2013. évi XIV. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

1. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 112. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kormányhivatal vezetője a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatala, illetve megyei önkormányzati hivatala alkalmazásában álló személyek közül a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére fizetési kötelezettség vállalására jogosult személyt jelöl ki, ha a kormányhivatal illetékességi területén működő helyi önkormányzatnál tizenöt napot meghaladóan nincs kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy feladata ellátásában akadályoztatva van, és ez a helyi önkormányzat gazdálkodását akadályozza. A kormányhivatal vezetője általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik."

2. § Az Mötv. 129. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter:)

"d) a kormányhivatal javaslatának megvizsgálását követően - a feltételek fennállása esetén - kezdeményezi a Kormánynál annak indítványozását, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangját."

3. § Az Mötv. 132. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladat-és hatáskörökön túl:)

"c) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál annak indítványozását, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangját;"

4. § Az Mötv. 135. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"135. § (1) A kormányhivatal kezdeményezi a polgármesternél a képviselő-testület, illetve a társulási tanács elnökénél a társulási tanács ülésének összehívását, ha törvényességi kérdések megtárgyalása a helyi önkormányzat, illetve a társulás törvényes működésének biztosítása érdekében indokolt.

(2) Ha a polgármester, illetve a társulási tanács elnöke a kormányhivatal (1) bekezdés szerinti javaslatának, vagy a polgármester a kormányhivatal 44. § szerinti indítványának 15 napon belül nem tesz eleget, a képviselő-testület, illetve a társulási tanács ülését a kormányhivatal hívja össze. Az ülés összehívása során a kormányhivatal eltérhet a helyi önkormányzat, illetve a társulás szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szabályoktól."

5. § Az Mötv. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kormányhivatal az önkormányzati rendeletet az Alaptörvénnyel ellentétesnek találja, - a törvényességi felügyelet 132. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eszközeinek eredménytelen alkalmazását követően - az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának Kormány általi kezdeményezése iránti javaslatát az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő indítvány tervezetének megküldésével terjeszti elő a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternél. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter a javaslat megvizsgálását követően - a feltételek fennállása esetén - kezdeményezi a Kormánynál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangja felülvizsgálatának indítványozását. A kormányhivatal az indítvány tervezetét a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek történő megküldésével egyidejűleg megküldi az érintett helyi önkormányzatnak is."

6. § (1) Az Mötv. 141. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg,)

"e) ha az érintett ugyanazon jogszabályi kötelezettségét ismételten megsérti, azonban az ismételten megsértett jogszabályi kötelezettség súlya nem indokolja más törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazását."

(2) Az Mötv. 141. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A törvényességi felügyeleti bírságot megállapító határozatnak tartalmaznia kell

a) a bevezető részben a kormányhivatal és a helyi önkormányzat vagy a társulás megnevezését és székhelyét;

b) a rendelkező részben a döntést és az annak végrehajtásával, továbbá a jogorvoslat lehetőségével kapcsolatos tájékoztatást;

c) az indokolásban a döntést megalapozó tényeket;

d) a záró részben a kiadmányozást.

(6) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti bírságot megállapító határozatának bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a helyi önkormányzat vagy a társulás kérheti az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

(7) A közigazgatási és munkaügyi bíróság a kormányhivatalt a törvényességi felügyeleti bírsággal összefüggésben új eljárás lefolytatására nem kötelezheti."

7. § Az Mötv.

a) 132. § (1) bekezdés b) pontjában a "képviselő-testület" szövegrészek helyébe a "képviselő-testület vagy a társulási tanács" szöveg,

b) 132. § (1) bekezdés l) pontjában az "önkormányzatra" szövegrész helyébe az "önkormányzatra vagy a társulásra" szöveg,

c) 133. §-t megelőző alcíme címében az "információkérési joga" szövegrész helyébe az "információkérési és javaslattételi joga" szöveg,

d) 135. §-t megelőző alcíme címében a "képviselő-testület" szövegrész helyébe a "képviselő-testület és a társulási tanács" szöveg,

e) 141. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "önkormányzattal" szövegrész helyébe az "önkormányzattal vagy a társulással" szöveg,

f) 141. § (1) bekezdés b) pontjában az "a polgármester, a jegyző" szövegrész helyébe az "az érintett" szöveg,

g) 141. § (2) bekezdésében a "köztisztviselői" szövegrészek helyébe a "közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti" szöveg,

h) 142. § (3) bekezdésében a "döntése" szövegrész helyébe a "határozata" szöveg

lép.

8. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 10. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A kormánymegbízott megbízatása megszűnik:)

"g) közös megegyezéssel."

(2) A Khtv. 18. §-ában a "Kormánynak alárendelt szervek területi szervei" szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a területi illetékességgel kizárólag államigazgatási feladatot ellátó más szervek" szöveg lép.

(3) A Khtv. 20/F. §-ában a "jogviszonyát" szövegrész helyébe a "jogviszonyát, valamint gyakorolja a kinevezésének módosításával kapcsolatos munkáltatói jogot" szöveg lép.

9. § Ez a törvény 2013. május 1. napján lép hatályba.

10. § E törvény 1-7. és 9. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére