362/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (11) bekezdés a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően havonta az alábbi fix összegű díjazásra is jogosult:)

"a) főváros, város: 84 000 Ft,

b) község: 94 000 Ft,

c) csatolt község: 105 000 Ft,

d) külterületi lakott hely: 115 000 Ft."

[A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c)-d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik a védőnői ellátást biztosító szolgáltató a magasabb összegű díjazásra jogosult. A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A védőnői ellátást biztosító szolgáltatót az a)-d) pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal magasabb összegű fix díj illeti meg akkor, ha a védőnői körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településre. Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft összegű pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.]

2. § A Kr. 23. § (3) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A fogászati ügyelet alapdíja:)

"a) 50 000 fő alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással 399 000 Ft/hó,

b) 50 001-100 000 fő közötti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 450 000 Ft/hó,

c) 100 000 fő feletti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 530 000 Ft/hó,"

3. § A Kr. a következő 76/A. §-sal egészül ki:

"76/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 19. § (3) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (10)-(11) bekezdésében, 21/A. §-ban, 23. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglaltakat a 2013. november havi kifizetésektől kell alkalmazni.

(2) A 2013. november 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi, fogászati, fogászati ügyeleti és a 21/A. § szerinti egészségügyi szolgáltatókat 2013 novemberében egyszeri díjazás illeti meg, amelynek mértéke azonos az adott szolgáltató 2013. november havi finanszírozásának a Módr4.-gyel érintett díjai 10 havi összegének és a 2013. január-október hónapok között részére kifizetett, a Módr4.-gyel érintett finanszírozási díjai összegének a különbözetével.

(3) A védőnői szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét a védőnő egyszeri kiegészítő díjazására köteles fordítani.

(4) A védőnői szolgáltató a 2013. november hónapra és 2013. október hónapra járó finanszírozási díjainak - ide nem értve a (2) és a (3) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét - különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a 2013. november hónapra járó díjazásával egyidejűleg."

4. § A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A Kr.

a) 19. § (3) bekezdésében a "40 Ft/fő" szövegrész helyébe a "42 Ft/fő" szöveg,

b) 20. § (3) bekezdésében a "45,6 Ft/fő" szövegrész helyébe a "47,8 Ft/fő" szöveg,

c) 21. § (10) bekezdésében a "330 Ft" szövegrész helyébe a "400 Ft" szöveg,

d) 21/A. §-ában az "5,6 millió forint" szövegrész helyébe az "5,9 millió forint" szöveg,

e) 23. § (1) bekezdésében a "39,2 Ft/hó" szövegrész helyébe a "44,2 Ft/hó" szöveg,

f) 23. § (4) bekezdésében az "1,254 millió forint" szövegrész helyébe az "1,415 millió forint" szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2013. évi módosított
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás80 292,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen91 047,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 217,1
Védőnői ellátás17 779,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen20 698,2
3.Fogászati ellátás24 446,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 046,9
8.Művesekezelés23 171,1
9.Otthoni szakápolás4 337,6
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás8,9
Méltányossági alapon történő térítések3 783,1
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj4 208,0
A 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2013. évi fedezete30 926,4
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete21 780,4
Egyes egészségügyi intézmények egészségügyi dolgozóinak kereset-kiegészítése523,4
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése6 400,0
13.Célelőirányzatok összesen67 630,2
15.Mentés26 000,4
17.Laboratóriumi ellátás21 057,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás121 956,9
Fekvőbeteg-szakellátás410 407,5
ebből:
- aktív fekvőbeteg-szakellátás346 916,9
- krónikus fekvőbeteg-szakellátás62 490,6
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 000,0
Extrafinanszírozás500,0
Speciális finanszírozású szakellátás67 706,1
18.Összevont szakellátás összesen600 570,5
ÖSSZESEN887 006,2

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére