2013. évi XXIV. törvény

a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 13. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes (1b) bekezdés szerinti tevékenysége nem irányulhat haszonszerzésre."

2. § (1) A VET. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Jogszabályban közvilágításra kötelezett (a továbbiakban: közvilágításra kötelezett), továbbá az e kötelezettséget átvállaló személy jogosult közvilágítási berendezést az elosztóhálózat tartószerkezetén és létesítményeiben elhelyezni és üzemben tartani. Az elosztó köteles ezt tűrni és együttműködni. Az elosztó az e rendelkezés szerinti tűrésért és együttműködésért a közvilágítási elosztási díjon felül külön ellenszolgáltatásra nem jogosult."

(2) A VET. 34. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) Az elosztó feladata a közvilágítási elosztó hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése azzal, hogy e tevékenységekért az elosztó a közvilágítási elosztási díjon felül további díjat nem kérhet."

3. § A VET. "Közvilágítás" alcíme a következő 34/A-34/B. §-sal egészül ki:

"34/A. § Ha a közvilágítási berendezést nem a közvilágításra kötelezett üzemelteti, akkor annak üzemeltetéséhez - a közvilágítási elosztó hálózat közvilágítási berendezéseinek kivételével - közvilágítási üzemeltetési engedély szükséges.

34/B. §(1)Az elosztó a közvilágítási elosztó hálózat közvilágítási berendezéseiről, a közvilágítási üzemeltetési engedélyes az általa üzemeltetett közvilágítási berendezésekről köteles naprakész nyilvántartást (a továbbiakban: közvilágítási leltár) vezetni.

(2) A közvilágítási leltárból az elosztó és a közvilágítási engedélyes az önkormányzatok és az állami szervek kérelmére köteles térítésmentesen adatot szolgáltatni."

4. § A VET. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4a)-(4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésben meghatározott mérőberendezések leolvasását profil alapú elszámolás esetén - a hálózathasználati szerződés eltérő rendelkezése vagy az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó

(4a) bekezdés szerinti kérésének hiányában - legalább éves gyakorisággal, egyéb esetben a Vhr.-ben előírtak alapján a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon és határidőre kell biztosítani. A hálózathasználati szerződés egy évnél hosszabb leolvasási időszakot nem állapíthat meg.

(4a) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó kérésére a (3) bekezdésben meghatározott mérőberendezések leolvasását profil alapú elszámolás esetén a hálózati engedélyes negyedévente biztosítja.

(4b) A hálózati engedélyes - profil alapú elszámolás esetén - köteles legalább 5 napos időtartam megjelölésével a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás várható idejéről a leolvasás előtti utolsó számlában, számla mellékletében vagy egyéb módon. A (4) bekezdés szerinti leolvasás sikertelensége esetén a hálózati engedélyes köteles értesítést hagyni a felhasználó felhasználási helyen, - amennyiben rendelkezésre áll - a levélszekrényben. Az értesítésben a hálózati engedélyes felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem-megfelelősége esetén az időpont-egyeztetés lehetőségére - azzal, hogy a leolvasásra legalább munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít -, a hálózati engedélyes időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére és a leolvasás legkésőbbi időpontjára. A leolvasás időpontja tekintetében a hálózati engedélyes és a felhasználó köteles megegyezni."

5. § (1) A VET. 47. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7b) Ha a (7) bekezdés a) pontja szerinti fizetési kötelezettség nem vagy nem kizárólag számlatartozásból ered, a villamosenergia-kereskedő a lakossági fogyasztók villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolását a nem számlatartozásból eredő fizetési kötelezettség vonatkozásában akkor kezdeményezheti, ha annak polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás útján történő érvényesítését igazolható módon megindította."

(2) A VET. 47. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban meghatározott külön díjat is megfizeti, a villamosenergiakereskedő annak tudomására jutását követően 24 órán belül köteles kezdeményezni a lakossági fogyasztónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását."

6. § A VET. 47/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt, egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban meghatározott díjat is megfizeti, a villamosenergia-kereskedő annak tudomására jutását követően 24 órán belül köteles kezdeményezni az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolását."

7. § A VET 47/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felhasználó, amennyiben önállóan jár el, köteles a (3) bekezdés a) pontja szerinti értesítést a korábbi kereskedő által kibocsátott utolsó számla másolatával együtt az új villamosenergia-kereskedőnek a kézhezvételt követően úgy időben eljuttatni, hogy az új villamosenergia-kereskedő a (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek eleget tudjon tenni."

8. § A VET. 50/A. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében -a47.§ (2)-(5) bekezdésében foglaltakon felül - köteles a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot működtetni. A főváros területén a lakossági fogyasztók arányában létesítendő ügyfélszolgálatok típusát, minimális számát a Vhr., az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vhr. és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tart fenn."

9. § A VET "Az egyetemes szolgáltatás" alcíme a következő 50/B. §-sal egészül ki:

"50/B. § Az egyetemes szolgáltató az 5000 főt meghaladó lakosságú, az egyetemes szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálattal nem rendelkező településen köteles munkanapokon az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a panaszfelvétel lehetőségét, továbbá tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint az üzletszabályzat elérhetőségét biztosítani. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tart fenn."

10. § A VET. "Eljárás a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértésekkel kapcsolatban" alcíme a következő 57/A. §-sal egészül ki:

"57/A. § (1) A Hivatal határozatban az engedélyesek tevékenységének minimális minőségi követelményeire és elvárt színvonalára vonatkozó minőségi mutatókat állapít meg.

(2) A minőségi mutatók köre az alábbiakra terjed ki:

a) az ellátás megbízhatósága,

b) az ellátás folyamatossága,

c) az üzembiztonság,

d) a felhasználókkal történő kapcsolattartás,

e) a villamosenergia-minőség mérhető és ellenőrizhető jellemzői, és

f) az egyes engedélyesek által végzett alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb jellemző szolgáltatások ellátásának minősége.

(3) A Hivatal jogosult a felhasználók teljes körére vonatkozó, valamint az egyedi felhasználókkal szemben teljesítendő követelményeket külön-külön, továbbá a követelmények elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat meghatározni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalmazza

a) az engedélyesek adatszolgáltatásának kötelező határidejét, valamint az adatok tartalmára és megbízhatóságára vonatkozó követelményeket,

b) a követelmények be nem tartása esetén alkalmazható jogkövetkezményeket,

c) a szankcionálható és a nem szankcionálható mutatókat.

(5) Az egyedi felhasználókat érintő mutatók be nem tartása az érintett felhasználókkal szemben szerződésszegésnek minősül, amelynek jogkövetkezményét a Hivatal állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti határozatok kiadására irányuló, hivatalból induló hatósági eljárásban ügyfélként kizárólag az egyes engedélyesek vesznek részt."

11. § A VET. a következő 63/B. §-sal egészül ki:

"63/B. § (1) Fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás esetén a közös képviselő kérelme alapján a társasház közös tulajdonban lévő helyiségeiben a Vhr.-ben meghatározott minimális villamosenergia-szolgáltatást biztosítani kell, ha a társasház megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti minimális szolgáltatás igénybevételének joga megilleti

a) a négynél több szintes társasházat, ha abban az ingatlan tulajdonosaként fogyatékkal élő fogyasztó lakik, vagy

b) azt a társasházat, amely a közösköltség-tartozást felhalmozó tulajdonostárssal szemben a fizetési meghagyásos eljárást a társasház közös képviselője által igazoltan megindította

feltéve, hogy az a) vagy b) pontban meghatározott feltételeket a társasház a fizetési késedelem miatti kikapcsolási eljárás megindítása előtt megfelelően igazolta a villamosenergia-kereskedő és az elosztó felé, valamint a késedelmes fizetési kötelezettségének részletekben történő teljesítéséről a Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint megállapodott az érintett engedélyesekkel."

12. § A VET. 74. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni:)

"j) közvilágítási berendezések üzemeltetése a közvilágítási elosztó hálózat közvilágítási berendezései kivételével."

13. § A VET. a következő alcímmel és 84/A. §-sal egészül ki:

"Közvilágítási üzemeltetési engedély

84/A. § A közvilágítási üzemeltetési engedélyt a Hivatal az engedélyes kérelmére visszavonja, ha a közvilágítási üzemeltetési engedélyes és a közvilágításra kötelezett a közvilágítási berendezések üzemeltetésére kötött szerződés megszűnik."

14. § A VET. 119. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A hálózati eszköz beruházója és a hálózati engedélyes köteles együttműködni, ennek keretén belül a hálózati engedélyest érintő kérdésekben részletesen megállapodni, különös tekintettel a hálózati elem elhelyezésére, a költségviselésre és a kivitelező kiválasztására."

15. § A VET. "Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások" alcíme a következő 119/A. §-sal és 119/B. §-sal egészül ki:

"119/A. § (1) A hálózati engedélyes a helyi önkormányzat kérésére a 119. § (1) bekezdés szerinti átalakítást vagy áthelyezést a 119. § (1) bekezdésétől eltérően saját költségén végzi, ha a helyi önkormányzat a működési területe szerinti belterületen lévő hálózati elem 119. § (1) bekezdés szerinti átalakítását vagy áthelyezését azt megelőző két évben kérte, mint ahogy a hálózati elem könyv szerinti értéke nullára csökken.

(2) A hálózati engedélyes a helyi önkormányzatot annak kérésére évente tájékoztatja a helyi önkormányzat működési területén lévő belterületi közcélú hálózat, a közcélú hálózat tartószerkezetei és a csatlakozó berendezések műszaki állapotáról, tervezett cseréjének idejéről, valamint arról, hogy e hálózati elemek könyv szerinti értéke mikor csökken nullára.

119/B. § (1) A helyi önkormányzat a működési területéhez tartozó belterületen lévő közintézményi felhasználó és a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportlétesítmény esetében, továbbá a műemlék tulajdonosa a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) szerinti műemlék felújítása esetében a Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint jogosult az elosztótól a 132 kV-nál kisebb névleges feszültségű szabadvezetékek földkábelre történő cseréjét, valamint e cserével összefüggésben a csatlakozó-, kapcsoló- és átalakítóberendezések indokolt átalakítását vagy cseréjét kezdeményezni (a továbbiakban együtt: kábelcsere).

(2) Az elosztó az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéseknek köteles eleget tenni. Közintézményi felhasználó és sportlétesítmény esetében az elosztó az (1) bekezdés szerinti kezdeményezések alapján - a Vhr.-ben meghatározott szempontok figyelembevételével - kábelcsere-ütemezési tervet készít. Az elosztó a kábelcsere-ütemezési tervet a Hivatalhoz jóváhagyás céljából benyújtja. A kábelcsere-ütemezési tervet a Hivatal hagyja jóvá és évente felülvizsgálja.

(3) A kábelcsere során a szabadvezeték földkábelre történő cseréjét, illetve a csatlakozó-, kapcsoló- és átalakítóberendezések cseréjét vagy átalakítását a műszakilag indokolt mértékben kell elvégezni úgy, hogy az az ellátásbiztonságot ne veszélyeztesse.

(4) A kábelcsere során a szabadvezeték lebontásával, a földkábel beszerzésével, lefektetésével, valamint befedésével közvetlenül érintett, az eredeti állapot helyreállításához szükséges indokolt költségeket az elosztó viseli.

(5) A kábelcsere kezdeményezésére, a kábelcsere-ütemezési terv elkészítésére és elkészítésének szempontjaira, a kábelcserét kezdeményezőnek és az elosztónak a kábelcserével összefüggő jogaira és kötelezettségeire, valamint a kábelcsere-ütemezési terv Hivatal általi jóváhagyására és felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg."

16. § A VET. 142/B. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter rendeletben állapítja meg az elosztó és az egyetemes szolgáltató által

a) a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és azok díjait,

b) a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körét,

c) a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és azok díjait.

(2) Az elosztó és az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatásokat ingyenesen köteles biztosítani. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingyenesen biztosítandó szolgáltatások költsége az árszabályozás során indokolt költségként nem vehető figyelembe."

17. § A VET. "ADATSZOLGÁLTATÁS, BIZALMAS INFORMÁCIÓ KEZELÉSE, TITOKVÉDELEM" alcíme a következő 157/A. §-sal egészül ki:

"157/A. § (1) Az elosztó az elosztó hálózat elemeiről és berendezéseiről köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból az elosztó az önkormányzatok és az állami szervek kérelmére köteles térítésmentesen adatot szolgáltatni."

18. § A VET. 159. § (1) bekezdés 8. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)

"8. javaslatot tesz az elosztó és az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körére és díjaira, az ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körére, valamint a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körére és díjaira,"

19. § A VET. 168. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje)

"i) a kábelcsere-ütemezési tervvel kapcsolatos ügyekben 45 nap."

20. § (1) A VET. 170. § (1) bekezdése a következő 46. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"46. a kábelcsere kezdeményezésére, a kábelcsere-ütemezési terv elkészítésére és elkészítésének szempontjaira, a kábelcserét kezdeményezőnek és az elosztónak a kábelcserével összefüggő jogaira és kötelezettségeire, valamint a kábelcsere-ütemezési terv Hivatal általi jóváhagyására és felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat"

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) A VET. 170. § (2) bekezdés 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

"2. az elosztó és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és annak díjait, a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körét, a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és azok díjait,

(rendeletben állapítsa meg.)"

21. § A VET. a következő 178/I. §-178/O. §-sal egészül ki:

"178/I. § Az elosztó kivételével a közvilágítási berendezés üzemeltetésére a közvilágításra kötelezettel a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Mód. 2. törvény) hatálybalépését megelőzően megállapodást kötött személyek kötelesek a Mód. 2. törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül közvilágítási üzemeltetési engedély iránti kérelmet benyújtani a Hivatalhoz.

178/J. § (1) A Mód. 2. törvény hatálybelépést követően 132 kV-nál kisebb feszültségű elosztó hálózat és közvilágítási elosztó hálózat belterületen kizárólag földkábellel létesíthető. A földkábellel létesített elosztó hálózat és közvilágítási elosztó hálózat létesítésének költségét az elosztó viseli.

(2) Az (1) bekezdést az annak hatálybalépését követően indult építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

178/K. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a Kötv. szerinti műemlék tulajdonosa a 119/B. § (1) bekezdés szerinti kábelcserét első alkalommal a Mód. 2. törvény hatálybalépését követő 45. napig kezdeményezheti.

(2) Az elosztó a 119/B. § (2) bekezdés szerinti kábelcsere-ütemezési tervet első alkalommal a Mód. 2. törvény hatálybalépését követő 90. napig állítja össze. A kábelcsere-ütemezési terv jóváhagyásával kapcsolatos 119/B. § (2) bekezdés szerinti határozatát a Hivatal első alkalommal a Mód. 2. törvény hatálybalépését követő 135. napig hozza meg.

(3) Az elosztó a kábelcsere-ütemezési terv első alkalommal történő, Hivatal általi 119/B. § (2) bekezdés szerinti felülvizsgálata érdekében a felülvizsgálat tárgyát képező kábelcsere-ütemezési tervet legkésőbb 2014. március 31-ig benyújtja a Hivatalhoz.

178/L. § (1) A Mód. 2. törvény hatálybalépését követően az elosztó és az egyetemes szolgáltató a tevékenységüket a Vhr.-ben meghatározott tevékenységek kivételével nem szervezhetik ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek Mód. 2. törvény hatálybalépésekor hatályos kiszervezési tárgyú szerződései - a Vhr.-ben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem eső tevékenységekre irányuló szerződések kivételével - nem hosszabbíthatók meg. A szerződő felek ezzel ellentétes megállapodása semmis.

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek - a Vhr.-ben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem eső tevékenységekre irányuló szerződéseik kivételével - kötelesek a Mód. 2. törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül megszüntetni azokat a kiszervezési tárgyú szerződéseiket, amelyeket kapcsolt vállalkozásaikkal kötöttek. A Mód. 2. törvény hatálybalépését követő 6. hónapot követően az (1) bekezdés szerinti engedélyesek kapcsolt vállalkozásához kiszervezett tevékenységgel kapcsolatos költségeket a Hivatal az árszabályozás során nem veszi figyelembe.

178/M. § E törvény Mód. 2. törvénnyel megállapított 40. § (4) és (4a) bekezdése szerinti, profil alapú elszámolás esetén a felhasználó kérésére biztosítandó negyedévente történő mérőberendezés-leolvasást - az e törvény 177/A. § (1) bekezdés szerinti mintaprojektek kivételével - az okos mérésre alkalmas mérőberendezéssel történő leolvasás nem váltja ki.

178/N. § (1) E törvénynek a Mód. 2. törvénnyel megállapított 50/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak az engedélyeseknek a Mód. 2. törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül eleget kell tenniük. Az engedélyeseknek a Mód. 2. törvény hatálybelépésekor működtetett azon ügyfélszolgálataikat, amelyeket a Mód. 2. törvény 50/A. § (2) bekezdése alapján más ügyfélszolgálattal kell felváltaniuk, az e törvénynek a Mód. 2. törvénnyel megállapított 50/A. § (2) bekezdése szerinti ügyfélszolgálataik megnyitásáig fenn kell tartaniuk.

(2) E törvénynek a Mód. 2. törvénnyel megállapított 50/B. §-ában foglaltaknak az engedélyeseknek a Mód. 2. törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül eleget kell tenniük.

178/O. § A Mód. 2. törvénnyel az engedélyesekre megállapított új kötelezettségek engedélyesek általi teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a Hivatal az árszabályozás során nem veszi figyelembe."

22. § A VET.

a) a 34. § (4) bekezdésében a "közvilágításra kötelezett között létrejött" szövegrész helyébe a "külön jogszabályban közvilágításra kötelezett vagy az e kötelezettséget átvállaló személy között létrejött" szöveg,

b) 62. § (1) bekezdés i) pontjában a "nyújtott kiegészítő szolgáltatások" szövegrész helyébe a "nyújtott szolgáltatások" szöveg,

c) 57. § (1) bekezdésében a "rendelkezések" szövegrész helyébe a "rendelkezések, beleértve az engedélyesek üzletszabályzatában foglaltak" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a VET. 143. § (6) bekezdése.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

24. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 29. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Ha a (3) bekezdés a) pontja szerinti fizetési kötelezettség nem vagy nem kizárólag számlatartozásból ered, a földgázkereskedő a lakossági fogyasztók földgázellátásból történő kikapcsolását a nem számlatartozásból eredő fizetési kötelezettség vonatkozásában akkor kezdeményezheti, ha annak polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás útján történő érvényesítését igazolható módon megindította."

(2) A Get. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló rendeletben (a továbbiakban: külön díj rendelet) meghatározott külön díjat (a továbbiakban: külön díj) is megfizeti, a földgázkereskedő annak tudomására jutását követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását, e kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül."

25. § A Get 31/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a felhasználó önállóan jár el, köteles az (1) bekezdés a) pontja szerinti értesítést a korábbi kereskedő által kibocsátott utolsó számla másolatával együtt a kézhezvételt követően az új földgázkereskedőnek megfelelő időben eljuttatni a földgázkereskedő (4) bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében."

26. § A Get. 36. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyetemes szolgáltatási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:)

"j) a külön díj ellenében nyújtott szolgáltatások megnevezése és feltételei,"

27. § A Get. 63. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében - az (1)-(2) bekezdésben és a 63/A. (1) bekezdésében foglaltakon felül - köteles a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot működtetni. A főváros területén a lakossági fogyasztók arányában létesítendő ügyfélszolgálatok minimális számát a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az ügyfélszolgálatok elhelyezésére, típusára és működtetésére vonatkozó részletes szabályokat a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet és az üzletszabályzat tartalmazza. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tart fenn."

28. § A Get. "A felhasználók jogai, felhasználói panaszok" alcíme a következő 63/B. §-sal és 63/C. §-sal egészül ki:

"63/B. § Az egyetemes szolgáltató az 5000 főt meghaladó lakosságú, az egyetemes szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálattal nem rendelkező településen köteles munkanapokon az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a panaszfelvétel lehetőségét, továbbá tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint az üzletszabályzat elérhetőségét biztosítani. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tart fenn.

63/C. § (1) A Hivatal határozatban az engedélyesek tevékenységének minimális minőségi követelményeire és elvárt színvonalára vonatkozó minőségi mutatókat állapít meg.

(2) A minőségi mutatók köre az alábbiakra terjed ki:

a) az ellátás megbízhatósága,

b) az ellátás folyamatossága,

c) üzembiztonság,

d) a felhasználókkal történő kapcsolattartás,

e) földgázminőség mérhető és ellenőrizhető jellemzői, valamint

f) az egyes engedélyesek által végzett alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb jellemző szolgáltatások ellátásának minősége.

(3) A Hivatal jogosult a felhasználók teljes körére vonatkozó, valamint az egyedi felhasználókkal szemben teljesítendő követelményeket külön-külön, továbbá a követelmények elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat meghatározni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalmazza

a) az engedélyesek adatszolgáltatásának kötelező határidejét, valamint az adatok tartalmára és megbízhatóságára vonatkozó követelményeket,

b) a követelmények be nem tartása esetén alkalmazható jogkövetkezményeket,

c) a szankcionálható és a nem szankcionálható mutatókat.

(5) Az egyedi felhasználókat érintő mutatók be nem tartása az érintett felhasználókkal szemben szerződésszegésnek minősül, amelynek jogkövetkezményét a Hivatal állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti határozatok kiadására irányuló, hivatalból induló hatósági eljárásban ügyfélként kizárólag az egyes engedélyesek vesznek részt."

29. § A Get. 100. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A fogyasztásmérő berendezés leolvasását a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott és az üzletszabályzatukban feltüntetett gyakorisággal végzik. A fogyasztásmérő berendezést legalább évente egyszer - profil alapú elszámolás esetén az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó arra irányuló kérelme esetén negyedévente - le kell olvasni.

(1a) A földgázelosztó - profil alapú elszámolás esetén - köteles legalább 5 napos időtartam megjelölésével a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás várható idejéről a leolvasás előtti utolsó számlában, számla mellékletében vagy egyéb módon. Az (1) bekezdés szerinti leolvasás sikertelensége esetén a földgázelosztó köteles értesítést hagyni a felhasználó felhasználási helyen, - amennyiben rendelkezésre áll - a levélszekrényben. Az értesítésben a földgázelosztó felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem-megfelelősége esetén az időpont-egyeztetés lehetőségére - azzal, hogy a leolvasásra legalább munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít -, a földgázelosztó elérhetőségére és a leolvasás legkésőbbi időpontjára. A leolvasás időpontja tekintetében a földgázelosztó és a felhasználó köteles megegyezni."

30. § A Get. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"106. § A miniszter rendeletben állapítja meg

a) a rendszerüzemeltető és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és díjait,

b) a rendszerüzemeltető és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körét, valamint

c) a rendszerüzemeltető és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és díjait, a tárgyalásos földgáztárolói hozzáféréshez kapcsolódó, külön díj ellenében nyújtott szolgáltatások kivételével.

(2) A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatásokat ingyenesen köteles biztosítani. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingyenesen biztosítandó szolgáltatások költsége az árszabályozás során indokolt költségként nem vehető figyelembe."

31. § A Get. "ADATSZOLGÁLTATÁS, TITOKVÉDELEM, INFORMÁCIÓKEZELÉS" alcíme a következő 125/C. §-sal egészül ki:

"125/C. § (1) A rendszerüzemeltető az együttműködő földgázrendszer tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő elemeiről és berendezéseiről köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból a rendszerüzemeltető az önkormányzatok és az állami szervek kérelmére köteles térítésmentesen adatot szolgáltatni."

32. § A Get. 127. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében)

"h) javaslatot tesz a rendszerüzemeltető és az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körére és díjaira, az ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körére, valamint a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körére és díjaira;"

33. § (1) A Get. 133. § (1) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"7. az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és annak díjait, a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körét, valamint a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és azok díjait."

(2) A Get. 133. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"14. a rendszerüzemeltetők által a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és díjait, a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körét, a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és díjait, a tárgyalásos földgáztárolói hozzáféréshez kapcsolódó, külön díj ellenében nyújtott szolgáltatások kivételével."

34. § A Get. a következő 146/C. §-146/F. §-sal egészül ki:

"146/C. § (1) E törvénynek a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. 4. törvény) megállapított 63. § (5) bekezdésében foglaltaknak az engedélyeseknek a Mód. 4. törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül eleget kell tenniük. Az engedélyeseknek a Mód. 4. törvény hatálybelépésekor működtetett ügyfélszolgálataikat, amelyeket a Mód. 4. törvény 63/B. § (5) bekezdése alapján más ügyfélszolgálattal kell felváltaniuk, az e törvénynek a Mód. 4. törvénnyel megállapított 63. § (5) bekezdés szerinti ügyfélszolgálataik megnyitásáig fenn kell tartaniuk.

(2) E törvénynek a Mód. 4. törvénnyel megállapított 63/B. §-ában foglaltaknak az engedélyeseknek a Mód. 4. törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül eleget kell tenniük.

146/D. § (1) A Mód. 4. törvény hatálybalépését követően a földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységek kivételével a tevékenységüket nem szervezhetik ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek Mód. 4. törvény hatálybalépésekor hatályos kiszervezési tárgyú szerződései -földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem eső tevékenységekre irányuló szerződések kivételével - nem hosszabbíthatók meg. A szerződő felek ezzel ellentétes megállapodása semmis.

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek - a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem eső tevékenységekre irányuló szerződéseik kivételével - kötelesek a Mód. 4. törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül megszüntetni azokat a kiszervezési tárgyú szerződéseiket, amelyeket kapcsolt vállalkozásaikkal kötöttek. A Mód. 4. törvény hatálybalépését követő 6 hónapot követően az (1) bekezdés szerinti engedélyesek kapcsolt vállalkozásához kiszervezett tevékenységgel kapcsolatos költségek az árszabályozás során nem vehetők figyelembe.

146/E. § E törvény Mód. 4. törvénnyel megállapított 100. §-a szerinti, profil alapú elszámolás esetén a felhasználó kérésére biztosítandó negyedévente történő mérőberendezés-leolvasás - az e törvény 142. § (1) bekezdés szerinti mintaprojektek kivételével - okos mérésre alkalmas mérőberendezéssel történő leolvasás nem váltja ki. 146/F. § A Mód. 4. törvénnyel az engedélyesekre megállapított új kötelezettségek engedélyesek általi teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a Hivatal az árszabályozás során nem veszi figyelembe."

35. § A Get.

a) 32. § (1) bekezdésében a "140. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott felhasználók, az ott meghatározott ideig" szövegrész helyébe az "önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat" szöveg,

b) 64. § (1) bekezdésében a "rendelkezések" szövegrész helyébe a "rendelkezések, beleértve az engedélyesek üzletszabályzatában foglaltak" szöveg,

c) 100. § (2) bekezdésében a "külön díjfizetés nélkül" szövegrész helyébe a "külön díjrendeletben meghatározottak szerint" szöveg

lép.

36. § Hatályát veszti a Get.

a) 105. § (4) bekezdésében az "egyéb" szövegrész és

b) 133. § (1) bekezdés 14. pontjában az "egyéb" szövegrész.

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

37. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)

"31. a közmű- és nyomvonal jellegű építmények, valamint a közvilágítási berendezések egységes elektronikus nyilvántartásának létrehozásáról, az adatok előállításáról és karbantartásáról, az adatforgalom rendjéről, az adatszolgáltatásra és a rendszer használatára kötelezettek köréről, az adatokhoz való hozzáférési jogosultságokról, az adatok védelméről, a nyilvántartási rendszer működtetéséről és a működés finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló szabályokat"

(rendelettel állapítsa meg.)

4. Záró rendelkezések

38. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék