18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

a budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] A Kormány a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs és látogatóközpont építése, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium központi épülete korhű tetőzetének visszaállítása érdekében megvalósuló beruházások során szükséges, a 2. §-ban meghatározott beszerzések tekintetében megállapítja, hogy a beszerzések során a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelynek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.

2. §[2] Az 1. § szerinti beszerzésnek minősül a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs és látogatóközpont, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium központi épülete korhű tetőzetének visszaállítása tervezése, kivitelezése, valamint a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése, illetve az Országgyűlés Hivatala kezdeményezésére és vele egyeztetve, más beruházók által a Kossuth teret közvetlenül érintő közművezetékekkel érintett ingatlanokon az 1. § szerinti beruházások eredményeként megvalósuló állapot hosszú távú megőrzése érdekében lebonyolított beruházásokhoz kapcsolódó beszerzések megvalósítása, továbbá a Budapest 24710/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatt álló épület - különösen a homlokzat - átalakításával, felújításával összefüggő tervezési szolgáltatások végzése, költségbecslés, árazatlan költségvetés készítése, dokumentáció készítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével kapcsolatos ügyintézés, a beruházás komplex lebonyolítói és műszaki ellenőri, valamint tervellenőri feladatainak ellátása, illetve a beruházás megvalósításának előkészítéséhez szükséges egyéb feladatok.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 328/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.11.17.

[2] Módosította a 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.02.19.