106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8-11. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése alapján a 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutalót - a miniszteri rendeletben meghatározott esetben - a keresőképtelen állományba vevő orvos vagy a felülvéleményező főorvos állíthatja ki. "

2. § A Kr1. 3/A. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a beutalónak - a kötelező tartalmi elemein túl - tartalmaznia kell

a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,

b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből adódóan folyamatosan hány napja áll fenn, valamint

c) a biztosított táppénzes naplószámát. "

3. § A Kr1. a következő 12/C. §-sal egészül ki:

"12/C. § A 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutaló kiállítása előtt a 3. § (8) bekezdése szerinti beutaló orvos az OEP 12/B. § szerinti nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton ellenőrzi, hogy a biztosított a beutaló kiállításakor táppénzre jogosultságot szerezhet-e. "

4. § (1) A Kr1. 37. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely (a továbbiakban: kifizetőhely) nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyedre, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt - gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén ezzel a kérelemmel - öt napon belül a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

(2) Az "Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. "

(2) A Kr1. 37. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követően elektronikus úton - ügyfélkapun keresztül - küldhető meg az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. "

5. § A Kr1.

a) 2. § (1) bekezdésében az "- a sürgősségi ellátást nem igénylő esetekben -" szövegrész helyébe az "- az Ebtv. 20. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével -" szöveg,

b) 38. § (3) bekezdésében a "táppénz, baleseti táppénz" szövegrész helyébe a "baleseti táppénz" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Kr1.

a) 31/A. §-ában az "- a biztosítási jogviszony megszűnése után megállapított vagy folyósított táppénz kivételével -" szövegrész,

b) 31/D. § (6) bekezdése,

c) 42. § (1) bekezdésében a ", továbbá az Ebtv. 48/A. §-ban meghatározott esetben a keresőképtelenségi igazolás benyújtásával igényelt ellátás elbírálását követő öt napon belül" szövegrész.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr2. 20. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr3.) 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) keresőképtelenség miatti soron kívüli eset: az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti ellátás. "

9. § A Kr3. 13/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A betegfogadási lista összeállításánál a (7) bekezdésben foglaltakon túl figyelembe kell venni a betegforgalmi adatok alapján a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetek számát, azzal, hogy a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetek ellátása nem veszélyeztetheti a nem keresőképtelen betegek folyamatos ellátását. "

10. § A Kr3. 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. § A Kr3. 13/B. § (1) bekezdésében a "valamint az azonnali ellátást igénylő esetekről" szövegrész helyébe az "az azonnali ellátást igénylő, valamint a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetekről" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Kr2. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" alcím "22. Az ellátás típusa" pontja a "9 - nappali ellátás" alpontot követően a "K = az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás" alponttal egészül ki.

2. melléklet a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 20. számú melléklete a "Továbbküldést indokoló diagnózis BNO kódja" sorát megelőzően a "Sürgősségi továbbküldés oka" sorral egészül ki.

2. A Kr2. 20. számú melléklet "Kitöltési útmutató" alcím a "Továbbküldés iránya" pontját megelőzően a következő ponttal egészül ki:

"Sürgősségi továbbküldés oka:

0 = Nem sürgős továbbküldés

1 = Keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás

2 = Orvosszakmai indok alapján történő sürgős ellátás"

3. melléklet a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Kr3. 6. számú mellékletének a "Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére" elnevezésű része helyébe a következő rész lép:

"Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére

(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként)

A jelentés adattartalma a következő:

Intézmény kódjaIntézmény
telephelye
Szakrendelés
(járó)
Listára kerülés
dátuma
[éééé/hh/nn]
Napi sorszámAzonnali (akut)
beavatkozás (A)
/Halasztható
beavatkozás (H)
/Keresőképtelen
ség miatti
beavatkozás (K)
Esemény*Esemény
dátuma
[ééééhhnn]**
* Események:
Az adott hónap során
ellátott betegek
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerintNOR
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen
szakmai ok vagy a keresőképtelenség miatti soron kívüliség miatt
a listához képest előrehozva
ELO
Az adott hónap során nem
ellátott betegek


** Esemény dátuma:
Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)HSZ
Halasztás kapacitáshiány miattHKH
Halasztás a beteg kéréséreHBK
A beteg nem jelent megNJM
Egyéb okból aktualitását vesztetteEOA
Nincs esemény (várakozás)
Csak igénybevett ellátás estén kitöltendő.
NES

"

Tartalomjegyzék