40/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tny. 18. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti, kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá esőjogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek]

"a) az 1997. december 31-ét követően a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontjában, valamint (2)-(3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban - ideértve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatást és a Tbj. 1998. január 1-je és 1999. december 31-e között hatályos 7. § (2) bekezdése szerinti biztosítási időt is -;"

(szerzett szolgálati idő minősül.)

(2) A TnyR. 12. § (1) bekezdés b) pont 8. és 10. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Tny. 18. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti, kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá esőjogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek az 1998. január 1-jét megelőzően]

"8. az ipari szövetkezet tagjaként, ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként,"

"10. a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként,"

(szerzett szolgálati idő minősül.)

2. § A TnyR. a következő 93. §-sal egészül ki:

"93. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel megállapított 12. § (1) bekezdés a) pontját, valamint b) pont 8. és 10. alpontját a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2011. (III. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

3. § A TnyR. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 40/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok

2011. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén

AB
1.ÉvSzorzószám
2.1950.203,174
3.1951.190,265
4.1952.149,731
5.1953.140,995
6.1954.128,740
7.1955.122,446
8.1956.113,190
9.1957.97,214
10.1958.95,067
11.1959.91,166
12.1960.89,045
13.1961.87,852
14.1962.85,720
15.1963.82,486
16.1964.79,856
17.1965.79,579
18.1966.75,813
19.1967.73,468
20.1968.71,933
21.1969.68,945
22.1970.64,703
23.1971.61,857
24.1972.58,688
25.1973.54,695
26.1974.50,785
27.1975.47,641
28.1976.45,459
29.1977.42,287
30.1978.39,155
31.1979.37,219
32.1980.35,212
33.1981.33,063
34.1982.31,045
35.1983.29,708
36.1984.26,502
37.1985.24,247
38.1986.22,492
39.1987.20,711
40.1988.18,863
41.1989.16,136
42.1990.13,269
43.1991.10,573
44.1992.8,717
45.1993.7,406
46.1994.5,818
47.1995.5,167
48.1996.4,401
49.1997.3,546
50.1998.2,995
51.1999.2,658
52.2000.2,386
53.2001.2,053
54.2002.1,717
55.2003.1,502
56.2004.1,421
57.2005.1,291
58.2006.1,199
59.2007.1,164
60.2008.1,088
61.2009.1,069

"

Tartalomjegyzék