2012. évi CLXIX. törvény

a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

1. § A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 2/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A magyar állampolgárok, a konzuli védelem előmozdítása érdekében, az erre a célra fenntartott honlapon keresztül vagy egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, illetve ezek hiányában postai úton előzetesen is bejelenthetik külföldi tartózkodásukat a konzuli szolgálatnak."

2. § A Konztv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a hazatérés elősegítésének más módjára nincs lehetőség, és a késedelem súlyos érdeksérelmet okoz, a konzuli tisztviselő - az ügyféllel kötött hatósági szerződés alapján - hazatérési kölcsönt nyújt, amely adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A miniszter rendeletében meghatározott összeghatár felett a hatósági szerződés érvényességéhez a miniszter hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződésben rendelkezni kell a visszafizetés esedékességéről. Az uniós polgárnak nyújtható anyagi támogatás feltételeire külön jogszabály rendelkezései irányadóak."

3. § (1) A Konztv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a konzuli szolgálat magyar állampolgár külföldön történt elhalálozásáról értesül, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és felvilágosítást nyújt számára a temetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről. Amennyiben az eltemetésre kötelezett személy az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát méltányolható egyedi körülményeire való tekintettel saját maga beszerezni nem tudja és a fogadó ország jogszabályai azt lehetővé teszik, a konzuli szolgálat megkeresi a fogadó ország illetékes hatóságát a halotti anyakönyvi kivonat beszerzése érdekében."

(2) A Konztv. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A konzuli szolgálat hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet, és abban - törvény eltérő rendelkezése hiányában -nem vesz részt. Amennyiben a hagyatéki eljárásban érintett személy méltányolható egyedi körülményeire való tekintettel a külföldön maradt hagyaték biztosításához haladéktalanul szükséges intézkedést saját maga megtenni nem tudja, azt a konzuli tisztviselő a fogadó állam jogszabályainak figyelembevételével kezdeményezi, és erről az érintettet tájékoztatja. A továbbiakban a hagyatéki eljárásban az érdekelt személyesen vagy meghatalmazottja útján jár el."

4. § A Konztv. 14. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"Tanúsítványkészítés és letét kezelése

14. § (1) Magyarországnak a miniszter által egyes közjegyzői feladatok végzésére felhatalmazott konzuli tisztviselője a jogilag jelentős tényekről és körülményekről konzuli tanúsítványt készíthet, okiratról hiteles fordítást készíthet vagy a fordítás helyességét tanúsíthatja, továbbá okiratot, pénzt és egyéb értéket vehet át megőrzésre. A tanúsítványkészítésre felhatalmazott konzuli tisztviselők jegyzékét a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkörben eljáró konzuli tisztviselő a konzuli tanúsítvány kiállításánál a közjegyzőkről szóló törvény rendelkezései szerint jár el.

(3) A konzuli tisztviselő köteles megtagadni a közreműködést a közjegyzőkről szóló törvényben foglalt esetekben, továbbá, ha az eljárás nemzetközi jogi szabályba vagy a fogadó állam jogszabályába ütközne.

(4) Az (1) bekezdés alapján készített tanúsítvány közokirat."

5. § A Konztv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy közhitelességgel felruházott más személy által hitelesített magánokirat magyarországi felhasználása céljából a hivatásos konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látja el a fogadó állam hatóságának az okiraton szereplő aláírását és bélyegzőnyomatát, feltéve, hogy ezen hatóság aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik. A hivatásos konzuli tisztviselő által diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott okirat felhasználható az Európai Unió azon tagállamában is, amely Magyarországgal erre vonatkozó megállapodást köt."

6. § A Konztv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A konzuli szolgálat az érdekvédelem során birtokába került személyes adatokról - az érintett magyar állampolgár ellen büntetőeljárást folytató magyar hatóság, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott, a bajbajutott magyar állampolgárok mentésére, hazatérésük biztosítására, illetve az evakuálás végrehajtására irányuló feladatainak ellátásával összefüggésben a terrorizmust elhárító szerv vagy a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok megkeresése, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - másnak csak akkor nyújt felvilágosítást, ha ehhez a védett magyar állampolgár hozzájárult. A 14. §-ban foglalt konzuli tanúsítványokról, valamint az érintett magyar állampolgár jogi képviselőjétől származó, ügyvédi titoknak minősülő adatról kizárólag az érintett egyetértésével adható felvilágosítás."

7. § A Konztv. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16/A.§ (1) A konzuli szolgálat a konzuli tisztviselőkről, valamint a diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleteken igazgatási munkakörben konzuli feladatot ellátó személyekről nyilvántartást vezet.

(2) A konzuli tisztviselőkről vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) természetes személyazonosító adatok;

b) arcképmás;

c) aláírásminta;

d) diplomáciai és konzuli rang;

e) nyelvismeret;

f) végzettség és a konzuli feladatok ellátása szempontjából lényeges képzettség, illetőleg ezek megszerzésének időpontja;

g) konzuli feladat ellátására kapott kinevezés, megbízás, engedély, valamint a megbízás visszavonása, illetőleg az ezekkel összefüggésben kiállított dokumentumok és adatok;

h) konzuli jogosítványok és egyéb felhatalmazások, azok gyakorolhatóságának kezdő és befejező időpontja.

(3) A diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleteken igazgatási munkakörben konzuli feladatot ellátó személyekről vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) természetes személyazonosító adatok;

b) munkakörhöz tartozó konzuli feladatok;

c) konzuli feladatok ellátásához szükséges jogosultságok, azok gyakorolhatóságának kezdő és befejező időpontja."

8. § A Konztv. 5. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 19. § (3) bekezdés b) pontjában a "konzuli kölcsön" szövegrész helyébe a "hazatérési kölcsön", az 5. § (6) bekezdésében a "konzuli kölcsönre" szövegrész helyébe a "hazatérési kölcsönre" szöveg lép.

9. § A Konztv. 7. § (5) bekezdése hatályát veszti.

10. § A Konztv.

a) 3. § (4) bekezdésében és 19. § (9) bekezdésében az "Európai Unió polgárának" szövegrész helyébe az "uniós polgár",

b) 3. § (5) bekezdésében az "Európai Unió polgárát" szövegrész helyébe az "uniós polgárt",

c) 5. § (2) bekezdés a) pontjában, 16. § (6) bekezdésében és 17. § (2) bekezdésében az "Európai Unió polgára" szövegrész helyébe az "uniós polgár",

d) 21. § a) pontjában az "Európai Unió polgárai" szövegrész helyébe az "uniós polgárok"

szöveg lép.

11. § Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére