2012. évi XXV. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról[1]

1. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 45. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hatóság elnökének megbízatása megszűnik)

"d) a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának vagy a vagyonnyilatkozat-tételi előírások megsértésének megállapításával;"

(2) Az Infotv. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Infotv. 45. §-a a következő (6a)-(6d) bekezdésekkel egészül ki:

"(6) A Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a miniszterelnök indítványára a köztársasági elnök állapítja meg. A köztársasági elnök - a miniszterelnök indítványára - megállapítja a vagyonnyilatkozat-tételi szabályok megsértését, ha a Hatóság elnöke vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.

(6a) A miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványát a köztársasági elnök és a Hatóság elnöke részére egyidejűleg megküldi.

(6b) A Hatóság elnöke az indítvány megalapozatlanságának megállapítása iránt az indítvány kézhezvételét követő harminc napon belül bírósághoz fordulhat, mely határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A pert a miniszterelnök ellen kell megindítani. A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perekre vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyben a Fővárosi Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességgel, soron kívül jár el, és a keresetet, valamint az ügy érdemében hozott jogerős döntését a bíróság a köztársasági elnökkel is közli.

(6c) Ha a Hatóság elnökének a (6b) bekezdés alapján benyújtott keresete alapján a bíróság jogerős ítéletében azt állapítja meg, hogy a miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványa megalapozatlan, a köztársasági elnök a Hatóság elnöke megbízatásának megszűnését nem állapítja meg.

(6d) A köztársasági elnök a miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványáról

a) ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti határidőben nem fordul bírósághoz, a határidő lejártát követő tizenöt napon belül,

b) ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti határidőben bírósághoz fordul, az ügy érdemében hozott jogerős döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül

dönt."

2. § Az Infotv. a következő 45/A. §-sal egészül ki:

"45/A. § A Hatóság elnöke részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés bizottságainak ülésén."

3. § Az Infotv. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elnökhelyettesnek meg kell felelnie a Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges, a 40. § (1) és (2) bekezdésében előírt feltételeknek, azzal, hogy az adatvédelmet vagy az információszabadságot érintő eljárások ellenőrzésében öt év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie."

4. § (1) Az Infotv. 40. § (1) bekezdésében az "öt" szövegrész helyébe a "tíz" szöveg lép.

(2) Az Infotv. 45. § (7) bekezdésében az "a), b) és f) pontja" szövegrész helyébe az "a) és b) pontja" szöveg, 45. § (8) bekezdésében a "(3)-(6) bekezdéssel" szövegrész helyébe a "(3) és a (6) bekezdéssel" szöveg lép.

5. § (1) Hatályát veszti az Infotv. 45. § (1) bekezdés f) és g) pontja, valamint 45. § (4) és (5) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Infotv. 45. § (3) bekezdésében az ", az indítvány kézhezvételétől számított harminc napon belül" szövegrész.

6. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

7. § Az 1-6. § az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. § Ez a törvény a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat-és hatásköreit gyakorolva

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke, az Országgyűlés elnökének feladatait ellátva

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.