252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 13., 14. és 21. pontjában és

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 22 A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (1a)-(1e) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Ha a villamosenergia-kereskedő vagy a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a felek a változást legkésőbb - az (1e) bekezdésben foglalt kivétellel - a változástól számított 15 napon belül kötelesek a másik szerződő félnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.

(1a) A felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében a villamosenergia-vásárlási szerződését is felmondja.

(1b) A felhasználó (1) bekezdés szerinti bejelentésének kizárólag a következőket kell tartalmaznia:

a) a felhasználási helyre vonatkozóan

aa) a felhasználási hely címe és egyedi azonosítója,

ab) a fogyasztásmérő berendezés gyári száma és

ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása, valamint a mérőállás megállapításának dátuma,

b) a felhasználó

ba) neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje természetes személy esetében, neve, cégjegyzékszáma vagy azzal egyenértékű azonosítója és adószáma jogi személy vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében,

bb) új lakóhelyének vagy székhelyének címe, tartózkodási helyének címe vagy értesítési címe,

bc) telefonos elérhetősége és

bd) villamosenergia-kereskedőnél nyilvántartott felhasználói azonosító száma,

c) a felhasználó nyilatkozata, hogy a villamosenergia-vásárlási szerződését felmondja,

d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,

e) az új felhasználó esetében az új felhasználó

ea) neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje természetes személy esetében, neve, székhelye, cégjegyzékszáma vagy azzal egyenértékű azonosítója és adószáma jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében,

eb) lakóhelyének címe, tartózkodási helyének címe vagy értesítési címe és

ec) telefonos elérhetősége,

f) a bejelentés kelte és

g) a felhasználó vagy az (1e) bekezdés esetében a bejelentő - és új felhasználó esetében az új felhasználó - aláírása.

(1c) Az új felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolhatja a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésére - valamint ha az új felhasználó a hálózathasználati szerződés villamosenergia-kereskedő által történő kezelését kéri, az arra vonatkozó nyilatkozatot és a hálózathasználati szerződés megkötésére-vonatkozó felhasználói igénybejelentést.

(1d) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehető. A villamosenergia-kereskedő az ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetővé az (1b) bekezdés szerinti adattartalommal, honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, valamint azt kérés esetén a felhasználó és az új felhasználó számára postai úton is megküldi. A formanyomtatványt a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

(1e) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a villamosenergia-kereskedő számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább az (1b) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)-g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia."

2. § A Vet. Vhr. 22/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2. számú melléklet 13.1. pontjától eltérően, ha a felhasználó hálózathasználati szerződését megbízottként a villamosenergia-kereskedő kezeli,

a) a felhasználó (1) bekezdés szerinti bejelentésének tartalmaznia kell a 2. számú melléklet 13.1. pontja szerinti nyilatkozatot, és

b) a villamosenergia-kereskedő köteles a bejelentés kézhezvételétől számított 3 napon belül a hálózati engedélyest a változásról értesíteni, a mérőhely-ellenőrzést megrendelni, továbbá a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnésének napjára a hálózathasználati szerződés hálózati engedélyesnél történő felmondásáról intézkedni."

3. § A Vet. Vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) "Kereskedelem" alcíme a következő 23/B-23/C. §-sal egészül ki:

"23/B. § (1) Ha a felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt legkésőbb - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a felhagyás napjától számított 15 napon belül a földgázkereskedőnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.

(2) A felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében a földgáz-kereskedelmi szerződést felmondja.

(3) Ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a földgázkereskedő kezeli megbízottként, a felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében az elosztóhálózat-használati szerződés felmondását is a földgázkereskedő részére teszi meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek kizárólag a következőket kell tartalmaznia:

a) a felhasználási helyre vonatkozóan

aa) a felhasználási hely címét és a szerződés szerinti azonosítóját,

ab) a fogyasztásmérő berendezés gyári számát és

ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállását és a mérőállás megállapításának dátumát,

b) a felhasználó

ba) nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét természetes személy esetében, nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékű azonosítóját és adószámát jogi személy vagy a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében,

bb) új lakóhelyének, székhelyének vagy tartózkodási helyének címét vagy értesítési címét,

bc) telefonos elérhetőségét és

bd) földgázkereskedőnél nyilvántartott felhasználói azonosító számát,

c) a felhasználó nyilatkozatát, hogy a földgáz-kereskedelmi szerződését és - a (3) bekezdés szerinti esetben - az elosztóhálózat-használati szerződését felmondja,

d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcímét,

e) új felhasználó esetében az új felhasználó

ea) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét természetes személy esetében, nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékű azonosítóját és adószámát jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében,

eb) lakóhelyének címét, tartózkodási helyének címét vagy értesítési címét és

ec) telefonos elérhetőségét,

f) a bejelentés keltét és

g) a felhasználó vagy a (7) bekezdés esetében a bejelentő, és az e) pont szerinti esetben az új felhasználó aláírását.

(5) A (4) bekezdés e) pontja esetében a bejelentéshez az új felhasználó csatolhatja a földgáz-kereskedelmi szerződés és - szükség szerint - az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentését.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehető. A földgázkereskedő az ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetővé a (4) bekezdés szerinti adattartalommal, továbbá honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, valamint azt kérés esetén a felhasználó és az új felhasználó számára postán megküldi. A formanyomtatványt a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

(7) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a földgázkereskedő számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)-g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

23/C. § (1) A földgázkereskedő a 23/B. § (3) bekezdésében foglalt esetben köteles a 23/B. § (1) bekezdése szerinti bejelentés kézhezvételétől számított 3 napon belül a földgázelosztót a változásról és az elosztóhálózat-használati szerződés felmondásáról értesíteni.

(2) Ha a földgázkereskedő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a földgázelosztó értesítése és a felhasználási hely helyszíni ellenőrzése elmulasztásának jogkövetkezményeiért a földgázkereskedő felel."

5. § A Get. Vhr. 73/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat a felhasználási hely tulajdonjogának átruházása esetén nem kell alkalmazni."

6. § A Get. Vhr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelethez

1. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 13.1.-13.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"13.1. Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a felhasználó a bekövetkező változást legkésőbb - a 13.6. pontban foglalt kivétellel - a változástól számított 15 napon belül köteles a hálózati engedélyesnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni. A felhasználó a bejelentés keretében a hálózathasználati szerződést is felmondja. A bejelentésnek - a 13.6. pontban foglalt kivétellel -tartalmaznia kell legalább a 22/A. § (1b) bekezdés a), b) és d)-g) pontjában foglaltakat és a felhasználó hálózathasználati szerződés felmondására irányuló nyilatkozatát.

13.2. A felhasználási helyen a felhasználó személyében bekövetkező változásra vonatkozó bejelentés esetében a hálózati engedélyes a bejelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a csatlakozó- és mérőberendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére és az ellenőrzés eredményének - ideértve a mérőállást is - jegyzőkönyvben történő rögzítésére. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó vagy az új felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy-egy példányát a hálózati engedélyes köteles a felhasználónak és új felhasználó esetében az új felhasználónak átadni vagy postán megküldeni, további egy példányát megőrizni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a helyszíni ellenőrzés térítésmentes.

13.3. Ha a hálózati engedélyes a helyszíni ellenőrzési kötelezettségének a bejelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat hibás mérésre vagy szabálytalan vételezésre, és ilyen alapon nem érvényesíthet igényt a felhasználóval szemben. A felhasználó mentesül a 17.4. pontban és a 19.13. pontban meghatározott jogkövetkezmények alól, és a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség, ha a hálózati engedélyes a felhasználási helyen vételező új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére nem tudja végrehajtani a helyszíni ellenőrzést a bejelentés kézhezvételét követő 20 napon belül."

2. A Vet. Vhr. 2. számú melléklete a következő 13.5.-13.7. ponttal egészül ki:

"13.5. Új felhasználó esetében az új felhasználó a bejelentéshez csatolhatja a hálózathasználati szerződés megkötésére vonatkozó felhasználói igénybejelentést.

13.6. A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell az elosztó számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a 22/A. § (1b) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)-g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

13.7. A 13.1. pont szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehető. A hálózati engedélyes az ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetővé a 13.1. pont szerinti adattartalommal, honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, valamint azt kérés esetén a felhasználó számára postai úton is megküldi. A formanyomtatványt a hálózati engedélyes üzletszabályzata tartalmazza."

2. melléklet a 252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 17.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"17.5. Ha a felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy, a 23/B. § (3) bekezdésében meghatározott eset kivételével köteles azt - a 17.13. pontban foglalt kivétellel - a változástól számított 15 napon belül bejelenteni az őt ellátó földgázelosztónak, és a bejelentés keretében az elosztó-hálózat használati szerződését felmondani. A bejelentésnek - a 17.13. pontban foglalt kivétellel - a 23/B. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia, továbbá új felhasználó esetében az új felhasználó a bejelentéshez az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésére irányuló igénybejelentését csatolhatja."

2. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 17.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"17.6. A földgázelosztó a bejelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül köteles a csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és a fogyasztásmérő berendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére és az ellenőrzés eredményének - ideértve a mérőállást is - jegyzőkönyvben való rögzítésére. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó és az új felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy-egy példányát a földgázelosztó a korábbi és az új felhasználónak átadni vagy postán megküldeni, egy további példányát megőrizni köteles. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a helyszíni ellenőrzés térítésmentes."

3. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 17.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"17.8. A korábbi felhasználó mentesül a felelősség alól, ha a helyszíni ellenőrzés a bejelentés földgázelosztó általi kézhezvételét követő 20 napon belül a felhasználási helyen vételező új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére nem hajtható végre. Ebben az esetben a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség."

4. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 17.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"17.10. Az új felhasználó hatályos csatlakozási szerződés megléte, valamint az elosztóhálózat-használati szerződés megkötése esetén jogosult a rendszerhasználatra."

5. A Get. Vhr. 1. számú melléklete a következő 17.12. ponttal és 17.13. ponttal egészül ki:

"17.12. A 17.5. pont szerinti bejelentés formanyomtatványon is megtehető. A földgázelosztó az ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetővé, továbbá honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi. A formanyomtatványt a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza.

17.13. A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a földgázelosztó számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a 23/B. § (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)-g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia."

6. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 17.9. pontjában a "kötelezettségének nem tesz eleget" szövegrész helyébe a "kötelezettségének nyolc napon belül nem tesz eleget" szöveg lép.

Tartalomjegyzék