126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § és az 5-6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) és o) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopában meghatározott beruházásra és az ezzel közvetlenül összefüggő közmű- és útépítési munkákra,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában felsorolt földrészletekre, ide értve a telekalakítás során létrejövő új földrészleteket is,

c) a b) pont szerinti földrészleteken található, valamint megépítésre kerülő építményekre [az a)-c) pont a továbbiakban együtt: beruházás], továbbá

d) a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre

terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)-(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(5) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az (1) bekezdés szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(6) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(7) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2. mezőjében meghatározott hatósági ügyek, valamint az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

3. § (1) A beruházás megvalósítása során csak a tömegtartózkodásra szolgáló építmény kivitelezési tervdokumentációját kell tervellenőrnek ellenőriznie.

(2) A beruházás tekintetében az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az egymástól 800 méter távolságon belül elhelyezkedő, jellemzően azonos használók által igénybevett építmények esetében - az érintett építményekre együttesen vonatkozóan - csak a legmagasabb értéket eredményező hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

5. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Egy személygépkocsi számítandó:]

"9. sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 5 férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 férőhelye után,"

(2) Az R. 4. számú melléklete a következő 18. ponttal egészül ki:

[Egy személygépkocsi számítandó:]

"18. kollégium, diákotthon, diákszálló esetében minden 10 férőhely után."

(3) Az R. 4. számú melléklet 3. pontjában a "szolgáltató egység" szövegrész helyébe a "szolgáltató egység - a 18. pontban foglaltak kivételével -" szöveg lép.

6. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletével megállapított R. 4. számú melléklet 8. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:]

"8. sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 férőhelye után,"

(2) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletével megállapított R. 4. számú melléklet 16. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:]

"16. kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden 10 férőhely után,"

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABcDE
1Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
2A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campusban
történő elhelyezése
Budapest VIII. kerület Orczy út 1.
Hrsz. 36030;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 38-40. Hrsz. 36009;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 42. Hrsz. 36014;
Budapest VIII. kerület Korányi Sándor
utca 14. Hrsz. 36038/2;
Budapest VIII. kerület Dugonics utca 9.
Hrsz. 36038/2;
Budapest VIII. kerület Korányi Sándor
utca 22-26. Hrsz. 36034;
Budapest VIII. kerület Dugonics utca
17-21. Hrsz. 36034;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 16. Hrsz. 35978;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 18. Hrsz. 35979;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 20. Hrsz. 35980;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 22. Hrsz. 35981;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 24. Hrsz. 35982;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 26. Hrsz. 35983;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 28. Hrsz. 35996;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca 30. Hrsz. 35997;
Budapest VIII. kerület Sárkány utca 8.
Hrsz. 35995;
Budapest VIII. kerület Nagyvárad tér
Hrsz. 36806/3;
Budapest VIII. kerület Üllői út
építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások:
- általános építmények,
- műemléki védelem alatt álló építmények,
- építményen belül, építménybe beépített
felvonók, mozgólépcsők, (beleértve
a mozgójárdát is)
esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala (általános
építésügyi hatóság
jogkörében)
építésügyért felelős
miniszter
3Hrsz. 36806/2;
Budapest VIII. kerület Ludovika tér
Hrsz. 36179;
Budapest VIII. kerület
Korányi Sándor utca
Hrsz. 36031;
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel
utca
Hrsz. 35903;
Budapest VIII. kerület Dugonics utca
Hrsz. 36054;
Budapest VIII. kerület Orczy út
Hrsz. 35929/2.
környezetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárások
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
4útügyi hatósági engedélyezési eljárásokBudapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi működtetési közlekedési
berendezések engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatalról és a területi mérésügyi és
műszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala Mérésügyi
és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
7hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
8földvédelmi, telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
Budapesti 1. számú Körzeti
Földhivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Földhivatala
9talajvédelmi hatósági eljárásokPest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
10beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi eljárásai
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13kulturális örökségvédelmi hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal
14bányahatósági engedélyekBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és
Földtani Hivatal

2. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

ABc
1Szakhatósági közreműködése tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatalaépítésügyért felelős miniszter
3Környezetvédelem, természetvédelem és vízügyKözép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
4KatasztrófavédelemFővárosi Katasztrófavédelmi IgazgatóságBelügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5TűzvédelemFővárosi Katasztrófavédelmi IgazgatóságBelügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6Kulturális örökségvédelem: műemlék, műemléki
jelentőségű terület, műemléki környezet, régészeti
lelőhely, régészeti védőövezet
Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
7Közlekedés: közútBudapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
8Rendészet: a helyi közutak és a közforgalom elől el nemBudapest VIII. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
zárt magánutak esetén
9Földművelésügy:
10a) termőföldvédelemBudapesti 1. számú Körzeti FöldhivatalBudapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala
11b) talajvédelemPest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
12EgészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
13HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
14Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
15Élelmiszer-biztonságPest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
16TerületrendezésBudapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi
Hivatalának Állami Főépítésze
területrendezésért felelős miniszter
17FöldtanBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
18BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
19HonvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjehonvédelemért felelős miniszter

Tartalomjegyzék