2011. évi LXX. törvény

egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról[1]

1. § (1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 50. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Bármilyen ingatlanon végzett tevékenység következtében feltárult barlangok esetén, a (3) bekezdés szerinti barlangbiztosítási munkák költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében, ennek hiányában beavatkozása nyomán a barlangkiépítési munkák elvégzése szükségessé vált."

(2) A Tvt. 50. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A barlang (5) bekezdés szerinti fellelésétől a biztosítási munkák elvégzéséig, illetve annak kiépítéséig az ingatlanon folytatott tevékenység nem folytatható. Amennyiben a biztosítási munkák elvégzéséhez, illetve a barlang kiépítéséhez szükséges engedélyek jogerőssé válnak, valamint az (5) bekezdés szerinti költségek fedezete az igazgatóság részére átadásra kerül, akkor a természetvédelmi hatóság az ingatlanon végzett tevékenység folytatását engedélyezheti."

2. § A Tvt. 75. §-a a következő rendelkezésekkel egészül ki:

"(1) A természetvédelmi hatósági engedélyt határozott időtartamra, de legfeljebb tíz évre lehet kiadni. Az engedélyben meghatározott időtartam lejártával vagy tíz év elteltével az engedélyek érvényüket vesztik.

(2) A természetvédelmi hatósági engedély érvényességi időtartama legfeljebb tíz évvel meghosszabbítható, ha a jogosult a meghosszabbítás iránti kérelmét az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejárta előtt beadja, és a meghosszabbítás a természetvédelmi előírásokkal összeegyeztethető és más közérdeket nem sért.

(3) Az engedély meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtása az engedély (1) bekezdés szerinti érvényességi idejét nem hosszabbítja meg."

3. § (1) Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről szóló 2010. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az agrárpolitikáért felelős miniszter az agrárkamarai rendszer átalakítását felügyelő megbízottat (a továbbiakban: kamarai biztos) nevez ki. A kamarai biztos feladatait az agrárkamarai rendszer újszervezeti és működési feltételeit meghatározó törvény alapján megalakuló országos kamara elnökének megválasztását követő nyolcadik napig látja el."

(2) A Kbtv. 2. § (3) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kamarai biztos a (2) bekezdésben foglaltak szerinti feladatai ellátása érdekében:]

"a) az agrárkamara elnöke, alelnöke, főtitkára valamint titkára továbbá az agrárkamara nevében jognyilatkozat tételre jogosult más személy képviseleti vagy döntéshozatali jogkörét írásban magához vonhatja, az agrárkamara bármely tisztségviselője, munkavállalója részére utasítást adhat, vagy jognyilatkozat megtételét előzetes írásbeli hozzájárulásához kötheti;"

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E törvény 3. §-a 2011. június 30-án lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépése előtt barlangokra vonatkozóan határozatlan időre kiadott természetvédelmi hatósági engedélyekre a 75. § (2) bekezdés nem alkalmazható, ezek az engedélyek a törvény hatálybalépését követő 90. napon érvényüket vesztik.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 20-i ülésnapján fogadta el.