241/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjaiban

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1. számú melléklet 14. sora szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye."

2. § A Rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerinti módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 241/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

"14.a MÁV Zrt. és
a GySEV Zrt. által
működtetett vasúti
pályahálózaton
a GSM-R rendszer
megvalósítása
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Elektronikus hírközlési
építmények
(különösen
antennák,
antennatartó
szerkezetek és
felszín alatti
távközlési
alépítmények)
Hírközlés-hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Felszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépületek
átalakítása)
Általános
építésügyi
hatósági
engedélyek
illetékes járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási
építésügyi
hivatala vagy
járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala,
műemléket érintő
ügyben a járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal
fővárosi és megyei
kormányhivatal
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala
Felszíni sajátos
építmények,
így különösen
utak, járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek
építési munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Központja"

Tartalomjegyzék