2012. évi LI. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról

1. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) az alábbi 239/A. §-sal egészül ki:

"239/A. § (1) A fél a szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenségének (részbeni érvénytelenség) megállapítását a bíróságtól anélkül is kérheti, hogy az érvénytelenség következményeinek alkalmazását is kérné.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az ügyész általi perindítás esetén is."

2. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) a következő 146/B. §-sal egészül ki:

"146/B. § A 146/A. § rendelkezéseit kettőszázmillió forintot meghaladó pertárgyértékű ügy esetén nem lehet alkalmazni."

(2) A Pp. a következő 147/B. §-sal egészül ki:

"147/B. § A 147/A. § rendelkezéseit kettőszázmillió forintot meghaladó pertárgyértékű ügy esetén nem lehet alkalmazni."

Záró rendelkezések

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is megfelelően alkalmazni kell.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék