263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6/C. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatot és az 1999. április 1-je előtt létrehozott területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező háziorvosi szolgálatot működtető háziorvosi szolgáltató finanszírozási szerződésének megszűnését követően a továbbiakban nem jogosult a bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszáma alapján számított díjazásra. Az 1999. április 1-je után létrehozott területi ellátási kötelezettség nélkül működő háziorvosi szolgálatot működtető háziorvosi szolgáltató finanszírozási szerződésének megszűnését követően a bejelentkezett biztosítottak tárgyhavi és tárgyhó előtti hónap szerinti állapotnak megfelelő korcsoportos pontszáma alapján jogosult díjazásra. A háziorvosi szolgáltató az adott szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződése megszűnését megelőzően végzett ellátások alapján esedékes minősítő teljesítménydíjazásra finanszírozási szerződése megszűnését követően nem jogosult.

(4) A szolgáltató a finanszírozási szerződés megszűnését követően a teljesítményen - háziorvosi ellátás esetében a (3) bekezdés szerinti bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszámán - alapuló díjazás szerint jogosult a finanszírozási szerződés megszűnését megelőzően elvégzett jogviszony ellenőrzések után járó díjazásra."

2. § A Kr. a következő 55. §-sal egészül ki:

"55. § (1) A 2011. év utolsó hónapjában, az esedékes havi kifizetést követően kiegészítő díjazás biztosítható

a) a mentésre rendelkezésre álló előirányzat terhére a fix összegű díj arányában,

b) a betegszállításra rendelkezésre álló előirányzat terhére a 2011. évben finanszírozott hasznos kilométer havi átlagának arányában,

c) a célelőirányzat onkológiai gyógyszerek áremelkedése miatti kompenzációra rendelkezésre álló előirányzat terhére a 2011. évben fekvőbeteg-szakellátásban elszámolt, a 17/B. számú mellékletben szereplő hatóanyagok onkológiai célú felhasználásához kapcsolódó teljesítmény arányában.

(2) A finanszírozó az (1) bekezdés szerint megállapított kiegészítő díjat 2011. december 31-éig utalványozza."

3. § A Kr. 56. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított 13. § (4) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2011. november havi díjak elszámolásánál kell alkalmazni. Az OEP a háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 2011. december hónapban kifizeti a 2011. október havi teljesítmények után járó, a 4/A. § (4) bekezdése, a 11-12. § és a 13. § alapján megállapított díjakat."

4. § A Kr.

a) 8. § (4) bekezdésében a "mértékéig. Az első hónapra a 14. § (2)-(4) bekezdés szerint járó díjazás a következő hónap fixdíjával együtt kerül utalványozásra." szövegrész helyébe a "mértékéig, amely az első hónaptól kifizetésre kerül. A 14. § (2)-(4) bekezdése szerint járó díjazás az első hónaptól kifizetésre kerül." szöveg,

b) 12/A. § (2) bekezdésében a "negyedéves gyakorisággal történik." szövegrész helyébe a "negyedéves gyakorisággal történik, amely a negyedév utolsó hónapját követő második hónapban kerül utalványozásra." szöveg,

c) 13. § (4) bekezdésében a "legkésőbb a jelentés leadását követő hónapban" szövegrész helyébe az "a jelentés leadásának hónapjában" szöveg,

d) 18. § (1) bekezdésében a "11-12/A. §" szövegrész helyébe a "11-12. §" szöveg, a "jelentés leadását követő hónapban" szövegrész helyébe a "jelentés leadásának hónapjában" szöveg

lép.

5. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. a 2. melléklet szerinti 17/B. számú melléklettel egészül ki.

6. § Hatályát veszti a Kr.

a) 55. §-a és

b) 17/B. számú melléklete.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 6. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2011. évi eredeti
előirányzat
2011. évi módosított
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Praxisfinanszírozás70 999,274 499,2
Eseti ellátás díjazása569,3569,3
Ügyeleti szolgálat9 547,49 547,4
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen81 115,984 615,9
Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás1 856,01 856,0
Védőnői ellátás15 440,815 440,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem451,5451,5
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,396,3
2.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen17 966,217 966,2
3.Fogászati ellátás23 470,423 470,4
Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás261,6518,4
Tüdőgondozás1 065,22 159,0
Pszichiátriai gondozás548,41 072,6
Onkológiai gondozás256,7503,4
Alkohológia és drogellátás168,6345,1
4.Gondozóintézeti gondozás összesen2 300,54 598,5
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás5 780,26 130,2
8.Művesekezelés23 171,123 171,1
9.Otthoni szakápolás4 404,84 404,8
Megnevezés2011. évi eredeti
előirányzat
2011. évi módosított
előirányzat
11.Működési költségelőleg1 000,01 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás8,98,9
Méltányossági alapon történő térítések183,1183,1
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj1 552,41 552,4
Eseti kereset-kiegészítés3 400,0
Onkológiai gyógyszerek áremelkedése miatti500,0
kompenzáció
13.Célelőirányzatok összesen1 744,45 644,4
15.Mentés24 561,425 343,4
17.Laboratóriumi ellátás20 893,020 893,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás + CT, MRI118 548,3116 250,3
Fekvőbeteg-szakellátás410 270,6413 838,6
- aktív fekvőbeteg szakellátás346 607,5350 175,5
- krónikus fekvőbeteg szakellátás62 715,162 715,1
- bázis finanszírozású szakellátás (BM BVOP)948,0948,0
Extrafinanszírozás20,620,6
Speciális finanszírozású fekvőbeteg34 872,634 572,6
18.Összevont szakellátás összesen563 712,1564 682,1
ÖSSZESEN770 120,0781 920,0

"

2. melléklet a 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelethez

"17/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Áremelkedést okozó onkológiai gyógyszerek hatóanyagai

1. Bleomycin

2. Dacarbazin

3. Methotrexat

4. 5-Fluorouracil

5. Etoposid

6. Doxorubicin

7. Cisplatin

8. Carboplatin

9. Fludarabin"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére