217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában,

a 4. §, az 5. §, a 8. § és a 9. § tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

"e) a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója (a továbbiakban együtt: átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló) engedélyesére;

f) létesíteni tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló esetében arra, aki a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről szóló rendelet szerint engedélyezett földtani kutatási programot valamennyi kutatási fázisra végrehajtotta, és a földtani kutatási zárójelentést jóváhagyó hatósági határozattal rendelkezik; valamint"

(2) A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

"g) a fix és mobil telepítésű ionizáló sugárzást létrehozó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés birtokosára."

(3) A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendeletben foglalt rendelkezéseket)

"d) a létesíteni tervezett és üzemelő nukleáris létesítmény;

e) a létesíteni tervezett és üzemelő átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló; továbbá"

(tekintetében kell alkalmazni.)

2. § A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"14. kötelezett: a nukleáris létesítmény engedélyese, az átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló engedélyese, a radioaktív sugárforrás birtokosa, a radioaktív hulladék birtokosa és a nukleáris anyag birtokosa, valamint létesíteni tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló esetében az, aki a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről szóló rendelet szerint engedélyezett földtani kutatási programot valamennyi kutatási fázisra végrehajtotta és a földtani kutatási zárójelentést jóváhagyó hatósági határozattal rendelkezik;"

3. § A Korm. rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"3. Tervezési alapfenyegetettség

3. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) a nemzeti fenyegetettség és a tervezési alapfenyegetettség vonatkozásában:

a) elemzi és meghatározza, továbbá rendszeresen, valamint erre alapot adó információ vagy esemény okán haladéktalanul felülvizsgálja az atomenergia alkalmazásának fenyegetettségét Magyarország területén a (2) bekezdésben meghatározott szervekkel történő egyeztetés alapján,

b) az a) pont szerinti elemzés, valamint felülvizsgálat alapján meghatározza a létesíteni tervezett nukleáris létesítményre, valamint létesíteni tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó tervezési alapfenyegetettséget,

c) az a) pont szerinti elemzés, valamint felülvizsgálat alapján meghatározza, továbbá a fenyegetettség megváltozása esetén, valamint a fizikai védelemmel kapcsolatos tudományos és műszaki eredmények alapján felülvizsgálja a nukleáris anyagra, a radioaktív sugárforrásra, a radioaktív hulladékra, az átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tárolóra, valamint a nukleáris létesítményre vonatkozó tervezési alapfenyegetettséget,

d) megállapítja

da) a fenyegetettségi szint emelkedése esetén az emelt szintű fizikai védelem bevezetésének, és

db) az elrendelést megalapozó feltételek megszűnése esetén az emelt szintű fizikai védelem megszüntetésének szükségességét, továbbá

e) javaslatot tesz a tervezési alapfenyegetettséget meghaladó fenyegetettség esetében alkalmazandó állami eszközökre a (2) bekezdésben meghatározott szervekkel történő egyeztetés alapján.

(2) Az OAH az (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kérdésekben a következő szervekkel történő egyeztetés alapján, a kötelezett intézkedését megalapozó határozatot hoz:

a) Országos Rendőr-főkapitányság,

b) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,

c) Alkotmányvédelmi Hivatal, és

d) Terrorelhárítási Központ.

(3) Az OAH a (2) bekezdés szerinti határozatot megküldi a kötelezett és az egyeztetésben részt vevő szervek részére.

(4) Az emelt szintű fizikai védelem bevezetését és megszüntetését az OAH-nál a (2) bekezdésben meghatározott szerv is kezdeményezheti."

4. § A Korm. rendelet 22. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az atomenergia alkalmazása körében működő fegyveres biztonsági őrség állományába az a személy kerülhet, aki a fegyveres biztonsági őrökre vonatkozó általános alkalmazási feltételeken túl:)

"b) az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben szereplő fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépüléssel vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik"

5. § A Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) A fegyveres biztonsági őr az 5. melléklet I. pontjában előírt felmérési gyakorlatok teljesítésével igazolja a fizikai alkalmasságát. A 2000 méteres futás végrehajtása kötelező, további 4 elem választható. A fizikai felmérés 5 érvényes gyakorlat végrehajtásával fogadható el. A felmérésen végrehajtandó gyakorlatok sorrendiségét a bizottság a helyszínen határozza meg.

(2) A kötelezően előírt és választott gyakorlatokat abban az esetben lehet teljesítettnek tekinteni, ha a felmérésen részt vett személy bemutatott teljesítményével legalább egy pontot elér minden végrehajtott gyakorlatban.

(3) A fegyveres biztonsági őr fizikai felmérésen elért eredménye akkor értékelhető, ha a maximálisan teljesíthető 125 pontból legalább 80 pontot elér.

(4) A fizikai felmérést végző bizottság a fizikai felmérés eredményét a helyszínen értékeli, és az értékelés eredményét a fegyveres biztonsági őrrel közli.

(5) Ha a fegyveres biztonsági őr fizikai felmérésen elért eredménye nem értékelhető, egy alkalommal, a fizikai felmérés napjától számított hat hónapon belül pótfelmérésen vehet részt.

(6) A fegyveres biztonsági őr az (5) bekezdésben meghatározott esetben a helyszínen nyilatkozik arról, hogy kíván-e pótfelmérésen részt venni.

(7) Az a fegyveres biztonsági őr, aki nem ér el értékelhető eredményt és nem kíván pótfelmérésen részt venni, vagy aki a pótfelmérésen sem ér el értékelhető eredményt, nem foglalkoztatható tovább fegyveres biztonsági őrként az atomenergia alkalmazása körében."

6. § A Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély iránti kérelmet az első nukleáris anyag, radioaktív hulladék vagy radioaktív sugárforrás helyszínre való érkezése előtt legalább 1 hónappal, átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló esetében legalább hat hónappal, létesíteni tervezett nukleáris létesítmény esetében a létesítési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani."

7. § A Korm. rendelet "26. Engedélyezés" alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:

"32/A. § (1) Létesíteni tervezett nukleáris létesítmény, valamint a létesíteni tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló esetében a kötelezett köteles kérelmezni az OAH-nál a tervezési alapfenyegetettség 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben be kell mutatni

a) a 29. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakat, valamint

b) a telephely alkalmasságának fizikai védelmi szempontú elemzését."

8. § A Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § A Korm. rendelet

1. 9. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 10. § (2) bekezdés záró szövegrészében, valamint 11. § (2) bekezdés záró szövegrészében a "3. és a 4. mellékletben" szövegrész helyébe a "2. és a 3. mellékletben" szöveg,

2. 18. § (3) bekezdésében a "3. § (1) bekezdés c) pontja" szövegrész helyébe a "3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja" szöveg

lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 5. melléklet I. pontja a következő 5.1-7.1. pontokkal egészül ki:

"5.1. Helyből távolugrás végrehajtásának szabályai:

5.1.1. Ugróvonal mögött álló helyzet.

5.1.2. Helyből karlendítéssel, páros lábról történő elrugaszkodással elugrás a legnagyobb távolságra.

5.1.3. Értékelés: az ugróvonaltól mért legközelebbi talajszintet érintő távolsághoz rendelt pontszám.

6.1. 4x10 m-es ingafutás végrehajtásának szabályai:

6.1.1. Rajtvonal mögött álló rajt helyzet.

6.1.2. A 4x10 m távolság megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 10 m-re lévő két vonal között fut.

6.1.3. Fordulónként lábbal érinteni kell az elől lévő vonalat.

6.1.4. A rajt-cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az időmérést másodperc-tizedmásodperc méréssel.

7.1. Hajlított karú függés végrehajtásának szabályai:

7.1.1. Hajlított karú függés: karok vállszélességben, alsó vagy felső madárfogással, az áll a rúd vagy nyújtó felett, amelyre az nem támaszkodhat.

7.1.2. Kiinduló helyzet megtartása mért időre.

7.1.3. Mért idő a függés megkezdése és a végrehajtó szemmagasságának a nyújtó, vagy a rúd alá süllyedéséig eltelt idő másodpercben."

2. A Korm. rendelet 5. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. A fizikai (erőnléti) alkalmassági követelmények eredmény pontérték táblázata

I. korcsoport (18-25 év között)*

PontFekvőtámaszban
karhajlítás-nyújtás
30 mp alatt
Hajlított karú
függés időre mp
Fekvenyomás4x10 m-es
ingafutás mp
Helyből
távolugrás cm
Hanyattfekvésből
felülés 60 mp
alatt
2000 m-es
futás (perc)
253573258,8250557:35
243470248,9245547:40
233367239242537:45
223264229,1240527:50
213161219,2238517:55
203058209,3236508:00
192955199,4234498:15
182852189,5232488:30
172749179,6230478:45
162646169,7228469:00
152543159,8226459:15
142441149,9224449:30
1323391310222439:45
1222371210,12204210:00
1121351110,22184010:15
1020331010,32163810:30
91930910,42143610:45
81827810,52123411:00
71724710,62103211:20
61621610,72083011:40
51518510,82062912:00
41416410,92042812:20
313143112022712:40
21212211,12002613:00
11110111,21982513:30

*Tárgyévben betöltött

II. korcsoport (26-35 év között)*

PontFekvőtámaszban
karhajlítás-nyújtás
30 mp alatt
Hajlított karú
függés időre mp
Fekvenyomás4x10 m-es
ingafutás mp
Helyből
távolugrás cm
Hanyattfekvésből
felülés 60 mp
alatt
2000 m-es
futás (perc)
253065239240458:00
2429629,1238448:06
232859229,2236438:12
2227569,3234428:18
212654219,4232418:21
202552209,5230408:30
192450199,6228398:40
182348189,7226388:50
172246179,8224379:00
162143169,9222369:15
1520401510220359:30
1419371410,1218349:45
1318341310,22163310:00
1217321210,32143210:15
1116301110,42123110:30
1015281010,52103010:45
91426910,62082911:00
81324810,72062811:20
71222710,82042711:40
61120610,92022612:00
510175112002512:20
4915411,11982412:40
3813311,21962313:00
2711211,31942213:30
169111,41922114:00

*Tárgyévben betöltött

III. korcsoport (36-45 év között)*

PontFekvőtámaszban
karhajlítás-nyújtás
30 mp alatt
Hajlított karú
függés időre mp
Fekvenyomás4x10 m-es
ingafutás mp
Helyből
távolugrás cm
Hanyattfekvésből
felülés 60 mp
alatt
2000 m-es
futás (perc)
252560209,5230408:30
2424579,6228398:36
232354199,7226388:42
2222519,8224378:48
212149189,9222368:51
20204710220359:00
1919451710,1218349:10
18184310,2216339:20
1717411610,3214329:30
16163910,4212319:45
1515351510,52103010:00
1414321410,62082910:15
1313281310,72062810:30
1212271210,82042710:45
1111251110,92022611:00
10102310112002511:15
9921911,11982411:30
8819811,21962311:45
7717711,31952212:00
6615611,41942112:15
5512511,51932012:30
4410411,61921913:00
338311,71911813:30
226211,81901714:00
114111,91891614:30

*Tárgyévben betöltött

IV. korcsoport (46-50 év között)*

PontFekvőtámaszban
karhajlítás-nyújtás
30 mp alatt
Hajlított karú
függés időre mp
Fekvenyomás4x10 m-es
ingafutás mp
Helyből
távolugrás cm
Hanyattfekvésből
felülés 60 mp
alatt
2000 m-es
futás (perc)
2520401611215359:30
24193711,2213349:36
23351511,4211339:42
22183311,6209329:48
2117311411,8207319:54
20162911,92053010:00
19152713122032910:10
182512,22002810:20
1714231212,31992710:30
16132112,41982610:38
1512191112,51972510:46
141812,61962410:54
1311171012,71952311:02
121612,81942211:10
111015912,91932111:18
1014131922011:26
9913813,21911911:34
881213,31901811:50
7711713,41891712:10
6610613,51881612:30
559513,61871513:00
448413,71861413:30
337313,81851314:00
225213,91841214:30
1141141831115:00

*Tárgyévben betöltött

V. korcsoport (51-55 év között)*

PontFekvőtámaszban
karhajlítás-nyújtás
Hajlított karú
függés időre mp
Fekvenyomás4x10 m-es
ingafutás mp
Helyből
távolugrás cm
Hanyattfekvésből
felülés 60 mp alatt
2000 m-es
futás (perc)
25153512122,003010:30
243412,22910:36
2314321112,42810:42
223012,61952710:48
2113281012,82610:54
2026132511:00
191224913,21902411:10
182013,42311:20
171118813,62211:30
161713,81852111:38
1510167142011:46
141514,21911:54
13914614,41801812:02
121314,61712:10
11812514,81612:18
1011151751512:26
9710415,21412:34
8915,41312:50
76815,61701213:05
67315,81113:20
556161013:40
44516,2165914:00
334216,4814:20
22316,6714:40
112116,8160615:00

*Tárgyévben betöltött

VI. korcsoport (56 éves kortól)*

PontFekvőtámaszban
karhajlítás-nyújtás
Hajlított karú
függés időre mp
Fekvenyomás4x10 m-es
ingafutás mp
Helyből
távolugrás cm
Hanyattfekvésből
felülés 60 mp
alatt
2000 m-es
futás (perc)
251025813:51902012:30
2413:712:36
232413:91912:42
229714:118012:48
212314:31812:54
2014:51713:00
19821614:71701613:10
1814:91513:20
171915:11413:30
167515:31601313:38
151715:51213:46
1415:71113:54
13615415:91501014:02
1216:1914:10
111316:3814:18
105316:5140714:26
91116:7615:34
816:9515:50
74917:1135415:05
6217:3315:20
5717:515:40
4317:713016:00
3517:9216:20
22318:116:40
111118:3125117:00

*Tárgyévben betöltött"

Tartalomjegyzék