322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában szolgáltatás:)

"be) a Biztos Kezdet Gyerekház,"

2. § A Tkr. a Pályázati eljárás alcímet megelőzően a következő alcímmel és 3/B. §-sal egészül ki:

"A Biztos Kezdet Gyerekházak működési támogatása

3/B. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása minden szolgáltató esetén azonos mértékű.

(2) Működési támogatás olyan szolgáltató után nyújtható, amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program vagy a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a Biztos Kezdet Gyerekház projektet befejezte."

3. § A Tkr. 5. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A pályázathoz csatolni kell)

"i) Biztos Kezdet Gyerekház esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) központi dokumentációs rendszerének használatát, az EMET mentoraival való együttműködést és a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé."

4. § (1) A Tkr. 6. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Külön bizottságot kell létrehozni)

"d) a Biztos Kezdet Gyerekházakkal,"

(kapcsolatos feladatok ellátására.)

(2) A Tkr. 6. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A bizottság)

"d) egy tagját Biztos Kezdet Gyerekház esetén az EMET jelöli ki,"

5. § A Tkr. 19. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan napi

a) hétnél kevesebb gyermek veszi igénybe olyan településen, ahol legfeljebb ezer állandó lakos él,

b) tíznél kevesebb gyermek veszi igénybe olyan településen, ahol ezernél több állandó lakos él, a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított részét vissza kell fizetni."

6. § A Tkr. a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekházak esetén az első finanszírozási időszak 2014. január 1-jétől 2016. december 31-éig tart.

(2) A Biztos Kezdet Gyerekházak első finanszírozási időszakára az általános pályázatot a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül kell kiírni."

7. § A Tkr.

a) 1. § (4) bekezdésében, 16. § (5) bekezdés b) pontjában, 16. § (5) bekezdés második mondatában az "utcai szociális munka és a krízisközpont" szövegrész helyébe az "utcai szociális munka, a krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében, 5. § (5) bekezdés b) pontjában a "8. § (4) bekezdés és a 9. § (3) bekezdés" szövegrész helyébe a "Biztos Kezdet Gyerekház, valamint a 8. § (4) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "Krízisközpont" szövegrészek helyébe az "A krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdés d) pontjában a "működést engedélyező szerv, a Hivatal és az igazgatóságok" szövegrész helyébe a "Hivatal, az igazgatóságok és - a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével - a működést engedélyező szerv" szöveg,

e) 7. § (6) bekezdés b) pontjában, 10. § (3) bekezdésében a "szolgáltató esetén" szövegrész helyébe a "szolgáltató esetén - a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével -" szöveg,

f) 10. § (2) bekezdés r) pontjában a "szolgáltató" szövegrész helyébe a "Biztos Kezdet Gyerekház kivételével a szolgáltató" szöveg,

g) 10. § (6) bekezdés l) pontjában, 15. § (1) bekezdés k) pontjában a "krízisközpont" szövegrész helyébe az "a krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház" szöveg,

h) 11. § (2) bekezdésében az "A fenntartó" szövegrész helyébe az "A Biztos Kezdet Gyerekház kivételével a fenntartó" szöveg,

i) 13. § (1) bekezdés c) pontjában a "visszavonásával" szövegrész helyébe a "visszavonásával, a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével" szöveg,

j) 15. § (1) bekezdés i) pontjában a "működést engedélyező szerv, a Hivatal vagy a 18. § (1) bekezdése szerinti igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság)" szövegrész helyébe a "Hivatal, a 18. § (1) bekezdése szerinti igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság) vagy - a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével - a működést engedélyező szerv" szöveg,

k) 15. § (3) bekezdésében az "a működést engedélyező szerv" szövegrész helyébe az "- a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével - a működést engedélyező szerv" szöveg,

l) 16. § (3) bekezdésében az "a működést engedélyező szervet" szövegrész helyébe az "- a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével - a működést engedélyező szervet" szöveg,

m) 16. § (8) bekezdés d) pontjában a "működést engedélyező szerv, a Hivatal vagy az ellenőrző igazgatóság" szövegrész helyébe a "Hivatal, az ellenőrző igazgatóság vagy - a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével - a működést engedélyező szerv" szöveg,

n) 18. § (1) bekezdésében az "a megszűnéstől számított" szövegrész helyébe az "az elszámoló adatlap másolatának az ellenőrző igazgatósághoz történő beérkezését [17. § (3) bekezdése] követő" szöveg,

o) 18. § (3) bekezdésében a "krízisközpont" szövegrész helyébe a "krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház" szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök