2013. évi XVII. törvény

a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról

1. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény módosítása

1. § A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E törvény alkalmazásában hozzátartozónak minősül az (1) bekezdés b) pontjában foglalt személynek vagy az (1) bekezdés c) pontjában foglalt nemzetközi katonai parancsnoksághoz tartozó állomány tagjának

a) házastársa,

b) az általa eltartott gyermeke, ideértve a vér szerinti, az örökbefogadott, a nevelt vagy mostohagyermeket is, és

c) az állampolgársága vagy állandó tartózkodási helye szerinti állam jogszabályai szerint hozzátartozónak minősülő személy,

ha vele magyarországi közös háztartásban él."

2. § (1) A Küfetv. 4. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott nyilvántartás a NATO- és PfP-állomány, valamint a külföldi állomány alábbi adatait tartalmazza:]

"h) a szolgálati ideje alatt vele magyarországi közös háztartásban élő hozzátartozója

ha) családi és utónevét,

hb) születési helyét és idejét,

hc) állampolgárságát,

hd) rokonsági fokának megjelölését,

he) személyazonosító okmányának vagy útlevelének számát,

hf) magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező hozzátartozó esetén a hozzátartozó magyarországi tartózkodása kezdetének és tervezett befejezésének időpontját."

(2) A Küfetv. 4. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartás a Magyarország területén tartózkodó külföldi fegyveres erő alábbi adatait tartalmazza:]

"i) a g) pontban meghatározott személy e minőségének időtartamát a kezdő és befejező időpont megjelölésével."

(3) A Küfetv. 4. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott nyilvántartás a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok alábbi adatait tartalmazza:]

"g) az e) pontban meghatározott személy e minőségének időtartamát a kezdő és befejező időpont megjelölésével."

(4) A Küfetv. 4. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott nyilvántartás a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságokhoz tartozó és Magyarország területén szolgálatot teljesítő állomány tagja alábbi adatait tartalmazza:]

"g) az állomány magyar állampolgárságú tagja magyar állampolgárságú hozzátartozójának kivételével, a szolgálati ideje alatt vele magyarországi közös háztartásban élő hozzátartozója

ga) családi és utónevét,

gb) születési helyét és idejét,

gc) állampolgárságát,

gd) rokonsági fokának megjelölését,

ge) személyazonosító okmányának vagy útlevelének számát,

gf) magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező hozzátartozó esetén a hozzátartozó magyarországi tartózkodása kezdetének és tervezett befejezésének időpontját."

(5) A Küfetv. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a külföldi fegyveres erő Magyarország területén szolgálati céllal tervezetten három hónapnál rövidebb ideig tartózkodik, a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a külföldi fegyveres erő kérelmére nyilvántartást vezethet a külföldi fegyveres erő (3) bekezdésben foglalt adatairól, és azokról igazolást állíthat ki. Az igazolás kiállítására az 5. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell."

3. § (1) A Küfetv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságokra vonatkozó nyilvántartás alapján - a nemzetközi katonai parancsnokság vezetőjének kérelmére - a 4. § (4) bekezdés a), d), e), f) és g) pontjában foglalt adatokról igazolást állít ki. Az igazolás az abban foglalt adatokat közhitelűen igazolja."

(2) A Küfetv. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a 4. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt adatokról, valamint a 4. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt adatokról a nyilvántartott NATO- és PfP-állomány, külföldi állomány, illetve a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnoksághoz tartozó és Magyarország területén szolgálatot teljesítő állomány tagja, továbbá e személyek nyilvántartott hozzátartozója kérelmére a hozzátartozói jogálláshoz kapcsolódó egyes jogok érvényesítése céljából a nyilvántartásból külön jogszabályban meghatározott adattartalmú, hitelesített kivonatot ad ki."

4. § A Küfetv. 7. § (3) bekezdés g)-k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve - erre vonatkozó írásbeli kérelmére - adatot szolgáltat)

"g) a 4. § (2) bekezdés a), c), e), f), g) és h) pontjában és a 4. § (5) bekezdés a), c), d), e), f) és g) pontjában foglalt adatokról az érintett állomány és hozzátartozóik idegenrendészeti jogállásának igazolása és ellenőrzése céljából az illetékes idegenrendészeti hatóság,

h) a 4. § (2) bekezdés a), b), c), e), g) és h) pontjában, a 4. § (3) bekezdés a), e), g), h) és i) pontjában, a 4. § (4) bekezdés a), d), e), f) és g) pontjában és a 4. § (5) bekezdésében foglalt adatokról az adó- és vámmentesség fennálltának igazolása és ellenőrzése, valamint a vám- vagy adójogszabályok megsértése gyanújának felmerülése esetén az eljárás lefolytatása céljából

ha) az állami adóhatóság,

hb) a vámhatóság,

i) a 4. § (2) bekezdés a), c), g) és h) pontjában és a 4. § (5) bekezdés a), d), f) és g) pontjában foglalt adatokról az érintett állomány családjogi helyzetének Magyarország területén történő olyan megváltozása esetén, amely az érintett személy vagy hozzátartozója nemzetközi szerződésben vagy e törvényben foglaltjogállását, illetve egyes jogait érinti, az anyakönyvezést végző hatóság,

j) a 4. § (2) bekezdés a), b), c), e), g) és h) pontjában és a 4. § (5) bekezdésében foglalt adatokról a közlekedési igazgatási eljárás lefolytatása érdekében a közlekedési igazgatási hatóság,

k) a 4. § (2) bekezdés a), c), e), g) és h) pontjában és a 4. § (5) bekezdés a), d), e), f) és g) pontjában foglalt adatokról az érintett személy jogait vagy jogos érdekét érintő hatósági eljárások lefolytatása céljából az érintett személy elhelyezési helye szerinti helyi önkormányzat jegyzője és az elhelyezési helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala"

(részére.)

5. § A Küfetv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja alkalmazása tekintetében a gépjármű tulajdonosa a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódó adóigazgatási eljárás során - a jogosultságát igazoló okmányok bemutatása mellett - a vámhatóság előtt nyilatkozik a behozatal ideiglenességéről, a használat céljáról, és a gépjárművet használó személynek a 4. § (2) bekezdés h) pontjában, illetve a 4. § (5) bekezdés g) pontjában meghatározott adatairól. Az eljáró vámhatóság a regisztrációs adóról szóló törvény alapján határozatban állapítja meg az (1) bekezdés szerinti adómentesség fennálltát vagy annak hiányát."

6. § A Küfetv. 17. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)

"c) a honvédelemért felelős miniszter, hogy az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állományát nemzetközi szerződés vagy törvény alapján megillető, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítéséhez szükséges adómentességi igazolások kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokat rendeletben szabályozza."

7. § A Küfetv. 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E törvénynek a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 2013. évi XVII. törvénnyel beiktatott 4. § (2) bekezdés h) pontjában, (3) bekezdés i) pontjában, (4) bekezdés g) pontjában és (5) bekezdés g) pontjában meghatározott adatok tekintetében a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a Magyarországon felállított, azonban Magyarország által nemzetközi szervezetként el nem ismert nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá azon fegyveres erők és külföldi állomány, akik szolgálati célú tartózkodásának idejéből még legalább három hónap van hátra, megfelelő határidő tűzésével történő felhívásával, haladéktalanul intézkedik a nyilvántartás kiegészítésére, valamint a kiegészített nyilvántartás alapján a módosított igazolások - a korábban kiállított igazolások egyidejű bevonásával történő - kiállítására."

8. § A Küfetv.

a) 4. § (7) bekezdés b) pontjában az "állománya" szövegrész helyébe az "állománya tagjai és hozzátartozóik" szöveg,

b) 13. § (4) és (6) bekezdésében az "a)-c)" szövegrész helyébe az "a) és c)" szöveg, 13. § (5) bekezdésében az "a)-c)" szövegrészek helyébe az "a) és c)" szöveg,

c) 13. § (7) bekezdésében a "regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény" szövegrész helyébe a "regisztrációs adóról szóló törvény" szöveg

lép.

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

9. § Hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 28/A. § (4) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék