2013. évi XXVI. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 95/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"95/A. § Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárásokért - ideértve a szakhatósági eljárásokat, továbbá a bejelentéseket -, valamint igazgatási jellegű szolgáltatásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

2. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

2. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) a következő 83. §-sal egészül ki:

"83. § (1) Ha egy terület törvény erejénél fogva védett láp vagy szikes tó jogi jellegének ingatlan-nyilvántartásbeli feljegyzésére nem a 26. § (3) bekezdése szerinti határozat alapján került sor, és a természetvédelmi hatóság 2014. március 31-ig hivatalból meghozott döntése alapján a terület egésze vagy annak egy része vonatkozásában a törvény erejénél fogva védett láp vagy szikes tó jogi jelleg ingatlan-nyilvántartási feljegyzése nem felel meg a 23. § (3) bekezdés d) vagy e) pontjában foglalt feltételeknek, a természetvédelmi hatóság hivatalból kezdeményezi a jogi jelleg törlését az ingatlanügyi hatóságnál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a természetvédelmi hatóság kikéri az igazgatóság véleményét."

3. § A Tvt. 85. § (2) bekezdés 21-24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

"21. a barlangok közhiteles nyilvántartását, az ennek vezetésére jogosult szervet, a nyilvántartás tartalmát és vezetésének módját, a nyilvántartásból történő adatszolgáltatást, valamint a barlangok természeti állapotfelvételének és kezelési tervük készítésének szabályait;

22. azon barlangok körét, amelyek látogatásához az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges, továbbá a vagyonkezelői hozzájárulás kérelmezésének és megadásának szabályait;

23. a barlangok látogatásának, kutatásának, hasznosításának és a barlangi búvármerülés, barlangi mentés szabályait, a barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozó műtárgyak és tevékenységek körét, a kiépítés szabályait, továbbá a barlangokkal kapcsolatos engedélyezés szabályait;

24. az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásával látogatható barlangokban történő túravezetés, a barlangi kutatás és barlangi búvármerülés képesítési feltételeit, valamint a barlangi túravezető és barlangi kutatásvezető jogait és kötelezettségeit;"

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Tvt. 83. §-a 2014. március 31-én.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére