Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a középszintű érettségi vizsgára jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a középszintű vizsga térítési díj összegét a jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg."

2. § Az R. V. Fejezetének címe helyébe a következő szöveg lép:

"V. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSÉNEK VÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM ÉS A MŰKÖDTETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI"

3. § Az R. 39. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. § (1) A települési önkormányzat a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti működtetési kötelezettsége alóli mentesülésre vagy az Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti működtetés vállalására vonatkozó kérelmét az erre a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére postai úton történő megküldésével nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a települési önkormányzat csatolja

a) az 1-3. melléklet szerinti - a miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel közösen kiadott és közzétett útmutatónak megfelelően kitöltött - adatlapokat, és

b) a mentesülési szándékot alátámasztó 4. melléklet szerinti nyilatkozatot, vagy a működtetés vállalásának szándékát alátámasztó 6. melléklet szerinti nyilatkozatot és a 7. melléklet szerinti jegyzőkönyvi kivonatot.

(3) A települési önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézményhez tartozó, a települési önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok adatait az (1) bekezdés szerinti kérelemben összevontan kell megadni. A települési önkormányzat tulajdonában lévő azon ingatlanról, amely másik települési önkormányzat, másiktelepülési önkormányzat székhelyén működő intézményi társulás, többcélú kistérségi társulás vagy megyei intézményfenntartó központ fenntartásában van, önállóan szolgáltat adatot."

4. § (1) Az R. 41. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter - a miniszter által létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján - a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem miniszterhez történő megküldésétől számított 10 napon belül együttesen]

"b) meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg, vagy"

(2) Az R. 41. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter - a miniszter által létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján -a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem miniszterhez történő megküldésétől számított 10 napon belül együttesen]

"c) helyt ad a települési önkormányzat Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti működtetés vállalására vonatkozó kérelmének, vagy azt elutasítja."

5. § Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat a 41. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 9 napon belül az 5. mellékletnek megfelelő adatlapnak az erre acélra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság részére postai úton történő megküldésével tájékoztatja a minisztert a hozzájárulás feltételei vállalásáról hozott döntéséről."

6. § (1) Az R. 3/b. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3/c. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Az R.

a) 35. § (1) bekezdés b) pontjában a "34. § (1) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe a "34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában" szöveg,

b) 36. § (1) bekezdés a) pontjában a "huszonegyedik" szövegrész helyébe a "huszonkettedik" szöveg,

c) 36. § (3) bekezdésében a "34. § (6) bekezdésére" szövegrész helyébe a "35. § (6) bekezdésére" szöveg,

d) 47. § (1) bekezdésében a "4. § (1) és (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (1) bekezdése" szöveg,

e) 48. § (1) bekezdésében az "október 31-éig" szövegrész helyébe a "november 30-áig" szöveg,

f) 1. melléklete szerinti táblázat fejrovatában a "2012. évi várható előirányzat" szövegrész helyébe a "2012. évi várható előirányzat (prognosztizált 2012. év végi teljesítési adat)" szöveg,

g) 1. melléklet 27.c sorában a "29. sorból" szövegrész helyébe a "27. sorból" szöveg,

h) 1. melléklet 45.a és 45.b sorában a "25. sorból" szövegrész helyébe a "45. sorból" szöveg,

i) 1. mellékletében a "mentesülési kérelem" szövegrész helyébe a "mentesülési vagy a működtetés vállalására vonatkozó kérelem" szöveg,

j) 3/a. melléklet 1. pontjában a "Közoktatási Információs rendszer" szövegrész helyébe a "köznevelés információs rendszer" szöveg,

k) 3/a. melléklet 1. és 2. pontjában az "önkormányzati társulás fenntartásában" szövegrész helyébe az "önkormányzati társulás, valamint megyei intézményfenntartó központ fenntartásában" szöveg,

l) 4. mellékletében a "97. § (24) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "97. § (24) bekezdés a) pont ab) alpontja" szöveg,

m) 6. és 7. mellékletében a "97. § (24) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "97. § (24) bekezdés a) pont aa) alpontja" szöveg

lép.

8. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 41. § (1) bekezdés a) pontjában a "vagy" szövegrész,

b) 44. §-ában az "és 43. § (1) bekezdése" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 43. §-a.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

"3/b. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító
Önkormányzat

Önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézményekhez tartozó, az önkormányzat tulajdonában álló épületek összevont adatai

ezer Ft

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
1F04aIskolai előkészítés
és alapfokú oktatás
2852011Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerű
nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
3852012Sajátos nevelési
igényű általános
iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
4852013Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
5852014Általános iskolai
felnőttoktatás
(1-4. évfolyam)
6852021Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerű
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
7852022Sajátos nevelési
igényű általános
iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
8852023Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
9852024Általános iskolai
felnőttoktatás
(5-8. évfolyam)
10852031Alapfokú
művészetoktatás
zeneművészeti
ágban
11852032Alapfokú
művészetoktatás
képző- és
iparművészeti,
táncművészeti,
szín- és
bábművészeti
ágban
12F04bKözépfokú oktatás
13853111Nappali rendszerű
gimnáziumi
oktatás (9-12/13.
évfolyam)
14853112Sajátos nevelési
igényű tanulók
nappali rendszerű
gimnáziumi
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
15853113Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
gimnáziumi
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
16853114Gimnáziumi
felnőttoktatás
(9-12/13.
évfolyam)
17853121Nappali rendszerű
szakközépiskolai
oktatás (9-12/13.
évfolyam)
18853122Sajátos nevelési
igényű tanulók
nappali rendszerű
szakközépiskolai
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
19853123Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
szakközépiskolai
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
20853124Szakközépiskolai
felnőttoktatás
(9-12/13.
évfolyam)
21F04dEgyéb oktatás
22479901Tankönyvforgal-
mazás
költségvetési
szervnél
23559011Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára
24559015Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása
25855911Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés
26855912Sajátos nevelési
igényű tanulók
napközi otthoni
nevelése
27855913Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
28855914Általános iskolai
tanulószobai
nevelés
29855915Sajátos nevelési
igényű tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése
30855916Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése
31855917Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés
32855918Sajátos nevelési
igényű
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
33855921Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
résztvevő tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése
34855922Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
részt vevő sajátos
nevelési igényű
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
35855923Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
részt vevő
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
36856011Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
37856012Korai fejlesztés,
gondozás
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
38856013Fejlesztő
felkészítés
39856020Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
Összesen:

ezer Ft

2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
1F04aIskolai előkészítés
és alapfokú oktatás
2852011Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerű
nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
3852012Sajátos nevelési
igényű általános
iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
4852013Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
5852014Általános iskolai
felnőttoktatás
(1-4. évfolyam)
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
6852021Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerű
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
7852022Sajátos nevelési
igényű általános
iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
8852023Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
9852024Általános iskolai
felnőttoktatás
(5-8. évfolyam)
10852031Alapfokú
művészetoktatás
zeneművészeti
ágban
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
11852032Alapfokú
művészetoktatás
képző- és
iparművészeti,
táncművészeti,
szín-és
bábművészeti
ágban
12F04bKözépfokú oktatás
13853111Nappali rendszerű
gimnáziumi
oktatás (9-12/13.
évfolyam)
14853112Sajátos nevelési
igényű tanulók
nappali rendszerű
gimnáziumi
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
15853113Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
gimnáziumi
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
16853114Gimnáziumi
felnőttoktatás
(9-12/13.
évfolyam)
17853121Nappali rendszerű
szakközépiskolai
oktatás (9-12/13.
évfolyam)
18853122Sajátos nevelési
igényű tanulók
nappali rendszerű
szakközépiskolai
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
19853123Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
szakközépiskolai
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
20853124Szakközépiskolai
felnőttoktatás
(9-12/13.
évfolyam)
21F04dEgyéb oktatás
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
22479901Tankönyvforgal-
mazás
költségvetési
szervnél
23559011Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára
24559015Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása
25855911Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés
26855912Sajátos nevelési
igényű tanulók
napközi otthoni
nevelése
27855913Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése
28855914Általános iskolai
tanulószobai
nevelés
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
29855915Sajátos nevelési
igényű tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése
30855916Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése
31855917Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés
32855918Sajátos nevelési
igényű
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése
33855921Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
résztvevő tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése,
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
34855922Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
részt vevő sajátos
nevelési igényű
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
35855923Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
részt vevő
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
36856011Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem
a pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
37856012Korai fejlesztés,
gondozás
38856013Fejlesztő
felkészítés
39856020Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
Összesen:
(fő)jegyzőP. H.polgármester"

"

2. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

"3/ c. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító
Önkormányzat

Az önkormányzat tulajdonában lévő azon épületek adatai, amely jelenleg másik önkormányzat, másik önkormányzati székhelyű intézményi társulás, többcélú kistérségi társulás vagy megyei intézményfenntartó központ fenntartásában van

ezer Ft

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
1F04aIskolai előkészítés
és alapfokú oktatás
2852011Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerű
nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
3852012Sajátos nevelési
igényű általános
iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
4852013Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
5852014Általános iskolai
felnőttoktatás
(1-4. évfolyam)
6852021Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerű
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
7852022Sajátos nevelési
igényű általános
iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
8852023Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
9852024Általános iskolai
felnőttoktatás
(5-8. évfolyam)
10852031Alapfokú
művészetoktatás
zeneművészeti
ágban
11852032Alapfokú
művészetoktatás
képző- és
iparművészeti,
táncművészeti,
szín-és
bábművészeti
ágban
12F04bKözépfokú oktatás
13853111Nappali rendszerű
gimnáziumi
oktatás (9-12/13.
évfolyam)
14853112Sajátos nevelési
igényű tanulók
nappali rendszerű
gimnáziumi
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
15853113Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
gimnáziumi
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
16853114Gimnáziumi
felnőttoktatás
(9-12/13.
évfolyam)
17853121Nappali rendszerű
szakközépiskolai
oktatás (9-12/13.
évfolyam)
18853122Sajátos nevelési
igényű tanulók
nappali rendszerű
szakközépiskolai
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
19853123Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
szakközépiskolai
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
20853124Szakközépiskolai
felnőttoktatás
(9-12/13.
évfolyam)
21F04dEgyéb oktatás
22479901Tankönyvforgal-
mazás
költségvetési
szervnél
23559011Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára
24559015Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása
25855911Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés
26855912Sajátos nevelési
igényű tanulók
napközi otthoni
nevelése
27855913Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
28855914Általános iskolai
tanulószobai
nevelés
29855915Sajátos nevelési
igényű tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése
30855916Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése
31855917Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés
32855918Sajátos nevelési
igényű
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
33855921Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
résztvevő tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése
34855922Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
részt vevő sajátos
nevelési igényű
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
35855923Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
részt vevő
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
36856011Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
37856012Korai fejlesztés,
gondozás
38856013Fejlesztő
felkészítés
39856020Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
Összesen:

ezer Ft

2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
1F04aIskolai előkészítés
és alapfokú oktatás
2852011Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerű
nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
3852012Sajátos nevelési
igényű általános
iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
4852013Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
5852014Általános iskolai
felnőttoktatás
(1-4. évfolyam)
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
6852021Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerű
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
7852022Sajátos nevelési
igényű általános
iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
8852023Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
9852024Általános iskolai
felnőttoktatás
(5-8. évfolyam)
10852031Alapfokú
művészetoktatás
zeneművészeti
ágban
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
11852032Alapfokú
művészetoktatás
képző- és
iparművészeti,
táncművészeti,
szín-és
bábművészeti
ágban
12F04bKözépfokú oktatás
13853111Nappali rendszerű
gimnáziumi
oktatás (9-12/13.
évfolyam)
14853112Sajátos nevelési
igényű tanulók
nappali rendszerű
gimnáziumi
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
15853113Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
gimnáziumi
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
16853114Gimnáziumi
felnőttoktatás
(9-12/13.
évfolyam)
17853121Nappali rendszerű
szakközépiskolai
oktatás (9-12/13.
évfolyam)
18853122Sajátos nevelési
igényű tanulók
nappali rendszerű
szakközépiskolai
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
19853123Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerű
szakközépiskolai
oktatása (9-12/13.
évfolyam)
20853124Szakközépiskolai
felnőttoktatás
(9-12/13.
évfolyam)
21F04dEgyéb oktatás
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
22479901Tankönyvforgal-
mazás
költségvetési
szervnél
23559011Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára
24559015Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása
25855911Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés
26855912Sajátos nevelési
igényű tanulók
napközi otthoni
nevelése
27855913Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése
28855914Általános iskolai
tanulószobai
nevelés
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
29855915Sajátos nevelési
igényű tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése
30855916Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése
31855917Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés
32855918Sajátos nevelési
igényű
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése
33855921Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
résztvevő tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
34855922Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
részt vevő sajátos
nevelési igényű
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
35855923Nappali rendszerű
iskolai oktatásban
részt vevő
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként
No.Megnevezés (űrlap/sor)MŰKÖDÉSI KIADÁSOKFELÚJÍTÁSI KIADÁSOKMŰKÖDÉSI BEVÉTELEKFELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
Nem pedagógus
munkakörben, és nem a
pedagógusok
nevelő-oktató munkáját
közvetlenül segítő
munkakörben
foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(munkaadókat terhelő
járulékokkal) összesen
Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
+ irányító szerv alá
tartozó költségvetési
szervnek folyósított
támogatás +
támogatásértékű
működési kiadás
összesen + előző évi
működési célú
előirányzat-,
pénz-maradvány átadás
összesen
Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
Működési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
21-4 + 21-5 sorokból21-6 + 21-7 + 21-9 +
21-21 +21-29
21-46 + 21-4821-45 + 21-12621-50 + 21-77 + 21-11622-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 +22-109
+ 22-112
22-66 + 22-101
36856011Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
37856012Korai fejlesztés,
gondozás
38856013Fejlesztő
felkészítés
39856020Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
Összesen:
(fő)jegyzőP.Hpolgármester"

"

3. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító:
Önkormányzat
neve:
Jegyzőkönyvi kivonat
.............. Képviselő-testület (Közgyűlés)
2012. évi -i ülésének jegyzőkönyvéből
/2012. ( . .) határozata
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés ab) pontja alapján meghozott döntésről
.Város/Község Képviselő-testülete/Közgyűlése az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó
központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan
vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.
Kelt:
P. H.
...................................
(fő)jegyző
...................................
polgármester"

"

Tartalomjegyzék