377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 5. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjaiban

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az 1. számú mellékletben írtakon túlmenően a Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az (1) bekezdésben megjelölt beruházásokhoz kapcsolódó 3. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2b) A Kormány a (2a) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú hatóságként jár el,

b) első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú szakhatóságként jár el.

(2c) A Kormány a (2a) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el."

2. § Az R. a következő 1/A-1/B. §-sal egészül ki:

"1/A. § Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. számú melléklet szerinti hatósági ügyekben - a földvédelmi eljárás kivételével - szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható.

1/B. § (1) Az 1. számú melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

(3) Ha a (2) bekezdés szerint hirdetményi közlésnek van helye, és a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről - hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg - az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható kapcsolattartási forma használatával tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be."

3. § Az R. a következő 1/C. §-sal egészül ki:

"1/C. § A gyámhatóság az 1. számú melléklet szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság megkeresésére vagy a beruházó kérelmére az ismeretlen helyen tartózkodó vagy ismert helyen tartózkodó, de visszatérésben gátolt olyan természetes személy részére, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, ügygondnokot rendel ki. Ennek megfelelően a gyámhatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre - címenként legfeljebb egy alkalommal - megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) "a címzett ismeretlen" vagy

b) "a címzett ismeretlen helyre költözött"

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette."

4. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

5. § Hatályát veszti

a) az R. 1. § (1) bekezdés a)-m) pontja,

b) az R. 1. § (4) bekezdésében a "14. sora" szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM-R rendszer megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságok

ABCD
1ÉpítményA beruházás megvalósításával
kapcsolatos közigazgatási
hatósági ügyek, engedélyek
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
2Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
3Elektronikus hírközlési
építmények (különösen
antennák, antennatartó
szerkezetek és felszín
alatti távközlési
alépítmények)
Hírközlés-hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
4Felszín feletti
építmények (különösen:
állomásépületek
átalakítása)
Általános építésügyi
hatósági engedélyek
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal járási
építésügyi hivatala
vagy járási építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala, műemléket
érintő ügyben
a járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatal
fővárosi és megyei
kormányhivatal
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
5Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak, járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye szerint
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6Valamennyi,
megvalósításhoz
szükséges építmény
Környezetvédelmi
hatósági eljárások,
engedélyek
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
nincs
7Valamennyi,
megvalósításhoz
szükséges építmény
Természetvédelmi
hatósági eljárások,
engedélyek
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
nincs
8Valamennyi,
megvalósításhoz
szükséges építményhez
kapcsolódó
vízilétesítmény, illetve
vízimunka
vízjogi engedélyekOrszágos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
nincs

"

2. melléklet a 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1. § (2a) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárások

1. szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

2. az 1. sorban meghatározottakon kívüli egyéb bányászati engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

3. villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

4. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

5. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

6. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

7. erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,

8. a 7. sorban meghatározott eseten kívüli, fakivágáshoz szükséges engedélyezési eljárások,

9. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

10. területrendezési hatósági eljárások,

11. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. §-ban meghatározott beruházások megvalósításához és használatbavételéhez (üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,

12. az 1-11. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások."

Tartalomjegyzék