300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. és 19. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az átviteli rendszerüzemeltető, valamint - az átviteli rendszerirányító teljes tulajdonosi szétválasztása esetén - az átviteli rendszerirányító a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásában köteles saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal folyamatosan eleget tenni legalább az alábbi kötelezettségeinek az engedélyében meghatározottak szerint:

a) a villamosenergia-rendszer üzemelőkészítése, operatív üzemirányítása, üzemeltetése és üzemértékelése,

b) a rendszerszintű mérleg elkészítése,

c) a villamosenergia-értékesítések végrehajtásának összehangolása,

d) a rendszerszintű szolgáltatások tervezése, valamint az igénybevételükhöz kapcsolódó elszámolás,

e) a szervezett villamosenergia-piacon megkötött ügyletek végrehajtásában történő közreműködés és

f) a villamosenergia-rendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések elrendelése."

2. § A Vet. Vhr. a következő 84/A-84/D. §-sal egészül ki:

"84/A. § (1) Az elosztó a VET 178/L. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti ki az elosztóhálózat építését, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységét, ideértve a rendszerhasználókkal való kapcsolattartással, a számlakibocsátással és a számla ellenértékének beszedésével kapcsolatos tevékenységeket.

(2) Az elosztó nem kapcsolt vállalkozásához történő kiszervezés esetében - az (1) bekezdésben foglaltakon felül -a VET 178/L. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával az alábbi tevékenységeket szervezheti ki:

a) elosztóhálózat tervezése és azon tevékenységek, amelyek költségei a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint a beruházás értékében aktiválandók,

b) építészeti műszaki ellenőri tevékenység, ide nem értve a villamos műszaki ellenőri tevékenységet,

c) környezetvédelmi szakértői szolgáltatások,

d) gallyazás és nyiladéktisztítás,

e) műszaki és térképi nyilvántartási rendszer üzemeltetése,

f) korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok,

g) a hálózati, távfelügyeleti, üzemi célú távközlési és alállomási eszközökkel kapcsolatos diagnosztikai és karbantartási szolgáltatás,

h) üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések, járművek és szaktudás igénybevétele,

i) csatlakozó berendezés és fogyasztásmérő-berendezés létesítése, ellenőrzése, cseréje, leszerelése és javítása, ki- és visszakapcsolása, valamint

j) rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás.

(3) Az elosztó az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett a Hivatal előzetes jóváhagyásával más elosztótól vagy a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgázelosztótól szerződés alapján, engedélyköteles tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet.

84/B. § (1) A VET 178/L. §-a alapján az egyetemes szolgáltató a Hivatal előzetes jóváhagyása alapján kiszervezheti az ügyfélszolgálati tevékenységét, ideértve a rendszerhasználókkal való kapcsolattartással, a számlakibocsátással és a számla ellenértékének beszedésével kapcsolatos tevékenységeket.

(2) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt tevékenység mellett a Hivatal előzetes jóváhagyásával más egyetemes szolgáltatótól, illetve a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatótól szerződés alapján, engedélyköteles tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet.

84/C. § (1) Ha a Hivatal a 84/A. § és a 84/B. § szerinti eljárásban a tevékenység kiszervezéséhez hozzájárul, és a tevékenységet a működési engedély nem tartalmazza, az engedélyes köteles a Hivataltól a jóváhagyó határozat közlésétől számított 30 napon belül működési engedélye módosítását kérni.

(2) A 84/A. § és a 84/B. § szerinti - a 83. § (3)-(4) bekezdése szerinti kérelem alapján induló - eljárás során a Hivatal a VET 95. § (1) bekezdése alapján részletesen vizsgálja a legkisebb költség elvének való megfelelést. A jóváhagyáshoz az engedélyes igazolja, hogy a tevékenység kiszervezett formában történő végzése a pénzügyi feltételek mellett, annak időtartamán belül inkább megfelel a legkisebb költség elvének és a felhasználók érdekének, mintha azt saját maga végezné.

84/D. § Az elosztó és az egyetemes szolgáltató a 84/A. §-ban és a 84/B. §-ban felsorolt tevékenységeken túlmenően további tevékenységet nem szervezhet ki."

3. § A Vet. Vhr. 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy (a továbbiakban: közreműködő) köteles az (1) bekezdésben foglaltak betartására. A közreműködő köteles a Hivatal részére a felügyeleti és az árszabályozási feladatai ellátásához szükséges, a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő adatszolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatokat megadni. Ha a közreműködő az (1) és a (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a Hivatal

a) az engedélyessel szemben a VET 96. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, és

b) a jogsértés súlyára tekintettel visszavonhatja a kiszervezést jóváhagyó határozatát, és kötelezi az engedélyest

ba) a határozattal érintett tevékenység vagy annak egy részének saját személyzettel vagy eszközökkel történő végzésére, vagy

bb) a közreműködő személyének újrapályáztatására."

4. § A Vet. Vhr. 90. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó és az egyetemes szolgáltató köteles saját tulajdonban lévő eszközökkel végezni engedélyköteles tevékenysége engedélyben meghatározott elemeit. Az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó és az egyetemes szolgáltató tulajdonában kell állnia legalább az alábbi eszközöknek:)

"b) elosztó esetében

ba) a nagyfeszültségű, a közép- és kisfeszültségű elosztóhálózat,

bb) a fogyasztásmérő-berendezések és az elszámoláshoz szükséges mérési adatgyűjtő rendszerek,

bc) az üzemirányítási eszközök, ideértve az üzemirányításhoz szükséges távközlési eszközöket, valamint a teljesítményszabályozó eszközöket és

bd) a bb) alpont szerinti rendszerek adatfeldolgozásához és számlázásához, valamint az üzemirányításhoz szükséges informatikai eszközök, valamint

be) a felhasználók azonosításához szükséges adatok, a felhasználási helyre vonatkozó adatok, valamint a mérés és a fogyasztásmérők adatainak tárolására, védelmére vonatkozó információtechnológia és egyéb kapcsolódó tárgyi eszközök,

c) egyetemes szolgáltató esetében

ca) az elszámoláshoz szükséges eszközök és

cb) a felhasználók azonosításához szükséges adatok, a felhasználási helyre vonatkozó adatok, valamint a mérés és a fogyasztásmérők adatainak tárolására, védelmére vonatkozó információtechnológia és egyéb kapcsolódó tárgyi eszközök."

5. § A Vet. Vhr. 90. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Kapcsolt vállalkozások esetében a (2) bekezdés b) pont be) alpontja és (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti tulajdonjoggal elegendő egy engedélyesnek rendelkeznie."

6. § A Vet. Vhr.

a) 23. § (2) bekezdésében a "bankkártyás" szövegrész helyébe a "bankkártya használatával történő" szöveg,

b) 84. § (1) bekezdésében az " , az elosztó és az egyetemes szolgáltató az 56. § alá tartozó" szövegrész helyébe az "az 56. § alá tartozó" szöveg,

c) 86. §-ában az "előzetes jóváhagyáshoz" szövegrész helyébe a " , valamint a 84/A. § és a 84/B. § szerinti előzetes jóváhagyáshoz" szöveg,

d) 88. § (5) bekezdésében a "84. § (3) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "84. § (3) bekezdés a) pontja és a 84/A.§" szöveg

lép.

7. § A Vet. Vhr. a következő 120. §-sal egészül ki:

"120. § A Hivatal az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. 2. rendelet) hatálybalépését követően köteles az engedélyköteles tevékenységek elemeivel, valamint a kiszervezéssel összefüggésben az engedélyeket felülvizsgálni, és szükség esetén azt módosítani vagy visszavonni. A Hivatal eljárásának ügyintézési határideje a Mód. 2. rendelet hatálybalépésének napját követő naptól számított három hónap."

8. § A Vet. Vhr. a következő 127. §-sal egészül ki:

"127. § E rendeletnek a Mód. 2. rendelettel megállapított 84/A-84/D. §-ában, valamint 90. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában és c) pont cb) alpontjában megállapított kötelezettségek esetében a 120. § alapján lefolytatott eljárás jogerős lezárásától számított hat hónapig nem alkalmazható a VET 96. §-a, ha az engedélyes a 120. § alapján lefolytatott eljárás jogerős lezárását követően minden hónap 15. napjáig részletes ütemtervet nyújt be a Hivatalhoz a Mód. 2. rendelettel megállapított 84/A-84/D. §-ában, valamint 90. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában és c) pont cb) alpontjában foglalt kötelezettségek teljesítésének állásáról."

9. § A Vet. Vhr. 4a. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § A Vet. Vhr. 20. számú mellékletében az "A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)" szövegrész helyébe az "Az Szt." szöveg lép.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 100. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"100. § A rendszerüzemeltető az engedélye szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásában köteles saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal az engedélyben meghatározott működési és szolgáltatási területén folyamatosan gyakorolni a jogait és eleget tenni kötelezettségeinek:

a) szállítási rendszerirányító esetében:

aa) a GET által meghatározott, az együttműködő földgázrendszerre kiterjedő irányítási és koordinációs feladatok ellátása,

ab) az együttműködő földgázrendszer képviselete nemzetközi szervezetekben és

ac) a földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetére előírt tevékenység,

b) szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes esetében:

ba) a mérő és adatátviteli eszközök üzemeltetése, felügyelete,

bb) a karbantartás és üzemzavar elhárítás irányítása,

bc) műszaki irányító szolgálat működtetése,

bd) az engedélyes tevékenységhez kapcsolódó rendszerszintű szolgáltatások tervezése és végzése, valamint az igénybevételhez kapcsolódó elszámolás,

be) az üzemvitel, az üzemirányítás és az ügyfélszolgálat területén az engedélyes működési tevékenységéhez kapcsolódó döntési és irányítási jogok és kötelezettségek, valamint

bf) az egyensúlyozó platformon, illetve a szervezett földgázpiacon megkötött ügyletek végrehajtásában történő közreműködés."

12. § A Get. Vhr. 143. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. Vhr. 143. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A rendszerüzemeltetőnek és az egyetemes szolgáltatónak az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy (a továbbiakban: közreműködő) kiválasztására és megbízására vonatkozó belső kiválasztási szabályzattal kell rendelkeznie.

(1a) A közreműködő köteles a Hivatal részére a felügyeleti és az árszabályozási feladatai ellátásához szükséges, a földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatokat megadni."

13. § A Get. Vhr. 143. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az engedélyes köteles a 144. § (1) bekezdése, a 144/A. §, valamint a 144/B. § szerinti tevékenységek kiszervezésére vonatkozó kiválasztási eljárást legalább háromévenként megismételni."

14. § A Get. Vhr. a következő 144/A-144/D. §-sal egészül ki:

"144/A. § (1) A földgázelosztó a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti ki az elosztóvezeték építését, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységet, ideértve a felhasználóval való kapcsolattartással, számlakibocsátással és ellenérték-beszedéssel kapcsolatos tevékenységeket.

(2) A földgázelosztó nem kapcsolt vállalkozásához történő kiszervezés esetében - az (1) bekezdésben foglaltakon felül - a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával az alábbi tevékenységeket szervezheti ki:

a) elosztóvezeték tervezése, valamint azon tevékenységek, amelyek költségei az Szt. szerint a beruházás értékében aktiválandók,

b) üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések és szaktudás igénybevétele,

c) fogyasztásmérő-berendezés és házi nyomásszabályozó le- és felszerelése, ellenőrzése, karbantartása, valamint műszaki átvétel és felhasználói rendszer beüzemelése,

d) rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás,

e) felhasználó ki- és visszakapcsolása,

f) gázszakági műszaki és térképi, digitális térképi nyilvántartás üzemeltetése,

g) elosztóvezeték biztonsági övezetében karbantartási tevékenység,

h) korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok végrehajtása.

(3) A földgázelosztó az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett a Hivatal előzetes jóváhagyásával más földgázelosztótól vagy a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztótól szerződés alapján az engedélyköteles tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet.

144/B. § (1) Az egyetemes szolgáltató a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti ki az ügyfélszolgálati tevékenységet, beleértve a felhasználóval való kapcsolattartással, számlakibocsátással és ellenérték-beszedéssel kapcsolatos tevékenységeket.

(2) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt tevékenység mellett a Hivatal előzetes jóváhagyásával más egyetemes szolgáltatótól vagy a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatótól szerződés alapján az engedélyköteles tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet. 144/C. § (1) A földgázelosztónak és az egyetemes szolgáltatónak rendelkeznie kell

a) a felhasználási hely adatai,

b) a mérési adatok, a fogyasztásmérő berendezések adatai,

c) a rendszerhasználók nominálási adatai, az allokálási adatok, valamint

d) a felhasználók azonosításához szükséges nyilvántartott adatok

tárolását és védelmét biztosító információtechnológiai és egyéb kapcsolódó tárgyi eszközök tulajdonjogával.

(2) Kapcsolt vállalkozások esetében az (1) bekezdés szerinti tulajdonjoggal elegendő egy engedélyes kapcsolt vállalkozásnak rendelkeznie.

144/D. § A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató a 144/A. §-ban és a 144/B. §-ban felsorolt tevékenységeken túlmenően további tevékenységet nem szervezhet ki."

15. § A Get. Vhr. a következő 146/A. §-sal egészül ki:

"146/A. § (1) A kiszervezés előzetes jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kiszervezendő tevékenységet és annak személyi, eszköz oldali feltételeit,

b) a társaságnak a kiszervezés miatt módosuló szervezeti és működési szabályzatát,

c) a 145. § (1) bekezdése szerint a kiszervezés gazdasági hatékonyságát és hatását,

d) a kötendő szerződés tervezetét, beleértve a szerződés felmondásával, a szerződésszegéssel, az árfelülvizsgálattal, a Hivatal iratbetekintési és információkérési jogosultságával kapcsolatos rendelkezéseket,

e) a tevékenység engedélyesen belüli végzésének a szerződés megszűnését követő visszaállításának eljárásrendjét.

(2) A kiszervezéssel érintett tevékenységek indokolt költségeinek hatósági árban történő figyelembevételénél a bemutatott költséghatékonyságot figyelembe kell venni."

16. § A Get. Vhr. a következő 152. §-sal egészül ki:

"152. § A Hivatal az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr3.) hatálybalépését követően köteles az engedélyköteles tevékenységek elemeivel, valamint a kiszervezéssel összefüggésben az engedélyeket felülvizsgálni, és szükség esetén azt módosítani vagy visszavonni. A Hivatal eljárásának ügyintézési határideje a Mód. Kr3. hatálybalépésének napját követő naptól számított három hónap."

17. § A Get. Vhr. a következő 160. §-sal egészül ki:

"160. § E rendeletnek a Mód. Kr3.-mal megállapított 144/A-144/D. §-ában foglalt kötelezettségek esetében a 152. § alapján lefolytatott eljárás jogerős lezárásától számított hat hónapig nem alkalmazható a GET 119. §-a, ha az engedélyes a 152. § alapján lefolytatott eljárás jogerős lezárását követően minden hónap 15. napjáig részletes ütemtervet nyújt be a Hivatalhoz a Mód. Kr3.-mal megállapított 144/A-144/D. §-ában foglalt kötelezettségek teljesítésének állásáról."

18. § A Get. Vhr. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. § A Get. Vhr. 53. § (3) bekezdésében a "bankkártyás" szövegrész helyébe a "bankkártya használatával történő" szöveg lép.

20. § Hatályát veszti a Get. Vhr. 144. § (4) és (5) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Vet. Vhr. 4a. számú melléklet 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A VET 80/A. § (5) bekezdésében meghatározott hatástanulmány, amely az alábbi tartalmi elemeket foglalja magában, ha annak vizsgálata és az arról való döntés más hatóság feladat- és hatáskörébe nem tartozik:]

"3.2. a kiválasztott telephely ismertetése és földrajzi elhelyezkedésének bemutatása,"

2. A Vet. Vhr. 4a. számú melléklet 3. pont 3.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A VET 80/A. § (5) bekezdésében meghatározott hatástanulmány, amely az alábbi tartalmi elemeket foglalja magában, ha annak vizsgálata és az arról való döntés más hatóság feladat- és hatáskörébe nem tartozik:]

"3.5. a tervezett technológiai berendezések bemutatása villamosenergia-rendszerbe, illetve földgáztüzelésű erőmű esetében együttműködő földgázrendszerbe illeszthetőség szempontjából,"

3. A Vet. Vhr. 4a. számú melléklet 3. pont 3.8. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3.8. a villamosenergia-rendszerben szükségessé váló tartalékok rendelkezésre állásának vizsgálata:)

"b) a tervezett gépegység adott rendszerszintű szolgáltatás nyújtásában képes-e részt venni, figyelemmel az üzemi szabályzatban az egyes rendszerszintű szolgáltatásokra előírt akkreditáció műszaki követelményeire,"

4. Hatályát veszti a Vet. Vhr. 4a. számú melléklet 3. pont 3.4. alpont d) pontja.

2. melléklet a 300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.1. pontja a következő 11. alponttal egészül ki:

"11. A szállítóvezetékkel összefüggésben a csatlakozás és kapacitásnövelés általános műszaki és pénzügyi feltételei."

2. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.2. pontja a következő 14. alponttal egészül ki:

"14. Az elosztóvezetékkel összefüggésben a csatlakozás és kapacitásnövelés általános műszaki és pénzügyi feltételei."

Tartalomjegyzék