2010. évi LX. törvény

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról[1]

1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A névjegyzéket a szavazás napja előtt 46 nappal - öt napra - közszemlére kell tenni, és ennek idejét a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükről legkésőbb a szavazás napja előtti 45. napig értesítő megküldésével kell tájékoztatni."

2. § A 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A választási bizottságok megbízott tagjait a szavazás napját megelőző 16. napig a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a megbízott tag nevét, lakcímét és személyi azonosítóját."

3. § A Ve. 29/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A határozatot kérésükre, ingyenesen át kell adni a választási bizottság megbízott tagjai részére."

4. § A Ve. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § (1) A választási kampány a választás kitűzésétől a szavazás napjának kezdetéig tart. (2) A szavazás napján 0 órától 19 óráig választási kampányt folytatni tilos."

5. § A Ve. 101. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a megyei közgyűlés tagjai választásának tekintetében a megye, a megyei jogú városok nélkül,"

6. § (1) A Ve. 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"102. § (1) A helyi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján február 15-ig meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát.

(2) Az egyéni választókerületek számát, sorszámát és területét a helyi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján állapítja meg, és e döntését a helyben szokásos módon február 28-ig közzéteszi.

(3) A helyi választási iroda vezetőjének (1) és (2) bekezdés szerinti döntése ellen annak közzétételétől számított 2 napon belül a területi választási iroda vezetőjéhez lehet kifogással fordulni. A helyi választási iroda vezetőjének (2) bekezdés szerinti döntése ellen a 9. § (1) bekezdésben foglaltak megsértésére hivatkozással terjeszthető elő kifogás. A területi választási iroda vezetője a kifogásról 2 napon belül dönt. A területi választási iroda vezetője a megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. További jogorvoslatnak helye nincs."

(2) A Ve. a következő 102/A. §-sal egészül ki:

"102/A. § (1) A területi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján február 15-ig meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a megyei, fővárosi közgyűlés megválasztható tagjainak számát.

(2) A területi választási iroda vezetőjének döntése ellen 2 napon belül az országos választási iroda vezetőjéhez lehet kifogással fordulni. A kifogásról az országos választási iroda vezetője 2 napon belül dönt. Az országos választási iroda vezetője a megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. További jogorvoslatnak helye nincs."

7. § A Ve. 113. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyéni listás választás eredményéről összesítő jegyzőkönyv, a vegyes választási rendszer egyéni választókerületi eredményéről választókerületenként külön-külön jegyzőkönyv, kompenzációs listás eredményéről, valamint a fővárosi listás választás eredményéről és a polgármester választásáról külön jegyzőkönyv készül. A megyei közgyűlési tagok választási eredményéről összesítő jegyzőkönyvet kell készíteni."

8. § (1) A Ve. 4. § (1) bekezdésében a "legkésőbb 72 nappal" szövegrész helyébe "legkésőbb 60 nappal" szöveg lép.

(2) A Ve. 7/A. § (3) bekezdésében a "magyarországi szavazást megelőző 9. napig" szövegrész helyébe "magyarországi szavazást megelőző 16. napig" szöveg lép.

(3) A Ve. 20/E. § (2) és (5) bekezdésében, a 80. § (2) bekezdésében, a 81. § (1) bekezdésében, a 83. § (2) bekezdésében és a 84. § (3) bekezdésében a "három napon belül" szövegrész helyébe "2 napon belül" szöveg lép.

(4) A Ve. 23. § (2) és (5) bekezdésében "a szavazás napja előtti 51. napon" szövegrész helyébe "a szavazás napja előtti 42. napon" szöveg lép.

(5) A Ve. 46. § (3) bekezdésében a "23. napig" szövegrész helyébe a "30. napig" szöveg lép.

(6) A Ve. 52. § (1) bekezdésében a "23. napon" szövegrész helyébe a "30. napon" szöveg lép.

(7) A Ve. 55. § (2) bekezdésben "a bejelentését követő három napon belül" szövegrész helyébe a "a bejelentését követő 2 napon belül" szöveg lép.

(8) A Ve. 57. §-ában a "19. napig" szövegrész helyébe a "26. napig" szöveg lép.

(9) A Ve. 77. § (1) bekezdésében a "három napon belül" szövegrészek helyébe "2 napon belül" szöveg lép.

(10) A Ve. 94. § (1) bekezdésében a "20. napon" szövegrész helyébe a "27. napon", a "19. napon" szövegrész helyébe a "26. napon" szöveg lép.

(11) A Ve. 95. § (1) és (3) bekezdéseiben a "18. napon" szövegrész helyébe a "25. napon" szöveg lép.

(12) A Ve. 105/A. § (2) bekezdés a) és g) pontjában, a 110. § (1) bekezdés a) pontjában, a 112. §-ában és a 149. § f) pontjában "a kislistás" szövegrész helyébe "az egyéni listás" szöveg lép.

(13) A Ve. 107. § (2) bekezdésében a "20. napon" szövegrész helyébe a "27. napon" szöveg, a "19. napon" szövegrész helyébe a "26. napon" szöveg lép.

(14) A Ve. 110. § (2) bekezdésében és a 4. számú mellékletben a "kislistás" szövegrész helyébe az "egyéni listás" szöveg lép.

(15) A Ve. 115/C. §-ban a "65. napig" szövegrész helyébe "55. napig" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti a 23. § (1) bekezdésében a "[31. § (2) bek. l) pont]" szövegrész.

10. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választása napján hatályát veszti.

Átmeneti rendelkezések

11. § Amennyiben a 2010. évi általános helyhatósági választások alkalmával a választókerületek területének újbóli megállapítása során új szavazókör is kialakításra kerül, úgy annak szavazatszámláló bizottságát a Ve. 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásával egyidejűleg választja meg a képviselő-testület.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Schmitt Pál s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. június 21-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére