156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet

egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. és 29. pontjaiban, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetésével, terhelésével, szennyezésével, károsításával és kármentesítésével, továbbá mindezek hatásával összefüggő információk és adatok gyűjtésére, kezelésére és nyilvántartására az irányítása alatt álló környezetvédelmi igazgatási szervek útján állami feladatként, a Kvt. 49. §-a szerinti rendszer részeként, a Kvt. 66. § (3) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartási rendszerrel összehangoltan működteti a Felszín alatti vizek és a földtani közegek környezetvédelmi nyilvántartási rendszerét (a továbbiakban: FAVI)."

(2) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "vízgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

c) 17. § (1) bekezdésében a "vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

d) 47. § (2) bekezdésében a "környezetvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az "(a továbbiakban: miniszter)" szövegrész.

2. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 38. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Meglévő létesítmények esetében:)

"d) az energetikai célú termálvíz-hasznosítás esetén a türelmi idő - a 38/A. §-ban foglalt kivétellel - 2014. december 22."

3. § A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 38/A. §-sal egészül ki:

"38/A. § A mezőgazdasági termelés területén kizárólag energiahasznosítás céljából történő termálvíz kitermelése esetén a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben megállapított kibocsátási határértékeket meglévő és új létesítmény esetén is 2015. június 30-ig kell teljesíteni (átmeneti időszak). Az átmeneti időszakban a bírság mértéke az adott szennyezőanyagra a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben megállapított kibocsátási határérték fölötti kibocsátás után számított teljes bírság 3%-a."

4. § Hatályát veszti a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 38. § (2) bekezdés d) pontjában az "- a 38/A. §-ban foglalt kivétellel -" szövegrész és

b) 38/A. §-a.

3. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"77. § A 77/A. §-ban meghatározott kivétellel 2012. december 22. napján hatályukat vesztik a 10. § (3) bekezdésében és a 60. §-ban meghatározott tevékenységek vonatkozásában, az e rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban kiadott

a) határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint

b) a 2012. december 22. napja után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek."

6. § A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a következő 77/A. §-sal egészül ki:

"77/A. § A mezőgazdasági termelés területén a kizárólag energiahasznosítás céljából, visszatáplálási kötelezettség nélkül történő termálvíz kitermelésre irányuló vízjogi üzemeltetési engedélyek 2015. június 30. napjáig hatályosak."

7. § A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a visszatáplálási kötelezettség alól a kizárólag energiahasznosítás céljából termálvizet kitermelő vízjogi engedélyes

a) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben gyenge vagy romló mennyiségi állapotúnak minősített felszín alatti víztestek esetében - a b) pontban foglalt kivétellel - legkésőbb 2014. december 22. napjáig,

b) a mezőgazdasági termelés területén a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben gyenge vagy romló mennyiségi állapotúnak minősített felszín alatti víztestek esetében, ha igazolja, hogy

ba) tevékenységét a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelés területén folytatja, és

bb) a hasznosított geotermikus energiát több mint 50%-ban a mezőgazdasági termelés területén használja fel, 2015. június 30 napjáig,

c) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben jó mennyiségi állapotúnak minősített felszín alatti víztestek esetében legkésőbb 2020. december 22. napjáig

mentesül."

8. § A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 78. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A vízügyi hatóság kérelemre a visszatáplálásra vonatkozó vízjogi létesítési engedély hatályát 2015. június 30-ig meghosszabbítja, ha a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott vízjogi engedélyes e rendeletnek az egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseinek hatálybalépésekor a visszatáplálásra vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik."

9. §[1] Hatályát veszti a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdése és 77/A. §-a.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 4. § és 9. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályba lépése előtt megállapította a 182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 10. §-a.

Tartalomjegyzék