236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

A Kormány az 1. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), m) és r) pontjában, valamint az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 8. § (1) bekezdés d) pontjában, a 2. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

"Természetbeni támogatás"

(2) A Gyer. 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"68. § (1) A Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott természetbeni támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtásáról nem kell döntést hozni.

(2) A jegyző a 4. számú melléklet szerinti adatlapon

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 7-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 7-éig

értesíti a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a Gyvt. 20/A. §-a alapján megállapított támogatás összegéről.

(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 13-áig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 13-áig

megyénként, önkormányzatonkénti bontásban - számítógépes hálózaton - megküldi a miniszter által vezetett Minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium).

(4) Az Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti adatokat - településsoros bontásban -, a (3) bekezdésben meghatározott határidőig továbbítja a Nemzeti Üdülési Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üdülési Szolgálat) részére az Erzsébet-utalványok előállítása érdekében.

(5) A Minisztérium

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 17-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 17-éig

rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek az Üdülési Szolgálat részére történő átutalásáról.

(6) A Magyar Államkincstár a Minisztérium (5) bekezdés szerinti rendelkezése alapján

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 21-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 21-éig

intézkedik a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek az Üdülési Szolgálat részére történő átutalásáról.

(7) Az Üdülési Szolgálat

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 24-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 24-éig

eljuttatja a települési önkormányzatok részére az Erzsébet-utalványokat.

(8) Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő haladéktalan kézbesítéséről - igazolható módon - a jegyző postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítő útján gondoskodik.

(9) Az Üdülési Szolgálat, illetve a települési önkormányzat az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő közvetlen kézbesítéséről harmadik féllel kötött megállapodás alapján is gondoskodhat.

(10) A jegyző

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév szeptember 7-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév december 7-éig

pótigényt nyújthat be azzal, hogy pótigény különösen azon jogosult tekintetében nyújtható be, akinek a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban fennálló jogosultságát jogerősen a (2) bekezdés szerinti időpontot követően állapították meg, illetve akinek tekintetében a természetbeni támogatás nyújtására a jegyző a (2) bekezdés szerinti időpontot követően vált illetékessé.

(11) A pótigény benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása az igénylés tekintetében jogvesztő azzal, hogy ez a jegyzőnek a természetbeni támogatás nyújtására előírt kötelezettségét nem érinti.

(12) A pótigény teljesítésére irányadó határidők a (3)-(7) bekezdésben meghatározott hónapot követő hónap azonos napján járnak le.

(13) Az Üdülési Szolgálat az Erzsébet-utalványt térítésmentesen - az utalvány ellenértékének a Magyar Államkincstár részére történő visszatérítése mellett - visszaváltja, ha az utalványt nem lehet kézbesíteni, mert

a) a jogosultságot a kézbesítést megelőzően - a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti időpontra visszamenőlegesen -meg kellett szüntetni,

b) a jegyző illetékessége az igénylést követően megszűnt, vagy

c) a jogosult az Erzsébet-utalványt annak a települési önkormányzathoz történő megérkezését vagy - a (9) bekezdés szerinti megállapodás alapján közvetlenül kézbesített utalvány esetében - a kézbesítés megkísérlését követő két hónapon belül nem vette át.

(14) A jegyző a (13) bekezdés szerint visszaváltással érintett Erzsébet-utalványt - ideértve a (9) bekezdés szerinti megállapodás alapján megkísérelt közvetlen kézbesítés meghiúsulását követően a települési önkormányzatnál letétbe helyezett utalványt is -

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás esetén tárgyév december 10-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás esetén tárgyévet követő év március 15-éig

az Üdülési Szolgálat részére - igazolható módon - eljuttatja és erről írásban visszaváltási adatközlést teljesít.

(15) A visszaváltási adatközlés keretében a jegyző megjelöli az Erzsébet-utalványok tömb szerinti darabszámát, és az érintett tömb(ök) sorszámát. A visszaváltott utalványok ellenértékéről a jegyző az Igazgatóságot a visszaváltási adatközlés teljesítésével egyidejűleg elektronikus úton is tájékoztatja.

(16) Az Üdülési Szolgálat a (13) bekezdés szerint átvett Erzsébet-utalványok ellenértékét a Magyar Államkincstár részére

a) a (14) bekezdés a) pontja szerinti esetben tárgyév december 20-áig,

b) a (14) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tárgyévet követő év március 31-éig visszatéríti.

(17) A Magyar Államkincstár a (16) bekezdés szerinti határidők lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a Minisztériumot a visszaváltott utalványok ellenértékéről."

2. § (1) A Gyer. 91/F. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

"Az igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggő gyámhatósági eljárás"

(2) A Gyer. 91/F-91/J. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"91/F. § Ha a nevelési-oktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzőnek, hogy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet, a jegyző

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy az iskoláztatási támogatás jogosultja nem a szociális intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója, levélben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját az adott tanítási évben az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás igazolatlan elmulasztásának 91/G. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményeiről.

91/G. § (1) A nevelési-oktatási intézmény igazgatója a mulasztás igazolására előírt határidő lejártát követően haladéktalanul jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzőnek, ha a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte az ötvenet. Kiskorú esetén a jelzéssel egyidejűleg a nevelési-oktatási intézmény igazgatója megküldi a jegyzőnek a tankötelezettség, iskolalátogatási kötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség, iskolalátogatási kötelezettség teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét.

(2) A jegyző a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának (1) bekezdés szerinti jelzése alapján, a jelzés beérkezését követő 8 napon belül

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a nevelési-oktatási intézmény jelzését és írásbeli véleményét a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy az iskoláztatási támogatás jogosultja nem a szociális intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója, - a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának (1) bekezdés szerinti jelzésének megküldésével egyidejűleg - levélben kezdeményezi a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervénél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását, valamint

ba) a 16. életévét be nem töltött, védelembe nem vett gyermek esetében hivatalból megindítja az eljárást a gyermek védelembe vétele iránt,

bb) a 16. életévét betöltött kiskorú esetében megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy vegye fel a kapcsolatot a családdal, nyújtson tájékoztatást az iskoláztatási támogatás ismételt folyósításához szükséges feltételekről, és jelezze, ha a gyermek érdekében gyámhatósági intézkedést tart szükségesnek, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának (1) bekezdés szerinti írásbeli véleményében foglalt problémákra és javaslatokra is.

(3) A jegyző már fennálló védelembe vétel esetén a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelő jogerős döntéséről értesíti a családgondozót, egyidejűleg felhívja az egyéni gondozási-nevelési terv felülvizsgálatára és annak harminc napon belül történő megküldésére. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével érintett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének tartalmaznia kell a tankötelezettség, iskolalátogatási kötelezettség teljesítésének előmozdítása érdekében szükséges feladatokat, így különösen a nevelési-oktatási intézményben igénybe vehető, a gyermeknek a felzárkóztatását célzó foglalkozásokon, fejlesztő foglalkoztatáson, képesség-kibontakoztató felkészítésen való részvételének biztosítására irányuló intézkedéseket.

91/H. § (1) A jegyző az iskoláztatási támogatás szüneteltetése szükségességének felülvizsgálata során tájékoztatást kér a nevelési-oktatási intézmény igazgatójától arról, hogy

a) a felülvizsgálattal érintett időszakban a gyermek (fiatal felnőtt) hány kötelező tanórai foglalkozást mulasztott igazolatlanul és

b) a nevelési-oktatási intézmény milyen intézkedésekkel segítette elő a védelembe vett gyermek iskolalátogatási kötelezettségének teljesítését.

(2) Az első felülvizsgálattal érintett időszak kezdő napja

a) a szüneteltetést elrendelő döntés jogerőre emelkedését követő hónap első napja vagy

b) a tárgyév szeptember 1-je, ha a szüneteltetést elrendelő döntés jogerőre emelkedésének hónapja a tárgyév májusa, júniusa vagy júliusa.

(3) A Gyvt. 68/A. § (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásában az utolsó felülvizsgálattól számított egy hónapot az utolsó felülvizsgálattal érintett időszak utolsó napját követő naptól kell számítani.

(4) A jegyző a felülvizsgálati eljárás során hozott határozatáról - védelembe vett gyermek esetén - tájékoztatja a kirendelt családgondozót.

91/I. § Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetését követően a gyermek védelembe vételét legalább az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének időtartamával megegyező ideig, legfeljebb azonban a gyermek 16 éves korát követő első felülvizsgálatig fenn kell tartani. Ezt követően a védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásáig csak akkor tartható fenn, ha attól eredmény várható.

91/J. § (1) Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése során a jegyző és a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szerve az adategyeztetést elektronikus úton folytatja le.

(2) Ha a jegyző illetékessége az iskoláztatási támogatás szüneteltetése alatt szűnik meg, a jegyző

a) megküldi az ügyben keletkezett iratokat az illetékessé vált jegyzőnek, és

b) értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervét."

3. § A Gyer. a következő 175. §-sal egészül ki:

"175. § A jegyző levélben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével vagy szüneteltetésével érintett gyermek (fiatal felnőtt) jogán iskoláztatási támogatásban részesülő személyt az igazolatlan iskolai hiányzásoknak a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2012. szeptember 1-jétől hatályos 15. §-a, valamint a Gyvt. 2012. szeptember 1-jétől hatályos 68/A. §-a, továbbá 161/J. § (2) és (3) bekezdése szerinti következményeiről."

4. § A Gyer. a következő 176. §-sal egészül ki:

"176. § (1) Az egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelettel módosított 91/F-91/J. §-ában foglaltakat azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben

a) a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának a tíz vagy ötven óra igazolatlan mulasztásról szóló jelzése 2012. augusztus 31-ét követően érkezik meg a jegyzőhöz, vagy

b) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének vagy szüneteltetésének felülvizsgálatára 2012. augusztus 31-ét követően kerül sor.

(2) Ha az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének vagy felfüggesztésének jogerős elrendelésére - a tíz vagy ötven óra igazolatlan mulasztásról szóló, 2012. szeptember 1-jét megelőzően beérkezett jelzés alapján - 2012. augusztus 31-ét követően kerül sor, akkor az első felülvizsgálati időszak első napja 2012. szeptember 1-je.

(3) A Gyvt. 161/J. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat alatt a Gyvt. 2012. szeptember 1-jétől hatályos 68/A. §

(2) bekezdése szerinti felülvizsgálatot kell érteni.

(4) A 2012. szeptember 1-jén a családtámogatási folyószámlán rendelkezésre álló, és a Gyvt. 161/J. § (2) és (3) bekezdése alapján visszafizetésre nem kerülő iskoláztatási támogatás felhasználására a 2012. augusztus 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni."

5. § A Gyer. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § (1) Hatályát veszti a Gyer.

a) 91/K. és 91/L. §-a,

b) 91/M-91/O. §-a és a 91/M. §-t megelőző alcím,

c) 91/P-91/R. §-a és a 91/P. §-t megelőző alcím,

d) 91/S-91/U. §-a és a 91/S. §-t megelőző alcím.

(2) Hatályát veszti a Gyer. 66/A. § (4) bekezdésében és 68/F. § (1) bekezdésében a "pénzbeli" szövegrész.

7. § (1) A Gyer. 8. számú melléklet 7.a) pontjában a "(4) bekezdése" szövegrész helyébe a "(8) bekezdése" szöveg lép.

(2) A Gyer.

a) 91/F. §-ában a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg és a "jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

b) 91/G. § (1) bekezdés első és második mondatában, 91/J. § (2) bekezdés a) pontjában a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg,

c) 91/G. § (2) és (3) bekezdésében, 91/H. § (1) és (4) bekezdésében, 91/J. § (1) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

d) 91/J. § (2) bekezdésében a "jegyző illetékessége" szövegrész helyébe a "gyámhivatal illetékessége" szöveg és a "jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

e) 176. § (1) bekezdés a) pontjában a "jegyzőhöz" szövegrész helyébe a "gyámhivatalhoz" szöveg

lép.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstr.) 1. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a Magyar Államkincstár által e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy - az anyasági támogatás kivételével - az annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: formanyomtatvány) kell benyújtani."

(2) A Cstr. 1. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A kérelem személyesen vagy postai úton benyújtható

a) a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatánál,

b) az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy

c) a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.

(2a) A társadalombiztosítási kifizetőhelyen benyújtott kérelmet a kifizetőhely annak érkeztetését követően három munkanapon belül továbbítja a Magyar Államkincstár kérelmező lakcíme szerint illetékes területi szervéhez."

(3) A Cstr. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A családtámogatási ellátás megállapítására benyújtott kérelem esetén a kérelmező természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy másolatának csatolásával kell igazolni. A gyermekgondozási támogatások valamelyikével kapcsolatos kérelem esetén az adóazonosító jelet hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány bemutatásával, vagy másolatának csatolásával kell igazolni."

(4) A Cstr. 1. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Amennyiben az államháztartásról szóló törvény szerinti szociális nyilvántartás családtámogatásokkal összefüggő adatainak közvetlen lekérdezésére jogosult hatóság eljárásában olyan adatra van szükség, amelyet a nyilvántartás tartalmaz, a hatóság az adatot a nyilvántartásból történő közvetlen lekérdezéssel veszi át."

(5) A Cstr. 1. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha a családtámogatási ellátás megállapítása iránti kérelem benyújtója részére már folyósítanak valamilyen családtámogatási ellátást,

a) csak a kérelmező, illetve a gyermek azonosításához szükséges adatot kell az újabb kérelemben feltüntetni abban az esetben, ha a korábban benyújtott kérelemnek a Magyar Államkincstárnál rendelkezésre álló adataiban időközben változás nem történt, és

b) az újabb kérelem benyújtásakor nem kell bemutatni vagy csatolni a kérelem elbírálásához egyébként szükséges azon iratot, amelyet a korábbi kérelem benyújtásakor bemutattak vagy csatoltak, feltéve hogy az általa igazolt adat időközben nem változott."

(6) A Cstr. 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos elektronikus döntéshozatal során a kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata informatikai eszközzel rögzíthető."

9. § (1) A Cstr. 4/B. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Cst.)

"c) 15. § (3) bekezdése, 35. § (1) bekezdés a) pontja, 36/A. §-a (2) bekezdése, 37. §-a (5), (7) és (9) bekezdése, valamint 49. § (2) bekezdése alkalmazásában a kincstár a Magyar Államkincstárnak a kérelmező, illetve a jogosult lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság),"

(2) A Cstr. 4/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Cst.

a) 4. § g) és h) pontja, 6. § (2) bekezdése, 8. § (1) bekezdés a) pontja, 8. § (3) bekezdés f) pontja, 11. § (1) bekezdés j) pontja, 12. § (1) bekezdés b) pontja, 15. § (1) és (3) bekezdése, valamint 37. § (5) és (9) bekezdése alkalmazásában a gyámhatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) gyámhivatala (a továbbiakban: gyámhivatal),

b) 22. §-a, 43. § (5) és (6) bekezdése, valamint 45. § (1) bekezdése alkalmazásában a kincstár vezetője a Magyar Államkincstár elnöke,

c) 34. § (3) bekezdése, 36/A. § (1) bekezdése, valamint 49. § (1) bekezdése alkalmazásában a kincstár a Magyar Államkincstár Központ (a továbbiakban: Központ),

d) 15. § (3) bekezdése, 35. § (1) bekezdés a) pontja, 36/A. § (2) bekezdése, 37. § (5), (7) és (9) bekezdése, valamint 49. § (2) bekezdése alkalmazásában a kincstár a Magyar Államkincstárnak a kérelmező, illetve a jogosult lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság),

e) 43. § (4) bekezdése alkalmazásában a kincstár a Magyar Államkincstárnak a határozatot hozó, illetőleg a fizetési meghagyást kibocsátó területi szerve,

f) 48. § (1)-(3) bekezdése alkalmazásában az egészségbiztosítási szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP),

g) 48. § (2) és (3) bekezdése alkalmazásában a kincstár a Központ, illetve az Igazgatóság."

10. § A Cstr. a következő 4/C. §-sal egészül ki:

"4/C. § (1) Ha az Igazgatóság által folyósított családi pótlék, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás jogosultjának lakcíme változik, az Igazgatóság hivatalból gondoskodik az új illetékességnek megfelelő folyósításról.

(2) A családtámogatási kifizetőhely hatáskörének megszűnése esetén a kifizetőhely a családtámogatási eljárásban korábban nála keletkezett iratot öt napon belül megküldi a Központnak, amely azt annak kézhezvételétől számított további öt napon belül továbbítja a családtámogatási ellátás folyósítására hatáskörrel rendelkező szervhez.

(3) Ha olyan gyermekre tekintettel nyújtanak be kérelmet, aki után más személynek más hatóság már folyósított családi pótlékot, gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelési támogatást, a kérelem alapján eljáró hatóság az eljárását az érintett ellátásra való korábbi jogosultság megszüntetéséről hozott döntés jogerőre emelkedéséig felfüggeszti."

11. § (1) A Cstr. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A családi pótlék megállapítása iránti kérelmet

a) a b) pont hatálya alá nem tartozó kérelmezőnek az 1. számú mellékletben,

b) a gyermekotthon vezetőjének, a szociális intézmény vezetőjének, a javítóintézet vezetőjének, valamint a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának a 6. számú mellékletben

meghatározott adattartalommal rendelkező formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A családi pótlékra a Cst. 7. § (2) bekezdésében, valamint 8. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját jogán jogosult személy által benyújtott kérelem esetében az 1. számú melléklet 1. pont 1.3 és 1.4 alpontjában, 2. pontjában, valamint 3. pont 3.2, 3.3 és 3.6 alpontjában meghatározott adatokat és nyilatkozatokat nem kell megadni."

(2) A Cstr. 5. § (5)-(6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az Igazgatóság a természetben nyújtott családi pótlék családtámogatási folyószámlára történő utalásáról a tárgyhónapot követő hónap harmadik napjáig gondoskodik. Az első tárgyhónap a természetbeni nyújtás kezdő időpontját magában foglaló hónap. Amennyiben a hónap harmadik napja szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, a határidő az azt követő első munkanapon jár le.

(6) A családi pótlékra jogosult személyében és a családi pótlék összegében bekövetkezett változást, továbbá a családi pótlékra való jogosultság megszűnése esetén az erről szóló döntést az Igazgatóság közli a családi pótlék természetben történő nyújtását elrendelő jegyzővel.

(6a) Az Igazgatóság közli az iskoláztatási támogatás szüneteltetését kezdeményező jegyzővel

a) a családi pótlékra jogosult személyében bekövetkező változást és a családi pótlékra való jogosultság megszűnése esetén az erről szóló jogerős döntést,

b) az iskoláztatási támogatás szünetelését elrendelő jogerős döntést,

c) az iskoláztatási támogatás szüneteltetését megszüntető jogerős döntést,

d) a kincstár illetékességének megváltozását."

(3) A Cstr. 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Cst. 37. § (9) bekezdésének alkalmazásában az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetésére irányuló kezdeményezés hónapja az a hónap, amelyben a kezdeményezést kiadmányozták."

12. § A Cstr. 12. §-a a következő mondattal egészül ki:

"Az Igazgatóság a családi pótlék új összegben történő folyósításával egyidejűleg intézkedik a 9. § (2) bekezdése szerinti hatósági igazolvány bevonásáról és érvénytelenítéséről."

13. § (1) A Cstr. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el,

a) ha a gyermekgondozási segélyre jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy

b) ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek

ba) a Cst. 20. § (1) bekezdése szerinti jogosult esetén egyévesnél idősebb, vagy

bb) a Cst. 20/A. § (1) bekezdése szerinti jogosult esetén három évesnél idősebb."

(2) A Cstr. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kérelmező - a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által rendeletben meghatározott utazási kedvezményre való jogosultság igazolása céljából - a gyermekgondozási támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, a kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon kérheti hatósági bizonyítvány kiállítását a gyermekgondozási támogatásra való jogosultság fennállásáról. Ha a gyermekgondozási támogatásra való jogosultság a jogosultságnak a Cst. szerinti időtartamának lejárta előtt megszűnik, az igényelbíráló szerv a hatósági bizonyítványt visszavonja, valamint a Magyar Államkincstár a visszavont hatósági bizonyítványok sorszámát - megyénkénti bontásban, a közzététel indokának általános ismertetése mellett - honlapján haladéktalanul közzéteszi."

14. § (1) A Cstr. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala a formanyomtatványokat, továbbá az ellátásokról szóló tájékoztatót a polgármesteri hivatal, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal közforgalom számára nyitva álló hivatali helyiségében hozzáférhetővé teszi."

(2) A Cstr. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Magyar Államkincstár a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyekben azonosító adatok megadását nem igénylő elektronikus ügyfélszolgálati rendszert működtet."

15. § A Cstr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a gyámhatóságként eljáró jegyző az iskoláztatási támogatás szüneteltetését azért nem kezdeményezi, mert a család ismeretlen helyen tartózkodik, erről a tényről értesíti az Igazgatóságot."

16. § A Cstr. 31. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelettel módosított 4/B. § (1) bekezdés c) pontját, 5. § (5)-(6a) és (9) bekezdését, valamint 28. § (1) bekezdését azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben

a) a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának az igazolatlan mulasztásokról szóló, a Cst. 15. § (1) bekezdés szerinti jelzése 2012. augusztus 31-ét követően érkezik meg a gyámhatóságként eljáró jegyzőhöz, vagy

b) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének vagy szüneteltetésének felülvizsgálatára 2012. augusztus 31-ét követően kerül sor.

(4) Az Igazgatóság a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2012. szeptember 1-jétől hatályos 161/J. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére irányuló kezdeményezésre elrendeli a felfüggesztett iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését."

17. § A Cstr.

a) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,

b) 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,

c) 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,

d) 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,

e) 8. számú melléklete helyébe a 6. melléklet,

f) 9. számú melléklete helyébe a 7. melléklet

lép.

18. § (1) Hatályát veszti a Cstr.

a) 4. § (1) bekezdésében a " , valamint a jogosultnak való folyósítása tekintetében felfüggesztett iskoláztatási támogatást" szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdésében az "és a jogosultnak való folyósítása tekintetében felfüggesztett iskoláztatási támogatást" szövegrész,

c) 28. § (1a) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Cstr.

a) 22. § (2) bekezdése,

b) 24. § (4) bekezdés d) pontjában a "gyámhatósági" szövegrész,

c) 7. számú melléklete.

(3) Hatályát veszti a Cstr.

a) 4/A. §-a,

b) 4/B. § (7) bekezdése,

c) 5. § (3) és (4) bekezdése,

d) 5/A. § (1) bekezdés a) pontja,

e) 19. §(3)-(5) bekezdése,

f) 21. § (2)-(4) bekezdése,

g) 1. számú melléklet 3. pont 3.1 alpontja,

h) 6. számú melléklet 1. pont 1.4 és 1.5 alpontja.

19. § A Cstr.

a) 1. § (5) bekezdés d) pontjában az "a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozata" szövegrész helyébe az "a kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat" szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében a "c) vagy d) pontjában" szövegrész helyébe a "d) pontjában" szöveg,

c) 5. § (6) bekezdésében és (6a) bekezdésének nyitó szövegrészében a "jegyzővel" szövegrész helyébe a "gyámhivatallal" szöveg,

d) 5. § (7) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

e) 22. § (5) bekezdésében az "(1)-(4) bekezdésében" szövegrész helyébe az "(1) és (4) bekezdésében" szöveg,

f) 28. § (1) bekezdésében a "gyámhatóságként eljáró jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

g) 28. § (2) bekezdés első mondatában a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt" szöveg, a második mondatában a "jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

h) 31. § (3) bekezdés a) pontjában a "gyámhatóságként eljáró jegyzőhöz" szövegrész helyébe a "gyámhivatalhoz" szöveg,

i) 1. számú melléklet 1. pont 1.2.6. és 1.3.3 alpontjában, valamint 2. pont 2.1.5 és 2.3.5 alpontjában a "TAJ száma" szövegrész helyébe a "Társadalombiztosítási Azonosító Jele" szöveg,

j) 1. számú melléklet 1. pont 1.4 alpontjában az "az EU (EGT) valamelyik tagállamában" szövegrész helyébe a "valamelyik EGT-államban" szöveg,

k) 1. számú melléklet 3. pont 3.5 alpontjában a "vagy a jegyzői szociális nyilvántartásban" szövegrész helyébe az ", illetve a jegyző vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által vezetett szociális nyilvántartásban" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4. §, a 6. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése, a 11. § (2) és (3) bekezdése, a 15. és a 16. §, valamint a 18. § (1) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 2012. október 1-jén lép hatályba.

(4) A 7. § (2) bekezdése, a 8. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése, a 11. § (1) bekezdése, a 12. és a 13. §, a 14. § (1) bekezdése, a 18. § (2) bekezdése, valamint a 19. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 8. § (3) és (6) bekezdése, a 10. §, a 14. § (2) bekezdése, a 17. §, a 18. § (3) bekezdése, valamint a 2-7. melléklet 2013. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Adatlap a Gyvt. 20/A. § szerinti természetbeni támogatás igényléséhez
........ év ....... tárgyhónap
1. Megye megnevezése:
2. Önkormányzat neve:
3. KSH azonosító kódja:
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
4. A tárgyhónapban természetbeni támogatásban részesülő
a) kiskorú gyermekek száma: ............. fő
b) nagykorúak száma: ............... fő
5. A tárgyhónapban nyújtandó összes természetbeni támogatás összege:.............Ft
Dátum:................év................hó.......nap
P. H.
……………………………………
jegyző aláírása"

"

2. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A gyermekgondozási segély iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok

1.1 a jogosultság jogcíme;

1.2 a kérelmező

1.2.1 neve

1.2.2 születéskori neve

1.2.3 születési helye, ideje

1.2.4 anyja neve

1.2.5 lakcíme

1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.2.7 adóazonosító jele

1.2.8 állampolgársága;

1.3 a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának

1.3.1 neve

1.3.2 Társadalombiztosítási Azonosító Jele;

1.4 a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;

1.5 a gyermekgondozási segély megállapításának kérelmezett kezdő időpontja;

1.6 a gyermekgondozási segély folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;

1.7 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy - postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén - a folyósítási cím.

2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok

2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező a gyermekgondozási segély megállapítását kéri

2.1.1 a neve

2.1.2 a születési helye

2.1.3 az anyja neve

2.1.4 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2.1.5 a háztartásba kerülésének időpontja

2.1.6 a családi jogállása;

2.2 nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról.

3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok

3.1 a kérelmező magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adat;

3.2 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező részesül-e táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy egyéb rendszeres pénzellátásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására;

3.3 nyilatkozat arról, hogy a közös háztartásban élő másik szülő vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására; amennyiben igen, az ellátásban részesülő (kérelmező) neve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;

3.4 nyilatkozat arról, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő kérelmező a nyugdíjfolyósító szervhez benyújtott nyilatkozatban vállalta-e a gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetését;

3.5 a kérelmező nyilatkozata a kereső tevékenységének a gyermekgondozási segély folyósítási ideje alatti korlátozásának tudomásul vételéről;

3.6 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;

3.7 nyilatkozat a gyermekgondozási segély folyósítását érintő változások - azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő - bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;

3.8 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy kéri-e a helyi utazási kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítását;

3.9 a kérelmező vagy a törvényes képviselő aláíróhelye."

3. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A gyermekgondozási segély nagyszülő részére történő megállapítása iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok

1.1 a jogosultság jogcíme;

1.2 a kérelmező

1.2.1 neve

1.2.2 születéskori neve

1.2.3 születési helye, ideje

1.2.4 anyja neve

1.2.5 lakcíme

1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.2.7 adóazonosító jele

1.2.8 állampolgársága;

1.3 a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának

1.3.1 neve

1.3.2 Társadalombiztosítási Azonosító Jele;

1.4 a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;

1.5 a gyermekgondozási segély megállapításának kérelmezett kezdő időpontja;

1.6 a gyermekgondozási segély folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;

1.7 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy - postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén - a folyósítási cím.

2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok

2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező a gyermekgondozási segély megállapítását kéri

2.1.1 a neve

2.1.2 a születési helye

2.1.3 az anyja neve

2.1.4 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele;

2.2 nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;

2.3 nyilatkozat arról, hogy a gyermek a szülő háztartásában él-e.

3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok

3.1 a kérelmező magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adat;

3.2 arra vonatkozó adat, hogy a kérelmező részesül-e nyugellátásban vagy egyéb, a gyermekgondozási segély mellet folyósítható rendszeres pénzellátásban, és amennyiben igen, annak megnevezése;

3.3 a gyermek(ek) szüleinek

3.3.1 neve

3.3.2 születéskori neve

3.3.3 anyja neve

3.3.4 lakcíme

3.3.5 állampolgársága

3.3.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele

3.3.7 valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységére vonatkozó adat;

3.4 arra vonatkozó adat, hogy - olyan gyermekre tekintettel, aki után a nagyszülő nem igényel gyermekgondozási segélyt - valamelyik szülő vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy benyújtott-e kérelmet ilyen ellátás megállapítására; amennyiben igen, az ellátás típusa, ellátásban részesülő (kérelmező) neve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;

3.5 a szülők nyilatkozata arról, hogy a gyermekgondozási segélyről a nagyszülő javára lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segély nagyszülő részére történő folyósításával, továbbá a nyilatkozatot tevő szülők aláíróhelye;

3.6 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülőként a nyugdíjfolyósító szervhez benyújtott nyilatkozatában vállalja-e a gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetését;

3.7 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a gyermekgondozási segéllyel együtt nem folyósítható rendszeres pénzellátásban nem részesül;

3.8 a kérelmező nyilatkozata a kereső tevékenységének a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatti kizárásának, illetve korlátozásának tudomásul vételéről;

3.9 a kérelmező nyilatkozata a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezésére irányuló korlátozás tudomásul vételéről;

3.10 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;

3.11 nyilatkozat a gyermekgondozási segély folyósítását érintő változások - azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő - bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;

3.12 a kérelmező aláíróhelye."

4. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok

1.1 a jogosultság jogcíme;

1.2 a kérelmező

1.2.1 neve

1.2.2 születéskori neve

1.2.3 születési helye, ideje

1.2.4 anyja neve

1.2.5 lakcíme

1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.2.7 adóazonosító jele

1.2.8 állampolgársága;

1.3 a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának

1.3.1 neve

1.3.2 Társadalombiztosítási Azonosító Jele;

1.4 a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;

1.5 a gyermeknevelési támogatás megállapításának kérelmezett kezdő időpontja;

1.6 a gyermeknevelési támogatás folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;

1.7 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy - postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén - a folyósítási cím.

2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok

2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) utána kérelmező a gyermeknevelési támogatás megállapítását kéri

2.1.1 a neve

2.1.2 a születési helye

2.1.3 az anyja neve

2.1.4 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2.1.5 a háztartásba kerülésének időpontja

2.1.6 a családi jogállása;

3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok

3.1 a magánnyugdíj-pénztári tagságra vonatkozó adat;

3.2 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező részesül-e táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy egyéb rendszeres pénzellátásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására;

3.3 nyilatkozat arról, hogy a közös háztartásban élő másik szülő vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására; amennyiben igen, az ellátásban részesülő (kérelmező) neve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;

3.4 nyilatkozat a kereső tevékenységnek a gyermeknevelési támogatás folyósításának ideje alatti korlátozásának tudomásul vételéről;

3.5 nyilatkozata kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;

3.6 nyilatkozat a gyermeknevelési támogatás folyósítását érintő változások - azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő - bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;

3.7 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy kéri-e a helyi utazási kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló hatósági bizonyítványkiállítását;

3.8 a kérelmező vagy a törvényes képviselő aláíróhelye."

5. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az anyasági támogatás iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok

1.1 a jogosultság jogcíme;

1.2 a kérelmező

1.2.1 neve

1.2.2 születéskori neve

1.2.3 születési helye, ideje

1.2.4 anyja neve

1.2.5 lakcíme

1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.2.7 állampolgársága;

1.3 az anyasági támogatás folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;

1.4 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy - postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén - a folyósítási cím.

2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok

2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező az anyasági támogatás megállapítását kéri

2.1.1 a neve

2.1.2 a születési helye

2.1.3 a születési ideje

2.1.4 az anyja neve

2.1.5 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2.1.6 a háztartásba kerülésének időpontja.

3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok

3.1 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;

3.2 a kérelmező aláíróhelye."

6. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek hatálya alá tartozó személyek családtámogatási ellátásra való jogosultságának megállapításához szükséges formanyomtatvány adattartalma

1. A kérelmezővel kapcsolatos adatok:

1.1 utolsó külföldi lakcím;

1.2 az EGT-állam területén fennálló társadalombiztosításra kötelezett jogviszony(ai)ra vonatkozó adatok, azaz

1.2.1 a jogviszony megnevezése

1.2.2 a munkáltató címe/székhelye

1.2.3 a jogviszony kezdete és vége;

1.3 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező kiküldetésben foglalkoztatott-e; amennyiben igen, a kiküldő munkáltató megnevezése, címe.

2. A kérelmező házastársával, bejegyzett élettárásával, élettársával kapcsolatos adatok

2.1 életvitelszerű tartózkodási hely;

2.2 a tartózkodási jogot igazoló okmány kiadásának időpontja;

2.3 az EGT-állam területén fennálló társadalombiztosításra kötelezett jogviszony(ai)ra vonatkozó adatok, azaz

2.3.1 a jogviszony megnevezése

2.3.2 a munkáltató címe/székhelye

2.3.3 a jogviszony kezdete és vége;

2.4 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa kiküldetésben foglalkoztatott-e, amennyiben igen, a kiküldő munkáltató megnevezése, címe. 3. A kérelmezővel, a házastársával (bejegyzett élettársával, élettársával), valamint a gyermek(ek)kel kapcsolatos további adatok

3.1 azon tagállam(ok) megnevezése, ahol a kérelmező, illetve a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs társadalombiztosítási járulékot fizet;

3.2 azon tagállam(ok) megnevezése, ahol a kérelmező, illetve a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs nyugellátásban részesül;

3.3 azon tagállam(ok) megnevezése, ahol a kérelmező, illetve a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs családi ellátásban részesül, amennyiben van ilyen, a folyósító szerv megnevezése, az ügy száma, a folyósítás kezdő időpontja;

3.4 a kérelmező, valamint a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs aláíróhelye;

3.5 az ellátásra jogosító gyermek(ek)

3.5.1 neve

3.5.2 életvitelszerű tartózkodási helye."

7. melléklet a 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás adattartalma

1. A tanuló

1.1 neve

1.2 születési helye

1.3 születési ideje

1.4 anyja neve

1.5 lakcíme;

2. Az iskola

2.1 neve

2.2 címe

2.3 OM azonosítója;

3. A képzés időtartama;

4. A tanulói jogviszony megszűnésének várható időpontja;

5. Érettségi vizsga, szakmunkásvizsga időpontja;

6. A tanulói jogviszony szünetelése esetén a szünetelés időtartama;

7. A tanulói jogviszony megszűnése esetén annak időpontja;

8. Az iskola igazgatójának aláíróhelye;

9. A családi pótlék iránti kérelmet benyújtó, illetve arra jogosult

9.1 neve

9.2 lakcíme

9.3 Társadalombiztosítási Azonosító Jele;

10. A gyermek (tanuló) Társadalombiztosítási Azonosító Jele;

11. A kérelmező aláíróhelye"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére