102/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krpr.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jogosult az 1. §-ban meghatározott feltételek fennállását az állampolgárságot igazoló okirattal, a szabadságelvonás tekintetében kárpótlási hatóság által hozott jogerős személyi kárpótlási határozattal, vagy társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló hatósági bizonyítvánnyal, igazolással is bizonyíthatja, az elítélés semmisségét és a szabadságvesztés tényleges időtartamát az első fokon eljárt bíróság igazolása igazolja. A folyósító szerv a juttatást megállapító határozatának meghozatala előtt, amennyiben a jogosult az előzőekben részletezett, kárpótlási hatóság által kibocsátott döntésekkel nem rendelkezik, és az előterjesztett igazolásokból a jogosultság ténye vagy a szabadságkorlátozás időtartama egyértelműen nem állapítható meg, az ügyfél által becsatolt dokumentumok alapján az adatok pontosítása miatt megkeresheti a kárpótlási hatóságot."

2. § A Krpr. a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Azok, akik e rendeletnek az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával módosított 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősülnek túlélő házastársnak, az e rendelet szerint őket megillető juttatást 2013. január 1-jére visszamenőleg kérelmezhetik, kivéve, ha ennél későbbi időpontban váltak az elhunyt házastárs jogán jogosulttá."

3. § Hatályát veszti a Krpr. 4. § (2) bekezdés b) pontjában az "először" szövegrész.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes