során azt kell előnyben részesíteni, amely a legkevésbé zavarja a Megállapodás működését.

e) Haladéktalanul értesíteni kell a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot az e cikk alapján hozott védintézkedésről, amely időszakonkénti konzultáció tárgyát képezi a szerv keretében, különösen - amint azt a körülmények lehetővé teszik - eltörlése ütemezésének kialakítása céljából.

9. Kritikus körülmények között, amikor a késlekedés nehezen helyrehozható kárt okozna, az érintett importáló Fél - akár az EK-Fél, akár adott esetben egy vagy több SADC-EPA-állam - ideiglenes alapon hozhat a (3), (5) vagy (6) bekezdésben meghatározott intézkedést, anélkül, hogy az megfelelne a (8) bekezdés követelményeinek. Ilyen intézkedést az EK-Fél legfeljebb 180 napra, adott esetben egy vagy több SADC-EPA-állam pedig, illetve egy vagy több legkülső régiójának területére korlátozódó intézkedés esetében az EK-Fél, legfeljebb 200 napra hozhat. Az ilyen ideiglenes intézkedés időtartama a (6) bekezdésben említett kezdeti időszak és hosszabbítások részének minősül. Ilyen ideiglenes intézkedés meghozatalakor valamennyi érintett Fél érdekeit figyelembe kell venni. Az érintett importáló Fél tájékoztatja az érintett másik Felet,és vizsgálat céljából haladéktalanul a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elé utalja az ügyet.

10. Ha valamelyik importáló Fél egy termék importját közigazgatási eljárásnak veti alá, amelynek célja, hogy gyors tájékoztatást nyújtson a kereskedelmi forgalom azon tendenciájáról, amely előidézheti az ebben a cikkben említett problémákat, haladéktalanul értesíti a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot.

11. Az e cikk rendelkezései alapján elfogadott védintézkedésekre nem vonatkoznak a WTO vitarendezési rendelkezései.

6. FEJEZET

NEM TARIFÁLIS INTÉZKEDÉSEK

35. cikk

A mennyiségi korlátozások tilalma

A vámok és adók kivételével a Megállapodás hatálybalépésekor megszűnik a Felek közötti áruimportra és -exportra vonatkozó valamennyi tiltás vagy korlátozás és a 22. cikk szerint meghatározott díj vagy egyéb illeték, legyen az kvóta, import-vagy exportengedély vagy bármilyen más intézkedés, kivéve ha az 1994. évi GATT XI. cikkének kivételei szerint indokolt. Ilyen új intézkedés nem vezethető be. E cikk rendelkezései nem sértik a II. cím dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedésekről szóló 32. cikkének rendelkezéseit.

36. cikk

Belső adózással és szabályozással kapcsolatos nemzeti elbánás

1. Másik Féltől származó importált termékre sem közvetlenül, sem közvetve nem vethető ki a hasonló nemzeti termékre közvetlenül vagy közvetve kivetettet meghaladó belső adó vagy egyéb belső díj. Továbbá a Felek és az SADC-EPA-államok máshogyan sem alkalmazhatnak belső adót vagy egyéb belső díjat a nemzeti termelés védelme érdekében.

2. A másik Féltől származó importált termék nem részesülhet kevésbé kedvező elbánásban, mint a hasonló nemzeti termék a belső értékesítést, eladási ajánlatot, beszerzést, szállítást, forgalmazást vagy felhasználást érintő valamennyi törvény, szabályozás és követelmény tekintetében. E bekezdés rendelkezései nem akadályozzák meg az olyan differenciált belső szállítási díjak alkalmazását, amelyek kizárólag a szállító eszköz gazdasági működésén - és nem a termék származásán - alapulnak.

3. Egyik Fél vagy SADC-EPA-állam sem hozhat létre vagy tarthat fenn termék meghatározott mennyiségű vagy arányú összetételére, feldolgozására vagy felhasználására vonatkozó olyan belső mennyiségi szabályozást,amely közvetlenül vagy közvetve megköveteli, hogy a szabályozás hatálya alá tartozó termék meghatározott mennyiségét vagy arányát hazai forrásból kelljen beszerezni. Továbbá egyik Fél vagy SADC-EPA-állam sem alkalmazhat belső mennyiségi szabályozást a nemzeti termelés védelme érdekében.

4. E cikk rendelkezései nem akadályozzák meg támogatás kizárólag nemzeti termelőknek történő kifizetését, beleértve a nemzeti termelők számára az e cikk rendelkezéseivel összhangban alkalmazott belső adókból vagy díjakból származó bevételekből történő kifizetéseket, valamint a nemzeti termék kormányzati beszerzésén keresztül megvalósított támogatásokat is.

7. FEJEZET

VÁMÜGYEK ÉS KERESKEDELEMKÖNNYÍTÉS

37. cikk

Célkitűzések

Ebben a fejezetben a Felek célkitűzései a következők:

1. az együttműködés erősítése a vámügyek és a kereskedelem könnyítése terén annak biztosítása végett, hogy a vonatkozó jogszabályok és eljárások, illetve a vámhatóságok közigazgatási kapacitása teljesítse a hatékony ellenőrzésre és a kereskedelemkönnyítés előmozdítására vonatkozó célkitűzést;

2. a vámügyi jogszabályok és eljárások harmonizációjának előmozdítása;

3. annak biztosítása, hogy semmiképpen se kelljen engedményeket tenni az olyan törvényes közpolitikai célkitűzések terén, mint például a vámügyek és a kereskedelemkönnyítés terén a biztonsághoz és a csalásmegelőzéshez kapcsolódók; valamint

4. a Megállapodás hatékony végrehajtásához szükséges támogatás megadása az SADC-EPA-államok vámigazgatásainak.

38. cikk

Vámügyi és közigazgatási együttműködés

1. Az e címben található rendelkezések teljesítésének biztosítása és a 37. cikkben megállapított célkitűzésekre való hatékony válaszadás érdekében a Felek:

a) információt cserélnek a vámjogszabályokról és -eljárásokról;

b) vámügyi és kereskedelemkönnyítő, valamint közigazgatási kapacitáserősítő kezdeményezéseket alakítanak ki közösen;

c) tapasztalatot és bevált gyakorlatokat cserélnek a korrupció és csalás elleni küzdelem terén az ehhez a fejezethez kapcsolódó ügyekben;

d) tapasztalatot és bevált gyakorlatokat cserélnek az import-, export- és tranziteljárásokhoz kapcsolódó eljárásokról és az üzleti közösségnek nyújtott szolgáltatások javításához kapcsolódó kérdésekben;

e) tapasztalatot és bevált gyakorlatokat cserélnek a tranzit könnyítéséről;

f) megkönnyítik a vámigazgatások közötti szakértőcseréket; valamint

g) országon belül és a határokon átívelve egyaránt előmozdítják az összes kapcsolódó ügynökség közötti koordinációt.

2. Az EK-Fél és az SADC-EPA-államok megerősített együttműködést készítenek elő és alakítanak ki, végrehajtandó a Vámigazgatások Világszervezetének a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló szabványkeretét (World Customs Organisation Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade). Meg kell felelni a Vámigazgatások Világszervezete által kikötött feltételeknek, különösen az e téren érvényes jogszabályokat és intézkedéseket kell végrehajtani az EK-Fél területén és az említett SADC-EPA-államokban. Ez az együttműködés kiterjed az engedélyezett gazdálkodó státus kölcsönös elismerésére irányuló munkát célzó kezdeményezésekre és a hatékony biztonsági célú kockázatértékelést és -kezelést lehetővé tevő kölcsönös előzetes tájékoztatásra.

3. Az (1) és (2) bekezdés ellenére vámügyekben a Felek a vámügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló 2. jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban nyújtanak egymásnak kölcsönös közigazgatási segítséget.

39. cikk

Vámügyi jogszabályok és eljárások

1. A Felek megállapodnak, hogy kereskedelmi és vámügyi jogszabályaik és eljárásaik az alábbiakon alapulnak:

a) a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló felülvizsgált kiotói egyezményen, a Vámigazgatások Világszervezetének (a továbbiakban: WCO) a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló szabványkeretének lényeges elemein, a harmonizált rendszerről szóló nemzetközi egyezményen, valamint a vámügyek és a kereskedelem terén alkalmazandó többi nemzetközi eszközön és szabványon;

b) a jogszerű kereskedelem védelmének és megkönnyítésének szükségességén;

c) a gazdálkodókra nehezedő szükségtelen és diszkriminatív terhek elkerülésének szükségességén, a csalás és a korrupció elleni védelem szükségességén, illetve az előírásokat magas szinten betartó gazdálkodóknak nyújtandó további könnyítések szükségességén;

d) annak szükségességén, hogy mindkét Fél egyetlen közigazgatási dokumentumot vagy annak elektronikus megfelelőjét alkalmazza;

e) korszerű vámeljárások alkalmazásán, ideértve a kockázatértékelést, az áru beléptetésére és kiadására vonatkozó egyszerűsített eljárásokat, az áru kiadását követő ellenőrzéseket, valamint a vállalatok ellenőrzését;

f) átláthatóságon, hatékonyságon és arányosságon annak érdekében, hogy a gazdálkodók számára csökkenjenek a költségek és növekedjék a kiszámíthatóság;

g) a diszkriminációmentesség szükségességén a behozatalra, a kivitelre és a tranzitárura alkalmazandó követelmények és eljárások tekintetében, bár elfogadott, hogy objektív kockázatértékelési kritériumok szerint egyes szállítmányok különbözőképpen is kezelhetők;

h) a - többek között az információtechnológián alapuló - export- és importműveletekre vonatkozó rendszerek fokozatos fejlesztésén a gazdálkodók, a vámigazgatások és más ügynökségek közötti információcsere megkönnyítéséért;

i) olyan rendszerek alkalmazásán, amelyek egyszerűsített vámeljárásokkal és vámkezelési folyamatokkal - köztük megérkezés előtti vámkezeléssel - könnyítik az áruimportot;

j) a szállítás előtti kötelező áruvizsgálatok - vagy ezeknek megfelelő eljárások - összes követelményének kiküszöbölésén a szállítás előtti áruvizsgálatról szóló WTO-megállapodásnak megfelelően (WTO Agreement on Preshipment Inspection);

k) azt biztosító szabályok alkalmazásán, hogy a vámszabályozások vagy eljárási követelmények kisebb megsértéseiért kiszabott büntetések arányosak legyenek, alkalmazásuk során pedig ne késleltessék indokolatlanul a vámkezelést;

l) kötelező előzetes vámügyi döntések rendszerén, mégpedig a tarifális besorolás és a származási szabályok esetében, összhangban a megfelelő jogszabályokban megállapított szabályokkal;

m) a tranzitforgalom megkönnyítésén;

n) a vámügynökségek kötelező igénybevételére vonatkozó összes követelmény kiküszöbölésén; és o) a vámügynökségek engedélyezése tekintetében átlátható, nem diszkriminatív és arányos szabályokon.

2. A munkamódszerek javítása és a vámműveletek átláthatóságának és hatékonyságának biztosítása érdekében a Felek:

a) a területen korrupcióellenes intézkedések alkalmazásával biztosítják a legmagasabb feddhetetlenségi normák fenntartását;

b) további lépéseket tesznek a vámhatóságok és más kapcsolódó ügynökségek által megkívánt dokumentációban használatos adatok csökkentése, egyszerűsítése és szabványosítása felé;

c) ahol csak lehet egyszerűsítik az előírásokat és a formai követelményeket az áru gyors kiadása és vámkezelése tekintetében;

d) olyan hatékony, gyors és diszkriminációmentes eljárásokat biztosítanak, amelyek lehetővé teszik az árubehozatalt vagy -kivitelt, illetve -tranzitot érintő vámügyi vagy egyéb hivatali közigazgatási intézkedés, döntés és határozat elleni fellebbezést. A fellebbezési eljárás mindenki számára - köztük a kis- és középvállalkozások számára is - könnyen hozzáférhető; valamint

e) megteremtik a jogszabályi követelmények hatásos betartatásához szükséges környezetet.

40. cikk

A tranzitforgalom megkönnyítése

1. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok biztosítják területükön a tranzit szabadságát az erre legalkalmasabb útvonalon. Az ellenőrzések és a követelmények nem diszkriminatívak, arányosak és egységesen alkalmazzák őket.

2. A törvényes vámellenőrzés sérelme nélkül a Felek a tranzitforgalmat nem részesítik kedvezőtlenebb elbánásban, mint a hazai árut, exportot, importot és ezek forgalmát.

3. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok vámzár alá helyezett szállítási rendszereket működtetnek, amelyek megfelelő garanciák biztosítása mellett vám és más díjbefizetése nélküli árutranzitot tesznek lehetővé.

4. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok regionális tranzitrendelkezéseket segítenek elő és hajtanak végre.

5. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok nemzetközi szabványokat és eszközöket használnak a tranzit vonatkozásában.

6. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok az összes érintett ügynökség között előmozdítják a koordinációt belföldön és a határokon átívelően egyaránt.

41. cikk

Illeték és díj

1. Az illetékek és díjak ésszerűek, nem haladják meg az adott tranzakcióval kapcsolatban nyújtott szolgáltatás költségét. Az illetékek és díjak nem számíthatók ki ad valorem alapon.

2. Konzuli szolgáltatásért nem számítható fel díj vagy illeték.

42. cikk

Kapcsolatok az üzleti közösséggel

A Felek megállapodnak a következőkben:

1. biztosítják, hogy nyilvánosan hozzáférhető legyen valamennyi vámügyi jogszabály, eljárás, illetve díj és illeték, valamint lehetőség szerint a szükséges magyarázatok, amennyire csak lehetséges elektronikus eszközök révén;

2. a kereskedelmi érdekképviseletekkel lehetőség szerint időszerű és rendszeres konzultációra van szükség a jogszabályjavaslatokról és a vámügyi és vámmal kapcsolatos kereskedelmi kérdésekre vonatkozó eljárásokról;

3. adott esetben az újvagy módosított jogszabályok és eljárások bevezetése, illetve ezek hatálybalépése tegye lehetővé, hogy a kereskedők készen álljanak arra, hogy jól meg tudjanak felelni ezeknek. A Felek nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a lényeges közigazgatási jellegű értesítéseket, köztük az ügynökségi követelményeket és a beléptetési eljárásokat, a kikötőkben és határállomásokon lévő vámhivatalok nyitvatartási idejét és működési eljárásait, valamint az információkéréssel megkereshető kapcsolattartó pontokat; és

4. egyetértési nyilatkozatokkal és hasonló eszközökkel támogatják a gazdálkodókés a megfelelő közigazgatások közötti együttműködést.

43. cikk

Vámérték-megállapítás

1. A Megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelemben alkalmazott vámérték-megállapítási szabályokra nézve az 1994. évi GATT VII. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodás az irányadó.

2. A Felek együttműködnek, hogy közös megközelítést érjenek el a vámérték-megállapításhoz kapcsolódó kérdésekben.

44. cikk

A vámügyi szabványok regionális szintű harmonizációja

A Felek előmozdítják a vámügyi jogszabályok, eljárások, szabványok és követelmények harmonizációját. E folyamat tartalmát és ütemét az egyes Felek határozzák meg.

45. cikk

Támogatás az SADC-EPA vámigazgatásainak

1. A Felek elismerik annak jelentőségét, hogy az SADC-EPA-államok vámigazgatásai e fejezet végrehajtásához - a Megállapodás I. részének 2. fejezetével összhangban - támogatásban részesüljenek.

2. A támogatás prioritásai a következők:

a) modern vámügyi technikák alkalmazása, többek között:

i. kockázatkezelés;

ii. kiadás utáni ellenőrzés; és

iii. vámeljárások automatizálása;

b) a vámérték-megállapítás, a besorolás és a származási szabályok ellenőrzése, többek között tekintettel a Megállapodás 39. cikke (1) bekezdésének j) pontjában található követelményeknek való megfelelésre;

c) a tranzit könnyítése és a regionális tranzitrendelkezések hatékonyságának fokozása;

d) átláthatósági kérdések az összes kereskedelmi szabályozás közzétételével és alkalmazásával, valamint a vonatkozó illetékekkel és formaságokkal kapcsolatban;

e) olyan eljárások és gyakorlatok bevezetése és végrehajtása, amelyek tükrözik a vámügy és a kereskedelem terén alkalmazandó nemzetközi eszközöket és szabványokat, többek között a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló felülvizsgált kiotói egyezményt és a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló WCO-szabványkeretet.

3. A Felek elismerik, hogy speciális igényfelmérő tanulmányokra van szükség, amelyek a WTO és a WCO igényfelmérő eszközeinek vagy más kölcsönösen elfogadott eszköznek a felhasználásával az összes ország helyzetét figyelembe veszik.

46. cikk

Átmeneti rendelkezések

1. A Felek elismerik, hogy e fejezet rendelkezéseinek gördülékeny végrehajtásához átmeneti rendelkezésekre van szükség.

2. Tekintettel a vámügy és a kereskedelemkönnyítés terén meglévő kapacitásaik fokozásának szükségességére és WTO-kötelezettség vállalásaik sérelme nélkül az SADC-EPA-államok ötéves átmeneti időszakban részesülnek ahhoz, hogy megfelelhessenek az e fejezet 39., 40., 41. és 42. cikkében említett azon követelményeknek, amelyek esetében a Megállapodás hatálybalépésének idején kapacitásépítésre van szükség.

3. A közös tanács két évvel meghosszabbíthatja ezt az átmeneti időszakot, amennyiben a szükséges kapacitást még nem sikerült elérni.

47. cikk

Vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottság

1. A Felek létrehozzák a vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottságot, amely a Felek képviselőiből áll.

2. A vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottság feladatai többek között az alábbiak:

a) e fejezet és a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv végrehajtásának és alkalmazásának figyelemmel kísérése;

b) konzultációs és vitafórum biztosítása minden vámügyi kérdésben, többek között a származási szabályok, az általános vámeljárások, a vámérték-megállapítás, a vámtarifa-besorolás, a tranzit és a vámügyekben nyújtott kölcsönös közigazgatási segítség ügyében;

c) a származási szabályok és a hozzájuk kapcsolódó vámeljárások, általános vámeljárások és a vámügyekben nyújtott kölcsönös közigazgatási segítség fejlesztésével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos együttműködés fokozása;

d) a kapacitásépítéssel és technikai segítségnyújtással kapcsolatos együttműködés fokozása;

e) a Megállapodás 44. cikke végrehajtásának nyomon követése; valamint

f) e fejezet tekintetében a Felek által elfogadott minden más ügy.

3. A vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottság azon a napon és olyan napirenddel ülésezik, amelyben a Felek előzőleg megállapodtak.

4. A Felek felváltva elnökölnek a vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottságban.

5. A vámügyi és kereskedelemkönnyítési különbizottság a kereskedelmi és fejlesztési bizottságnak tesz jelentést.

8. FEJEZET

A KERESKEDELEM TECHNIKAI AKADÁLYAI

48. cikk

Többoldalú kötelezettségek

1. A Felek megerősítik kötelezettségvállalásukat a kereskedelem technikai akadályairól szóló WTO-megállapodásban (WTO Agreement on Technical Barriers to Trade, a továbbiakban: TBT-megállapodás) foglalt jogok és kötelezettségek iránt.

2. Ezek a jogok és kötelezettségek képezik az alapját a Felek e fejezet szerint gyakorolt tevékenységeinek.

49. cikk

Célkitűzések

1. A Felek megállapodnak, hogy a TBT-megállapodás értelmében a kereskedelem szükségtelen akadályainak azonosításával, megelőzésével és kiküszöbölésével együttműködnek a közöttük lévő árukereskedelem könnyítése és növelése érdekében.

2. A Felek vállalják, hogy együttműködnek a regionális integrációnak - és konkrétan az SADC-EPA-államok integrációjának - megerősítésében, valamint a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos ügyekben.

3. A Felek vállalják, hogy létrehozzák és megerősítik az SADC-EPA-államoknak a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos ügyekre vonatkozó technikai kapacitását.

50. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

1. E fejezet rendelkezéseit a TBT-megállapodásban meghatározott technikai szabályozásokra, szabványokra és megfelelőségértékelési eljárásokra kell alkalmazni, amennyiben ezek érintik a Megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelmet.

2. E fejezet alkalmazásában a TBT-megállapodásban használt meghatározásokat kell alkalmazni.

51. cikk

Együttműködés és regionális integráció

A Felek egyetértenek abban, hogy a kereskedelem technikai akadályaival foglalkozó nemzeti és regionális hatóságok közötti együttműködés az állami és a magánszektorban egyaránt fontos a régiós, illetve a Felek közötti kereskedelem könnyítéséhez, illetve a regionális integráció teljes folyamatához, és vállalják, hogy evégett együttműködnek.

52. cikk

Átláthatóság

A TBT-megállapodással összhangban a Felek újólag megerősítik az átláthatóság elvét a technikai szabályozások és szabványok alkalmazásában.

A TBT-megállapodással összhangban a Felek elismerik a hatékony konzultációs, bejelentő és információcsere-mechanizmusok jelentőségét a technikai szabályozások és szabványok tekintetében.

53. cikk

Intézkedések a kereskedelem technikai akadályainak azonosítására, megelőzésére és kiküszöbölésére

A Felek megállapodnak, hogy meghatározzák és végrehajtják a TBT-megállapodás által támogatott mechanizmusok közül azokat, amelyek az adott ágazat vagy prioritást élvező kérdés szempontjából a legmegfelelőbbek. Ilyen mechanizmusok lehetnek az alábbiak:

1. a saját piacukra való bejutás könnyítése céljából együttműködésük intenzívebbé tétele azáltal, hogy fokozzák a technikai szabályozások, szabványok, mérésügy, akkreditáció és megfelelőségértékelés terén működő saját rendszereik kölcsönös ismeretét és megértettségét;

2. információcsere és megfelelő mechanizmusok azonosítása és végrehajtása sajátos kérdések vagy ágazatok esetében, vagyis igazodás a nemzetközi szabványokhoz, bizalom a szállító megfelelőségi nyilatkozatában, a megfelelőségértékelési szervek minősítéséhez nemzetközileg elismert akkreditáció használata, valamint nemzetközi terméktesztelési és tanúsítási rendszerek használata;

3. technikai szabályozásokra és megfelelőségértékelésre vonatkozó ágazatspecifikus intervenciók azonosítása és megszervezése azzal a céllal, hogy könnyítsék saját piacuk megértését és az arra való bejutást. Ezek az ágazatok a legfontosabb kereskedelemterületek - köztük a prioritást élvező termékek - figyelembevételével lesznek kiválasztva;

4. együttműködési tevékenységek és intézkedések kialakítása azzal a céllal, hogy támogatást kapjon a TBT-megállapodás szerinti jogok és kötelezettségek végrehajtása;

5. adott esetben közös álláspontok és megközelítések kidolgozása olyan technikai szabályozási gyakorlatokkal kapcsolatban, mint például átláthatóság, konzultáció, szükségesség és arányosság, nemzetközi szabványok használata, megfelelőségértékelési követelmények, hatásvizsgálatok és kockázatértékelések használata, végrehajtás és piacfelügyelet;

6. a harmonizáció előmozdítása a nemzetközi szabványokhoz való igazodás érdekében minden lehetséges esetben a kölcsönös érdeket jelentő területeken, valamint ezeknek a szabványoknak a használata a technikai szabályozásokés a megfelelőségértékelési eljárások kialakítása során;

7. annak vállalása, hogy megfelelő időben fontolóra veszik a kölcsönös elismerési megállapodások tárgyalását a kölcsönös gazdasági érdeknek számító ágazatokban;

8. a Felek és adott esetben az SADC-EPA-államok közötti együttműködés előmozdítása olyan szervezetekkel, amelyek technikai szabályozással, mérésüggyel, szabványosítással, teszteléssel, tanúsítással, felügyelettel és akkreditációval foglalkoznak; valamint

9. az SADC-EPA-államok részvételének előmozdítása a nemzetközi szabványosító testületekben.

54. cikk

Végrehajtás

A Felek megállapodnak, hogy a kereskedelmi és fejlesztési bizottság hatáskörébe tartoznak e fejezet szerint az alábbiak:

1. a fejezet végrehajtásának figyelemmel kísérése és felülvizsgálata;

2. a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos kérdésekben koordináció és konzultáció biztosítása;

3. a prioritást élvező ágazatok és termékek és az ezekből következő prioritást élvező együttműködési területek meghatározása és felülvizsgálata; és

4. ha szükséges és megfelelő, ajánlások tétele a fejezet módosításához.

55. cikk

Kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatban

1. A Felek elismerik a technikai szabályozás, a szabványok, a mérésügy, az akkreditáció és a megfelelőségértékelés területén való együttműködés fontosságát e fejezet céljainak elérése érdekében.

2. A Felek a következő prioritást élvező együttműködési területekben állapodnak meg:

a) megfelelő rendelkezések létrehozása a szakértelem megosztásához, többek között megfelelő képzés az SADC-EPA-államok szabványosítási és megfelelőségértékelési szerveiben a megfelelő és tartós technikai kompetencia biztosítása végett, valamint kölcsönös egyetértés a Felek területén működő ilyen szervek között;

b) az SADC-EPA-államok kapacitásának fejlesztése a technikai szabályozás, a mérésügy, a szabványok, az akkreditáció és a megfelelőségértékelés terén, többek között laboratóriumok és más felszerelés korszerűsítésével és létrehozásával. Ebben a tekintetben a Felek elismerik a regionális együttműködés erősítésének jelentőségét és a prioritást élvező termékek és ágazatok figyelembevételének szükségességét;

c) releváns nemzetközi szabványokon alapuló harmonizált technikai szabályozások, szabványok, mérésügy, akkreditáció és megfelelőségértékelési eljárások kialakítása és elfogadása az SADC-EPA-államokban;

d) az SADC-EPA-államok nemzetközi szabványosítási, akkreditációs és mérésügyi tevékenységekben való részvételének támogatása; és

e) a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos információs és bejelentő pontok kialakítása az SADC-EPA-államokban.

9. FEJEZET

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

56. cikk

Többoldalú kötelezettségek

1. A Felek újólag megerősítik a WTO egészségügyi és növény-egészségügyi megállapodás (WTO Sanitary and Phytosanitary Agreement, a továbbiakban: az SPS-megállapodás), a nemzetközi növényvédelmi egyezmény (International Plant Protection Convention, IPPC), az élelmiszerkönyv-bizottság (Codex Alimentarius Commission) és az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) elveit és célkitűzéseit.

2. Ezek az elvek és célkitűzések képezik a Felek és adott esetben az SADC-EPA-államok e fejezet értelmében végzett tevékenységének alapját.

57. cikk

Célkitűzések

1. A Felek megállapodnak, hogy az SADC-EPA-államokon belül és a Felek között könnyítik a kereskedelmet és a befektetéseket, eközben pedig biztosítják, hogy az elfogadott intézkedéseket - az SPS-megállapodás rendelkezéseivel összhangban - kizárólag az emberi, állati és növényi egészség védelméhez szükséges mértékig kelljen alkalmazni.

2. A Felek vállalják, hogy egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos intézkedések (a továbbiakban: SPS intézkedések) esetében együttműködnek a regionális integráció - illetve konkrétan az SADC-EPA-államok együttműködésének - erősítésében, továbbá abból a célból, hogy elfogadott prioritást élvező ágazatokra és termékekre1 vonatkozó SPS intézkedésekből eredő problémákat kezeljenek, miközben kellően figyelembe veszik a regionális integrációt.

1 A prioritást élvező termékek és ágazatok listája mellékelve van ehhez a fejezethez.

3. Ennek eredményeképp a Felek megállapodnak, hogy előmozdítják az SPS intézkedések által nyújtott megfelelő védettségi szint elismerésére irányuló biregionális együttműködést.

4. A Felek megállapodnak, hogy létrehozzák és fokozzák az SADC-EPA-államokban az SPS intézkedések végrehajtására és figyelemmel kísérésére - többek között a nemzetközi szabványok kiterjedtebb használatára és más egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekre - irányuló technikai kapacitást.

58. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában azokat a fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, amelyeket az SPS-megállapodás és a nemzetközi szabványosító testületek, vagyis az élelmiszerkönyv-bizottság, a nemzetközi növényvédelmi egyezmény (IPPC) és az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) használ.

59. cikk

Illetékes hatóságok

1. AZ SADC-EPA-államokban és az EK-Félnél az ebben a fejezetben említett intézkedések végrehajtásában a megfelelő egészségügyi és növény-egészségügyi hatóságok az illetékesek.

2. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok a Megállapodással összhangban tájékoztatják egymást a megfelelő illetékes egészségügyi és növény-egészségügyi hatóságaikról és ezek változásáról.

60. cikk

Átláthatóság

1. Az SPS-megállapodással összhangban a Felek újólag megerősítik az átláthatóság elvét az SPS intézkedések alkalmazásában.

2. Az SPS-megállapodással összhangban a Felek elismerik a hatékony konzultációs, bejelentő és információcsere-mechanizmusok jelentőségét az SPS intézkedések tekintetében.

3. Az importáló Fél tájékoztatja az exportáló Felet egészségügyi és növény-egészségügyi importfeltételeinek minden olyan változásáról, amely érintheti az e fejezet hatálya alá tartozó kereskedelmet. A Felek vállalják, hogy adott esetben mechanizmusokat létesítenek az ilyen információcserére.

4. A nemzetközi szabványokkal összhangban a Felek az importfeltételek meghatározásakor alkalmazzák a földrajzi zónákra osztás vagy az állattenyésztő gazdaságon belüli elkülönítés elvét. Ahol lehetséges, a kereskedelmi zavarok elkerülése érdekében eseti alapon a Felek közösen is azonosíthatnak és javasolhatnak meghatározott egészségügyi vagy növény-egészségügyi státusú földrajzi vagy állattenyésztő gazdaságon belüli zónákat.

61. cikk

Információcsere

1. A Felek megállapodnak egy korai figyelmeztető rendszer létrehozásában annak biztosítására, hogy az SADC-EPA-államok előzetesen tájékoztatást kapjanak az EK azon SPS intézkedéseiről, amelyek érinthetik az SADC-EPA EU-ba irányuló kivitelét. A rendszer adott esetben már létező mechanizmusokra épül.

2. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok megállapodnak, hogy együttműködnek a járványügyi felügyeleti hálózat továbbfejlesztésében az állatbetegségek és a növényegészségügy terén, valamint információt cserélnek az ismert és másik Félre azonnali veszélyt jelentő kártevők előfordulásáról.

62. cikk

Végrehajtás

A Felek megállapodnak, hogy a kereskedelmi és fejlesztési bizottság hatáskörébe tartoznak e fejezet szerint az alábbiak:

1. a fejezet végrehajtásának figyelemmel kísérése és felülvizsgálata;

2. a fejezet végrehajtásához - célkitűzéseinek elérése érdekében - tanácsadás és ajánlások tétele;

3. fórum biztosítása vitához, információcseréhez és együttműködési kérdésekhez;

4. ha szükséges és megfelelő, ajánlások tétele a fejezet módosításához;

5. a prioritást élvező ágazatok és termékek és az ebből következő prioritást élvező együttműködési területek listájának felülvizsgálata;

6. az SPS intézkedések kialakításával, alkalmazásával és betartatásával kapcsolatos együttműködés fokozása; és

7. minden ezekhez kapcsolódó ügy.

63. cikk

Konzultáció

Ha valamelyik Fél vagy adott esetben valamely SADC-EPA-állam úgy véli, hogy a másik Fél olyan intézkedést hozott, amely befolyásolja vagy befolyásolhatja a piacára való bejutást, megfelelő konzultációra kerül sor azzal a céllal, hogy a WTO SPS-megállapodásával összhangban el lehessen kerülni az indokolatlan késedelmet és megfelelő megoldást lehessen találni. Ebben a tekintetben a Felek kicserélik az egészségügyi és növény-egészségügyi szakértői kapcsolattartó pontok nevét és címét annak érdekében, hogy könnyebb legyen a kommunikáció és az információcsere.

64. cikk

Együttműködés, kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések esetében

1. A Felek megállapodnak, hogy előmozdítják az együttműködést az SADC-EPA-államok egészségügyi és növény-egészségügyi intézményei és az EK-Fél hasonló intézményei között.

2. A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek az SADC-EPA-államokon belüli és közöttük meglévő intézkedések regionális harmonizációjának elősegítésében és a megfelelő szabályozási keretek és szakpolitikák kidolgozásában, ezáltal pedig fokozzák a régión belüli kereskedelmet és befektetéseket.

3. A Felek a következő prioritást élvező együttműködési területekben állapodnak meg:

a) technikaikapacitás-építés az SADC-EPA-államok állami és magánszektorában az egészségügyi és növény-egészségügyi ellenőrzés lehetővé tétele érdekében, ideértve a vizsgálati, tanúsítási, felügyeleti és ellenőrzési képzést és tájékoztató rendezvényeket;

b) kapacitásépítés az SADC-EPA-államokban piacra jutási lehetőségeik fenntartásáért és kiterjesztéséért;

c) kapacitásépítés biztosítandó, hogy a meghozott intézkedések ne váljanak szükségtelen kereskedelmi akadállyá, miközben elismerést kap a Felek azon joga, hogy maguk állapítsák meg megfelelő védettségi szintjüket;

d) az SPS intézkedések végrehajtásához és figyelemmel kíséréséhez szükséges technikai kapacitás megerősítése, többek között a nemzetközi szabványok szélesebb körű használatának előmozdításával;

e) az SPS-megállapodás végrehajtásával kapcsolatos együttműködés előmozdítása, elsősorban az SADC-EPA-államok bejelentő és információs pontjainak megerősítésével, valamint a megfelelő nemzetközi szabványosító testületekkel kapcsolatos más ügyekben;

f) kockázatelemző, harmonizációs, megfelelési, tesztelési, tanúsító, szermaradvány-ellenőrző, nyomon követő és akkreditációs kapacitás építése, többek között laboratóriumok és más felszerelés korszerűsítésével vagy létrehozásával, hogy segítségükkel az SADC-EPA-államok megfelelhessenek a nemzetközi szabványoknak. Ebben a tekintetben a Felek elismerik a regionális együttműködés erősítésének jelentőségét és az e fejezettel összhangban meghatározott, prioritást élvező termékek és ágazatok figyelembevételének szükségességét; valamint

g) az SADC-EPA-államok részvételének támogatása a megfelelő nemzetközi szabványosító testületekben.

I. A. függelék

Prioritást élvező termékek és ágazatok az SADC-EPA-államok harmonizációs tevékenysége során

Hal, halászati termék és akvakultúra-termék frissen vagy feldolgozva, szarvasmarha, juh és baromfi, friss hús,

feldolgozott hústermék,

gabonaféle,

zöldség és fűszer,

olajos magvak,

kókuszdió,

korpa,

gyapotmag,

földimogyoró,

kasszava,

sör, zöldség és gyümölcslé,

szárított és konzervgyümölcs.

I. B. függelék

Prioritást élvező termékek és ágazatok az SADC-EPA-államokból az EK-Fél felé irányuló export során

Hal, halászati termék és akvakultúra-termék frissen vagy feldolgozva,

marhahús és marhahústermék,

más hústermék,

gyümölcs és dióféle,

zöldség,

vágott virág,

kávé,

cukor.

III. CÍM

FOLYÓ FIZETÉS ÉS TŐKEMOZGÁS 10. FEJEZET

65. cikk

Folyó fizetés

1. Figyelemmel a Megállapodás 66. cikkének rendelkezéseire az SADC-EPA-államok és az EK-Fél vállalják, hogy nem rendelnek el korlátozásokat, és a folyó tranzakciók esetében szabadon átváltható valutában minden kifizetést engedélyeznek az EK-Fél és az SADC-EPA-államok lakosai között.

2. AZ SADC-EPA-államok meghozhatják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy e cikk (1) bekezdésének - folyó fizetéseket liberalizáló - rendelkezéseit lakosaik ne használhassák ki engedélyezetlen tőkekiáramlás végrehajtására.

66. cikk

Védintézkedések

1. Amennyiben, rendkívüli körülmények esetén, a Felek közötti kifizetések és tőkemozgások súlyos nehézségeket okoznak, vagy ezzel fenyegetnek, egy vagy több SADC-EPA-államban vagy az Európai Unió egy vagy több tagállamában a monetáris vagy árfolyam-politika működésében, az EK-Fél vagy az érintett SADC-EPA-állam - csak a legszükségesebb esetben és legfeljebb hat hónapos időtartamra - a tőkemozgások tekintetében védintézkedéseket alkalmazhat.

2. A közös tanácsot haladéktalanul tájékoztatják a védintézkedés elfogadásáról, illetve - a lehető legrövidebb időn belül - megszüntetésének ütemezéséről.

IV. CÍM

11. FEJEZET

TOVÁBBI TÁRGYALÁSOK A TELJES KÖRŰ EPA-RÓL

67. cikk

A tárgyalások második szakasza

A Felek megállapodnak, hogy 2008-ban folytatják a tárgyalásokat a Megállapodás hatályának kiterjesztése érdekében. E cím alkalmazásában az SADC-EPA-államok Botswanát, Lesothót, Mozambikot és Szváziföldet ölelik fel. A fennmaradó SADC-EPA-államok hasonló alapon csatlakozhatnak a tárgyalási folyamathoz. Ebből a célból írásban értesítik az EK-Felet és a többi SADC-EPA-államot.

1. Szolgáltatások kereskedelme

a) A Felek elismerik a szolgáltatáskereskedelem növekvő jelentőségét gazdaságuk növekedése szempontjából, és újólag megerősítik a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (General Agreement on Trade in Services, GATS) szerinti jogaikat és kötelezettségeiket.

b) Legkésőbb 2008. december 31-ig a Felek lezárják a szolgáltatások liberalizációjáról szóló tárgyalásaikat az alábbiak alapján:

i. liberalizációs menetrend egy szolgáltatási ágazat esetében minden egyes részt vevő SADC-EPA-államban;

ii. minden szolgáltatási ágazat esetében kötelezettségvállalás a fennálló helyzet fenntartására a GATS V. cikke (1) bekezdésének b) pontja ii. alpontjában meghatározottak szerint; valamint

iii. megállapodás arról, hogy a teljes körű EPA megkötését követő hároméves időszakban tárgyalásokra kerüljön sor a fokozatos és jelentős ágazati liberalizációról.

2. Együttműködés a szolgáltatások terén

a) A Felek elismerik, hogy a kereskedelmi kapacitásépítés támogathatja a gazdasági tevékenységek fejlődését, különösen a szolgáltatási ágazatban. Evégett az EK-Fél beleegyezik, hogy támogatja a részt vevő SADC-EPA-államok szabályozási keretének erősítésére irányuló kapacitásépítést.

b) A szolgáltatáskereskedelem liberalizációjához szükséges rendelkezések megállapításáig a Felek meghatározzák a kereskedelem liberalizációját kísérő konkrét együttműködési célkitűzéseket, elveket és eljárásokat.

3. Befektetés

A Felek megállapodnak egy befektetésekkel kapcsolatos fejezet legkésőbb 2008. december 31-ig való megtárgyalásában, figyelembe véve a pénzügyekről és befektetésekről szóló SADC-jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseit.

4. Befektetési együttműködés

Az EK-Fél beleegyezik, hogy megfelelő technikai segítséget nyújt a befektetési fejezet megtárgyalásának és végrehajtásának megkönnyítéséhez.

5. Verseny és kormányzati beszerzés

Az EK-Fél beleegyezik, hogy a regionális kapacitás erősítésének céljából együttműködik a verseny és a kormányzati beszerzés területén. Tárgyalások csak akkor irányozhatók elő, ha felépült a megfelelő regionális kapacitás.

III. RÉSZ

12. FEJEZET

VITÁK ELKERÜLÉSE ÉS VITARENDEZÉS

68. cikk

Célkitűzés

E rész célja a Felek közötti viták elkerülése vagy rendezése.

69. cikk

Hatály

1. A Megállapodás értelmezésére és alkalmazására vonatkozó összes vitára ezt a részt kell alkalmazni, kivéve ha a Megállapodás kifejezetten másként rendelkezik.

2. Az (1) bekezdéssel ellentétben a cotonoui megállapodás 98. cikkében meghatározott eljárást kell alkalmazni olyan vita esetén, amely az SADC-EPA-államok és az EK-Fél közötti fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos finanszírozásra vonatkozik.

I. SZAKASZ

KONZULTÁCIÓ ÉS KÖZVETÍTÉS

70. cikk

Konzultáció

1. A Felek úgy törekszenek a 69. cikkben említett viták rendezésére, hogy peren kívüli megoldás elérése céljából jóhiszeműen konzultációt kezdeményeznek.

2. Konzultációt az egyik Fél a másik Félhez intézett írásos kérelem formájában kezdeményez, amelyet másolatban megküld a kereskedelmi és fejlesztési bizottságnak is, megjelölve a kérdéses intézkedést és a Megállapodás azon rendelkezéseit, amelyekkel megítélése szerint az intézkedés nincs összhangban.

3. A konzultációra a kérelem beérkezésének napjától számított 40 napon belül kerül sor. A konzultáció a kérelem beérkezésének napjától számított 60 napon belül lezártnak tekintendő, kivéve ha folytatásában mindkét Fél megállapodik. A konzultáció során közzétett valamennyi információ bizalmas természetű marad.

4. Sürgős ügyben folytatott - többek között a romlandó vagy szezonális árukra vonatkozó - konzultációra a kérelem beérkezésének napjától számított 15 napon belül kerül sor, a kérelem beérkezésének napjától számított 30 napon belül pedig lezártnak tekintendő.

5. Amennyiben a konzultációra nem kerül sor a (3) vagy (4) bekezdésben említett időkereten belül, illetve ha a konzultáció lezárult, és nem jött létre kölcsönösen elfogadott megoldás, a panaszos Fél a 73. cikkel összhangban kérheti választottbírói testület felállítását.

71. cikk

Közvetítés

1. Amennyiben a konzultáció nem vezet kölcsönösen elfogadott megoldáshoz, a Felek megállapodás alapján közvetítőt vehetnek igénybe. A Felek eltérő megállapodásának hiányában a közvetítés tárgya a konzultációs kérelemben megnevezett ügy.

2. A közvetítő véleménye ajánlásokat tartalmazhat arról, hogyan rendezhető a vita a Megállapodás rendelkezéseivel összhangban. A közvetítő véleménye nem kötelező erejű.

3. A közvetítést magában foglaló eljárás - különösen az eljárás során közzétett valamennyi információ és a Felek álláspontja - bizalmas természetű marad.

II. SZAKASZ

VITARENDEZÉSI ELJÁRÁS - VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

72. cikk

Választottbírósági eljárás kezdeményezése

1. Amennyiben a Feleknek a 70. cikkben előírt konzultáció vagy a 71. cikkben előírt közvetítés igénybevételével sem sikerült rendezniük a vitát, a panaszos Fél választottbírói testület létrehozását kérheti.

2. A választottbírói testület létrehozására irányuló kérelmet írásban kell benyújtani a bepanaszolt Fél számára, valamint a kereskedelmi és fejlesztési bizottsághoz. A panaszos Fél kérelmében megjelöli a kérdéses konkrét intézkedéseket,és kifejti, hogy ezek miképpen sértik a Megállapodás rendelkezéseit.

73. cikk

A választottbírói testület létrehozása

1. A választottbírói testület három választott bíróból áll.

2. Mindkét vitában részt vevő Fél kijelöl egy-egy választott bírót a választottbírói testület létrehozására vonatkozó kérelem beérkezésének napjától számított tíz napon belül. A két választott bíró a testület létrehozására vonatkozó kérelem beérkezésének napjától számított 20 napon belül kinevez egy harmadikat, aki a választottbírói testület elnöke lesz. Az elnök egyik Félnek sem állampolgára, és állandó lakhelye nem a Felek területén van.

3. Amennyiben 20 napon belül nincs kinevezve mindhárom választott bíró vagya harmadikválasztott bíró kinevezésétől számított tíz napon belül valamely Fél indokolással ellátott írásbeli kifogást nyújt be a választott bírákkal szemben a kereskedelmi és fejlesztési bizottsághoz, akkor bármely Fél felkérheti a kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnökét vagy ennek megbízottját, hogy sorsolás útján válassza ki mindhárom tagot a Megállapodás 87. cikke szerint létrehozott listából: egyet a panaszos Fél által javasolt egyének közül, egyet a bepanaszolt Fél által javasolt egyének

közül, egyet pedig a Felek által elnöknek kiválasztott személyek közül. Amennyiben a Felek a választottbírói testület egy vagy több tagjáról megállapodnak, akkor a fennmaradó tagokat az ebben a bekezdésben megállapított eljárás szerint kell megválasztani.

4. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság elnöke vagy ennek megbízottja az e cikk (3) bekezdésében említett, valamely Fél által benyújtott kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kiválasztja a választott bírákat. A kiválasztás mindkét Fél képviselőjének jelenlétében történik meg.

5. A választottbírói testület létrehozásának napja az, amikor a három választott bírót véglegesen kiválasztották.

74. cikk

A testület időközi jelentése

A választottbírói testület - általános szabályként legkésőbb a létrehozásának napjától számított 120 nappal - időközi jelentést ad a Feleknek, amely leíró szakaszt, megállapításokat és következtetéseket is tartalmaz. Sürgős esetben a határidő 60 napra csökken. A jelentés ismertetésétől számított 15 napon belül bármely Fél írásos észrevételt tehet a választottbírói testület számára időközi jelentésének pontosan meghatározott szempontjairól.

75. cikk

A választottbírói testület döntése

1. A választottbírói testület a felállításának napjától számított 150 napon belül értesíti döntéséről a Feleket és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot. Amennyiben a testület megítélése szerint ez a határidő nem teljesíthető, elnöke írásban értesíti a Feleket és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot, megadva a késedelem okát és azt a napot, amikorra a választottbírói testület munkája befejezését tervezi. A döntésről szóló értesítésre semmilyen körülmények között sem kerülhet sor a választottbírói testület felállításának napjától számított 180 napnál később.

2. Sürgős - többek között romlandó vagy szezonális áruval kapcsolatos - ügyben a választottbírói testület minden erőfeszítést megtesz, hogy a létrehozásának napjától számított 90 napon belül értesítést adjon döntéséről. A választottbírói testület a felállításának napjától számított tíz napon belül előzetes döntést hozhat arról, hogy sürgősnek ítéli-e az ügyet.

3. Bármely Fél kérelmezheti, hogy a választottbírói testület adjon ajánlást arra vonatkozóan, hogy a bepanaszolt Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam hogyan tudná teljesíteni a döntést.

III. SZAKASZ

A DÖNTÉS TELJESÍTÉSE

76. cikk

A választottbírói testület döntésének teljesítése

A bepanaszolt Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam megtesz minden szükséges intézkedést, hogy teljesítse a választottbírói testület döntését, a Felek pedig megkísérelnek megállapodni a döntés teljesítéséhez szükséges időtartamról.

77. cikk

A döntés teljesítéséhez szükséges ésszerű időtartam

1. A választottbírói testület Feleknek szóló döntését követően legkésőbb 30 nappal a bepanaszolt Fél értesíti a panaszos Felet, valamint a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot arról az ésszerű időtartamról, amely ahhoz szükséges, hogy teljesítse a választottbírói testület döntését.

2. A bepanaszolt Féltől érkező értesítést követően a Felek megkísérelnek megállapodni egy ésszerű időtartamban. Amennyiben a Felek nem értenek egyet a választottbírói testület döntésének teljesítéséhez szükséges ésszerű időtartamban, a panaszos Fél az e cikk (1) bekezdése szerinti értesítéstől számított 30 napon belül írásban felkéri a választottbírói testületet az ésszerű időtartam hosszának meghatározására. A kérelmet egyidejűleg kell közölni a másik Féllel, valamint a kereskedelmi és fejlesztési bizottsággal. A választottbírói testület a kérelem beérkezésének napjától számított 30 napon belül értesíti döntéséről a Feleket és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot.

3. A választottbírói testület az ésszerű időtartam hosszának meghatározásakor figyelembe veszi annak az időnek a hosszát, amelyre rendesen szüksége van vagy a bepanaszolt Félnek vagy adott esetben az érintett SADC-EPA-államnak ahhoz, hogy azokhoz hasonló jogszabályi vagy közigazgatási intézkedéseket hozzon, amelyeket a bepanaszolt Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam a döntés teljesítéséhez szükségesként határoz meg. A választottbírói testület figyelembe veszi a szükséges intézkedések meghozatalát esetlegesen érintő kapacitásbeli korlátokat és különböző fejlettségi szintet is.

4. Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, a Megállapodás 73. cikkében előírt eljárásokat kell alkalmazni. A döntésről szóló értesítés határideje az e cikk (2) bekezdésében említett kérelem beérkezésének napjától számított 45 nap.

5. Az ésszerű időtartam a vitás Felek megállapodása alapján meghosszabbítható.

78. cikk

A választottbírói testület döntésének teljesítése érdekében tett intézkedések felülvizsgálata

1. Az ésszerűen elvárható időtartam vége előtt a bepanaszolt Fél értesíti a másik Felet és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket a választottbírói testület döntésének teljesítése végett hozott.

2. Amennyiben a Felek nem értenek egyet abban, hogy az e cikk (1) bekezdése szerinti értesítésben bejelentett intézkedések összeegyeztethetőek-e a Megállapodás rendelkezéseivel, a panaszos Fél írásban felkérheti a választottbírói testületet, hogy döntsön az ügyben. A kérelem megjelöli a szóban forgó konkrét intézkedést, és kifejti, hogy ez mennyiben összeegyeztethetetlen a Megállapodás rendelkezéseivel. A választottbírói testület a kérelem beérkezésének napjától számított 90 napon belül közli döntését. Sürgős - többek között romlandó vagy szezonális áruval kapcsolatos - ügyben, a választottbírói testület a kérelem beérkezésének napjától számított 45 napon belül közli döntését.

3. Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, a Megállapodás 73. cikkében előírt eljárásokat kell alkalmazni. A döntésről szóló értesítés határideje az e cikk (2) bekezdésében említett kérelem beérkezésének időpontjától számított 105 nap.

79. cikk

Ideiglenes jogorvoslat a döntés teljesítésének elmulasztása esetén

1. A bepanaszolt Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam - amennyiben a panaszos Fél igényli - kártérítési ajánlatot mutat be, amennyiben a bepanaszolt Fél az ésszerű időtartam lejárta előtt elmulasztja közölni a választottbírói testület döntésének teljesítése végett hozott intézkedéseit, vagy amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a 78. cikk (1) bekezdése szerint bejelentett intézkedés nem egyeztethető össze a Megállapodás rendelkezéseivel. Ez a kártérítés részben vagy egészben állhat pénzügyi kártérítésből is, ugyanakkor ebben a Megállapodásban semmi sem kötelezi a bepanaszolt Felet vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-államot arra, hogy ilyen pénzügyi kártérítést ajánljon fel.

2. Amennyiben az ésszerű időtartam végétől számított 30 napon belül nem sikerül megállapodni a kártérítésről, illetve ha a választottbírói testület a 78. cikk szerint úgy dönt, hogy a döntés teljesítése érdekében hozott intézkedés összeegyeztethetetlen a Megállapodással, a panaszos Fél - a másik Felet értesítve - megfelelő intézkedések elfogadására jogosult. Ilyen intézkedést a panaszos Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam fogadhat el.

3. Ezen intézkedések elfogadásakor a panaszos Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam törekszik a jogsértéssel arányos olyan intézkedések kiválasztására, amelyek legkevésbé befolyásolják a Megállapodás célkitűzéseinek elérését, továbbá figyelembe veszi ezeknek az intézkedéseknek a bepanaszolt Fél gazdaságára és az egyes SADC-EPA-államokra gyakorolt hatását.

4. Az EK-Fél pénzügyi kártérítés nyújtását veszi fontolóra, amennyiben legkésőbb az ésszerű időtartam lejártáig elmulasztja közölni a választottbírói testület döntésének teljesítése érdekében hozott intézkedéseit, vagy amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a 78. cikk (1) bekezdése szerint közölt intézkedés nem egyeztethető össze az említett Félnek a Megállapodás szerinti kötelezettségeivel, és a panaszos Fél úgy értékeli, hogy a megfelelő intézkedések elfogadása jelentős kárt okozna gazdaságának.

5. Az EK-Fél megfelelő önmérsékletet tanúsít, amikor e cikk (1) és (2) bekezdése alapján kártérítést kér vagy megfelelő intézkedéseket fogad el.

6. A kártérítés vagy a megfelelő intézkedések ideiglenesek, és csak addig alkalmazandók, amíg a Megállapodás rendelkezéseit bizonyítottan sértő intézkedéseket vissza nem vonják vagy nem módosítják úgy, hogy azok összeegyeztethetők legyenek az említett rendelkezésekkel, vagy amíg a Felek nem állapodnak meg a vita rendezésében.

80. cikk

A megfelelő intézkedések elfogadása után a döntés teljesítése céljából hozott intézkedések felülvizsgálata

1. A bepanaszolt Fél értesíti a másik Felet és a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket a választottbírói testület döntésének teljesítése érdekében hozott, valamint közli az arra irányuló kérelmét, hogy szűnjön meg a panaszos Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam megfelelő intézkedéseinek alkalmazása.

2. Ha az értesítés napjától számított 30 napon belül a Felek nem jutnak megállapodásra arról, hogy a Megállapodás rendelkezéseinek megfelelő-e a bejelentett intézkedés, a panaszos Fél írásban kéri a választottbírói testületet, hogy döntsön az ügyben. Az ilyen kérést el kell juttatni a másik Félhez és a bizottsághoz is. A választottbírói testület döntéséről a kérelem beérkezésének napjától számított 45 napon belül értesíteni kell a Feleket és a bizottságot. Amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a teljesítés céljából hozott intézkedés nem összeegyeztethető a Megállapodás rendelkezéseivel, a választottbírói testület határozza meg, hogy a panaszos Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam folytathatja-e a megfelelő intézkedések alkalmazását. Amennyiben a választottbírói testület úgy dönt, hogy a teljesítés céljából hozott intézkedés összeegyeztethető a Megállapodás rendelkezéseivel, akkor a megfelelő intézkedések megszűnnek.

3. Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, a Megállapodás 73. cikkében megállapított eljárásokat kell alkalmazni. A döntésről szóló értesítés határideje az e cikk (2) bekezdésében említett kérelem beérkezésének időpontjától számított 60 nap.

IV. SZAKASZ

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

81. cikk

Kölcsönösen elfogadott megoldás

A Felek bármikor találhatnak kölcsönösen elfogadott megoldást e fejezet szerinti vitában. Erről a megoldásról értesítik a kereskedelmi és fejlesztési bizottságot is. A kölcsönösen elfogadott megoldás elfogadásával a vitarendezési eljárás megszűnik.

82. cikk

Eljárási szabályok és magatartási kódex

1. A Felek 2008. július 1-jéig megállapodnak az eljárási szabályokban és egy magatartási kódexben, amelyet a közös tanács fogad el. Az eljárási szabályok tárgya a választottbírói testület tárgyalásainak a nyilvánosság számára történő megnyitása.

2. A választottbírói testület ülései az eljárási szabályokkal összhangban nyilvánosak, kivéve ha a választottbírói testület saját indítványára vagy a Felek kérelmére másképp dönt. A választottbírói testület azonban zárt tárgyalást tart, ha a Felek által benyújtott előterjesztés vagy érvelés bizalmas információt tartalmaz.

83. cikk

Információszolgáltatás és technikai tanácsadás

A választottbírói testület - valamely Fél kérésére vagy saját kezdeményezésére - minden olyan forrásból, köztük a vitában érintett Felektől is, szerezhet információt, amelyet a választottbírósági eljárás szempontjából helyénvalónak vél. A választottbírói testület jogosult megfelelő szakértők véleményét is kikérni, amennyiben azt helyénvalónak véli. Az érdekelt személyek jogosultak önzetlen tanácsadói (amicus curiae) levelet küldeni a választottbírói testületnek az eljárási szabályokkal összhangban. Az ily módon megszerzett információt be kell mutatni a vitában részt vevő Feleknek, és észrevételezés céljából rendelkezésükre kell bocsátani.

84. cikk

A beadványok nyelve

1. A Felek írásos vagy szóbeli beadványait a Felek valamelyik hivatalos nyelvén kell benyújtani.

2. A Felek törekszenek arra, hogy az ebben a részben meghatározott konkrét eljárások esetében közös munkanyelvben állapodjanak meg. Amennyiben a Felek képtelenek közös munkanyelvben megállapodni, mindkét Fél megszervezi írásos beadványai lefordítását és a meghallgatásokon a tolmácsolást a bepanaszolt Fél által választott nyelvre, és viseli ennek költségeit, kivéve ha az egyben az említett Félnek is hivatalos nyelve. A közös munkanyelvről való megállapodás keresésekor az EK-Fél figyelembe veszi az ilyen költségeknek az SADC-EPA-államokra gyakorolt esetleges hatását.

85. cikk

Értelmezési szabályok

A választottbírói testület a vitákat a Megállapodás rendelkezéseivel és a nemzetközi közjog bevett értelmezési szabályaival - köztük a szerződések jogáról szóló bécsi egyezményben meghatározott szabályokkal - összhangban rendezi. A választottbírói testület döntései nem egészíthetik ki, illetve nem korlátozhatják a Megállapodásban előírt jogokat és kötelezettségeket.

86. cikk

A választottbírói testület döntései

1. A választottbírói testület minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy konszenzussal döntsön. Mindazonáltal ha egy döntés nem hozható meg konszenzussal, az ügyet többségi szavazással kell eldönteni.

2. A döntés felvázolja a ténymegállapításokat, a Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazhatóságát és a döntésben tett megállapítások és következtetések indokolását. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság nyilvánosan elérhetővé teszi a választottbírói testület döntését, kivéve ha úgy dönt, hogy ezt nem teszi meg.

87. cikk

A választott bírák listája

1. A kereskedelmi és fejlesztési bizottság legkésőbb a Megállapodás ideiglenes alkalmazását követően három hónappal összeállítja annak a 21 személynek a listáját, aki hajlandó és képes választott bíróként szolgálni. Mindkét Fél 8 személyt választ ki, hogy választott bíróként tevékenykedjék. A Felek megállapodnak abban az 5 személyben is, aki nem állampolgára egyik Félnek sem, és aki a választottbírói testület elnökeként jár el. A bizottság gondoskodik róla, hogy a lista ezzel a cikkel összhangban mindig frissítve legyen.

2. A választott bíró speciális jogi és nemzetközi kereskedelmi ismeretekkel vagy tapasztalatokkal rendelkezik. A választott bíró független, egyéni minőségében jár el, és nem fogad el utasításokat semmilyen szervezettől vagy kormánytól, illetve nem áll kapcsolatban egyik Fél kormányával sem, továbbá megfelel az eljárási szabályokhoz mellékelt magatartási kódexnek.

3. A bizottság összeállíthat egy további, 15 olyan személyt tartalmazó listát is, akinek a Megállapodás hatálya alá tartozó specifikus ügyekben ágazati szaktudása van. A Megállapodás 73. cikkében leírt kiválasztási eljárás alkalmazásakor a bizottság elnöke mindkét Fél egyetértése esetén használhatja fel ezt az ágazati listát.

88. cikk

Kapcsolat a WTO-kötelezettségekkel

1. A Megállapodás alapján felállított választottbírósági szervek nem bíráskodhatnak valamely Félnek vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-államnak a WTO-t létrehozó megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit érintő vitában.

2. A Megállapodás vitarendezési rendelkezéseinek alkalmazása nem sérti a WTO keretében tett intézkedéseket, beleértve a vitarendezési intézkedéseket is. Ha azonban az egyik Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam egy adott intézkedés tekintetében vitarendezési eljárást kezdeményezett a Megállapodás vagy a WTO-megállapodás szerint, akkor ugyanerre az intézkedésre vonatkozóan addig nem indíthat újabb vitarendezési eljárást, amíg az első véget nem ért. E bekezdés alkalmazásában a WTO-megállapodás szerinti vitarendezési eljárás akkor tekintendő megindítottnak, ha az egyik Fél vagy adott esetben a megfelelő SADC-EPA-állam kéri a WTO vitarendezési szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés 6. cikke szerinti bizottság felállítását.

3. A Megállapodásban semmi sem zárja ki, hogy valamely Fél vagy SADC-EPA-állam végrehajtsa a WTO vitarendezési testülete által engedélyezett kötelezettségek felfüggesztését.

89. cikk

Határidők

1. A Megállapodás III. részében meghatározott valamennyi határidőt - köztük a választottbírósági testületek számára döntésük közlésére meghatározott határidőket is - naptári napban kell számolni, az azon intézkedés vagy tény napját követő naptól kezdve, amelyre vonatkoznak.

2. Az ebben a részben említett határidők a Felek kölcsönös megállapodásával meghosszabbíthatók.

IV. RÉSZ

13. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KIVÉTELEK

90. cikk

Záradék az általános kivételekről

Amennyiben az ilyen jellegű intézkedések megfelelnek annak a követelménynek, hogy alkalmazásuk nem jelent önkényes vagy indokolatlan diszkriminációs eszközt a Felek között, ahol hasonló feltételek állnak fenn, vagy az áru- és szolgáltatáskereskedelem, illetve a letelepedés burkolt korlátozását, a Megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy megakadályozza az EK-Felet vagy az SADC-EPA-államokat olyan intézkedések elfogadásában vagy végrehajtásában, amelyek:

a) szükségesek a közerkölcs védelméhez, vagy a közrend vagy a közbiztonság fenntartásához; vagy

b) szükségesek a Megállapodással nem összeegyeztethetetlen - többek között a vámügyi végrehajtásra, a szellemi tulajdonjog oltalmára és a félrevezető gyakorlat megakadályozására vonatkozó - törvények és szabályok betartásának biztosításához; vagy

c) szükségesek a Megállapodás rendelkezéseivel nem összeegyeztethetetlen törvények és szabályok betartásának biztosításához, ideértve az alábbiakra vonatkozókat:

i. a félrevezető és csalárd gyakorlat megakadályozása vagy a szerződések nem-teljesítése hatásának kezelése;

ii. az egyéneknek a személyes adatok feldolgozásával és terjesztésével kapcsolatos személyiségi jogainak védelme, és az egyéni nyilvántartások és számlák titkosságának védelme;

iii. biztonság; vagy

d) arany vagy ezüst importjára vagy exportjára vonatkoznak; vagy

e) művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelmére vonatkoznak; vagy

f) kimeríthető természeti erőforrások megőrzésére irányulnak, amennyiben az ilyen intézkedéseket a hazai áruk termelésére vagy fogyasztására, a szolgáltatások belföldi kínálatára vagy fogyasztására, és a hazai befektetőkre vonatkozó korlátozásokkal összefüggésben léptetik hatályba; vagy

g) börtönmunka keretében gyártott termékre irányulnak; vagy

h) összeegyeztethetetlenek e Megállapodás 36. cikkével, feltéve hogy az eltérő bánásmód célja - a másik Fél gazdasági tevékenységei vagy befektetői tekintetében - közvetlen adók hatékony vagy méltányos kivetésének vagy beszedésének biztosítása.

91. cikk

Nemzetbiztonsági kivételek

1. A Megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy az

a) megkívánná az EK-Féltől vagy az SADC-EPA-államoktól olyan információ szolgáltatását, amelynek nyilvánosságra hozatalát alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétesnek tartják;

b) az EK-Felet vagy az SADC-EPA-államokat megakadályozná az alapvető biztonsági érdekeik védelmében általuk szükségesnek tartott intézkedések megtételében:

i. a hasadó és fuzionáló anyagok, illetve azon anyagok vonatkozásában, amelyekből ezeket nyerik;

ii. azon gazdasági tevékenységek tekintetében, amelyeket közvetlenül vagy közvetve katonai létesítmények ellátása céljából végeznek;

iii. nemzetbiztonsági vagy nemzetvédelmi célból elengedhetetlen kormányzati beszerzésekhez kapcsolódóan; vagy

iv. háború vagy más, a nemzetközi kapcsolatokat érintő vészhelyzet idején; vagy

c) megakadályozná az EK-Felet vagy az SADC-EPA-államokat abban, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapokmányában megfogalmazott kötelezettségek nyomán intézkedéseket hozzanak a nemzetközi béke és biztonság fenntartására.

2. A kereskedelmi és fejlesztési bizottságot a lehető legteljesebb mértékben tájékoztatják az (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint hozott intézkedésekről és azok megszüntetéséről.

92. cikk

Adózás

1. A Megállapodásban vagy a Megállapodás alapján elfogadott rendelkezésekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az megakadályozná az EK-Felet vagy az SADC-EPA-államokat abban, hogy fiskális jogszabályaik megfelelő rendelkezéseinek alkalmazása során különbséget tegyenek az eltérő helyzetben lévő adófizetők között, tekintettel elsősorban lakóhelyükre vagy tőkebefektetésük helyére.

2. A Megállapodásban vagy a Megállapodás alapján elfogadott rendelkezésekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az megakadályozná az adóelkerülés és az adócsalás megelőzésére szolgáló intézkedések elfogadását vagy végrehajtását a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások adózási rendelkezései vagy más adózási szabályozások, illetve hazai fiskális jogszabályok alapján.

3. A Megállapodásban semmi sem érinti az EK-Félre vagy az SADC-EPA-államokra valamely adózási egyezmény alapján háruló jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben a Megállapodás összeegyeztethetetlen egy ilyen egyezménnyel, akkor az összeegyeztethetetlenség erejéig az egyezmény élvez elsőbbséget.

V. RÉSZ

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

14. FEJEZET

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

93. cikk

Közös intézménylétrehozása

A Megállapodás alkalmazásában létrejön az SADC EPA-EK közös tanács (a továbbiakban: a közös tanács), amely felügyeli és igazgatja a Megállapodás végrehajtását.

94. cikk

Összetétel és feladat

1. A közös tanács egyrészről az Európai Unió Tanácsának tagjaiból és az Európai Bizottság megfelelő tagjaiból vagy ezek képviselőiből, másrészről az SADC-EPA-államok minisztereiből vagy ezek képviselőiből áll.

2. A Miniszterek Tanácsának a cotonoui megállapodás 15. cikkében meghatározott feladatainak sérelme nélkül a közös tanács feladatai a következők:

a) felelős a Megállapodás működéséért és végrehajtásáért, valamint figyelemmel kíséri célkitűzéseinek teljesülését;

b) megvizsgál a Megállapodás keretében felmerülő minden olyan közös érdeklődésre számot tartó jelentősebb kérdést, amely befolyásolja a Felek közötti kereskedelmet;

c) megvizsgálja a Feleknek a Megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatait és ajánlásait;

d) megfelelő ajánlásokat tesz;

e) figyelemmel kíséri a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődését;

f) figyelemmel kíséri és értékeli a Megállapodás együttműködési rendelkezéseinek hatását a fenntartható fejlődésre;

g) figyelemmel kíséri és felülvizsgálja a haladást a Megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi területen;

h) megállapítja a kereskedelmi és fejlesztési bizottság eljárási szabályait;

i) figyelemmel kíséri a kereskedelmi és fejlesztési bizottság munkáját; valamint j) teljesíti a Megállapodás szerinti további kötelességeit.

3. A közös tanács időszakonként jelentést ad a cotonoui megállapodás 15. cikkével összhangban létrehozott Miniszterek Tanácsának a Megállapodás működéséről.

95. cikk

Döntéshozatali hatáskörök és eljárások

1. A Megállapodás célkitűzéseinek elérése céljából a közös tanács hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a Megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi ügyben döntést hozzon.

2. A döntéseket konszenzussal kell meghozni a Felek között, és ezek a döntések kötelező érvényűek a Felekre és adott esetben az SADC-EPA-államokra nézve. Az egyes Felek és az SADC-EPA-államok belső szabályaival összhangban a Felek megteszik az ilyen döntések végrehajtásához szükséges összes intézkedést.

3. Eljárási kérdések és vitarendezési eljárások esetén az SADC-EPA-államok megállapodnak, hogy közösen lépnek fel, a közös tanács pedig a Felek kölcsönös egyetértése mellett fogad el határozatokat és ajánlásokat. Azokban az ügyekben, amelyek tekintetében az SADC-EPA-államok nem állapodtak meg együttes fellépésben, bármely határozat elfogadásához szükséges az érintett SADC-EPA-állam egyetértése.

4. A közös tanács rendszeres - legfeljebb kétéves - időközönként ülésezik, valamint rendkívüli üléseket is tart, ha a körülmények úgy kívánják, és a Felek megegyeznek.

5. A közös tanács maga határozza meg eljárási szabályait.

96. cikk

Kereskedelmi és fejlesztési bizottság (a továbbiakban: a bizottság)

1. A közös tanácsot kötelességei teljesítésében egy bizottság segíti, amely a Felek - rendesen vezető tisztviselői szintű - képviselőiből áll.

2. A bizottság speciális technikai csoportokat hozhat létre, hogy a hatáskörükbe eső konkrét ügyekkel foglalkozzanak.

3. Az e cikk (2) bekezdése szerint létrejött speciális technikai csoportok eljárási szabályait a bizottság határozza meg.

4. A bizottság a közös tanácsnak tesz jelentést és annak felelős.

5. A bizottság a Megállapodásban meghatározott ügyekben hoz döntést vagy tesz ajánlást, illetve akkor, ha a közös tanács ilyen hatáskört ruház rá. Ebben az esetben a bizottság konszenzussal hoz döntést.

6. A bizottságnak elsősorban a következők a feladatai:

a) A kereskedelem területén:

i. figyelemmel kíséri és értékeli a közös tanács határozatainak végrehajtását;

ii. megkönnyíti és felügyeli a Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtását;

iii. együttműködési prioritásokat mérlegel és javasol a közös tanácsnak;

iv. megfelelő ajánlásokat tesz a közös tanácsnak a Megállapodás hatálya alá tartozó területeken esetlegesen felmerülő potenciális ellentétek elkerülése végett;

v. elvégzi a közös tanács által ráruházott további feladatokat;

vi. felügyeli az e cikk (2) bekezdésében említett speciális technikai csoportok munkáját;

vii. figyelemmel kíséri a regionális integráció és a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődését;

viii. olyan intézkedéseket vitat meg és kezdeményez, amelyek elősegíthetik a Felek közötti kereskedelmi, befektetési és üzleti lehetőségeket; valamint

ix. megvitatja a Megállapodással kapcsolatos ügyeket és valamennyi olyan kérdést, amely befolyásolhatja a Megállapodás célkitűzéseinek megvalósulását.

b) A fejlesztési együttműködés területén:

i. figyelemmel kíséri a Megállapodásban rögzített együttműködési rendelkezések végrehajtását, és összehangolja ezeket az intézkedéseket a harmadik félként tevékenykedő donorok intézkedéseivel;

ii. ajánlásokat tesz a Felek közötti, kereskedelmi vonatkozású együttműködéssel kapcsolatban;

iii. rendszeres időközönként felülvizsgálja a Megállapodásban meghatározott együttműködési prioritásokat, és adott esetben új prioritások felvételére tesz ajánlást;

iv. felülvizsgálja és megvitatja a regionális integrációval és a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos együttműködési ügyeket; és

v. figyelemmel kíséri és értékeli a Megállapodás végrehajtásának hatását a Felek fenntartható fejlődésére.

VI. RÉSZ

15. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

97. cikk

A Felek meghatározása és a kötelezettségek teljesítése

1. A Megállapodás Szerződő Felei egyrészről Botswana, Lesotho, Namíbia, Szváziföld és Mozambik (a továbbiakban a könnyebb hivatkozás érdekében az SADC-EPA-államok), másrészről pedig az Európai Közösség vagy tagállamai vagy az Európai Közösség és tagállamai az Európai Közösséget létrehozó szerződésből levezetett megfelelő hatáskörükben eljárva (a továbbiakban: EK-Fél).

2. A Megállapodás alkalmazásában:

a) a "Felek" fogalom az együttesen eljáró SADC-EPA-államokra és az EK-Félre vonatkozik. A "Fél" fogalom az együttesen eljáró SADC-EPA-államokra, illetve adott esetben az EK-Félre vonatkozik;

b) az "SADC-EPA-államok" fogalom az önállóan eljáró SADC-EPA-államokra vonatkozik.

3. Az SADC-EPA-államok és az EK-Fél minden olyan általános vagy egyedi intézkedést meghoznak, amely a Megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, valamint gondoskodnak arról, hogy azok megfeleljenek a Megállapodásban megállapított célkitűzéseknek.

98. cikk

Információcsere

1. A Megállapodás hatékony végrehajtásához kapcsolódó kommunikáció megkönnyítésére a Felek a Megállapodás hatálybalépésekor kijelölnek egy információcsere-központot. Az információcsere-központ kijelölése nem sérti az illetékes hatóságoknak a Megállapodás egyes címei vagy fejezetei alapján történő konkrét kinevezését.

2. Az információcsere-központok kérésére mindkét Fél megjelöli a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos bármely ügyben illetékes hivatalt vagy tisztviselőt, és a megkereső Féllel való kommunikáció megkönnyítéséhez biztosítja a szükséges támogatást.

3. Valamely Fél kérésére - a jogszerűen lehetséges mértékig - mindkét Fél vagy adott esetben az SADC-EPA-államok tájékoztatást adnak, és haladéktalanul válaszolnak a másik Fél azokra a tényleges vagy javasolt intézkedésekre vonatkozó kérdésére, amelyek befolyásolhatják a Felek közötti kereskedelmet.

99. cikk

Átláthatóság

1. A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok közzéteszik vagy nyilvánosan hozzáférhetővé teszik általánosan alkalmazott jogszabályaikat, szabályozásaikat, eljárásaikat és közigazgatási határozataikat, valamint minden további olyan kötelezettségvállalásukat, amely a Megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelmi ügyekre vonatkozó nemzetközi megállapodásokból ered. A Megállapodás hatálybalépése után elfogadott ilyen intézkedéseket a másik Fél tudomására kell hozni.

2. A Megállapodás konkrét átláthatósági rendelkezéseinek sérelme nélkül az ebben a cikkben említett információról akkor mondható el, hogy a másik Fél tudomására hozták, ha az információt elérhetővé tették:

a) a WTO-nak küldött megfelelő értesítéssel; vagy

b) egy hivatalos, díjmentes és nyilvánosan elérhető weboldalon; vagy

c) a másik Fél információcsere-központja számára.

Ha azonban az EK-Fél a WTO-nak be nem jelentett információt egy hivatalos, díjmentes és nyilvánosan hozzáférhető weboldalon biztosítja, akkor valamely - kapacitásbeli korlátok miatt a weboldal elérésében nehézségekbe ütköző-SADC-EPA-állam kérheti az EK-Felet, hogy az információt a megfelelő információcsere-központnak is juttassa el.

3. Ebben a Megállapodásban semmi sem követeli meg egyik Féltől sem, hogy olyan bizalmas információt adjon meg, amelynek közzététele akadályozná a bűnüldözést vagy más módon ellentétes a közérdekkel, illetve sértené egyes állami vagy magánvállalkozások jogos üzleti érdekeit, kivéve addig a mértékig, ameddig az információ közzététele a Megállapodás szerinti vitarendezési eljárások összefüggésében szükséges. Amennyiben a Megállapodás szerint létrehozott valamely testület úgy véli, hogy az ilyen közzététel szükséges, a bizalmas jelleg teljes körű oltalmát a testület biztosítja.

100. cikk

Időszakos nehézségek a végrehajtás során

Amennyiben valamelyik Fél rajta kívül álló tényezők miatt nehézségekkel szembesül a Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítésekor, ezt haladéktalanul a közös tanács tudomására hozza.

101. cikk

Regionális preferencia

1. Ebben a Megállapodásban semmi sem kötelezi egyik Felet sem arra, hogy a Megállapodásban részes másik Félre annál kedvezőbb bánásmódot terjesszen ki, mint amilyet a Fél saját regionális integrációs folyamata részeként alkalmaz.

2. A többi SADC-EPA-államot is megilleti az a kedvezőbb bánásmód és előny, amelyet a Megállapodás alapján valamely SADC-EPA-állam adhat az EK-félnek.

102. cikk

Az Európai Közösség legkülső régiói

1. Figyelembe véve az Európai Közösség legkülső régiói és az SADC-EPA-államok közötti földrajzi közelséget, továbbá az e régiók és az SADC-EPA-államok közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok megerősítése érdekében a Felek törekszenek arra, hogy a Megállapodás hatálya alá tartozó összes területen könnyítsék az együttműködést az Európai Közösség és az SADC-EPA-államok között.

2. Az e cikk (1) bekezdésében kifejtett célkitűzések megvalósítására lehetőség szerint törekedni kell az SADC EPA-államoknak és az Európai Közösség legkülső régióinak a Megállapodás hatálya alá tartozó területeken az Európai Közösség egyedi programjaiban való közös részvételének erősítése révén is.

3. Az EK-Fél törekszik arra, hogy biztosítsa az Európai Közösség kohéziós és fejlesztési politikáinak különböző pénzügyi eszközei közötti koordinációt annak érdekében, hogy a Megállapodás hatálya alá tartozó területeken erősítse az együttműködést az SADC-EPA-államok és az Európai Közösség legkülső régiói között.

4. A Megállapodásban semmi sem akadályozza meg az EK-Felet abban, hogy alkalmazza azokat a meglévő intézkedéseket, amelyek az Európai Közösséget létrehozó szerződés 299. cikkének (2) bekezdése értelmében legkülső régiói strukturális társadalmi és gazdasági helyzetének kezelésére irányulnak. Ez a rendelkezés nem engedi a Felek közötti kereskedelmi vámok fenntartását azokon kívül, amelyeket a Megállapodás 2. mellékletének 9. pontja engedélyez.

103. cikk

Kapcsolatok a cotonoui megállapodással

1. A cotonoui megállapodás 3. részének II. címében meghatározott fejlesztési együttműködés kivételével a Megállapodás rendelkezései és a cotonoui megállapodás 3. része II. címének rendelkezései közötti összeegyeztethetetlenség esetén - az összeegyeztethetetlenség erejéig - a Megállapodás rendelkezései élveznek elsőbbséget.

2. Ebben a Megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy az megakadályozza az EK-Felet vagy valamely SADC-EPA-államot abban, hogy a cotonoui megállapodás értelmében megfelelő intézkedéseket hozzon.

104. cikk

Kapcsolatok a WTO-megállapodással

A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodásban semmi sem kötelezi őket vagy az SADC-EPA-államokat arra, hogy a WTO-kötelezettségeikkel összeegyeztethetetlen módon járjanak el.

105. cikk

Hatálybalépés

1. A Megállapodást a Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok alkalmazandó alkotmányos vagy belső szabályaival és eljárásaival összhangban kell aláírni, ratifikálni vagy jóváhagyni.

2. Ez a Megállapodás az utolsó ratifikáló, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.

3. Az értesítéseket az Európai Unió Tanácsa főtitkárának kell megküldeni, aki a Megállapodás letéteményese.

4. A Megállapodás hatálybalépéséig az Európai Közösség, az EK-Fél és az SADC-EPA-államok megállapodnak, hogy alkalmazzák a Megállapodás azon rendelkezéseit, amelyek hatáskörükbe tartoznak (a továbbiakban: ideiglenes alkalmazás). Ahol lehetséges, ez történhet ideiglenes alkalmazással, vagy a Megállapodás ratifikálásával.

5. Az ideiglenes alkalmazásról értesíteni kell a letéteményest. A Megállapodást ideiglenesen az alábbiak közül az után tíz nappal kell alkalmazni, amely később következik be: az Európai Közösségtől az ideiglenes alkalmazásról szóló értesítés beérkezése vagy az összes SADC-EPA-államtól a ratifikálásról vagy az ideiglenes alkalmazásról szóló értesítés beérkezése.

6. A (4) bekezdés ellenére az Európai Közösség, az EK-Fél és az SADC-EPA-államok az ideiglenes alkalmazás előtt a megvalósítható mértékig egyoldalúan lépeseket tehetnek a Megállapodás alkalmazása érdekében.

106. cikk

Időtartam

1. Ez a Megállapodás határozatlan ideig érvényes.

2. Az EK-Fél vagy valamely SADC-EPA-állam írásos értesítést adhat arról a szándékáról, hogy fel kívánja mondani a Megállapodást.

3. A Megállapodás felmondása az e cikk (2) bekezdésében említett értesítés után hat hónappal lép hatályba.

107. cikk

Területi alkalmazás

A Megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről pedig az SADC-EPA-államok területén.

108. cikk

Felülvizsgálati záradék

1. A 67. cikk sérelme nélkül a Felek megállapodnak, hogy a Megállapodást legkésőbb hatálybalépése után 5 évvel felülvizsgálják.

2. A Megállapodás végrehajtását illetően bármely Fél tehet javaslatokat a kereskedelmi vonatkozású együttműködés kiigazítására, figyelembe véve a végrehajtás során szerzett tapasztalatokat.

3. A Felek megállapodnak, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődésének és a cotonoui megállapodás lejártának fényében szükséges lehet a Megállapodás felülvizsgálata.

109. cikk

Módosítás

1. Mérlegelésre és elfogadásra bármely Fél nyújthat be a Megállapodás módosítására irányuló javaslatokat a közös tanácshoz.

2. Miután a közös tanács elfogadta őket, a Megállapodás módosításait be kell nyújtani a Feleknek - alkotmányos vagy belső jogszabályi követelményeikkel összhangban - ratifikálásra, elfogadásra vagy jóváhagyásra.

110. cikk

Új EU-tagállamok csatlakozása

1. A közös tanács tájékoztatást kap harmadik államok arra irányuló kérelméről, hogy az Európai Unió tagjává válhassanak. Az Unió és a kérelmező állam közötti tárgyalások során az EK-Fél ellátja az SADC-EPA-államokat az összes megfelelő információval, azok pedig eljuttatják az EK-Félnek észrevételeiket, hogy az teljes mértékben figyelembe vehesse azokat. Az EK-Fél értesíti az SADC-EPA-államokat bármely állam Európai Unióhoz (a továbbiakban: EU) való csatlakozásáról.

2. Az EU új tagállama az uniós csatlakozása napjától kezdődően csatlakozik a Megállapodáshoz a csatlakozási okmányban foglalt ilyen értelmű záradék révén. Amennyiben az Unióhoz való csatlakozási okmány nem rendelkezik arról, hogy az EU-tagállam automatikusan csatlakozik a Megállapodáshoz, az érintett EU-tagállam úgy csatlakozik, hogy letétbe helyez egy csatlakozási okmányt az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán, amely megküldi annak hitelesített másolatait az SADC-EPA-államoknak.

3. A Felek megvizsgálják az új EU-tagállamok csatlakozásának a Megállapodásra gyakorolt hatásait. A közös tanács szükséges átmeneti vagy módosító intézkedésekről dönthet.

111. cikk

Csatlakozás

1. A Megállapodás hatálya alá tartozó ügyekben hatáskörrel rendelkező harmadik állam vagy szervezet kérheti csatlakozását a Megállapodáshoz. Amennyiben a közös tanács beleegyezik a kérelem megfontolásába, a Felek és a csatlakozni kívánó állam vagy szervezet tárgyalásokat folytat a csatlakozás feltételeiről. A csatlakozási jegyzőkönyvet el kell fogadnia a közös tanácsnak, majd be kell nyújtani a Feleknek - alkotmányos vagy belső jogszabályi követelményeikkel összhangban - ratifikálásra, elfogadásra vagy jóváhagyásra.

2. A Felek megvizsgálják a csatlakozásnak a Megállapodásra gyakorolt hatásait. A közös tanács szükséges átmeneti vagy módosító intézkedésekről dönthet.

112. cikk

Nyelv és hiteles szövegek

A Megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Ellentmondás esetén arra a nyelvre kell hivatkozni, amelyen a Megállapodásról szóló tárgyalások lezajlottak, nevezetesen az angolra.

113. cikk

Mellékletek

A Megállapodás mellékletei és jegyzőkönyvei a Megállapodás szerves részét képezik. Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak e megállapodást alább kézjegyükkel látták el.

1. MELLÉKLET

A BOTSWANÁBÓL, LESOTHÓBÓL, NAMÍBIÁBÓL, SZVÁZIFÖLDRŐL (BLNS-ORSZÁGOK) ÉS MOZAMBIKBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁRA ALKALMAZANDÓ VÁMOK

E táblázatok a 25. cikk (2) bekezdésére vonatkoznak, amely szerint az e Megállapodás hatálybalépése után a Botswanából, Lesothóból, Namíbiából, Szváziföldről (BLNS-országok) és Mozambikból származó áruk vám- és kvótamentesen importálhatók az EK-piacra.

EK halászati termékek

KN-kód 2007BLNS-országok és Mozambik
0301 10 900
0301 91 100
0301 91 900
0301 92 000
0301 93 000
0301 99 110
0301 99 190
0301 99 800
030211 100
0302 11 800
0302 12 000
0302 19 000
0302 21 100
0302 21 300
0302 21 900
0302 22 000
0302 23 000
0302 29 100
0302 29 900
0302 31 100
0302 31 900
0302 32 100
0302 32 900
0302 33 100
0302 33 900
0302 34 900
0302 35 100
0302 35 900
0302 39 100
0302 40 000
0302 40 000
KN-kód 2007BLNS-országok és Mozambik
030250 100
0302 50 900
0302 61 100
0302 61 300
0302 61 800
0302 62 000
0302 63 000
0302 64 000
0302 64 000
0302 65 200
0302 65 500
0302 65 900
0302 66 000
0302 67 000
0302 69 110
0302 69 190
0302 69 210
0302 69 250
0302 69 310
0302 69 330
0302 69 350
0302 69 410
0302 69 450
0302 69 510
0302 69 550
0302 69 610
0302 69 660
0302 69 670
0302 69 680
0302 69 690
0302 69 750
0302 69 810
0302 69 850
0302 69 860
0302 69 910
0302 69 920
0302 69 940
0302 69 950
0302 69 990
0302 69 990
0302 70 000
0303 11 000
0303 21 100
0303 21 800
0303 22 000
0303 29 000
0303 31 100
0303 31 300
0303 31 900
0303 32 000
0303 33 000
0303 39 100
0303 39 300
0303 39 700
KN-kód 2007BLNS-országok és Mozambik
0303 39 700
0303 41 110
0303 41 130
0303 41 190
0303 41 900
0303 42 120
0303 42 180
0303 42 320
0303 42 380
0303 42 520
0303 42 580
0303 42 900
0303 43 110
0303 43 130
0303 43 190
0303 43 900
0303 44 130
0303 44 190
0303 45 110
0303 45 130
0303 45 190
0303 46 900
0303 49 310
0303 51 000
0303 51 000
0303 52 100
0303 52 300
0303 52 900
0303 61 000
0303 71 100
0303 71 300
0303 71 800
0303 71 800
0303 72 000
0303 73 000
0303 74 300
0303 74 300
0303 74 900
0303 75 200
0303 75 500
0303 75 900
0303 76 000
0303 77 000
0303 78 110
0303 78 120
0303 78 130
0303 78 190
0303 78 900
0303 79 110
0303 79 190
0303 79 210
0303 79 230
0303 79 290
0303 79 310
KN-kód 2007BLNS-országok és Mozambik
0303 79 350
0303 79 370
0303 79 410
0303 79 450
0303 79 510
0303 79 550
0303 79 580
0303 79 580
0303 79 650
0303 79 710
0303 79 750
0303 79 810
0303 79 830
0303 79 850
0303 79 910
0303 79 920
0303 79 930
0303 79 940
0303 79 980
0303 79 980
0303 80 100
0304 19 130
0304 19 190
0304 19 310
0304 19 330
0304 19 350
0304 19 390
0304 19 970
0304 19 970
0304 19 990
0304 21 000
0304 29 130
0304 29 130
0304 29 190
0304 29 210
0304 29 310
0304 29 330
0304 29 350
0304 29 390
0304 29 410
0304 29 430
0304 29 450
0304 29 510
0304 29 530
0304 29 550
0304 29 560
0304 29 590
0304 29 610
0304 29 690
0304 29 710
0304 29 730
0304 29 750
0304 29 790
0304 29 830
KN-kód 2007BLNS-országok és Mozambik
0304 29 850
0304 29 910
0304 29 990
0304 91 000
0304 91 000
0304 99 100
0304 99 210
0304 99 210
0304 99 210
0304 99 230
0304 99 290
0304 99 310
0304 99 310
0304 99 390
0304 99 410
0304 99 450
0304 99 510
0304 99 550
0304 99 610
0304 99 650
0304 99 710
0304 99 750
0304 99 990
0304 99 990
0305 10 000
0305 20 000
0305 30 110
0305 30 190
0305 30 300
0305 30 500
0305 30 900
0305 41 000
0305 42 000
0305 49 100
0305 49 200
0305 49 300
0305 49 450
0305 49 500
0305 49 800
0305 51 100
0305 51 900
0305 59 110
0305 59 190
0305 59 300
0305 59 500
0305 59 700
0305 59 800
0305 59 800
0305 61 000
0305 62 000
0305 63 000
0305 69 100
0305 69 300
0305 69 500
KN-kód 2007BLNS-országok és Mozambik
0305 69 800
0305 69 800
0306 11 100
0306 11 900
0306 12 100
0306 12 900
0306 13 100
0306 13 300
0306 13 400
0306 13 500
0306 13 800
0306 14 100
0306 14 300
0306 14 900
0306 19 100
0306 19 300
0306 19 900
0306 21 000
0306 22 100
0306 22 910
0306 22 990
0306 23 100
0306 23 310
0306 23 390
0306 23 900
0306 24 300
0306 24 800
0306 24 800
0306 29 100
0306 29 300
0306 29 900
0307 10 900
0307 21 000
0307 29 100
0307 29 900
0307 31 100
0307 31 900
0307 39 100
0307 39 900
0307 41 100
0307 41 910
0307 41 990
0307 49 010
0307 49 110
0307 49 180
0307 49 310
0307 49 330
0307 49 350
0307 49 380
0307 49 510
0307 49 590
0307 49 710
0307 49 910
0307 49 990
KN-kód 2007BLNS-országok és Mozambik
0307 51 000
0307 59 100
0307 59 900
0307 91 000
0307 99 110
0307 99 130
0307 99 150
0307 99 180
0307 99 900
1604 11 000
1604 12 100
1604 12 910
1604 12 990
1604 13 110
1604 13 190
1604 13 900
1604 14 110
1604 14 160
1604 14 180
1604 14 900
1604 15 110
1604 15 190
1604 15 900
1604 16 000
1604 19 100
1604 19 310
1604 19 390
1604 19 500
1604 19 910
1604 19 920
1604 19 930
1604 19 940
1604 19 950
1604 19 980
1604 20 050
1604 20 100
1604 20 300
1604 20 400
1604 20 500
1604 20 700
1604 20 900
1604 30 100
1604 30 900
1605 10 000
160520 100
1605 20 910
1605 20 990
1605 30 900
1605 40 000
1605 90 110
1605 90 190
1605 90 300
1605 90 900
190220 100

EK alumínium

KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
760110000
760120100
760120910
760120990
760310000
760320000

EK Nem mezőgazdasági termékek piacra jutása (kivéve az alumíniumot)

KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
250100100
250100310
250100510
250100910
250100990
250200000
250300100
250300900
250410000
250490000
250510000
250590000
250610000
250620000
250700200
250700800
250810000
250830000
250840000
250850000
250860000
250870000
250900000
251010000
251020000
251110000
251120000
251200000
251310000
251320000
251400000
251511000
251512200
251512500
251512900
251520000
251611000
251612100
251612900
251620000
251690000
251710100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
251710200
251710800
251720000
251730000
251741000
251749000
251810000
251820000
251830000
251910000
251990100
251990300
251990900
252010000
252020100
252020900
252100000
252210000
252220000
252230000
252310000
252321000
252329000
252330000
252390100
252390800
252410000
252490000
252510000
252520000
252530000
252610000
252620000
252810000
252890000
252910000
252921000
252922000
252930000
253010100
253010900
253020000
253090200
253090980
260111000
260112000
260120000
260200000
260300000
260400000
260500000
260600000
260700000
260800000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
260900000
261000000
261100000
261210100
261210900
261220100
261220900
261310000
261390000
261400100
261400900
261510000
261590100
261590900
261610000
261690000
261710000
261790000
261800000
261900200
261900400
261900800
262011000
262019000
262021000
262029000
262030000
262040000
262060000
262091000
262099100
262099200
262099400
262099600
262099950
262110000
262190000
270111100
270111900
270112100
270112900
270119000
270120000
270210000
270220000
270300000
270400110
270400190
270400300
270400900
270500000
270600000
270710100
270710900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
270720100
270720900
270730100
270730900
270740000
270750100
270750900
270791000
270799110
270799190
270799300
270799500
270799700
270799800
270799910
270799990
270810000
270820000
270900100
270900900
271011110
271011150
271011210
271011250
271011310
271011410
271011450
271011490
271011510
271011590
271011700
271011900
271019110
271019150
271019210
271019250
271019290
271019310
271019350
271019410
271019450
271019490
271019510
271019550
271019610
271019630
271019650
271019690
271019710
271019750
271019810
271019830
271019850
271019870
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
271019910
271019930
271019990
271091000
271099000
271111000
271112110
271112190
271112910
271112930
271112940
271112970
271113100
271113300
271113910
271113970
271114000
271119000
271121000
271129000
271210100
271210900
271220100
271220900
271290110
271290190
271290310
271290330
271290390
271290910
271290990
271311000
271312000
271320000
271390100
271390900
271410000
271490000
271500000
271600000
280110000
280120000
280130100
280130900
280200000
280300100
280300800
280410000
280421000
280429100
280429900
280430000
280440000
280450100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
280450900
280461000
280469000
280470000
280480000
280490000
280511000
280512000
280519100
280519900
280530100
280530900
280540100
280540900
280610000
280620000
280700100
280700900
280800000
280910000
280920000
281000100
281000900
281111000
281119100
281119200
281119800
281121000
281122000
281129050
281129100
281129300
281129900
281210110
281210150
281210160
281210180
281210910
281210930
281210940
281210950
281210990
281290000
281310000
281390100
281390900
281410000
281420000
281511000
281512000
281520100
281520900
281530000
281610000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
281640000
281700000
281810100
281810900
281820000
281830000
281910000
281990100
281990900
282010000
282090100
282090900
282110000
282120000
282200000
282300000
282410000
282490100
282490900
282510000
282520000
282530000
282540000
282550000
282560000
282570000
282580000
282590110
282590190
282590200
282590300
282590400
282590600
282590800
282612000
282619100
282619900
282630000
282690100
282690800
282710000
282720000
282731000
282732000
282735000
282739100
282739200
282739300
282739850
282741000
282749100
282749900
282751000
282759000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
282760000
282810000
282890000
282911000
282919000
282990100
282990400
282990800
283010000
283090110
283090850
283110000
283190000
283210000
283220000
283230000
283311000
283319000
283321000
283322000
283324000
283325000
283327000
283329200
283329300
283329500
283329600
283329900
283330000
283340000
283410000
283421000
283429200
283429400
283429800
283510000
283522000
283524000
283525100
283525900
283526100
283526900
283529100
283529300
283529900
283531000
283539000
283620000
283630000
283640000
283650000
283660000
283691000
283692000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
283699110
283699170
283699900
283711000
283719000
283720000
283911000
283919000
283990100
283990900
284011000
284019100
284019900
284020100
284020900
284030000
284130000
284150000
284161000
284169000
284170000
284180000
284190300
284190850
284210000
284290100
284290800
284310100
284310900
284321000
284329000
284330000
284390100
284390900
284410100
284410300
284410500
284410900
284420250
284420350
284420510
284420590
284420990
284430110
284430190
284430510
284430550
284430610
284430690
284430910
284430990
284440100
284440200
284440300
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
284440800
284450000
284510000
284590100
284590900
284610000
284690000
284700000
284800000
284910000
284920000
284990100
284990300
284990500
284990900
285000200
285000500
285000700
285000900
285200000
285300100
285300300
285300500
285300900
290110000
290121000
290122000
290123100
290123900
290124100
290124900
290129000
290211000
290219100
290219800
290220000
290230000
290241000
290242000
290243000
290244000
290250000
290260000
290270000
290290100
290290300
290290900
290311000
290312000
290313000
290314000
290315000
290319100
290319800
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
290321000
290322000
290323000
290329000
290331000
290339110
290339150
290339190
290339900
290341000
290342000
290343000
290344100
290344900
290345100
290345150
290345200
290345250
290345300
290345350
290345400
290345450
290345500
290345550
290345900
290346100
290346200
290346900
290347000
290349100
290349200
290349300
290349400
290349800
290351000
290352000
290359100
290359300
290359800
290361000
290362000
290369100
290369900
290410000
290420000
290490200
290490400
290490850
290511000
290512000
290513000
290514100
290514900
290516100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
290516200
290516800
290517000
290519000
290522100
290522900
290529100
290529900
290531000
290532000
290539100
290539200
290539250
290539300
290539850
290541000
290542000
290549100
290549800
290551000
290559100
290559910
290559990
290611000
290612000
290613100
290613900
290619000
290621000
290629000
290711000
290712000
290713000
290715100
290715900
290719100
290719900
290721000
290722000
290723000
290729000
290811000
290819000
290891000
290899100
290899900
290911000
290919000
290920000
290930100
290930310
290930350
290930380
290930900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
290941000
290943000
290944000
290949110
290949180
290949900
290950100
290950900
290960000
291010000
291020000
291030000
291040000
291090000
291100000
291211000
291212000
291219100
291219900
291221000
291229000
291230000
291241000
291242000
291249000
291250000
291260000
291300000
291411000
291412000
291413000
291419100
291419900
291421000
291422000
291423000
291429000
291431000
291439000
291440100
291440900
291450000
291461000
291469100
291469900
291470000
291511000
291512000
291513000
291521000
291524000
291529000
291531000
291532000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
291533000
291536000
291539100
291539300
291539500
291539800
291540000
291550000
291560110
291560190
291560900
291570150
291570200
291570250
291570300
291570800
291590100
291590200
291590800
291611000
291612100
291612200
291612900
291613000
291614100
291614900
291615000
291619100
291619300
291619400
291619700
291620000
291631000
291632100
291632900
291634000
291635000
291636000
291639000
291711000
291712100
291712900
291713100
291713900
291714000
291719100
291719900
291720000
291732000
291733000
291734100
291734900
291735000
291736000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
291737000
291739110
291739190
291739300
291739400
291739500
291739600
291739700
291739800
291811000
291812000
291813000
291814000
291815000
291816000
291818000
291819300
291819400
291819850
291821000
291822000
291823100
291823900
291829100
291829300
291829800
291830000
291891000
291899100
291899200
291899300
291899900
291910000
291990100
291990900
292011000
292019000
292090100
292090200
292090300
292090400
292090500
292090850
292111100
292111900
292119100
292119300
292119400
292119500
292119800
292121000
292122000
292129000
292130100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
292130910
292130990
292141000
292142100
292142900
292143000
292144000
292145000
292146000
292149100
292149800
292151110
292151190
292151900
292159100
292159200
292159300
292159400
292159900
292211000
292212000
292213100
292213900
292214000
292219100
292219200
292219800
292221000
292229000
292231000
292239000
292241000
292242000
292243000
292244000
292249100
292249200
292249950
292250000
292310000
292320000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
292390000
292411000
292412000
292419000
292421100
292421900
292423000
292424000
292429100
292429300
292429950
292511000
292512000
292519100
292519300
292519950
292521000
292529000
292610000
292620000
292630000
292690200
292690950
292700000
292800100
292800900
292910100
292910900
292990000
293020000
293030000
293040100
293040900
293050000
293090130
293090160
293090200
293090300
293090400
293090500
293090850
293100100
293100200
293100300
293100950
293211000
293212000
293213000
293219000
293221000
293229100
293229200
293229300
293229400
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
293229500
293229600
293229850
293291000
293292000
293293000
293294000
293295000
293299500
293299700
293299850
293311100
293311900
293319100
293319900
293321000
293329100
293329900
293331000
293332000
293333000
293339100
293339200
293339250
293339350
293339400
293339450
293339500
293339550
293339990
293341000
293349100
293349300
293349900
293352000
293353100
293353900
293354000
293355000
293359100
293359200
293359950
293361000
293369100
293369200
293369300
293369800
293371000
293372000
293379000
293391100
293391900
293399100
293399200
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
293399300
293399400
293399500
293399900
293410000
293420200
293420800
293430100
293430900
293491000
293499100
293499200
293499300
293499400
293499500
293499900
293500100
293500200
293500900
293621000
293622000
293623000
293624000
293625000
293626000
293627000
293628000
293629100
293629300
293629900
293690110
293690190
293690800
293711000
293712000
293719000
293721000
293722000
293723000
293729000
293731000
293739000
293740000
293750000
293790000
293810000
293890100
293890300
293890900
293911000
293919000
293920000
293930000
293941000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
293942000
293943000
293949000
293951000
293959000
293961000
293962000
293963000
293969000
293991110
293991190
293991900
293999000
294000000
294110100
294110200
294110900
294120300
294120800
294130000
294140000
294150000
294190000
294200000
300120100
300120900
300190200
300190910
300190980
300210100
300210910
300210950
300210990
300220000
300230000
300290100
300290300
300290500
300290900
300310000
300320000
300331000
300339000
300340000
300390100
300390900
300410100
300410900
300420100
300420900
300431100
300431900
300432100
300432900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
300439100
300439900
300440100
300440900
300450100
300450900
300490110
300490190
300490910
300490990
300510000
300590100
300590310
300590510
300590550
300590990
300610100
300610300
300610900
300620000
300630000
300640000
300650000
300660110
300660190
300660900
300670000
300691000
300692000
310100000
310210100
310210900
310221000
310229000
310230100
310230900
310240100
310240900
310250100
310250900
310260000
310280000
310290000
310310100
310310900
310390000
310420100
310420500
310420900
310430000
310490000
310510000
310520100
310520900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
310530000
310540000
310551000
310559000
310560100
310560900
310590100
310590910
310590990
320110000
320120000
320190200
320190900
320210000
320290000
320300100
320300900
320411000
320412000
320413000
320414000
320415000
320416000
320417000
320419000
320420000
320490000
320500000
320611000
320619000
320620000
320641000
320642000
320649100
320649300
320649800
320650000
320710000
320720100
320720900
320730000
320740100
320740200
320740300
320740800
320810100
320810900
320820100
320820900
320890110
320890130
320890190
320890910
320890990
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
320910000
320990000
321000100
321000900
321100000
321210100
321210900
321290310
321290380
321290900
321310000
321390000
321410100
321410900
321490000
321511000
321519000
321590100
321590800
330112100
330112900
330113100
330113900
330119200
330119800
330124100
330124900
330125100
330125900
330129110
330129310
330129410
330129710
330129790
330129910
330130000
330190210
330190300
330190900
330210400
330210900
330290100
330290900
330300100
330300900
330410000
330420000
330430000
330491000
330499000
330510000
330520000
330530000
330590100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
330590900
330610000
330620000
330690000
330710000
330720000
330730000
330741000
330749000
330790000
340111000
340119000
340120100
340120900
340130000
340211100
340211900
340212000
340213000
340219000
340220200
340220900
340290100
340290900
340311000
340319100
340319910
340319990
340391000
340399100
340399900
340420000
340490100
340490800
340510000
340520000
340530000
340540000
340590100
340590900
340600110
340600190
340600900
340700000
350110100
350110500
350110900
350190100
350190900
350211100
350211900
350219100
350219900
350220100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
350220910
350220990
350290200
350290700
350290900
350300100
350300800
350400000
350520100
350520300
350520500
350520900
350610000
350691000
350699000
350710000
350790100
350790200
350790900
360100000
360200000
360300100
360300900
360410000
360490000
360500000
360610000
360690100
360690900
370110100
370110900
370120000
370130000
370191000
370199000
370210000
370231200
370231910
370231980
370232100
370232200
370232310
370232500
370232800
370239000
370241000
370242000
370243000
370244000
370251000
370252000
370253000
370254100
370254900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
370255000
370256000
370291200
370291800
370293100
370293900
370294100
370294900
370295000
370310000
370320100
370320900
370390100
370390900
370400100
370400900
370510000
370590100
370590900
370610100
370610910
370610990
370690100
370690310
370690510
370690910
370690990
370710000
370790110
370790190
370790300
370790900
380110000
380120100
380120900
380130000
380190000
380210000
380290000
380300100
380300900
380400100
380400900
380510100
380510300
380510900
380590100
380590900
380610100
380610900
380620000
380630000
380690000
380700100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
380700900
380850000
380891100
380891200
380891300
380891400
380891900
380892100
380892200
380892300
380892400
380892500
380892600
380892900
380893110
380893130
380893150
380893170
380893210
380893230
380893270
380893300
380893900
380894100
380894200
380894900
380899100
380899900
380991000
380992000
380993000
381010000
381090100
381090900
381111100
381111900
381119000
381121000
381129000
381190000
381210000
381220100
381220900
381230200
381230800
381300000
381400100
381400900
381511000
381512000
381519100
381519900
381590100
381590900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
381600000
381700500
381700800
381800100
381800900
381900000
382000000
382100000
382200000
382311000
382312000
382370000
382410000
382430000
382440000
382450100
382450900
382471000
382472000
382473000
382474000
382475000
382476000
382477000
382478000
382479000
382481000
382482000
382483000
382490100
382490150
382490200
382490250
382490300
382490350
382490400
382490450
382490500
382490550
382490610
382490620
382490640
382490650
382490700
382490750
382490800
382490850
382490980
382510000
382520000
382530000
382541000
382549000
382550000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
382561000
382569000
382590100
382590900
390110100
390110900
390120100
390120900
390130000
390190100
390190200
390190900
390210000
390220000
390230000
390290100
390290200
390290900
390311000
390319000
390320000
390330000
390390100
390390200
390390900
390410000
390421000
390422000
390430000
390440000
390450100
390450900
390461000
390469100
390469900
390490000
390512000
390519000
390521000
390529000
390530000
390591000
390599100
390599900
390610000
390690100
390690200
390690300
390690400
390690500
390690600
390690900
390710000
390720110
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
390720210
390720290
390720910
390720990
390730000
390740000
390750000
390760200
390760800
390770000
390791100
390791900
390799110
390799190
390799910
390799980
390810000
390890000
390910000
390920000
390930000
390940000
390950100
390950900
391000000
391110000
391190110
391190130
391190190
391190910
391190930
391190990
391211000
391212000
391220110
391220190
391220900
391231000
391239100
391239200
391239800
391290100
391290900
391310000
391390000
391400000
391510000
391520000
391530000
391590110
391590180
391590900
391610000
391620100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
391620900
391690110
391690130
391690150
391690190
391690510
391690590
391690900
391710100
391710900
391721100
391721900
391722100
391722900
391723100
391723900
391729120
391729150
391729190
391729900
391731000
391732100
391732310
391732350
391732390
391732510
391732910
391732990
391733000
391739120
391739150
391739190
391739900
391740000
391810100
391810900
391890000
391910110
391910130
391910150
391910190
391910310
391910380
391910610
391910690
391910900
391990100
391990310
391990380
391990610
391990690
391990900
392010230
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
392010240
392010260
392010270
392010280
392010400
392010810
392010890
392020210
392020290
392020710
392020790
392020900
392030000
392043100
392043900
392049100
392049900
392051000
392059100
392059900
392061000
392062110
392062130
392062190
392062900
392063000
392069000
392071100
392071900
392073100
392073500
392073900
392079100
392079900
392091000
392092000
392093000
392094000
392099210
392099280
392099510
392099530
392099550
392099590
392099900
392111000
392112000
392113100
392113900
392114000
392119000
392190110
392190190
392190300
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
392190410
392190430
392190490
392190550
392190600
392190900
392210000
392220000
392290000
392310000
392321000
392329100
392329900
392330100
392330900
392340100
392340900
392350100
392350900
392390100
392390900
392410000
392490110
392490190
392490900
392510000
392520000
392530000
392590100
392590200
392590800
392610000
392620000
392630000
392640000
392690500
392690920
392690970
400110000
400121000
400122000
400129000
400130000
400211000
400219100
400219200
400219300
400219900
400220000
400231000
400239000
400241000
400249000
400251000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
400259000
400260000
400270000
400280000
400291000
400299100
400299900
400300000
400400000
400510000
400520000
400591000
400599000
400610000
400690000
400700000
400811000
400819000
400821100
400821900
400829000
400911000
400912000
400921000
400922000
400931000
400932000
400941000
400942000
401011000
401012000
401019000
401031000
401032000
401033000
401034000
401035000
401036000
401039000
401110000
401120100
401120900
401130000
401140200
401140800
401150000
401161000
401162000
401163000
401169000
401192000
401193000
401194000
401199000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
401211000
401212000
401213000
401219000
401220000
401290200
401290300
401290900
401310100
401310900
401320000
401390000
401410000
401490100
401490900
401511000
401519100
401519900
401590000
401610000
401691000
401692000
401693000
401694000
401695000
401699200
401699520
401699580
401699910
401699990
401700100
401700900
410411100
410411510
410411590
410411900
410419100
410419510
410419590
410419900
410441110
410441190
410441510
410441590
410441900
410449110
410449190
410449510
410449590
410449900
410510100
410510900
410530100
410530910
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
410530990
410621100
410621900
410622100
410622900
410631100
410631900
410632100
410632900
410640100
410640900
410691000
410692000
410711110
410711190
410711900
410712110
410712190
410712910
410712990
410719100
410719900
410791100
410791900
410792100
410792900
410799100
410799900
411200000
411310000
411320000
411330000
411390000
411410100
411410900
411420000
411510000
411520000
420100000
420211100
420211900
420212110
420212190
420212500
420212910
420212990
420219100
420219900
420221000
420222100
420222900
420229000
420231000
420232100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
420232900
420239000
420291100
420291800
420292110
420292150
420292190
420292910
420292980
420299000
420310000
420321000
420329100
420329910
420329990
420330000
420340000
420500110
420500190
420500900
420600000
430211000
430219100
430219200
430219300
430219350
430219410
430219490
430219500
430219600
430219700
430219750
430219800
430219950
430220000
430230100
430230210
430230250
430230310
430230410
430230450
430230510
430230550
430230610
430230710
430230950
430310100
430310900
430390000
430400000
440110000
440121000
440122000
440130100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
440130900
440210000
440290000
440310000
440320110
440320190
440320310
440320390
440320910
440320990
440341000
440349100
440349200
440349400
440349950
440391100
440391900
440392100
440392900
440399100
440399300
440399510
440399590
440399950
440410000
440420000
440500000
440610000
440690000
440710150
440710310
440710330
440710380
440710910
440710930
440710980
440721100
440721910
440721990
440722100
440722910
440722990
440725100
440725300
440725500
440725900
440726100
440726300
440726500
440726900
440727100
440727910
440727990
440728100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
440728910
440728990
440729150
440729200
440729250
440729450
440729610
440729680
440729830
440729850
440729950
440791150
440791310
440791390
440791900
440792000
440793100
440793910
440793990
440794100
440794910
440794990
440795100
440795910
440795990
440799200
440799250
440799400
440799910
440799960
440799980
440810150
440810910
440810930
440810990
440831110
440831210
440831250
440831300
440839150
440839210
440839310
440839350
440839550
440839700
440839850
440839950
440890150
440890350
440890850
440890950
440910110
440910180
440921000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
440929100
440929910
440929990
441011100
441011300
441011500
441011900
441012100
441012900
441019000
441090000
441112100
441112900
441113100
441113900
441114100
441114900
441192100
441192900
441193100
441193900
441194100
441194900
441210000
441231100
441231900
441232000
441239000
441294100
441294900
441299300
441299700
441300000
441400100
441400900
441510100
441510900
441520200
441520900
441600000
441700000
441810100
441810500
441810900
441820100
441820500
441820800
441840000
441850000
441860000
441871000
441872000
441879000
441890100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
441890800
441900100
441900900
442010110
442010190
442090100
442090910
442090990
442110000
442190910
442190980
450110000
450190000
450200000
450310100
450310900
450390000
450410110
450410190
450410910
450410990
450490200
450490800
460121100
460121900
460122100
460122900
460129100
460129900
460192050
460192100
460192900
460193050
460193100
460193900
460194050
460194100
460194900
460199050
460199100
460199900
460211000
460212000
460219100
460219910
460219990
460290000
470100100
470100900
470200000
470311000
470319000
470321000
470329000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
470411000
470419000
470421000
470429000
470500000
470610000
470620000
470630000
470691000
470692000
470693000
470710000
470720000
470730100
470730900
470790100
470790900
480100000
480210000
480220000
480240100
480240900
480254000
480255150
480255250
480255300
480255900
480256200
480256800
480257000
480258100
480258900
480261150
480261800
480262000
480269000
480300100
480300310
480300390
480300900
480411110
480411150
480411190
480411900
480419110
480419150
480419190
480419310
480419380
480419900
480421100
480421900
480429100
480429900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
480431510
480431580
480431800
480439510
480439580
480439800
480441100
480441910
480441990
480442100
480442900
480449100
480449900
480451100
480451900
480452100
480452900
480459100
480459900
480511000
480512000
480519100
480519900
480524000
480525000
480530100
480530900
480540000
480550000
480591000
480592000
480593200
480593800
480610000
480620000
480630000
480640100
480640900
480700300
480700800
480810000
480820000
480830000
480890000
480920100
480920900
480990100
480990900
481013200
481013800
481014200
481014800
481019100
481019900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
481022100
481022900
481029300
481029800
481031000
481032100
481032900
481039000
481092100
481092300
481092900
481099100
481099300
481099900
481110000
481141200
481141900
481149000
481151000
481159000
481160000
481190000
481200000
481310000
481320000
481390100
481390900
481410000
481420000
481490100
481490800
481620000
481690000
481710000
481720000
481730000
481810100
481810900
481820100
481820910
481820990
481830000
481840110
481840130
481840190
481840900
481850000
481890100
481890900
481910000
481920000
481930000
481940000
481950000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
481960000
482010100
482010300
482010500
482010900
482020000
482030000
482040100
482040900
482050000
482090000
482110100
482110900
482190100
482190900
482210000
482290000
482320000
482340000
482361000
482369100
482369900
482370100
482370900
482390400
482390850
490110000
490191000
490199000
490210000
490290100
490290300
490290900
490300000
490400000
490510000
490591000
490599000
490600000
490700100
490700300
490700900
490810000
490890000
490900100
490900900
491000000
491110100
491110900
491191000
491199000
500400100
500400900
500500100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
500500900
500600100
500600900
500710000
500720110
500720190
500720210
500720310
500720390
500720410
500720510
500720590
500720610
500720690
500720710
500790100
500790300
500790500
500790900
510400000
510510000
510521000
510529000
510531000
510539100
510539900
510540000
510610100
510610900
510620100
510620910
510620990
510710100
510710900
510720100
510720300
510720510
510720590
510720910
510720990
510810100
510810900
510820100
510820900
510910100
510910900
510990100
510990900
511000000
511111000
511119100
511119900
511120000
511130100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
511130300
511130900
511190100
511190910
511190930
511190990
511211000
511219100
511219900
511220000
511230100
511230300
511230900
511290100
511290910
511290930
511290990
511300000
520411000
520419000
520420000
520511000
520512000
520513000
520514000
520515100
520515900
520521000
520522000
520523000
520524000
520526000
520527000
520528000
520531000
520532000
520533000
520534000
520535000
520541000
520542000
520543000
520544000
520546000
520547000
520548000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
520611000
520612000
520613000
520614000
520615000
520621000
520622000
520623000
520624000
520625000
520631000
520632000
520633000
520634000
520635000
520641000
520642000
520643000
520644000
520645000
520710000
520790000
520811100
520811900
520812160
520812190
520812960
520812990
520813000
520819000
520821100
520821900
520822160
520822190
520822960
520822990
520823000
520829000
520831000
520832160
520832190
520832960
520832990
520833000
520839000
520841000
520842000
520843000
520849000
520851000
520852000
520859100
520859900
520911000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
520912000
520919000
520921000
520922000
520929000
520931000
520932000
520939000
520941000
520942000
520943000
520949000
520951000
520952000
520959000
521011000
521019000
521021000
521029000
521031000
521032000
521039000
521041000
521049000
521051000
521059000
521111000
521112000
521119000
521120000
521131000
521132000
521139000
521141000
521142000
521143000
521149100
521149900
521151000
521152000
521159000
521211100
521211900
521212100
521212900
521213100
521213900
521214100
521214900
521215100
521215900
521221100
521221900
521222100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
521222900
521223100
521223900
521224100
521224900
521225100
521225900
530310000
530390000
530500000
530610100
530610300
530610500
530610900
530620100
530620900
530710100
530710900
530720000
530810000
530820100
530820900
530890120
530890190
530890500
530890900
530911100
530911900
530919000
530921100
530921900
530929000
531010100
531010900
531090000
531100100
531100900
540110120
540110140
540110160
540110180
540110900
540120100
540120900
540211000
540219000
540220000
540231000
540232000
540233000
540234000
540239000
540244000
540245000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
540246000
540247000
540248000
540249000
540251000
540252000
540259100
540259900
540261000
540262000
540269100
540269900
540310000
540331000
540332000
540333000
540339000
540341000
540342000
540349000
540411000
540412000
540419000
540490110
540490190
540490900
540500000
540600000
540710000
540720110
540720190
540720900
540730000
540741000
540742000
540743000
540744000
540751000
540752000
540753000
540754000
540761100
540761300
540761500
540761900
540769100
540769900
540771000
540772000
540773000
540774000
540781000
540782000
540783000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
540784000
540791000
540792000
540793000
540794000
540810000
540821000
540822100
540822900
540823100
540823900
540824000
540831000
540832000
540833000
540834000
550110000
550120000
550130000
550140000
550190000
550200100
550200400
550200800
550311000
550319000
550320000
550330000
550340000
550390100
550390900
550410000
550490000
550510100
550510300
550510500
550510700
550510900
550520000
550610000
550620000
550630000
550690100
550690900
550700000
550810100
550810900
550820100
550820900
550911000
550912000
550921000
550922000
550931000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
550932000
550941000
550942000
550951000
550952000
550953000
550959000
550961000
550962000
550969000
550991000
550992000
550999000
551011000
551012000
551020000
551030000
551090000
551110000
551120000
551130000
551211000
551219100
551219900
551221000
551229100
551229900
551291000
551299100
551299900
551311200
551311900
551312000
551313000
551319000
551321100
551321300
551321900
551323100
551323900
551329000
551331000
551339000
551341000
551349000
551411000
551412000
551419100
551419900
551421000
551422000
551423000
551429000
551430100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
551430300
551430500
551430900
551441000
551442000
551443000
551449000
551511100
551511300
551511900
551512100
551512300
551512900
551513110
551513190
551513910
551513990
551519100
551519300
551519900
551521100
551521300
551521900
551522110
551522190
551522910
551522990
551529000
551591100
551591300
551591900
551599200
551599400
551599800
551611000
551612000
551613000
551614000
551621000
551622000
551623100
551623900
551624000
551631000
551632000
551633000
551634000
551641000
551642000
551643000
551644000
551691000
551692000
551693000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
551694000
560110100
560110900
560121100
560121900
560122100
560122910
560122990
560129000
560130000
560210110
560210190
560210310
560210350
560210390
560210900
560221000
560229000
560290000
560311100
560311900
560312100
560312900
560313100
560313900
560314100
560314900
560391100
560391900
560392100
560392900
560393100
560393900
560394100
560394900
560410000
560490100
560490900
560500000
560600100
560600910
560600990
560721000
560729100
560729900
560741000
560749110
560749190
560749900
560750110
560750190
560750300
560750900
560790200
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
560790900
560811110
560811190
560811910
560811990
560819110
560819190
560819300
560819900
560890000
560900000
570110100
570110900
570190100
570190900
570210000
570220000
570231100
570231800
570232100
570232900
570239000
570241100
570241900
570242100
570242900
570249000
570250100
570250310
570250390
570250900
570291000
570292100
570292900
570299000
570310000
570320110
570320190
570320910
570320990
570330110
570330190
570330810
570330890
570390100
570390900
570410000
570490000
570500100
570500300
570500900
580110000
580121000
580122000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
580123000
580124000
580125000
580126000
580131000
580132000
580133000
580134000
580135000
580136000
580190100
580190900
580211000
580219000
580220000
580230000
580300100
580300300
580300900
580410110
580410190
580410900
580421100
580421900
580429100
580429900
580430000
580500000
580610000
580620000
580631000
580632100
580632900
580639000
580640000
580710100
580710900
580790100
580790900
580810000
580890000
580900000
581010100
581010900
581091100
581091900
581092100
581092900
581099100
581099900
581100000
590110000
590190000
590210100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
590210900
590220100
590220900
590290100
590290900
590310100
590310900
590320100
590320900
590390100
590390910
590390990
590410000
590490000
590500100
590500300
590500500
590500700
590500900
590610000
590691000
590699100
590699900
590700100
590700900
590800000
590900100
590900900
591000000
591110000
591120000
591131110
591131190
591131900
591132100
591132900
591140000
591190100
591190900
600110000
600121000
600122000
600129000
600191000
600192000
600199000
600240000
600290000
600310000
600320000
600330100
600330900
600340000
600390000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
600410000
600490000
600521000
600522000
600523000
600524000
600531100
600531500
600531900
600532100
600532500
600532900
600533100
600533500
600533900
600534100
600534500
600534900
600541000
600542000
600543000
600544000
600590100
600590900
600610000
600621000
600622000
600623000
600624000
600631100
600631900
600632100
600632900
600633100
600633900
600634100
600634900
600641000
600642000
600643000
600644000
600690000
610120100
610120900
610130100
610130900
610190200
610190800
610210100
610210900
610220100
610220900
610230100
610230900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
610290100
610290900
610310000
610322000
610323000
610329000
610331000
610332000
610333000
610339000
610341000
610342000
610343000
610349000
610413000
610419000
610422000
610423000
610429000
610431000
610432000
610433000
610439000
610441000
610442000
610443000
610444000
610449000
610451000
610452000
610453000
610459000
610461000
610462000
610463000
610469000
610510000
610520100
610520900
610590100
610590900
610610000
610620000
610690100
610690300
610690500
610690900
610711000
610712000
610719000
610721000
610722000
610729000
610791000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
610799000
610811000
610819000
610821000
610822000
610829000
610831000
610832000
610839000
610891000
610892000
610899000
610910000
610990100
610990300
610990900
611011100
611011300
611011900
611012100
611012900
611019100
611019900
611020100
611020910
611020990
611030100
611030910
611030990
611090100
611090900
611120100
611120900
611130100
611130900
611190110
611190190
611190900
611211000
611212000
611219000
611220000
611231100
611231900
611239100
611239900
611241100
611241900
611249100
611249900
611300100
611300900
611420000
611430000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
611490000
611510100
611510900
611521000
611522000
611529000
611530110
611530190
611530900
611594000
611595000
611596100
611596910
611596990
611599000
611610200
611610800
611691000
611692000
611693000
611699000
611710000
611780100
611780800
611790000
620111000
620112100
620112900
620113100
620113900
620119000
620191000
620192000
620193000
620199000
620211000
620212100
620212900
620213100
620213900
620219000
620291000
620292000
620293000
620299000
620311000
620312000
620319100
620319300
620319900
620322100
620322800
620323100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
620323800
620329110
620329180
620329300
620329900
620331000
620332100
620332900
620333100
620333900
620339110
620339190
620339900
620341100
620341300
620341900
620342110
620342310
620342330
620342350
620342510
620342590
620342900
620343110
620343190
620343310
620343390
620343900
620349110
620349190
620349310
620349390
620349500
620349900
620411000
620412000
620413000
620419100
620419900
620421000
620422100
620422800
620423100
620423800
620429110
620429180
620429900
620431000
620432100
620432900
620433100
620433900
620439110
620439190
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
620439900
620441000
620442000
620443000
620444000
620449000
620451000
620452000
620453000
620459100
620459900
620461100
620461850
620462110
620462310
620462330
620462390
620462510
620462590
620462900
620463110
620463180
620463310
620463390
620463900
620469110
620469180
620469310
620469390
620469500
620469900
620520000
620530000
620590100
620590800
620610000
620620000
620630000
620640000
620690100
620690900
620711000
620719000
620721000
620722000
620729000
620791000
620799100
620799900
620811000
620819000
620821000
620822000
620829000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
620891000
620892000
620899000
620920000
620930000
620990100
620990900
621010100
621010900
621020000
621030000
621040000
621050000
621111000
621112000
621120000
621132100
621132310
621132410
621132420
621132900
621133100
621133310
621133410
621133420
621133900
621139000
621141000
621142100
621142310
621142410
621142420
621142900
621143100
621143310
621143410
621143420
621143900
621149000
621210100
621210900
621220000
621230000
621290000
621320000
621390000
621410000
621420000
621430000
621440000
621490000
621510000
621520000
621590000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
621600000
621710000
621790000
630110000
630120100
630120900
630130100
630130900
630140100
630140900
630190100
630190900
630210000
630221000
630222100
630222900
630229100
630229900
630231000
630232100
630232900
630239200
630239900
630240000
630251000
630253100
630253900
630259100
630259900
630260000
630291000
630293100
630293900
630299100
630299900
630312000
630319000
630391000
630392100
630392900
630399100
630399900
630411000
630419100
630419300
630419900
630491000
630492000
630493000
630499000
630510100
630510900
630520000
630532110
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
630532810
630532890
630532900
630533100
630533910
630533990
630539000
630590000
630612000
630619000
630622000
630629000
630630000
630640000
630691000
630699000
630710100
630710300
630710900
630720000
630790100
630790910
630790990
630800000
630900000
631010100
631010300
631010900
631090000
640110100
640110900
640192100
640192900
640199000
640212100
640212900
640219000
640220000
640291100
640291900
640299050
640299100
640299310
640299390
640299500
640299910
640299930
640299960
640299980
640312000
640319000
640320000
640340000
640351050
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
640351110
640351150
640351190
640351910
640351950
640351990
640359050
640359110
640359310
640359350
640359390
640359500
640359910
640359950
640359990
640391050
640391110
640391130
640391160
640391180
640391910
640391930
640391960
640391980
640399050
640399110
640399310
640399330
640399360
640399380
640399500
640399910
640399930
640399960
640399980
640411000
640419100
640419900
640420100
640420900
640510000
640520100
640520910
640520990
640590100
640590900
640610110
640610190
640610900
640620100
640620900
640691000
640699100
640699300
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
640699500
640699600
640699800
650100000
650200000
650400000
650510000
650590050
650590100
650590300
650590800
650610100
650610800
650691000
650699100
650699900
650700000
660110000
660191000
660199110
660199190
660199900
660200000
660320000
660390100
660390900
670100000
670210000
670290000
670300000
670411000
670419000
670420000
670490000
680100000
680210000
680221000
680223000
680229000
680291100
680291900
680292100
680292900
680293100
680293900
680299100
680299900
680300100
680300900
680410000
680421000
680422120
680422180
680422300
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
680422500
680422900
680423000
680430000
680510000
680520000
680530100
680530200
680530800
680610000
680620100
680620900
680690000
680710100
680710900
680790000
680800000
680911000
680919000
680990000
681011100
681011900
681019100
681019310
681019390
681019900
681091100
681091900
681099000
681140000
681181000
681182100
681182900
681183000
681189000
681280100
681280900
681291000
681292000
681293000
681299100
681299900
681320000
681381000
681389000
681410000
681490000
681510100
681510900
681520000
681591000
681599100
681599900
690100000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
690210000
690220100
690220910
690220990
690290000
690310000
690320100
690320900
690390100
690390900
690410000
690490000
690510000
690590000
690600000
690710000
690790100
690790910
690790930
690790990
690810100
690810900
690890110
690890210
690890290
690890310
690890510
690890910
690890930
690890990
690911000
690912000
690919000
690990000
691010000
691090000
691110000
691190000
691200100
691200300
691200500
691200900
691310000
691390100
691390910
691390930
691390990
691410000
691490100
691490900
700100100
700100910
700100990
700210000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
700220100
700220900
700231000
700232000
700239000
700312100
700312910
700312990
700319100
700319900
700320000
700330000
700420100
700420910
700420990
700490100
700490700
700490920
700490980
700510050
700510250
700510300
700510800
700521250
700521300
700521800
700529250
700529350
700529800
700530000
700600100
700600900
700711100
700711900
700719100
700719200
700719800
700721200
700721800
700729000
700800200
700800810
700800890
700910000
700991000
700992000
701010000
701020000
701090100
701090210
701090310
701090410
701090430
701090450
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
701090470
701090510
701090530
701090550
701090570
701090610
701090670
701090710
701090790
701090910
701090990
701110000
701120000
701190000
701310000
701322100
701322900
701328100
701328900
701333110
701333190
701333910
701333990
701337100
701337510
701337590
701337910
701337990
701341100
701341900
701342000
701349100
701349910
701349990
701391100
701391900
701399000
701400000
701510000
701590000
701610000
701690100
701690800
701710000
701720000
701790000
701810110
701810190
701810300
701810510
701810590
701810900
701820000
701890100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
701890900
701911000
701912000
701919100
701919900
701931000
701932000
701939000
701940000
701951000
701952000
701959000
701990100
701990300
701990910
701990990
702000050
702000070
702000080
702000100
702000300
702000800
710110000
710121000
710122000
710210000
710221000
710229000
710231000
710239000
710310000
710391000
710399000
710410000
710420000
710490000
710510000
710590000
710610000
710691100
710691900
710692200
710692800
710700000
710811000
710812000
710813100
710813800
710820000
710900000
711011000
711019100
711019800
711021000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
711029000
711031000
711039000
711041000
711049000
711100000
711230000
711291000
711292000
711299000
711311000
711319000
711320000
711411000
711419000
711420000
711510000
711590100
711590900
711610000
711620110
711620190
711620900
711711000
711719100
711719910
711719990
711790000
711810100
711810900
711890000
720110110
720110190
720110300
720110900
720120000
720150100
720150900
720211200
720211800
720219000
720221000
720229100
720229900
720230000
720241100
720241900
720249100
720249500
720249900
720250000
720260000
720270000
720280000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
720291000
720292000
720293000
720299100
720299300
720299800
720310000
720390000
720410000
720421100
720421900
720429000
720430000
720441100
720441910
720441990
720449100
720449300
720449900
720450000
720510000
720521000
720529000
720610000
720690000
720711110
720711140
720711160
720711900
720712100
720712900
720719120
720719190
720719800
720720110
720720150
720720170
720720190
720720320
720720390
720720520
720720590
720720800
720810000
720825000
720826000
720827000
720836000
720837000
720838000
720839000
720840000
720851200
720851910
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
720851980
720852100
720852910
720852990
720853100
720853900
720854000
720890200
720890800
720915000
720916100
720916900
720917100
720917900
720918100
720918910
720918990
720925000
720926100
720926900
720927100
720927900
720928100
720928900
720990200
720990800
721011000
721012200
721012800
721020000
721030000
721041000
721049000
721050000
721061000
721069000
721070100
721070800
721090300
721090400
721090800
721113000
721114000
721119000
721123200
721123300
721123800
721129000
721190200
721190800
721210100
721210900
721220000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
721230000
721240200
721240800
721250200
721250300
721250400
721250610
721250690
721250900
721260000
721310000
721320000
721391100
721391200
721391410
721391490
721391700
721391900
721399100
721399900
721410000
721420000
721430000
721491100
721491900
721499100
721499310
721499390
721499500
721499710
721499790
721499950
721510000
721550110
721550190
721550800
721590000
721610000
721621000
721622000
721631100
721631900
721632110
721632190
721632910
721632990
721633100
721633900
721640100
721640900
721650100
721650910
721650990
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
721661100
721661900
721669000
721691100
721691800
721699000
721710100
721710310
721710390
721710500
721710900
721720100
721720300
721720500
721720900
721730410
721730490
721730500
721730900
721790200
721790500
721790900
721810000
721891100
721891800
721899110
721899190
721899200
721899800
721911000
721912100
721912900
721913100
721913900
721914100
721914900
721921100
721921900
721922100
721922900
721923000
721924000
721931000
721932100
721932900
721933100
721933900
721934100
721934900
721935100
721935900
721990200
721990800
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
722011000
722012000
722020210
722020290
722020410
722020490
722020810
722020890
722090200
722090800
722100100
722100900
722211110
722211190
722211810
722211890
722219100
722219900
722220110
722220190
722220210
722220290
722220310
722220390
722220810
722220890
722230510
722230910
722230970
722240100
722240500
722240900
722300110
722300190
722300910
722300990
722410100
722410900
722490020
722490030
722490050
722490070
722490140
722490180
722490310
722490380
722490900
722511000
722519100
722519900
722530100
722530300
722530900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
722540120
722540150
722540400
722540600
722540900
722550200
722550800
722591000
722592000
722599000
722611000
722619100
722619800
722620000
722691200
722691910
722691990
722692000
722699100
722699300
722699700
722710000
722720000
722790100
722790500
722790950
722810200
722810500
722810900
722820100
722820910
722820990
722830200
722830410
722830490
722830610
722830690
722830700
722830890
722840100
722840900
722850200
722850400
722850610
722850690
722850800
722860200
722860800
722870100
722870900
722880000
722920000
722990200
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
722990500
722990900
730110000
730120000
730210100
730210210
730210230
730210290
730210400
730210500
730210900
730230000
730240000
730290000
730300100
730300900
730411000
730419100
730419300
730419900
730422000
730423000
730424000
730429100
730429300
730429900
730431200
730431800
730439100
730439300
730439520
730439580
730439920
730439930
730439990
730441000
730449100
730449920
730449990
730451120
730451180
730451810
730451890
730459100
730459320
730459380
730459920
730459930
730459990
730490000
730511000
730512000
730519000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
730520000
730531000
730539000
730590000
730611100
730611900
730619110
730619190
730619900
730621000
730629000
730630110
730630190
730630410
730630490
730630720
730630770
730630800
730640200
730640800
730650200
730650800
730661110
730661190
730661910
730661990
730669100
730669900
730690000
730711100
730711900
730719100
730719900
730721000
730722100
730722900
730723100
730723900
730729100
730729300
730729900
730791000
730792100
730792900
730793110
730793190
730793910
730793990
730799100
730799300
730799900
730810000
730820000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
730830000
730840100
730840900
730890100
730890510
730890590
730890990
730900100
730900300
730900510
730900590
730900900
731010000
731021110
731021190
731021910
731021990
731029100
731029900
731100100
731100910
731100990
731210200
731210410
731210490
731210610
731210650
731210690
731210810
731210830
731210850
731210890
731210980
731290000
731300000
731412000
731414000
731419000
731420100
731420900
731431000
731439000
731441100
731441900
731442100
731442900
731449000
731450000
731511100
731511900
731512000
731519000
731520000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
731581000
731582100
731582900
731589000
731590000
731600000
731700100
731700200
731700400
731700610
731700690
731700900
731811000
731812100
731812900
731813000
731814100
731814910
731814990
731815100
731815200
731815300
731815410
731815490
731815510
731815590
731815610
731815690
731815700
731815810
731815890
731815900
731816100
731816300
731816500
731816910
731816990
731819000
731821000
731822000
731823000
731824000
731829000
731920000
731930000
731990100
731990900
732010110
732010190
732010900
732020200
732020810
732020850
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
732020890
732090100
732090300
732090900
732111100
732111900
732112000
732119000
732181100
732181900
732182100
732182900
732189000
732190000
732211000
732219000
732290000
732310000
732391000
732392000
732393100
732393900
732394100
732394900
732399100
732399910
732399990
732410000
732421000
732429000
732490000
732510500
732510920
732510990
732591000
732599100
732599900
732611000
732619100
732619900
732620300
732620500
732620800
732690100
732690300
732690400
732690500
732690600
732690700
732690910
732690930
732690950
732690980
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
740100000
740200000
740311000
740312000
740313000
740319000
740321000
740322000
740329000
740400100
740400910
740400990
740500000
740610000
740620000
740710000
740721100
740721900
740729100
740729900
740811000
740819100
740819900
740821000
740822000
740829000
740911000
740919000
740921000
740929000
740931000
740939000
740940100
740940900
740990000
741011000
741012000
741021000
741022000
741110110
741110190
741110900
741121100
741121900
741122000
741129000
741210000
741220000
741300200
741300800
741510000
741521000
741529000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
741533000
741539000
741811000
741819100
741819900
741820000
741910000
741991000
741999100
741999300
741999900
750110000
750120000
750210000
750220000
750300100
750300900
750400000
750511000
750512000
750521000
750522000
750610000
750620000
750711000
750712000
750720000
750810000
750890000
760200110
760200190
760200900
760410100
760410900
760421000
760429100
760429900
760511000
760519000
760521000
760529000
760611100
760611910
760611930
760611990
760612100
760612500
760612910
760612930
760612990
760691000
760692000
760711100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
760711900
760719100
760719910
760719990
760720100
760720910
760720990
760810000
760820200
760820810
760820890
760900000
761010000
761090100
761090900
761100000
761210000
761290100
761290200
761290910
761290980
761300000
761410000
761490000
761511000
761519100
761519900
761520000
761610000
761691000
761699100
761699900
780110000
780191000
780199100
780199910
780199990
780200000
780411000
780419000
780420000
780600100
780600300
780600500
780600900
790111000
790112100
790112300
790112900
790120000
790200000
790310000
790390000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
790400000
790500000
790700100
790700900
800110000
800120000
800200000
800300000
800700100
800700300
800700500
800700900
810110000
810194000
810196000
810197000
810199100
810199900
810210000
810294000
810295000
810296000
810297000
810299000
810320000
810330000
810390100
810390900
810411000
810419000
810420000
810430000
810490000
810520000
810530000
810590000
810600100
810600900
810720000
810730000
810790000
810820000
810830000
810890300
810890500
810890600
810890900
810920000
810930000
810990000
811010000
811020000
811090000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
811100110
811100190
811100900
811212000
811213000
811219000
811221100
811221900
811222000
811229000
811251000
811252000
811259000
811292100
811292210
811292310
811292810
811292890
811292910
811292950
811299200
811299300
811299700
811300200
811300400
811300900
820110000
820120000
820130000
820140000
820150000
820160000
820190000
820210000
820220000
820231000
820239000
820240000
820291000
820299110
820299190
820299900
820310000
820320100
820320900
820330000
820340000
820411000
820412000
820420000
820510000
820520000
820530000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
820540000
820551000
820559100
820559300
820559900
820560000
820570000
820580000
820590000
820600000
820713000
820719100
820719900
820720100
820720900
820730100
820730900
820740100
820740300
820740900
820750100
820750300
820750500
820750600
820750700
820750900
820760100
820760300
820760500
820760700
820760900
820770100
820770310
820770350
820770380
820770900
820780110
820780190
820780900
820790100
820790300
820790500
820790710
820790780
820790910
820790990
820810000
820820000
820830100
820830900
820840000
820890000
820900200
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
820900800
821000000
821110000
821191300
821191800
821192000
821193000
821194000
821195000
821210100
821210900
821220000
821290000
821300000
821410000
821420000
821490000
821510200
821510300
821510800
821520100
821520900
821591000
821599100
821599900
830110000
830120000
830130000
830140110
830140190
830140900
830150000
830160000
830170000
830210000
830220000
830230000
830241000
830242000
830249000
830250000
830260000
830300100
830300300
830300900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
830400000
830510000
830520000
830590000
830610000
830621000
830629100
830629900
830630000
830710000
830790000
830810000
830820000
830890000
830910000
830990100
830990900
831000000
831110100
831110900
831120000
831130000
831190000
840110000
840120000
840130000
840140000
840211000
840212000
840219100
840219900
840220000
840290000
840310100
840310900
840390100
840390900
840410000
840420000
840490000
840510000
840590000
840610000
840681100
840681900
840682110
840682190
840682900
840690100
840690900
840710000
840721100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
840721910
840721990
840729200
840729800
840731000
840732100
840732900
840733100
840733900
840734100
840734300
840734910
840734990
840790100
840790500
840790800
840790900
840810110
840810190
840810220
840810240
840810260
840810280
840810310
840810390
840810410
840810490
840810510
840810590
840810610
840810690
840810710
840810790
840810810
840810890
840810910
840810990
840820100
840820310
840820350
840820370
840820510
840820550
840820570
840820990
840890210
840890270
840890410
840890430
840890450
840890470
840890610
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
840890650
840890670
840890810
840890850
840890890
840910000
840991000
840999000
841011000
841012000
841013000
841090100
841090900
841111000
841112100
841112300
841112800
841121000
841122200
841122800
841181000
841182200
841182600
841182800
841191000
841199000
841210000
841221200
841221800
841229200
841229810
841229890
841231000
841239000
841280100
841280800
841290200
841290400
841290800
841311000
841319000
841320000
841330200
841330800
841340000
841350200
841350400
841350610
841350690
841350800
841360200
841360310
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
841360390
841360610
841360690
841360700
841360800
841370210
841370290
841370300
841370350
841370450
841370510
841370590
841370650
841370750
841370810
841370890
841381000
841382000
841391000
841392000
841410200
841410250
841410810
841410890
841420200
841420800
841430200
841430810
841430890
841440100
841440900
841451000
841459200
841459400
841459800
841460000
841480110
841480190
841480220
841480280
841480510
841480590
841480730
841480750
841480780
841480800
841490000
841510100
841510900
841520000
841581000
841582000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
841583000
841590000
841610100
841610900
841620100
841620900
841630000
841690000
841710000
841720100
841720900
841780100
841780200
841780800
841790000
841810200
841810800
841821100
841821510
841821590
841821910
841821990
841829000
841830200
841830800
841840200
841840800
841850110
841850190
841850910
841850990
841861000
841869000
841891000
841899100
841899900
841911000
841919000
841920000
841931000
841932000
841939100
841939900
841940000
841950000
841960000
841981200
841981800
841989100
841989300
841989980
841990150
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
841990850
842010100
842010300
842010500
842010900
842091100
842091800
842099000
842111000
842112000
842119200
842119700
842121000
842122000
842123000
842129000
842131000
842139200
842139400
842139600
842139900
842191000
842199000
842211000
842219000
842220000
842230000
842240000
842290100
842290900
842310100
842310900
842320000
842330000
842381100
842381300
842381500
842381900
842382100
842382900
842389000
842390000
842410200
842410800
842420000
842430010
842430050
842430090
842430100
842430900
842481100
842481300
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
842481910
842481990
842489000
842490000
842511000
842519200
842519800
842531000
842539300
842539900
842541000
842542000
842549000
842611000
842612000
842619000
842620000
842630000
842641000
842649000
842691100
842691900
842699000
842710100
842710900
842720110
842720190
842720900
842790000
842810200
842810800
842820300
842820910
842820980
842831000
842832000
842833000
842839200
842839900
842840000
842860000
842890300
842890710
842890790
842890910
842890950
842911000
842919000
842920000
842930000
842940100
842940300
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
842940900
842951100
842951910
842951990
842952100
842952900
842959000
843010000
843020000
843031000
843039000
843041000
843049000
843050000
843061000
843069000
843110000
843120000
843131000
843139100
843139700
843141000
843142000
843143000
843149200
843149800
843210100
843210900
843221000
843229100
843229300
843229500
843229900
843230110
843230190
843230900
843240100
843240900
843280000
843290000
843311100
843311510
843311590
843311900
843319100
843319510
843319590
843319700
843319900
843320100
843320510
843320590
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
843320900
843330100
843330900
843340100
843340900
843351000
843352000
843353100
843353300
843353900
843359110
843359190
843359300
843359800
843360000
843390000
843410000
843420000
843490000
843510000
843590000
843610000
843621000
843629000
843680100
843680910
843680990
843691000
843699000
843710000
843780000
843790000
843810100
843810900
843820000
843830000
843840000
843850000
843860000
843880100
843880910
843880990
843890000
843910000
843920000
843930000
843991100
843991900
843999100
843999900
844010100
844010200
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
844010300
844010400
844010900
844090000
844110100
844110200
844110300
844110400
844110800
844120000
844130000
844140000
844180000
844190100
844190900
844230100
844230910
844230990
844240000
844250210
844250230
844250290
844250800
844311000
844312000
844313100
844313310
844313350
844313390
844313900
844314000
844315000
844316000
844317000
844319200
844319400
844319700
844331100
844331910
844331990
844332100
844332300
844332910
844332930
844332990
844339100
844339310
844339390
844339900
844391100
844391910
844391990
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
844399100
844399900
844400100
844400900
844511000
844512000
844513000
844519000
844520000
844530100
844530900
844540000
844590000
844610000
844621000
844629000
844630000
844711100
844711900
844712100
844712900
844720200
844720800
844790000
844811000
844819000
844820000
844831000
844832000
844833100
844833900
844839000
844842000
844849000
844851100
844851900
844859000
844900000
845011110
845011190
845011900
845012000
845019000
845020000
845090000
845110000
845121100
845121900
845129000
845130100
845130300
845130800
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
845140000
845150000
845180100
845180300
845180800
845190000
845210110
845210190
845210900
845221000
845229000
845230100
845230900
845240000
845290000
845310000
845320000
845380000
845390000
845410000
845420000
845430100
845430900
845490000
845510000
845521000
845522000
845530100
845530310
845530390
845530900
845590000
845610000
845620000
845630110
845630190
845630900
845690000
845710100
845710900
845720000
845730100
845730900
845811200
845811410
845811490
845811800
845819200
845819400
845819800
845891200
845891800
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
845899000
845910000
845921000
845929000
845931000
845939000
845940100
845940900
845951000
845959000
845961100
845961900
845969100
845969900
845970000
846011000
846019000
846021110
846021150
846021190
846021900
846029110
846029190
846029900
846031000
846039000
846040100
846040900
846090100
846090900
846120000
846130100
846130900
846140110
846140190
846140310
846140390
846140710
846140790
846140900
846150110
846150190
846150900
846190000
846210100
846210900
846221100
846221800
846229100
846229910
846229980
846231000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
846239100
846239910
846239990
846241100
846241900
846249100
846249900
846291100
846291500
846291900
846299100
846299500
846299900
846310100
846310900
846320000
846330000
846390000
846410000
846420110
846420190
846420200
846420950
846490200
846490800
846510100
846510900
846591100
846591200
846591900
846592000
846593000
846594000
846595000
846596000
846599100
846599900
846610200
846610310
846610380
846610800
846620200
846620910
846620980
846630000
846691200
846691950
846692200
846692800
846693000
846694000
846711100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
846711900
846719000
846721100
846721910
846721990
846722100
846722300
846722900
846729100
846729300
846729510
846729530
846729590
846729700
846729800
846729900
846781000
846789000
846791000
846792000
846799000
846810000
846820000
846880000
846890000
846900100
846900910
846900990
847010000
847021000
847029000
847030000
847050000
847090000
847130000
847141000
847149000
847150000
847160600
847160700
847170200
847170300
847170500
847170700
847170800
847170980
847180000
847190000
847210000
847230000
847290100
847290300
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
847290700
847310110
847310190
847310900
847321100
847321900
847329100
847329900
847330200
847330800
847340110
847340180
847340800
847350200
847350800
847410000
847420100
847420900
847431000
847432000
847439100
847439900
847480100
847480900
847490100
847490900
847510000
847521000
847529000
847590000
847621000
847629000
847681000
847689000
847690000
847710000
847720000
847730000
847740000
847751000
847759100
847759800
847780110
847780190
847780910
847780930
847780950
847780990
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
847790100
847790800
847810000
847890000
847910000
847920000
847930100
847930900
847940000
847950000
847960000
847981000
847982000
847989300
847989600
847989910
847989970
847990200
847990800
848010000
848020000
848030100
848030900
848041000
848049000
848050000
848060100
848060900
848071000
848079000
848110050
848110190
848110990
848120100
848120900
848130910
848130990
848140100
848140900
848180110
848180190
848180310
848180390
848180400
848180510
848180590
848180610
848180630
848180690
848180710
848180730
848180790
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
848180810
848180850
848180870
848180990
848190000
848210100
848210900
848220000
848230000
848240000
848250000
848280000
848291100
848291900
848299000
848310210
848310250
848310290
848310500
848310950
848320100
848320900
848330320
848330380
848330800
848340210
848340230
848340250
848340290
848340300
848340510
848340590
848340900
848350200
848350800
848360200
848360800
848390200
848390810
848390890
848410000
848420000
848490000
848610000
848620100
848620900
848630100
848630300
848630500
848630900
848640000
848690100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
848690200
848690300
848690400
848690500
848690600
848690700
848690900
848710100
848710900
848790100
848790300
848790510
848790530
848790550
848790590
848790900
850110100
850110910
850110930
850110990
850120000
850131000
850132200
850132800
850133000
850134500
850134920
850134980
850140200
850140800
850151000
850152200
850152300
850152900
850153500
850153810
850153940
850153990
850161200
850161800
850162000
850163000
850164000
850211200
850211800
850212000
850213200
850213400
850213800
850220200
850220400
850220600
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
850220800
850231000
850239200
850239800
850240000
850300100
850300910
850300990
850410200
850410800
850421000
850422100
850422900
850423000
850431210
850431290
850431800
850432200
850432800
850433000
850434000
850440300
850440400
850440550
850440810
850440840
850440880
850440900
850450200
850450950
850490050
850490110
850490180
850490910
850490990
850511000
850519100
850519900
850520000
850590100
850590300
850590500
850590900
850610110
850610150
850610190
850610910
850610950
850610990
850630100
850630300
850630900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
850640100
850640300
850640900
850650100
850650300
850650900
850660100
850660300
850660900
850680050
850680110
850680150
850680900
850690000
850710410
850710490
850710920
850710980
850720410
850720490
850720920
850720980
850730200
850730810
850730890
850740000
850780200
850780300
850780800
850790200
850790300
850790900
850811000
850819000
850860000
850870000
850940000
850980000
850990000
851010000
851020000
851030000
851090000
851110000
851120000
851130000
851140000
851150000
851180000
851190000
851210000
851220000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
851230100
851230900
851240000
851290100
851290900
851310000
851390000
851410100
851410800
851420100
851420800
851430190
851430990
851440000
851490000
851511000
851519000
851521000
851529100
851529900
851531000
851539130
851539180
851539900
851580110
851580190
851580910
851580990
851590000
851610110
851610190
851610900
851621000
851629100
851629500
851629910
851629990
851631100
851631900
851632000
851633000
851640100
851640900
851650000
851660100
851660510
851660590
851660700
851660800
851660900
851671000
851672000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
851679200
851679700
851680200
851680800
851690000
851711000
851712000
851718000
851761000
851762000
851769100
851769200
851769310
851769390
851769900
851770110
851770150
851770190
851770900
851810300
851810950
851821000
851822000
851829300
851829950
851830200
851830950
851840300
851840810
851840890
851850000
851890000
851920100
851920910
851920990
851930000
851950000
851981110
851981150
851981210
851981250
851981310
851981350
851981450
851981510
851981550
851981610
851981650
851981750
851981810
851981850
851981950
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
851989110
851989150
851989190
851989900
852110200
852110950
852190000
852210000
852290300
852290410
852290490
852290700
852290800
852321000
852329150
852329310
852329330
852329390
852329900
852340110
852340130
852340190
852340250
852340310
852340390
852340450
852340510
852340590
852340910
852340930
852340990
852351100
852351910
852351930
852351990
852352100
852352900
852359100
852359910
852359930
852359990
852380100
852380910
852380930
852380990
852550000
852560000
852580110
852580190
852580300
852580910
852580990
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
852610000
852691200
852691800
852692000
852712100
852712900
852713100
852713910
852713990
852719000
852721200
852721520
852721590
852721700
852721920
852721980
852729000
852791110
852791190
852791350
852791910
852791990
852792100
852792900
852799000
852841000
852849100
852849350
852849910
852849990
852851000
852859100
852859900
852861000
852869100
852869910
852869990
852871110
852871130
852871190
852871900
852872100
852872200
852872310
852872330
852872350
852872390
852872510
852872590
852872750
852872910
852872990
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
852873000
852910110
852910310
852910390
852910650
852910690
852910800
852910950
852990200
852990410
852990490
852990650
852990920
852990970
853010000
853080000
853090000
853110300
853110950
853120200
853120400
853120950
853180200
853180950
853190200
853190850
853210000
853221000
853222000
853223000
853224000
853225000
853229000
853230000
853290000
853310000
853321000
853329000
853331000
853339000
853340100
853340900
853390000
853400110
853400190
853400900
853510000
853521000
853529000
853530100
853530900
853540000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
853590000
853610100
853610500
853610900
853620100
853620900
853630100
853630300
853630900
853641100
853641900
853649000
853650030
853650050
853650070
853650110
853650150
853650190
853650800
853661100
853661900
853669100
853669300
853669900
853670000
853690010
853690100
853690200
853690850
853710100
853710910
853710990
853720910
853720990
853810000
853890110
853890190
853890910
853890990
853910000
853921300
853921920
853921980
853922100
853922900
853929300
853929920
853929980
853931100
853931900
853932100
853932500
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
853932900
853939000
853941000
853949100
853949300
853990100
853990900
854011110
854011130
854011150
854011190
854011910
854011990
854012000
854020100
854020800
854040000
854050000
854060000
854071000
854072000
854079000
854081000
854089000
854091000
854099000
854110000
854121000
854129000
854130000
854140100
854140900
854150000
854160000
854190000
854231100
854231900
854232100
854232310
854232390
854232450
854232550
854232610
854232690
854232750
854232900
854233000
854239100
854239900
854290000
854310000
854320000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
854330000
854370100
854370300
854370510
854370550
854370590
854370600
854370900
854390000
854411100
854411900
854419100
854419900
854420000
854430000
854442100
854442900
854449200
854449910
854449930
854449950
854449990
854460100
854460900
854470000
854511000
854519100
854519900
854520000
854590100
854590900
854610000
854620100
854620910
854620990
854690100
854690900
854710100
854710900
854720000
854790000
854810100
854810210
854810290
854810910
854810990
854890200
854890900
860110000
860120000
860210000
860290000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
860310000
860390000
860400000
860500000
860610000
860630000
860691100
860691800
860692000
860699000
860711000
860712000
860719010
860719110
860719180
860719910
860719990
860721100
860721900
860729100
860729900
860730010
860730990
860791100
860791910
860791990
860799100
860799300
860799500
860799900
860800100
860800300
860800900
860900100
860900900
870110000
870120100
870120900
870130100
870130900
870190110
870190200
870190250
870190310
870190350
870190390
870190500
870190900
870210110
870210190
870210910
870210990
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
870290110
870290190
870290310
870290390
870290900
870310110
870310180
870321100
870321900
870322100
870322900
870323110
870323190
870323900
870324100
870324900
870331100
870331900
870332110
870332190
870332900
870333110
870333190
870333900
870390100
870390900
870410100
870410900
870421100
870421310
870421390
870421910
870421990
870422100
870422910
870422990
870423100
870423910
870423990
870431100
870431310
870431390
870431910
870431990
870432100
870432910
870432990
870490000
870510000
870520000
870530000
870540000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
870590100
870590300
870590900
870600110
870600190
870600910
870600990
870710100
870710900
870790100
870790900
870810100
870810900
870821100
870821900
870829100
870829900
870830100
870830910
870830990
870840200
870840500
870840910
870840990
870850200
870850350
870850550
870850910
870850990
870870100
870870500
870870910
870870990
870880200
870880350
870880550
870880910
870880990
870891200
870891350
870891910
870891990
870892200
870892350
870892910
870892990
870893100
870893900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
870894200
870894350
870894910
870894990
870895100
870895910
870895990
870899100
870899930
870899970
870911100
870911900
870919100
870919900
870990000
871000000
871110000
871120100
871120910
871120930
871120980
871130100
871130900
871140000
871150000
871190000
871200100
871200300
871200800
871310000
871390000
871411000
871419000
871420000
871491100
871491300
871491900
871492100
871492900
871493100
871493900
871494100
871494300
871494900
871495000
871496100
871496300
871496900
871499100
871499300
871499500
871499900
871500100
871500900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
871610100
871610910
871610940
871610960
871610990
871620000
871631000
871639100
871639300
871639510
871639590
871639800
871640000
871680000
871690100
871690300
871690500
871690900
880100100
880100900
880211000
880212000
880220000
880230000
880240000
880260100
880260900
880310000
880320000
880330000
880390100
880390200
880390300
880390900
880400000
880510100
880510900
880521000
880529000
890110100
890110900
890120100
890120900
890130100
890130900
890190100
890190910
890190990
890200120
890200180
890200900
890310100
890310900
890391100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
890391920
890391990
890392100
890392910
890392990
890399100
890399910
890399990
890400100
890400910
890400990
890510100
890510900
890520000
890590100
890590900
890610000
890690100
890690910
890690990
890710000
890790000
890800000
900110100
900110900
900120000
900130000
900140200
900140410
900140490
900140800
900150200
900150410
900150490
900150800
900190000
900211000
900219000
900220000
900290000
900311000
900319100
900319300
900319900
900390000
900410100
900410910
900410990
900490100
900490900
900510000
900580000
900590000
900610000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
900630000
900640000
900651000
900652000
900653100
900653800
900659000
900661000
900669000
900691000
900699000
900711000
900719000
900720000
900791000
900792000
900810000
900820000
900830000
900840000
900890000
901010000
901050000
901060000
901090000
901110100
901110900
901120100
901120900
901180000
901190100
901190900
901210100
901210900
901290100
901290900
901310000
901320000
901380200
901380300
901380900
901390100
901390900
901410000
901420200
901420800
901480000
901490000
901510100
901510900
901520100
901520900
901530100
901530900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
901540100
901540900
901580110
901580190
901580910
901580930
901580990
901590000
901600100
901600900
901710100
901710900
901720050
901720110
901720190
901720390
901720900
901730100
901730900
901780100
901780900
901790000
901811000
901812000
901813000
901814000
901819100
901819900
901820000
901831100
901831900
901832100
901832900
901839000
901841000
901849100
901849900
901850100
901850900
901890100
901890200
901890300
901890410
901890490
901890500
901890600
901890700
901890750
901890850
901910100
901910900
901920000
902000000
902110100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
902110900
902121100
902121900
902129000
902131000
902139100
902139900
902140000
902150000
902190100
902190900
902212000
902213000
902214000
902219000
902221000
902229000
902230000
902290100
902290900
902300100
902300800
902410100
902410910
902410930
902410990
902480100
902480910
902480990
902490000
902511200
902511800
902519200
902519800
902580200
902580400
902580800
902590000
902610210
902610290
902610810
902610890
902620200
902620400
902620800
902680200
902680800
902690000
902710100
902710900
902720000
902730000
902750000
902780050
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
902780110
902780130
902780170
902780910
902780930
902780970
902790100
902790500
902790800
902810000
902820000
902830110
902830190
902830900
902890100
902890900
902910000
902920310
902920380
902920900
902990000
903010000
903020100
903020300
903020910
903020990
903031000
903032000
903033100
903033910
903033990
903039000
903040000
903082000
903084000
903089300
903089900
903090200
903090850
903110000
903120000
903141000
903149100
903149900
903180320
903180340
903180380
903180910
903180980
903190200
903190300
903190850
903210200
903210810
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
903210890
903220000
903281000
903289000
903290000
903300000
910111000
910119000
910121000
910129000
910191000
910199000
910211000
910212000
910219000
910221000
910229000
910291000
910299000
910310000
910390000
910400000
910511000
910519000
910521000
910529000
910591000
910599100
910599900
910610000
910690100
910690800
910700000
910811000
910812000
910819000
910820000
910890000
910911000
910919000
910990000
911011100
911011900
911012000
911019000
911090000
911110000
911120000
911180000
911190000
911220000
911290000
911310100
911310900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
911320000
911390100
911390800
911410000
911420000
911430000
911440000
911490000
920110100
920110900
920120000
920190000
920210100
920210900
920290300
920290800
920510000
920590100
920590300
920590500
920590900
920600000
920710100
920710300
920710500
920710800
920790100
920790900
920810000
920890000
920930000
920991000
920992000
920994000
920999200
920999400
920999500
920999700
930111000
930119000
930120000
930190000
930200000
930310000
930320100
930320950
930330000
930390000
930400000
930510000
930521000
930529000
930591000
930599000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
930621000
930629400
930629700
930630100
930630300
930630910
930630930
930630970
930690100
930690900
930700000
940110000
940120000
940130100
940130900
940140000
940151000
940159000
940161000
940169000
940171000
940179000
940180000
940190100
940190300
940190800
940210000
940290000
940310100
940310510
940310590
940310910
940310930
940310990
940320200
940320800
940330110
940330190
940330910
940330990
940340100
940340900
940350000
940360100
940360300
940360900
940370000
940381000
940389000
940390100
940390300
940390900
940410000
940421100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
940421900
940429100
940429900
940430000
940490100
940490900
940510210
940510280
940510300
940510500
940510910
940510980
940520110
940520190
940520300
940520500
940520910
940520990
940530000
940540100
940540310
940540350
940540390
940540910
940540950
940540990
940550000
940560200
940560800
940591110
940591190
940591900
940592000
940599000
940600110
940600200
940600310
940600380
940600800
950300100
950300210
950300290
950300300
950300350
950300390
950300410
950300490
950300550
950300610
950300690
950300700
950300750
950300790
950300810
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
950300850
950300950
950300990
950410000
950420100
950420900
950430100
950430300
950430500
950430900
950440000
950490100
950490900
950510100
950510900
950590000
950611100
950611210
950611290
950611800
950612000
950619000
950621000
950629000
950631000
950632000
950639100
950639900
950640100
950640900
950651000
950659000
950661000
950662100
950662900
950669100
950669900
950670100
950670300
950670900
950691100
950691900
950699100
950699900
950710000
950720100
950720900
950730000
950790000
950810000
950890000
960110000
960190100
960190900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
960200000
960310000
960321000
960329300
960329800
960330100
960330900
960340100
960340900
960350000
960390100
960390910
960390990
960400000
960500000
960610000
960621000
960622000
960629000
960630000
960711000
960719000
960720100
960720900
960810100
960810300
960810910
960810990
960820000
960831000
960839100
960839900
960840000
960850000
960860100
960860900
960891000
960899200
960899800
960910100
960910900
960920000
960990100
960990900
961000000
961100000
961210100
961210200
961210800
961220000
961310000
961320100
961320900
961380000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
961390000
961400100
961400900
961511000
961519000
961590000
961610100
961610900
961620000
961700110
961700190
961700900
961800000
970110000
970190000
970200000
970300000
970400000
970500000
970600000

EK Alapvető mezőgazdasági termékek

KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
010110100
010110900
010190110
010190190
010190300
010190900
010210100
010210300
010210900
010290050
010290210
010290290
010290410
010290490
010290510
010290590
010290610
010290690
010290710
010290790
010290900
010310000
010391100
010391900
010392110
010392190
010392900
010410100
010410300
010410800
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
010420100
010420900
010511110
010511190
010511910
010511990
010512000
010519200
010519900
010594000
010599100
010599200
010599300
010599500
010611000
010612000
010619100
010619900
010620000
010631000
010632000
010639100
010639900
010690000
020110000
020120200
020120300
020120500
020120900
020130000
020210000
020220100
020220300
020220500
020220900
020230100
020230500
020230900
020311100
020311900
020312110
020312190
020312900
020319110
020319130
020319150
020319550
020319590
020319900
020321100
020321900
020322110
020322190
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
020322900
020329110
020329130
020329150
020329550
020329590
020329900
020410000
020421000
020422100
020422300
020422500
020422900
020423000
020430000
020441000
020442100
020442300
020442500
020442900
020443100
020443900
020450110
020450130
020450150
020450190
020450310
020450390
020450510
020450530
020450550
020450590
020450710
020450790
020500200
020500800
020610100
020610910
020610950
020610990
020621000
020622000
020629100
020629910
020629990
020630000
020641000
020649200
020649800
020680100
020680910
020680990
020690100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
020690910
020690990
020711100
020711300
020711900
020712100
020712900
020713100
020713200
020713300
020713400
020713500
020713600
020713700
020713910
020713990
020714100
020714200
020714300
020714400
020714500
020714600
020714700
020714910
020714990
020724100
020724900
020725100
020725900
020726100
020726200
020726300
020726400
020726500
020726600
020726700
020726800
020726910
020726990
020727100
020727200
020727300
020727400
020727500
020727600
020727700
020727800
020727910
020727990
020732110
020732150
020732190
020732510
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
020732590
020732900
020733110
020733190
020733510
020733590
020733900
020734100
020734900
020735110
020735150
020735210
020735230
020735250
020735310
020735410
020735510
020735530
020735610
020735630
020735710
020735790
020735910
020735990
020736110
020736150
020736210
020736230
020736250
020736310
020736410
020736510
020736530
020736610
020736630
020736710
020736790
020736810
020736850
020736890
020736900
020810110
020810190
020810900
020830000
020840100
020840900
020850000
020890100
020890200
020890400
020890550
020890600
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
020890700
020890950
020900110
020900190
020900300
020900900
021011110
021011190
021011310
021011390
021011900
021012110
021012190
021012900
021019100
021019200
021019300
021019400
021019500
021019600
021019700
021019810
021019890
021019900
021020100
021020900
021091000
021092000
021093000
021099100
021099210
021099290
021099310
021099390
021099410
021099490
021099510
021099590
021099600
021099710
021099790
021099800
021099900
040110100
040110900
040120110
040120190
040120910
040120990
040130110
040130190
040130310
040130390
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
040130910
040130990
040210110
040210190
040210910
040210990
040221110
040221170
040221190
040221910
040221990
040229110
040229150
040229190
040229910
040229990
040291110
040291190
040291310
040291390
040291510
040291590
040291910
040291990
040299110
040299190
040299310
040299390
040299910
040299990
040310110
040310130
040310190
040310310
040310330
040310390
040390110
040390130
040390190
040390310
040390330
040390390
040390510
040390530
040390590
040390610
040390630
040390690
040410020
040410040
040410060
040410120
040410140
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
040410160
040410260
040410280
040410320
040410340
040410360
040410380
040410480
040410520
040410540
040410560
040410580
040410620
040410720
040410740
040410760
040410780
040410820
040410840
040490210
040490230
040490290
040490810
040490830
040490890
040510110
040510190
040510300
040510500
040510900
040520900
040590100
040590900
040610200
040610800
040620100
040620900
040630100
040630310
040630390
040630900
040640100
040640500
040640900
040690010
040690130
040690150
040690170
040690180
040690190
040690210
040690230
040690250
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
040690270
040690290
040690320
040690350
040690370
040690390
040690500
040690610
040690630
040690690
040690730
040690750
040690760
040690780
040690790
040690810
040690820
040690840
040690850
040690860
040690870
040690880
040690930
040690990
040700110
040700190
040700300
040700900
040811200
040811800
040819200
040819810
040819890
040891200
040891800
040899200
040899800
040900000
041000000
050100000
050210000
050290000
050400000
051110000
051191100
051191900
051199100
060110100
060110200
060110300
060110400
060110900
060120100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
060120300
060120900
060210100
060210900
060220100
060220900
060230000
060240100
060240900
060290100
060290200
060290300
060290410
060290450
060290490
060290510
060290590
060290700
060290910
060290990
060311000
060312000
060313000
060314000
060319100
060319900
060390000
060410100
060410900
060491200
060491400
060491900
060499100
060499900
070110000
070190100
070190500
070190900
070200000
070310110
070310190
070310900
070320000
070390000
070410000
070420000
070490100
070490900
070511000
070519000
070521000
070529000
070610000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
070690100
070690300
070690900
070700050
070700900
070810000
070820000
070890000
070920000
070930000
070940000
070951000
070959100
070959300
070959500
070959900
070960100
070960910
070960950
070960990
070970000
070990100
070990200
070990310
070990390
070990400
070990500
070990600
070990700
070990800
070990900
071010000
071021000
071022000
071029000
071030000
071080100
071080510
071080590
071080610
071080690
071080700
071080800
071080850
071080950
071090000
071120100
071120900
071140000
071151000
071159000
071190100
071190500
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
071190700
071190800
071190900
071220000
071231000
071232000
071233000
071239000
071290050
071290110
071290190
071290300
071290500
071290900
071310100
071310900
071320000
071331000
071332000
071333100
071333900
071339000
071340000
071350000
071390000
071410100
071410910
071410990
071420100
071420900
071490110
071490190
071490900
080111000
080119000
080121000
080122000
080131000
080132000
080211100
080211900
080212100
080212900
080221000
080222000
080231000
080232000
080240000
080250000
080260000
080290200
080290500
080290850
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
080300110
080300190
080300900
080410000
080420100
080420900
080430000
080440000
080450000
080510200
080510800
080520100
080520300
080520500
080520700
080520900
080540000
080550100
080550900
080590000
080610100
080610900
080620100
080620300
080620900
080711000
080719000
080720000
080810100
080810800
080820100
080820500
080820900
080910000
080920050
080920950
080930100
080930900
080940050
080940900
081010000
081020100
081020900
081040100
081040300
081040500
081040900
081050000
081060000
081090300
081090400
081090500
081090600
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
081090700
081090950
081110110
081110190
081110900
081120110
081120190
081120310
081120390
081120510
081120590
081120900
081190110
081190190
081190310
081190390
081190500
081190700
081190750
081190800
081190850
081190950
081210000
081290100
081290200
081290300
081290400
081290700
081290980
081310000
081320000
081330000
081340100
081340300
081340500
081340600
081340700
081340950
081350120
081350150
081350190
081350310
081350390
081350910
081350990
081400000
090111000
090112000
090121000
090122000
090190100
090190900
090210000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
090220000
090230000
090240000
090411000
090412000
090420100
090420300
090420900
090500000
090611000
090619000
090620000
090700000
090810000
090820000
090830000
090910000
090920000
090930000
090940000
090950000
091010000
091020100
091020900
091030000
091091100
091091900
091099100
091099310
091099330
091099390
091099500
091099600
091099910
091099990
100110000
100190100
100190910
100190990
100200000
100300100
100300900
100400000
100510110
100510130
100510150
100510190
100510900
100590000
10061010see rice annex
10061021see rice annex
10061023see rice annex
10061025see rice annex
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
10061027see rice annex
10061092see rice annex
10061094see rice annex
10061096see rice annex
10061098see rice annex
10062011see rice annex
10062013see rice annex
10062015see rice annex
10062017see rice annex
10062092see rice annex
10062094see rice annex
10062096see rice annex
10062098see rice annex
10063021see rice annex
10063023see rice annex
10063025see rice annex
10063027see rice annex
10063042see rice annex
10063044see rice annex
10063046see rice annex
10063048see rice annex
10063061see rice annex
10063063see rice annex
10063065see rice annex
10063067see rice annex
10063092see rice annex
10063094see rice annex
10063096see rice annex
10063098see rice annex
10064000see rice annex
100700100
100700900
100810000
100820000
100830000
100890100
100890900
110100110
110100150
110100900
110210000
110220100
110220900
110290100
110290300
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
110290500
110290900
110311100
110311900
110313100
110313900
110319100
110319300
110319400
110319500
110319900
110320100
110320200
110320300
110320400
110320500
110320600
110320900
110412100
110412900
110419100
110419300
110419500
110419610
110419690
110419910
110419990
110422200
110422300
110422500
110422900
110422980
110423100
110423300
110423900
110423990
110429010
110429030
110429050
110429070
110429090
110429110
110429180
110429300
110429510
110429550
110429590
110429810
110429850
110429890
110430100
110430900
110510000
110520000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
110610000
110620100
110620900
110630100
110630900
110710110
110710190
110710910
110710990
110720000
110811000
110812000
110813000
110814000
110819100
110819900
110820000
110900000
120100100
120100900
120210100
120210900
120220000
120300000
120400100
120400900
120510100
120510900
120590000
120600100
120600910
120600990
120720100
120720900
120740100
120740900
120750100
120750900
120791100
120791900
120799150
120799910
120799970
120810000
120890000
120910000
120921000
120922100
120922800
120923110
120923150
120923800
120924000
120925100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
120925900
120929100
120929350
120929500
120929600
120929800
120930000
120991100
120991300
120991900
120999100
120999910
120999990
121010000
121020100
121020900
121120000
121130000
121140000
121190300
121190850
121291200
121291800
121299200
121299300
121299410
121299490
121299700
121300000
121410000
121490100
121490900
130120000
130190000
130211000
130219050
130232900
130239000
150100110
150100190
150100900
150200100
150200900
150300110
150300190
150300300
150300900
150410100
150410910
150410990
150420100
150420900
150430100
150430900
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
150710100
150710900
150790100
150790900
150810100
150810900
150890100
150890900
150910100
150910900
150990000
151000100
151000900
151110100
151110900
151190110
151190190
151190910
151190990
151211100
151211910
151211990
151219100
151219900
151221100
151221900
151229100
151229900
151311100
151311910
151311990
151319110
151319190
151319300
151319910
151319990
151321100
151321300
151321900
151329110
151329190
151329300
151329500
151329900
151411100
151411900
151419100
151419900
151491100
151491900
151499100
151499900
151511000
151519100
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
151519900
151521100
151521900
151529100
151529900
151530100
151530900
151550110
151550190
151550910
151550990
151590210
151590290
151590310
151590390
151590400
151590510
151590590
151590600
151590910
151590990
151610100
151610900
151620910
151620950
151620960
151620980
151710900
151790910
151790990
151800310
151800390
152200310
152200390
152200910
152200990
160100100
160100910
160100990
160210000
160220110
160220190
160220900
160231110
160231190
160231300
160231900
160232110
160232190
160232300
160232900
160239210
160239290
160239400
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
160239800
160241100
160241900
160242100
160242900
160249110
160249130
160249150
160249190
160249300
160249500
160249900
160250100
160250310
160250390
160250800
160290100
160290310
160290410
160290510
160290610
160290690
160290720
160290740
160290760
160290780
160290980
160300100
160300800
160530100
17011190see sugar annex
17011290see sugar annex
17019100see sugar annex
17019910see sugar annex
17019990see sugar annex
17021100see sugar annex
17021900see sugar annex
17022010see sugar annex
17022090see sugar annex
17023010see sugar annex
17023051see sugar annex
17023059see sugar annex
17023091see sugar annex
17023099see sugar annex
17024010see sugar annex
17024090see sugar annex
17026010see sugar annex
17026080see sugar annex
17026095see sugar annex
17029030see sugar annex
17029050see sugar annex
17029060see sugar annex
17029071see sugar annex
17029075see sugar annex
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
17029079see sugar annex
17029080see sugar annex
17029099see sugar annex
170310000
170390000
180100000
180200000
190220300
200110000
200190100
200190200
200190500
200190650
200190700
200190910
200190930
200190990
200210100
200210900
200290110
200290190
200290310
200290390
200290910
200290990
200310200
200310300
200320000
200390000
200410100
200410990
200490300
200490500
200490910
200490980
200510000
200520200
200520800
200540000
200551000
200559000
200560000
200570100
200570900
200591000
200599100
200599200
200599300
200599400
200599500
200599600
200599900
200600100
200600310
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
200600350
200600380
200600910
200600990
200710100
200710910
200710990
200791100
200791300
200791900
200799100
200799200
200799310
200799330
200799350
200799390
200799550
200799570
200799910
200799930
200799980
200811920
200811940
200811960
200811980
200819110
200819130
200819190
200819910
200819930
200819950
200819990
200820110
200820190
200820310
200820390
200820510
200820590
200820710
200820790
200820900
200830110
200830190
200830310
200830390
200830510
200830550
200830590
200830710
200830750
200830790
200830900
200840110
200840190
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
200840210
200840290
200840310
200840390
200840510
200840590
200840710
200840790
200840900
200850110
200850190
200850310
200850390
200850510
200850590
200850610
200850690
200850710
200850790
200850920
200850940
200850990
200860110
200860190
200860310
200860390
200860500
200860600
200860700
200860900
200870110
200870190
200870310
200870390
200870510
200870590
200870610
200870690
200870710
200870790
200870920
200870980
200880110
200880190
200880310
200880390
200880500
200880700
200880900
200892120
200892140
200892160
200892180
200892320
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
200892340
200892360
200892380
200892510
200892590
200892720
200892740
200892760
200892780
200892920
200892930
200892940
200892960
200892970
200892980
200899110
200899190
200899210
200899230
200899240
200899280
200899310
200899340
200899360
200899370
200899380
200899400
200899410
200899430
200899450
200899460
200899470
200899490
200899510
200899610
200899620
200899670
200899720
200899780
200899990
200911110
200911190
200911910
200911990
200912000
200919110
200919190
200919910
200919980
200921000
200929110
200929190
200929910
200929990
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
200931110
200931190
200931510
200931590
200931910
200931990
200939110
200939190
200939310
200939390
200939510
200939550
200939590
200939910
200939950
200939990
200941100
200941910
200941990
200949110
200949190
200949300
200949910
200949930
200949990
200950100
200950900
200961100
200961900
200969110
200969190
200969510
200969590
200969710
200969790
200969900
200971100
200971910
200971990
200979110
200979190
200979300
200979910
200979930
200979990
200980110
200980190
200980340
200980350
200980360
200980380
200980500
200980610
200980630
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
200980710
200980730
200980790
200980850
200980860
200980880
200980890
200980950
200980960
200980970
200980990
200990110
200990190
200990210
200990290
200990310
200990390
200990410
200990490
200990510
200990590
200990710
200990730
200990790
200990920
200990940
200990950
200990960
200990970
200990980
210690300
210690510
210690550
210690590
220410110
220410190
220410910
220410990
220421100
220421110
220421120
220421130
220421170
220421180
220421190
220421220
220421230
220421240
220421260
220421270
220421280
220421320
220421340
220421360
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
220421370
220421380
220421420
220421430
220421440
220421460
220421470
220421480
220421620
220421660
220421670
220421680
220421690
220421710
220421740
220421760
220421770
220421780
220421790
220421800
220421810
220421820
220421830
220421840
220421850
220421870
220421880
220421890
220421910
220421920
220421940
220421950
220421960
220421980
220421990
220429100
220429110
220429120
220429130
220429170
220429180
220429420
220429430
220429440
220429460
220429470
220429480
220429580
220429620
220429640
220429650
220429710
220429720
220429750
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
220429770
220429780
220429820
220429830
220429840
220429870
220429880
220429890
220429910
220429920
220429940
220429950
220429960
220429980
220429990
220430100
220430920
220430940
220430960
220430980
220600100
220600310
220600390
220600510
220600590
220600810
220600890
220890910
220890990
230110000
230120000
230210100
230210900
230230100
230230900
230240020
230240080
230240100
230240900
230250000
230310110
230310190
230310900
230320100
230320900
230330000
230400000
230500000
230610000
230620000
230630000
230641000
230649000
230650000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
230660000
230690050
230690110
230690190
230690900
230700110
230700190
230700900
230800110
230800190
230800400
230800900
230910110
230910130
230910150
230910190
230910310
230910330
230910390
230910510
230910530
230910590
230910700
230910900
230990100
230990200
230990310
230990330
230990350
230990390
230990410
230990430
230990490
230990510
230990530
230990590
230990700
230990910
230990950
230990990
240110100
240110200
240110300
240110410
240110490
240110500
240110600
240110700
240110800
240110900
240120100
240120200
240120300
240120410
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
240120490
240120500
240120600
240120700
240120800
240120900
240130000
410120100
410120300
410120500
410120900
410150100
410150300
410150500
410150900
410190000
410210100
410210900
410221000
410229000
410320000
410330000
410390100
410390900
430110000
430130000
430160000
430180300
430180500
430180700
430190000
500100000
500200000
500300000
510111000
510119000
510121000
510129000
510130000
510211000
510219100
510219300
510219400
510219900
510220000
510310100
510310900
510320100
510320910
510320990
510330000
520100100
520100900
520210000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám
520291000
520299000
520300000
530110000
530121000
530129000
530130100
530130900
530210000
530290000

EK Feldolgozott mezőgazdasági termékek

KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra vonatkozó elbánás
040310510
040310530
040310590
040310910
040310930
040310990
040390710
040390730
040390790
040390910
040390930
040390990
040520100
040520300
050100000
050210000
050290000
050510100
050510900
050590000
050610000
050690000
050710000
050790000
050800000
051000000
051199310
051199390
071040000
071190300
090300000
121220000
130212000
130213000
130219800
130220100
130220900
130231000
130232100
140110000
140120000
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra vonatkozó elbánás
140190000
140420000
140490000
150500100
150500900
150600000
151590110
151620100
151710100
151790100
151790930
151800100
151800910
151800950
151800990
152000000
152110000
152190100
152190910
152190990
152200100
170250000
170290100
170410110
170410190
170410910
170410990
170490100
170490300
170490510
170490550
170490610
170490650
170490710
170490750
170490810
170490990
180310000
180320000
180400000
180500000
180610150
180610200
180610300
180610900
180620100
180620300
180620500
180620700
180620800
180620950
180631000
180632100
180632900
180690110
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra vonatkozó elbánás
180690190
180690310
180690390
180690500
180690600
180690700
180690900
190110000
190120000
190190110
190190190
190190910
190190990
190211000
190219100
190219900
190220910
190220990
190230100
190230900
190240100
190240900
190300000
190410100
190410300
190410900
190420100
190420910
190420950
190420990
190430000
190490100
190490800
190510000
190520100
190520300
190520900
190531110
190531190
190531300
190531910
190531990
190532050
190532110
190532190
190532910
190532990
190540100
190540900
190590100
190590200
190590300
190590450
190590550
190590600
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra vonatkozó elbánás
190590900
200190300
200190400
200190600
200410910
200490100
200520100
200580000
200811100
200891000
200899850
200899910
210111110
210111190
210112920
210112980
210120980
210130110
210130190
210130910
210130990
210210100
210210310
210210390
210210900
210220110
210220190
210230000
210310000
210320000
210330100
210330900
210390100
210390300
210390900
210410100
210410900
210420000
210500100
210500910
210500990
210610200
210610800
210690200
210690920
210690980
220110110
220110190
220110900
220190000
220210000
220290100
220290910
220290950
220290990
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra vonatkozó elbánás
220300010
220300090
220300100
220510100
220510900
220590100
220590900
220710000
220720000
220820120
220820140
220820260
220820270
220820290
220820400
220820620
220820640
220820860
220820870
220820890
220830110
220830190
220830320
220830380
220830520
220830580
220830720
220830780
220830820
220830880
220840110
220840310
220840390
220840510
220840910
220840990
220850110
220850190
220850910
220850990
220860110
220860190
220860910
220860990
220870100
220870900
220890110
220890190
220890330
220890380
220890410
220890450
220890480
220890520
220890540
KN-kód 2007A BLNS-országokra és Mozambikra vonatkozó elbánás
220890560
220890690
220890710
220890750
220890770
220890780
220890910
220890990
240210000
240220100
240220900
240290000
240310100
240310900
240391000
24039910d'
240399900
290543000
290544110
290544190
290544910
290544990
290545000
330190100
330190210
330190300
330190900
330210100
330210210
330210290
350110100
350110500
350110900
350190900
350510100
350510900
350520100
350520300
350520500
350520900
380910100
380910300
380910500
380910900
382311000
382312000
382313000
382319100
382319300
382319900
382460110
382460190
382460910
382460990

2. MELLÉKLET

AZ SADC-EPA-ÁLLAMOKBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ VÁMOK

1. A (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül a Megállapodás hatálybalépésekor az EK-Fél vámjai (a továbbiakban: EK-vámok) teljes mértékben megszűnnek a valamely SADC-EPA-államból származó, a Harmonizált Rendszer

1-97. árucsoportjában szereplő valamennyi termék tekintetében, kivéve a 93. árucsoportban szereplőket. Tájékoztatási céllal az SADC-EPA-államokból származó termékekre alkalmazandó EK-vámok táblázata megtalálható az 1. mellékletben. A 93. árucsoportban szereplő termékre az EK-Fél továbbra is kiveti a legnagyobb kedvezmény szerinti vámokat.

2. Az SADC-EPA-államokból származó, 1006 vámtarifaszám alá tartozó termékekre vonatkozó EK-vámok 2010. január 1-jétől szűnnek meg, kivéve az 1006 10 10 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó EK-vámokat, amelyek a Megállapodás hatálybalépésével szűnnek meg.

3. Az EK-Fél és az SADC-EPA-államok megállapodnak, hogy a cotonoui megállapodás AKCS-cukorról szóló 3. jegyzőkönyvének (a továbbiakban: cukorjegyzőkönyv) rendelkezéseit 2009. szeptember 30-ig alkalmazzák, és ezt követően a cukorjegyzőkönyv hatályát veszti közöttük. A cukorjegyzőkönyv4. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában a 2008/2009-es szállítási időszak2008. július 1-jétől 2009. szeptember 30-ig tart. A 2009. július 1-jétől szeptember 30-ig tartó időszakra vonatkozó garantált árról a cukorjegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésében előírt tárgyalásokat követően döntenek.

4. A valamely SADC-EPA-államból származó, 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékekre kivetett EK-vámok 2009. október 1-jével megszűnnek. Amíg az EK-vámok teljesen megszűnnek, a cukorjegyzőkönyvben előírt nulla vámtételű vámkontingensek kiosztásán túl a 2008/2009-es gazdasági évre1 megnyílik egy nulla vámtételű 30 000 tonnás vámkontingens Szváziföldnek, egy 20 000 tonnás pedig Mozambiknak a Szváziföldről, illetve Mozambikból származó 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek számára, fehércukor-egyenértéken. Nem adható behozatali engedély az e kiegészítő vámkontingens keretében behozni kívánt termékek tekintetében, kivéve ha az importőr vállalja, hogy ezeket a termékeket legalább olyan magas áron veszi meg, mint a cukorjegyzőkönyv szerint az EK-Félhez behozott cukorra rögzített garantált ár.

5. a) A 2009. október 1. és 2015. szeptember 30. közötti időszakban az EK-Fél kivetheti a legnagyobb kedvezmény szerinti vámokat azokra az SADC-EPA-államokból származó 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékekre, amelyeket a következő, fehércukor-egyenértékben kifejezett szinteket meghaladva importáltak, és amelyekről úgy ítélik meg, hogy zavart okoznak az EK-Fél cukorpiacán:

i. egy gazdasági évben 3,5 millió tonna az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államok csoportjának azon tagállamaiból származó ilyen termékekből, amelyek aláírták a cotonoui megállapodást, és

ii. 1,38 millió tonna a 2009/2010-es gazdasági évben az azon AKCS-államokból származó ilyen termékekből, amelyeket az Egyesült Nemzetek Szervezete nem ismert el legkevésbé fejlett országként. Az 1,38 millió tonnás szám a 2010/2011-es gazdasági évben 1,45 millió tonnára emelkedik, az azt követő négy gazdasági évben pedig 1,6 millió tonnára.

b) Az Egyesült Nemzetek Szervezete által legkevésbé fejlett országként elismert bármely SADC-EPA-államból származó, az 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek behozatalára nem alkalmazhatók e melléklet 5. a) albekezdésének rendelkezései. Azonban az ilyen importra továbbra is vonatkoznak a Megállapodás 34. cikkének rendelkezései2.

c) Az alkalmazott legnagyobb kedvezmény szerinti vám kivetése megszűnik annak a gazdasági évnek a végén, amikor azt bevezették.

d) Az e bekezdés értelmében hozott intézkedésekről haladéktalanul értesítik a végrehajtó bizottságot, és azok e szerv keretében időszakonkénti konzultációk tárgyát képezik.

1 A (4), (5), (6) és (7) bekezdés alkalmazásában a "gazdasági év" október 1-jétől szeptember 30-ig értendő.

2 Ebből a célból és a 34. cikktől eltérve az Egyesült Nemzetek szervezete által legkevésbé fejlett országként elismert SADC-EPA-államra is vonatkozhatnak védintézkedések.

6. 2015. október 1-jétől a Megállapodás 34. cikke rendelkezéseinek (kétoldalú védintézkedés) alkalmazása céljából olyan helyzetekben tekintik úgy, hogy zavarok merültek fel az 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek piacán, amikor az Európai Közösségben a fehércukor piaci ára két egymást követő hónapban annak az árnak a 80%-a alá csökken, amely az Európai Közösségben az előző gazdasági év során a fehércukor piacán érvényesült.

7. 2008. január 1-jétől 2015. szeptember 30-ig az 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 és 2106 90 98 vámtarifaszám alá tartozó termékekre különleges felügyeleti mechanizmusok vonatkoznak annak biztosítása érdekében, hogy az (5) bekezdésben előírt szabályozást ne játsszák ki. Amennyiben e termékek SADC-EPA-államokból származó behozatalának mennyisége 12 egymást követő hónapban halmozottan, több mint 20%-kal növekszik az azt megelőző három 12 hónapos időszak éves behozatalának átlagához képest, az EK-Fél elemzi a kereskedelem mintázatát, a gazdasági indokokat és a behozatal cukortartalmát, és ha úgy ítéli meg, hogy ezt a behozatalt a (4) és (5) bekezdésben előírt szabályozások kijátszására használják fel, felfüggesztheti a preferenciális elbánást, és bevezetheti az Európai Közösség Közös Vámtarifája szerint a behozatalra alkalmazott egyedi, legnagyobb kedvezmény szerinti vámot az SADC-EPA-államokból származó, 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 és 2106 90 98 vámtarifaszám alá tartozó termékekre. Az 5. b), c) és d) albekezdést értelemszerűen kell alkalmazni az e bekezdés szerinti intézkedésekre.

8. 2009. október 1. és 2012. szeptember 30. között az 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek tekintetében nem adható ki preferenciális behozatali engedély, kivéve ha az importőr vállalja, hogy az EK-Fél által az adott gazdasági évre meghatározott referenciaár legalább 90%-ával egyenlő áron vásárolja meg ezeket a termékeket.

9. Az (1), (3), (4) és (5) bekezdés nem alkalmazható az 1701 vámtarifaszám alá tartozó, SADC-EPA-államokból származó és a francia tengerentúli megyékben szabad forgalomba bocsátott termékekre. Ez a rendelkezés tíz évig alkalmazandó. A Felek ellenkező megegyezésének hiányában ez az időszak további tíz évvel meghosszabbodik.

3. MELLÉKLET

AZ EK-BÓL SZÁRMAZÓ ÉS BOTSWANÁBA, LESOTHÓBA, NAMÍBIÁBA ÉS SZVÁZIFÖLDRE IMPORTÁLT TERMÉKEKRE ALKALMAZANDÓ VÁMTÉTELEK

1. Az e mellékletben szereplő, a fokozatos tarifacsökkentésre irányuló modalitások azon a feltételezésen alapulnak, hogy a tarifacsökkentés referencia-időpontja 2008. január 1-je. A Megállapodás tényleges hatálybalépésében bekövetkező semmilyen késedelem nem befolyásolhatja ezt a referencia-időpontot3.

2. Az 1. táblázatban szereplő (és az 1. jegyzékbe besorolt), Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a Megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni.

3. Az 1. táblázatban szereplő (és a Mezőgazdaság - 2. jegyzékbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a következő ütemtervnek megfelelően fokozatosan el kell törölni:

- a Megállapodás hatálybalépésekor valamennyi vámtétel az alapvám 50%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után egy évvel valamennyi vámtétel az alapvám 25%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után két évvel a fennmaradó vámokat el kell törölni.

4. Az 1. táblázatban szereplő (és a Halak - 2. jegyzékbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a következő ütemtervnek megfelelően fokozatosan el kell törölni:

- a Megállapodás hatálybalépésekor valamennyi vámtétel az alapvám 83%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után egy évvel valamennyi vámtétel az alapvám 67%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után két évvel valamennyi vámtétel az alapvám 50%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után három évvel valamennyi vámtétel az alapvám 33%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után négy évvel valamennyi vámtétel az alapvám 17%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után hat évvel a fennmaradó vámokat el kell törölni.

3A (3) bekezdés szerinti tarifacsökkentést illetően például ha a Megállapodás 2008 során lép hatályba, a tarifacsökkentés első lépését a Megállapodás hatálybalépésének tényleges időpontjában kell megtenni, míg a második lépést 2009. január 1-jén, azaz úgy, mintha a Megállapodás ténylegesen 2008. január 1-jén lépett volna hatályba. Másik példa: ha a Megállapodás 2009 során lép hatályba, a hatálybalépéskor valamennyi vámot az alapvám 25%-ára kell csökkenteni.

5. Az 1. táblázatban szereplő (és a Mezőgazdaság - 3. jegyzékbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a következő ütemtervnek megfelelően fokozatosan el kell törölni:

- a Megállapodás hatálybalépésekor valamennyi vámtétel az alapvám 50%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után egy évvel valamennyi vámtétel az alapvám 38%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után két évvel valamennyi vámtétel az alapvám 25%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után három évvel valamennyi vámtétel az alapvám 13%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után négy évvel a fennmaradó vámokat el kell törölni.

6. Az 1. táblázatban szereplő (és az Ipar - 3. jegyzékbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a következő ütemtervnek megfelelően fokozatosan el kell törölni:

- a Megállapodás hatálybalépésekor valamennyi vámtétel az alapvám 40%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után egy évvel valamennyi vámtétel az alapvám 30%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után két évvel valamennyi vámtétel az alapvám 20%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után három évvel valamennyi vámtétel az alapvám 10%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után négy évvel a fennmaradó vámokat el kell törölni.

7. Az 1. táblázatban szereplő (és a Halak - 3. jegyzékbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a következő ütemtervnek megfelelően fokozatosan el kell törölni:

- a Megállapodás hatálybalépésekor valamennyi vámtétel az alapvám 90%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után egy évvel valamennyi vámtétel az alapvám 80%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után két évvel valamennyi vámtétel az alapvám 70%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után három évvel valamennyi vámtétel az alapvám 60%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után négy évvel valamennyi vámtétel az alapvám 50%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után öt évvel valamennyi vámtétel az alapvám 40%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után hat évvel valamennyi vámtétel az alapvám 30%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után hét évvel valamennyi vámtétel az alapvám 20%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után nyolc évvel valamennyi vámtétel az alapvám 10%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után kilenc évvel a fennmaradó vámokat el kell törölni.

8. Az 1. táblázatban szereplő (és a Mezőgazdaság - 4. jegyzékbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét az e mellékletben szereplő valamennyi tarifa-megszüntetési rendszerből ki kell zárni.

9. Az 1. táblázatban szereplő (és az Ipar - 4. jegyzékbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a következő ütemtervnek megfelelően fokozatosan el kell törölni:

- a Megállapodás hatálybalépésekor valamennyi vámtétel az alapvám 50%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után egy évvel valamennyi vámtétel az alapvám 38%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után két évvel valamennyi vámtétel az alapvám 25%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után három évvel valamennyi vámtétel az alapvám 13%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után négy évvel a fennmaradó vámokat el kell törölni.

10. Az 1. táblázatban szereplő (és az 5. jegyzék: 1. rendszerbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a 2007-es TDCA-tarifa szintjén be kell fagyasztani.

11. Az 1. táblázatban szereplő (és az 5. jegyzék: 2. rendszerbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a következő ütemtervnek megfelelően fokozatosan el kell törölni:

- a Megállapodás hatálybalépése után három évvel valamennyi vámtétel az alapvám 80%-ára csökken4,

- a Megállapodás hatálybalépése után négy évvel valamennyi vámtétel az alapvám 60%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után öt évvel valamennyi vámtétel az alapvám 40%-ára csökken,

4 Az "alapvám" fogalmát az SADC-EPA-EK átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás II. része 22. cikkének (3) és (4) bekezdése határozza meg.

- a Megállapodás hatálybalépése után hat évvel valamennyi vámtétel az alapvám 20%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után hét évvel a fennmaradó vámokat el kell törölni.

12. Az 1. táblázatban szereplő (és az 5. jegyzék: 3. rendszerbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a következő ütemtervnek megfelelően fokozatosan el kell törölni:

- a Megállapodás hatálybalépése után három évvel valamennyi vámtétel az alapvám 87%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után négy évvel valamennyi vámtétel az alapvám 75%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után öt évvel valamennyi vámtétel az alapvám 62%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után hat évvel valamennyi vámtétel az alapvám 50%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után hét évvel valamennyi vámtétel az alapvám 37%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után nyolc évvel valamennyi vámtétel az alapvám 25%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után kilenc évvel valamennyi vámtétel az alapvám 12%-ára csökken,

- a Megállapodás hatálybalépése után tíz évvel a fennmaradó vámokat el kell törölni.

13. Az 1. táblázatban szereplő (és az Ipar - 5. jegyzékbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét a következő ütemtervnek megfelelően kell alkalmazni:

Magyarázó megjegyzések1. Év2. Év3. Év4. Év5. Év6. Év7. Év8. Év
(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013)(2014)(2015)
Lábbeli és bőrárú 110
Lábbeli és bőrárú 120
Motor 111
Motor 215131210
Motor 36
Motor 413121110
Gépjárművek részei 1.MínuszMínuszMínuszMínuszMínuszMínuszMínuszMínusz
5pp55pp5pp5pp5pp5pp5pp5pp
Gépjárművek részei 2.MínuszMínuszMínuszMínuszMínuszMínuszMínuszMínusz
5pp5pp5pp5pp5pp5pp5pp5pp
Gépjárművek részei 3.2221201918
Gépjárművek részei 4.12
Gépjárművek részei 5.15
Gépjárművek részei 6.2422201918
Textília - ruházati cikkek20(1)
Textília - szövetek10(1)
Textília - háztartás15(1)
Textília - fonalak5(1)
Gumiabroncs 1.15
Gumiabroncs 2.10
Gumiabroncs 3.10
Gumiabroncs 4.15

(1) A [..]. évtől a BLNS-országok az MFN keretében alkalmazott vámokhoz képest legalább 40%-os preferencia-árrést biztosítanak a Közösségből származó importnak.

Az 1. táblázatban szereplő (és az Ipar - 6. jegyzékbe besorolt), a Közösségből származó és Botswanába, Lesothóba, Namíbiába és Szváziföldre importált termékek vámtételét az e mellékletben szereplő valamennyi tarifa-megszüntetési rendszerből ki kell zárni.

Percentage points - százalékpont.

3. MELLÉKLET- 1. TÁBLÁZAT

Botswana, Lesotho, Namíbia és Szváziföld által az EK-nak biztosított, műszaki és jogi felülvizsgálattól függő piacra jutás

HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
01.01
0101.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0101.90Mezőgazdaság1. jegyzék
01.02
0102.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0102.90Mezőgazdaság1. jegyzék
01.03
0103.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0103.9
0103.91Mezőgazdaság1. jegyzék
0103.92Mezőgazdaság1. jegyzék
01.04
0104.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0104.20Mezőgazdaság1. jegyzék
01.05
0105.1
0105.11Mezőgazdaság1. jegyzék
0105.12Mezőgazdaság1. jegyzék
0105.19Mezőgazdaság1. jegyzék
0105.9
0105.94Mezőgazdaság1. jegyzék
0105.99Mezőgazdaság1. jegyzék
01.06
0106.00
0106.1
0106.11Mezőgazdaság1. jegyzék
0106.12Mezőgazdaság1. jegyzék
0106.19Mezőgazdaság1. jegyzék
0106.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0106.3
0106.31Mezőgazdaság1. jegyzék
0106.32Mezőgazdaság1. jegyzék
0106.39Mezőgazdaság1. jegyzék
0106.90
02.01
0201.10Mezőgazdaság4. jegyzék
0201.20Mezőgazdaság4. jegyzék
0201.30Mezőgazdaság4. jegyzék
02.02
0202.10Mezőgazdaság4. jegyzék
0202.20Mezőgazdaság4. jegyzék
0202.30Mezőgazdaság4. jegyzék
02.03
0203.1
0203.11Mezőgazdaság4. jegyzék
0203.12Mezőgazdaság4. jegyzék
0203.19
0203.19.10Mezőgazdaság1. jegyzék
HR-kód 2007. 09.30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
0203.19.90Mezőgazdaság4. jegyzék
0203.2
0203.21Mezőgazdaság4. jegyzék
0203.22Mezőgazdaság4. jegyzék
0203.29
0203.29.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0203.29.90Mezőgazdaság4. jegyzék
02.04
0204.10Mezőgazdaság4. jegyzék
0204.2
0204.21Mezőgazdaság4. jegyzék
0204.22Mezőgazdaság4. jegyzék
0204.23Mezőgazdaság4. jegyzék
0204.30Mezőgazdaság4. jegyzék
0204.4
0204.41Mezőgazdaság4. jegyzék
0204.42Mezőgazdaság4. jegyzék
0204.43Mezőgazdaság4. jegyzék
0204.50Mezőgazdaság4. jegyzék
02.05
0205.00Mezőgazdaság1. jegyzék
02.06
0206.10
0206.10.10Mezőgazdaság4. jegyzék
0206.10.90Mezőgazdaság4. jegyzék
0206.2
0206.21Mezőgazdaság4. jegyzék
0206.22Mezőgazdaság4. jegyzék
0206.29Mezőgazdaság4. jegyzék
0206.30Mezőgazdaság4. jegyzék
0206.4
0206.41Mezőgazdaság4. jegyzék
0206.49Mezőgazdaság4. jegyzék
0206.80Mezőgazdaság4. jegyzék
0206.90Mezőgazdaság4. jegyzék
02.07
0207.1
0207.11Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.12Mezőgazdaság5. jegyzék1. rendszer (alapérték:
17,01%)
0207.13Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.14
0207.14.05Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.14.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0207.14.20Mezőgazdaság5. jegyzék2. rendszer: (alapérték:
21,6%)
0207.14.90Mezőgazdaság5. jegyzék1. rendszer: 1 alapérték:
38,6c/kg)
0207.2
0207.24Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.25Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.26Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.27Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.3
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
0207.32Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.33Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.34Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.35Mezőgazdaság1. jegyzék
0207.36Mezőgazdaság1. jegyzék
02.08
0208.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0208.30Mezőgazdaság1. jegyzék
0208.40
0208.40.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0208.40.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0208.50Mezőgazdaság1. jegyzék
0208.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0209.00Mezőgazdaság4. jegyzék
02.10
0210.1
0210.11Mezőgazdaság4. jegyzék
0210.12Mezőgazdaság4. jegyzék
0210.19Mezőgazdaság4. jegyzék
0210.20
0210.20.10Mezőgazdaság4. jegyzék
0210.20.90Mezőgazdaság4. jegyzék
0210.9
0210.91Mezőgazdaság4. jegyzék
0210.92Mezőgazdaság4. jegyzék
0210.93Mezőgazdaság4. jegyzék
0210.99
0210.99.10Mezőgazdaság4. jegyzék
0210.99.90Mezőgazdaság4. jegyzék
ÁRUCSOPORT:
03.01
0301.10Halak1. jegyzék
0301.9
0301.91Halak1. jegyzék
0301.92Halak1. jegyzék
0301.93Halak1. jegyzék
0301.94Halak1. jegyzék
0301.95Halak1. jegyzék
0301.99Halak1. jegyzék
03.02
0302.1
0302.11Halak3. jegyzék
0302.12Halak2. jegyzék
0302.19Halak3. jegyzék
0302.2
0302.21Halak1. jegyzék
0302.22Halak1. jegyzék
0302.23Halak1. jegyzék
0302.29Halak1. jegyzék
0302.3
0302.31Halak1. jegyzék
0302.32Halak1. jegyzék
0302.33Halak1. jegyzék
0302.34Halak1. jegyzék
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
0302.35Halak1. jegyzék
0302.36Halak1. jegyzék
0302.39Halak1. jegyzék
0302.40Halak1. jegyzék
0302.50Halak1. jegyzék
0302.6
0302.61Halak1. jegyzék
0302.62Halak1. jegyzék
0302.63Halak1. jegyzék
0302.64Halak1. jegyzék
0302.65Halak1. jegyzék
0302.66Halak1. jegyzék
0302.67Halak1. jegyzék
0302.68Halak1. jegyzék
0302.69Halak1. jegyzék
0302.70Halak1. jegyzék
03.03
0303.1
0303.11Halak1. jegyzék
0303.19Halak3. jegyzék
0303.2
0303.21Halak3. jegyzék
0303.22Halak1. jegyzék
0303.29Halak3. jegyzék
0303.3
0303.31Halak1. jegyzék
0303.32Halak1. jegyzék
0303.33Halak1. jegyzék
0303.39Halak1. jegyzék
0303.4
0303.41Halak1. jegyzék
0303.42Halak1. jegyzék
0303.43Halak1. jegyzék
0303.44Halak1. jegyzék
0303.45Halak1. jegyzék
0303.46Halak1. jegyzék
0303.49Halak1. jegyzék
0303.5
0303.51Halak1. jegyzék
0303.52Halak1. jegyzék
0303.6
0303.61Halak1. jegyzék
0303.62Halak1. jegyzék
0303.7
0303.71Halak1. jegyzék
0303.72Halak1. jegyzék
0303.73Halak1. jegyzék
0303.74Halak1. jegyzék
0303.75Halak1. jegyzék
0303.76Halak1. jegyzék
0303.77Halak1. jegyzék
0303.78Halak1. jegyzék
0303.79Halak1. jegyzék
0303.80Halak1. jegyzék
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
03.04
0304.1
0304.11Halak1. jegyzék
0304.12Halak1. jegyzék
0304.19
0304.19.10Halak1. jegyzék
0304.19.90Halak3. jegyzék
0304.2
0304.21
0304.21.10Halak1. jegyzék
0304.21.90Halak1. jegyzék
0304.22
0304.22.10Halak1. jegyzék
0304.22.90Halak1. jegyzék
0304.29
0304.29.10Halak1. jegyzék
0304.29.90Halak3. jegyzék
0304.9
0304.91
0304.91.10Halak1. jegyzék
0304.91.90Halak1. jegyzék
0304.92
0304.92.10Halak1. jegyzék
0304.92.90Halak1. jegyzék
0304.99
0304.99.10Halak1. jegyzék
0304.99.90Halak3. jegyzék
03.05
0305.10Halak1. jegyzék
0305.20Halak1. jegyzék
0305.30
0305.30.10Halak1. jegyzék
0305.30.90Halak3. jegyzék
0305.4
0305.41Halak2. jegyzék
0305.42Halak1. jegyzék
0305.49
0305.49.10Halak1. jegyzék
0305.49.90Halak3. jegyzék
0305.5
0305.51Halak1. jegyzék
0305.59
0305.59.15Halak1. jegyzék
0305.59.90Halak3. jegyzék
0305.6
0305.61Halak1. jegyzék
0305.62Halak1. jegyzék
0305.63Halak1. jegyzék
0305.69Halak3. jegyzék
03.06
0306.1
0306.11Halak1. jegyzék
0306.12Halak1. jegyzék
0306.13Halak1. jegyzék
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
0306.14Halak1. jegyzék
0306.19Halak1. jegyzék
0306.2
0306.21Halak1. jegyzék
0306.22Halak1. jegyzék
0306.23Halak1. jegyzék
0306.24Halak1. jegyzék
0306.29Halak1. jegyzék
03.07
0307.10Halak1. jegyzék
0307.2
0307.21Halak1. jegyzék
0307.29Halak1. jegyzék
0307.3
0307.31Halak1. jegyzék
0307.39Halak1. jegyzék
0307.4
0307.41Halak1. jegyzék
0307.49Halak1. jegyzék
0307.5
0307.51Halak1. jegyzék
0307.59Halak1. jegyzék
0307.60Halak1. jegyzék
0307.9
0307.91Halak1. jegyzék
0307.99Halak1. jegyzék
04.01
0401.10
0401.10.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0401.10.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0401.20
0401.20.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0401.20.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0401.30
0401.30.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0401.30.90Mezőgazdaság1. jegyzék
04.02
0402.10Mezőgazdaság4. jegyzék
0402.2
0402.21Mezőgazdaság4. jegyzék
0402.29Mezőgazdaság4. jegyzék
0402.9
0402.91Mezőgazdaság4. jegyzék
0402.99Mezőgazdaság4. jegyzék
04.03
0403.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0403.90
0403.90.10Mezőgazdaság2. jegyzék
0403.90.90Mezőgazdaság3. jegyzék
04.04
0404.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0404.90Mezőgazdaság4. jegyzék
04.05
0405.10Mezőgazdaság4. jegyzék
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
0405.20Mezőgazdaság4. jegyzék
0405.90Mezőgazdaság4. jegyzék
04.06
0406.10Mezőgazdaság4. jegyzék
0406.20Mezőgazdaság4. jegyzék
0406.30Mezőgazdaság4. jegyzék
0406.40Mezőgazdaság4. jegyzék
0406.90Mezőgazdaság4. jegyzék
04.07
0407.00
0407.00.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0407.00.20Mezőgazdaság1. jegyzék
04.08
0408.1
0408.11Mezőgazdaság5. jegyzék2. rendszer: alapérték:
11,97%
0408.19Mezőgazdaság5. jegyzék2. rendszer: alapérték:
11,97%
0408.9
0408.91Mezőgazdaság5. jegyzék2. rendszer: alapérték:
11,97%
0408.99Mezőgazdaság5. jegyzék2. rendszer: alapérték:
11,97%
0409.00Mezőgazdaság5. jegyzék2. rendszer: alapérték:
13,86%
0410.00Mezőgazdaság1. jegyzék
0501.00Mezőgazdaság1. jegyzék
05.02
0502.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0502.90Mezőgazdaság1. jegyzék
05.04
0504.00
0504.00.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0504.00.90Mezőgazdaság1. jegyzék
05.05
0505.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0505.90Mezőgazdaság1. jegyzék
05.06
0506.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0506.90
0506.90.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0506.90.90Mezőgazdaság1. jegyzék
05.07
0507.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0507.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0508.00
0508.00.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0508.00.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0510.00Mezőgazdaság1. jegyzék
05.11
0511.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0511.9
0511.91
0511.91.15Mezőgazdaság1. jegyzék
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
0511.91.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0511.99
0511.99.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0511.99.15Mezőgazdaság1. jegyzék
0511.99.80Halak1. jegyzék
0511.99.90Mezőgazdaság1. jegyzék
06.01
0601.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0601.20Mezőgazdaság1. jegyzék
06.02
0602.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0602.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0602.30Mezőgazdaság1. jegyzék
0602.40Mezőgazdaság1. jegyzék
0602.90Mezőgazdaság1. jegyzék
06.03
0603.1
0603.11Mezőgazdaság1. jegyzék
0603.12Mezőgazdaság1. jegyzék
0603.13Mezőgazdaság1. jegyzék
0603.14Mezőgazdaság1. jegyzék
0603.19Mezőgazdaság1. jegyzék
0603.90Mezőgazdaság1. jegyzék
06.04
0604.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0604.9
0604.91Mezőgazdaság1. jegyzék
0604.99Mezőgazdaság3. jegyzék
07.01
0701.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0701.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0702.00Mezőgazdaság1. jegyzék
07.03
0703.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0703.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0703.90Mezőgazdaság1. jegyzék
07.04
0704.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0704.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0704.90Mezőgazdaság1. jegyzék
07.05
0705.1
0705.11Mezőgazdaság1. jegyzék
0705.19Mezőgazdaság1. jegyzék
0705.2
0705.21Mezőgazdaság1. jegyzék
0705.29Mezőgazdaság1. jegyzék
07.06
0706.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0706.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0707.00Mezőgazdaság1. jegyzék
07.08
0708.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0708.20Mezőgazdaság1. jegyzék
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
0708.90Mezőgazdaság1. jegyzék
07.09
0709.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0709.30Mezőgazdaság1. jegyzék
0709.40Mezőgazdaság1. jegyzék
0709.5
0709.51Mezőgazdaság3. jegyzék
0709.59
0709.59.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0709.59.90Mezőgazdaság3. jegyzék
0709.60Mezőgazdaság1. jegyzék
0709.70Mezőgazdaság1. jegyzék
0709.90
0709.90.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0709.90.90Mezőgazdaság1. jegyzék
07.10
0710.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0710.2
0710.21Mezőgazdaság3. jegyzék
0710.22Mezőgazdaság3. jegyzék
0710.29Mezőgazdaság3. jegyzék
0710.30Mezőgazdaság3. jegyzék
0710.40Mezőgazdaság2. jegyzék
0710.80
0710.80.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0710.80.90Mezőgazdaság3. jegyzék
0710.90Mezőgazdaság1. jegyzék
07.11
0711.20Mezőgazdaság3. jegyzék
0711.40Mezőgazdaság3. jegyzék
0711.5
0711.51Mezőgazdaság3. jegyzék
0711.59
0711.59.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0711.59.90Mezőgazdaság3. jegyzék
0711.90
0711.90.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0711.90.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0711.90.30Mezőgazdaság1. jegyzék
0711.90.90Mezőgazdaság3. jegyzék
07.12
0712.20Mezőgazdaság3. jegyzék
0712.3
0712.31Mezőgazdaság3. jegyzék
0712.32Mezőgazdaság3. jegyzék
0712.33Mezőgazdaság3. jegyzék
0712.39Mezőgazdaság3. jegyzék
0712.90
0712.90.15Mezőgazdaság1. jegyzék
0712.90.90Mezőgazdaság3. jegyzék
07.13
0713.10
0713.10.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0713.10.25Mezőgazdaság3. jegyzék
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
0713.10.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0713.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0713.3
0713.31Mezőgazdaság1. jegyzék
0713.32Mezőgazdaság3. jegyzék
0713.33Mezőgazdaság1. jegyzék
0713.39Mezőgazdaság1. jegyzék
0713.40Mezőgazdaság1. jegyzék
0713.50Mezőgazdaság1. jegyzék
0713.90
0713.90.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0713.90.20Mezőgazdaság1. jegyzék
07.14
0714.10
0714.10.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0714.10.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0714.20
0714.20.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0714.20.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0714.90
0714.90.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0714.90.90Mezőgazdaság1. jegyzék
08.01
0801.1
0801.11
0801.11.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0801.11.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0801.19
0801.19.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0801.19.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0801.2
0801.21Mezőgazdaság1. jegyzék
0801.22Mezőgazdaság1. jegyzék
0801.3
0801.31Mezőgazdaság1. jegyzék
0801.32Mezőgazdaság1. jegyzék
08.02
0802.1
0802.11Mezőgazdaság1. jegyzék
0802.12Mezőgazdaság1. jegyzék
0802.2
0802.21Mezőgazdaság1. jegyzék
0802.22Mezőgazdaság1. jegyzék
0802.3
0802.31Mezőgazdaság1. jegyzék
0802.32Mezőgazdaság1. jegyzék
0802.40Mezőgazdaság1. jegyzék
0802.50Mezőgazdaság1. jegyzék
0802.60Mezőgazdaság1. jegyzék
0802.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0803.00Mezőgazdaság1. jegyzék
08.04
0804.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0804.20Mezőgazdaság1. jegyzék
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
0804.30Mezőgazdaság1. jegyzék
0804.40Mezőgazdaság1. jegyzék
0804.50Mezőgazdaság1. jegyzék
08.05
0805.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0805.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0805.40Mezőgazdaság1. jegyzék
0805.50Mezőgazdaság1. jegyzék
0805.90Mezőgazdaság1. jegyzék
08.06
0806.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0806.20Mezőgazdaság1. jegyzék
08.07
0807.1
0807.11Mezőgazdaság1. jegyzék
0807.19Mezőgazdaság1. jegyzék
0807.20Mezőgazdaság1. jegyzék
08.08
0808.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0808.20Mezőgazdaság1. jegyzék
08.09
0809.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0809.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0809.30Mezőgazdaság1. jegyzék
0809.40Mezőgazdaság1. jegyzék
08.10
0810.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0810.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0810.40Mezőgazdaság1. jegyzék
0810.50Mezőgazdaság1. jegyzék
0810.60Mezőgazdaság1. jegyzék
0810.90
0810.90.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0810.90.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0810.90.90Mezőgazdaság1. jegyzék
08.11
0811.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0811.20Mezőgazdaság3. jegyzék
0811.90
0811.90.15Mezőgazdaság1. jegyzék
0811.90.90Mezőgazdaság3. jegyzék
08.12
0812.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0812.90
0812.90.15Mezőgazdaság1. jegyzék
0812.90.20Mezőgazdaság3. jegyzék
0812.90.90Mezőgazdaság1. jegyzék
08.13
0813.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0813.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0813.30Mezőgazdaság1. jegyzék
0813.40Mezőgazdaság1. jegyzék
0813.50Mezőgazdaság1. jegyzék
0814.00Mezőgazdaság1. jegyzék
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
09.01
0901.1
0901.11
0901.11.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0901.11.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0901.11.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0901.12
0901.12.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0901.12.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0901.12.90Mezőgazdaság1. jegyzék
0901.2
0901.21Mezőgazdaság1. jegyzék
0901.22Mezőgazdaság1. jegyzék
0901.90
0901.90.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0901.90.20Mezőgazdaság1. jegyzék
09.02
0902.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0902.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0902.30Mezőgazdaság3. jegyzék
0902.40Mezőgazdaság3. jegyzék
0903.00Mezőgazdaság1. jegyzék
09.04
0904.1
0904.11Mezőgazdaság1. jegyzék
0904.12Mezőgazdaság1. jegyzék
0904.20
0904.20.30Mezőgazdaság3. jegyzék
0904.20.50Mezőgazdaság1. jegyzék
0905.00Mezőgazdaság1. jegyzék
09.06
0906.1
0906.11Mezőgazdaság1. jegyzék
0906.19Mezőgazdaság1. jegyzék
0906.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0907.00Mezőgazdaság1. jegyzék
09.08
0908.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0908.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0908.30Mezőgazdaság1. jegyzék
09.09
0909.10Mezőgazdaság1. jegyzék
0909.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0909.30Mezőgazdaság1. jegyzék
0909.40Mezőgazdaság1. jegyzék
0909.50Mezőgazdaság1. jegyzék
09.10
0910.10
0910.10.10Mezőgazdaság3. jegyzék
0910.10.20Mezőgazdaság3. jegyzék
0910.20Mezőgazdaság1. jegyzék
0910.30Mezőgazdaság1. jegyzék
0910.9
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
0910.91Mezőgazdaság1. jegyzék
0910.99Mezőgazdaság1. jegyzék
10.01
1001.10Mezőgazdaság1. jegyzék
1001.90Mezőgazdaság4. jegyzék
1002.00Mezőgazdaság1. jegyzék
1003.00Mezőgazdaság4. jegyzék
1004.00Mezőgazdaság1. jegyzék
10.05
1005.10Mezőgazdaság4. jegyzék
1005.90Mezőgazdaság4. jegyzék
10.06
1006.10Mezőgazdaság1. jegyzék
1006.20Mezőgazdaság1. jegyzék
1006.30Mezőgazdaság1. jegyzék
1006.40Mezőgazdaság1. jegyzék
1007.00Mezőgazdaság1. jegyzék
10.08
1008.10Mezőgazdaság1. jegyzék
1008.20Mezőgazdaság3. jegyzék
1008.30Mezőgazdaság3. jegyzék
1008.90Mezőgazdaság1. jegyzék
1101.00Mezőgazdaság4. jegyzék
11.02
1102.10Mezőgazdaság1. jegyzék
1102.20Mezőgazdaság4. jegyzék
1102.90
1102.90.15Mezőgazdaság1. jegyzék
1102.90.30Mezőgazdaság1. jegyzék
1102.90.40Mezőgazdaság3. jegyzék
1102.90.90Mezőgazdaság5. jegyzék1. rendszer: alapérték:
0,409 c/kg
11.03
1103.1
1103.11Mezőgazdaság4. jegyzék
1103.13Mezőgazdaság4. jegyzék
1103.19
1103.19.10Mezőgazdaság1. jegyzék
1103.19.20Mezőgazdaság3. jegyzék
1103.19.90Mezőgazdaság3. jegyzék
1103.20
1103.20.10Mezőgazdaság4. jegyzék
1103.20.20Mezőgazdaság1. jegyzék
1103.20.90Mezőgazdaság1. jegyzék
11.04
1104.1
1104.12Mezőgazdaság1. jegyzék
1104.19
1104.19.10Mezőgazdaság4. jegyzék
1104.19.90Mezőgazdaság3. jegyzék
1104.2
1104.22Mezőgazdaság1. jegyzék
1104.23Mezőgazdaság4. jegyzék
1104.29
HR-kód 2007. 09. 30.SzektorKategóriaMagyarázó megjegyzések
1104.29.10Mezőgazdaság4. jegyzék
1104.29.90Mezőgazdaság1. jegyzék
1104.30Mezőgazdaság3. jegyzék
11.05
1105.10Mezőgazdaság3. jegyzék
1105.20
1105.20.10Mezőgazdaság3. jegyzék</