2012. évi XXXV. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról[1]

1. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ügyintézési határidő

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás esetén az ott meghatározott határidő,

b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti összekapcsolt (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési) eljárás esetén szakaszonként két-két hónap,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési hatósági engedélyezési eljárások esetén harminc nap,

d) a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások esetén harminc nap."

2. § Az Ngtv. 3. § (1) bekezdésében a "(2)-(4) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2)-(5) bekezdésben" szöveg lép.

3. § A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott beszerzésekkel összefüggésben kezelt közérdekű adat, valamint közérdekből nyilvános adat megismerését a 6.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérő nemzetbiztonsági érdekből - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével, legfeljebb az adat keletkezésétől számított tíz éves időtartam lejártáig - korlátozhatja.

(7) A (6) bekezdés alapján az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

a) beszerzéssel összefüggésben feladat- és hatáskörében eljáró szerv határozatának,

b) beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője személyének,

c) beszerzésre vonatkozó szerződések megnevezésének, tárgyának, értékének, időtartamának, a szerződő felek nevének

megismerése nem korlátozható."

4. § Hatályát veszti az Ngtv. 4. § (3) bekezdése.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági ügyekben kell alkalmazni.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke, az Országgyűlés elnökének feladatait ellátva

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére