2011. évi I. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról[1]

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB törvény) 49. §-ának (4)-(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A monetáris tanács tagjai:

a) az MNB elnöke, mint a monetáris tanács elnöke;

b) az MNB alelnökei;

c) további legfeljebb négy tag, akiket hat évre az Országgyűlés választ.

(5) A monetáris tanács tagja az a magyar állampolgár lehet, aki monetáris, pénzügyi, illetőleg a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti, illetőleg gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik.

(6) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagnak javasolt személyt az Országgyűlés illetékes bizottsága meghallgatja.

(7) A monetáris tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában kinevezésével, (4) bekezdés c) pontja szerinti tagja megválasztásával hivatalba lép. A monetáris tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja a köztársasági elnök előtt, (4) bekezdés c) pontja szerinti tagja az Országgyűlés előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz és okmányt ír alá.

(8) A monetáris tanács tagjának megbízatása megszűnik:

a) a megbízatási időtartam leteltével;

b) lemondással;

c) felmentéssel;

d) halállal.

(9) A lemondást írásban kell közölni a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagnak a köztársasági elnökkel és a miniszterelnökkel, a (4) bekezdés c) pontja szerinti tagnak az Országgyűlés elnökével.

(10) A monetáris tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagjait a köztársasági elnök, (4) bekezdés c) pontja szerinti tagjait az Országgyűlés kizárólag abban az esetben mentheti fel, ha a monetáris tanács tagja nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek, illetve súlyos kötelezettségszegést követ el.

(11) A (4) bekezdés c) pontja szerinti tagok kinevezésére, illetve felmentésére az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága teszi meg a javaslatot az Országgyűlés számára.

(12) A (11) bekezdés szerinti felmentési javaslatot a monetáris tanács érintett tagja részére meg kell küldeni, aki a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) szabályai szerint munkaügyi bírósághoz fordulhat.

(13) A (11) bekezdés szerinti felmentésre irányuló javaslat a bírósághoz fordulási határidő lejártát vagy - bírósághoz fordulás esetén - a bíróság döntésének jogerőre emelkedését követően terjeszthető az Országgyűlés elé. "

(2) Az MNB törvény 49. §-ának (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(18) A monetáris tanács tagjai - ideértve az MNB elnökét és alelnökeit -, valamint a felügyelő bizottság tagjai megbízatásuk megszűnését követő 3 éven belül monetáris tanácsi tagságot nem viselhetnek. "

2. § Az MNB törvény 50. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A 49. § (5) és (8) bekezdéseit az MNB elnöke tekintetében is alkalmazni kell. "

3. § (1) Az MNB törvény 51. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 49. § (5) és (8) bekezdéseit az MNB alelnökei tekintetében is alkalmazni kell. "

(2) Az MNB törvény 51. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az MNB alelnökét a 49. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnök menti fel a miniszterelnök és az MNB elnök (1) bekezdés szerint tett javaslatára.

(5) A (4) bekezdés szerinti felmentési javaslatot az MNB alelnöke részére meg kell küldeni, aki az Mt. szabályai szerint munkaügyi bírósághoz fordulhat.

(6) A felmentésre irányuló javaslat a bírósághoz fordulási határidő lejártát vagy - bírósághoz fordulás esetén -a bíróság döntésének jogerőre emelkedését követően terjeszthető a köztársasági elnök elé. "

4. § Az MNB törvény 58. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az MNB monetáris tanácsának 49. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja az 57. §-ban és az 58. § (4) és (5) bekezdésében foglalt bejelentési, illetőleg nyilatkozattételi kötelezettségének a köztársasági elnöknél, 49. § (4) bekezdés c) pontja szerinti tagja e kötelezettségének az Országgyűlés elnökénél tesz eleget. "

5. § Az MNB törvény a következő 74. §-sal egészül ki:

"74. § E törvénynek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi I. törvény (a továbbiakban: 2011. évi I. törvény) 1. §-ával megállapított 49. § (4)-(13) bekezdését a monetáris tanács a 2011. évi I. törvény hatálybalépését követően az Országgyűlés által választandó tagjainak tekintetében kell alkalmazni. A 2011. évi I. törvény hatálybalépésekor a monetáris tanács hivatalban lévő tagja megbízatása megszűnéséig megőrzi monetáris tanácsi tagságát, rá megbízatásának megszűnéséig a 49. § a 2011. évi I. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos (4)-(13) bekezdését kell alkalmazni. "

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a törvény a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

7. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az MNB törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXV. törvény hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. február 21-i ülésnapján fogadta el.