432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren (a továbbiakban: ELEKTRA rendszer) keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni."

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az 1-11. mellékletben szereplő adatgyűjtéseik tekintetében az adatgyűjtésre szolgáló kérdőívet minden év december 15-éig, honlapjukon közzéteszik.

(2) Az adatgyűjtések 1-11. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését a hivatalos statisztikai szolgálat adott, adatgyűjtést végrehajtó szerve jogosult elvégezni.

(3) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31-ig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesítik."

3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 2013. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2014-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket - kivéve az 1019, 1021, 1023, 1039, 1071, 1072, 1074, 1077, 1156, 1206, 1210, 1373, 1775, 1845, 2157, 2239, 2241, 2257, 2258 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket - e rendelet 2013. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni."

4. § A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2)-(3) bekezdése, az 5. § (2), (4) bekezdése, valamint a 6. §.

2. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

6. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtés kérdőívének címoldalán és az adatgyűjtést szolgáló egyéb anyagon fel kell tüntetni:

a) az adatgyűjtő szervezet megnevezését,

b) az adatgyűjtés végrehajtását elrendelő jogszabály számát, és ennek alapján annak kötelező jellegét,

c) az adatgyűjtés nyilvántartási számát,

d) az adatgyűjtés címét,

e) az adatszolgáltatók meghatározását,

f) "Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!" szöveget,

g) "Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, szabálysértési eljárást von maga után!" szöveget,

h) a kapcsolódó uniós jogi aktus számát,

i) az adatszolgáltatás határidejét,

j) a szerv feltüntetését, amelyhez a kérdőívet továbbítani kell,

k) az adatszolgáltatók azonosítóit, a kérdőívet kitöltő és jóváhagyó azonosító adatait,

l) az adatszolgáltatás időpontját és

m) papír alapú kérdőív esetén az adatszolgáltató aláírásának helyét.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az (1) bekezdésben előírt kérdőíven, vagy a 7/A. §-ban meghatározott módon, elektronikus úton teljesíthető."

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3-4. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet a 12. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja, illetve a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvéte1Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 1005Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztikaAGYHavonkéntikülkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
a tárgyhót követő hó 8.2223/96/EK
98/715/EK
Rendelet
Határozat
1006Fogyasztói árösszeírásAGYHavonkéntikijelölt üzletek, szervizek, piacoktárgyhó 27-29.2494/95/EKRendelet
* 1007Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentéseAGYHavonkéntia bányászat, a feldolgozóipar, aa tárgyhót követő hó 8.1165/98/EKRendelet
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-,1503/2006/EKRendelet
légkondicionálás, a víz- és hulladékgazdálkodás1893/2006/EKRendelet
gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe656/2007/EKRendelet
bevont vállalkozások
1009Személysérüléses közúti közlekedési balesetHavonkéntiOrszágos Rendőr-Főkapitánysága tárgyhót követő 40. nap93/704/EKHatározat
* 1017Statisztikai jelentés a mentőszolgálatokAGYÉvenkéntiOrszágos Mentőszolgálat, Országosa tárgyévet követő március 20.
tevékenységéről és a betegszállításrólEgészségbiztosítási Pénztár, Magyar Légimentő
Nonprofit Kft
* 1019Az egészségügyi ellátás állás- ésAGYÉvenkéntivalamennyi egészségügyi szolgáltató,a tárgyévet követő január 31.
létszámkimutatásaköltségvetési intézmény, szervezet,
egészségügyi szolgáltatást nyújtó települési
önkormányzat
* 1021Jelentés a háziorvosok és háziAGYÉvenkéntiháziorvosi és házi gyermekorvosia tárgyévet követő január 31.
gyermekorvosok tevékenységérőltevékenységet végző orvosok
* 1023Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentésAGYÉvenkéntiaz építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti ésa tárgyévet követő június 1.1614/2002/EKRendelet
a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások,1893/2006/EKRendelet
valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek2701/98/EKRendelet
295/2008/EKRendelet
* 1032Alapinformációk az alakuló gazdaságiAGYEseményhez kötődőaz alakuló, jogi személyiségű gazdaságiaz eseményt követő 15 napon177/2008/EKRendelet
szervezetekrőltársaságok, szövetkezetek, jogi személyiségbelül192/2009/EKRendelet
nélküli gazdasági társaságok és közhasznú
társaságok
* 1035Jelentés az utazásszervező és -közvetítőAGYÉvenkéntiutazásközvetítői és/vagy utazásközvetítőia tárgyévet követő május 31.692/2011/EURendelet
tevékenységrőlengedéllyel rendelkező, 4 főnél több
munkavállalót foglalkoztató vállalkozások
* 1036Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekrőlAGYHavonkéntigazdasági szervezetek által üzleti céllala tárgyhót követő hó 6.692/2011/EURendelet
üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió,
kemping, üdülőhely, közösségi típusú
szálláshely) kivéve az egyéb szálláshely
szolgáltató tevékenységet végzők
1037Szabálysértési jelentésÉvenkéntiBelügyminisztériuma tárgyévet követő március 31.
* 1039Éves termékstatisztikai jelentésAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 1.1893/2006/EKRendelet
3924/91/EGKRendelet
912/2004/EKRendelet
973/2007/EKRendelet

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

A d a t g y ű j t é s - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 1045Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás
eladási forgalmáról
AGYHavonkéntia megfigyelésbe bevont kiskereskedelmia tárgyhót követő hó 20.1165/98/EKRendelet
és/vagy vendéglátó tevékenységet végző1503/2006/EKRendelet
üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltető1893/2006/EKRendelet
vállalkozások
* 1054Jelentés a fürdők forgalmárólAGYÉvenkéntivalamennyi közfürdő üzemeltetőjea tárgyévet követő április 20.
* 1058Jelentés a települések villamosenergia-
ellátásáról
AGYÉvenkéntia villamosenergia-termelő és -szolgáltató,a tárgyévet követő április 15.2003/54/EKIrányelv
valamint lakossági villamosenergia-ellátással is
foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot
kezelő vállalkozások
* 1059Jelentés a települések gázellátásárólAGYÉvenkéntia gáztermelő és szolgáltató, valamint lakosságia tárgyévet követő március 1.90/377/EGKIrányelv
gázellátással is foglalkozó vagy91/296/EGKIrányelv
gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások
* 1060Jelentés a települések távfűtés- és
melegvízellátásáról
AGYÉvenkéntia távfűtő vállalatok, távfűtést ésa tárgyévet követő január 25.2004/8/EKIrányelv
melegvízszolgáltatást végző egyéb
vállalkozások
* 1061Települési hulladékgazdálkodásAGYÉvenkéntiköztisztasági tevékenységet végző gazdaságia tárgyévet követő február 25.2150/2002/EKRendelet
szervezetek
* 1062Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
AGYÉvenkéntia lakosság részére vízellátást vagya tárgyévet követő március 24.2000/60/EKIrányelv
szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást91/271/EGKIrányelv
nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati93/481/EGKHatározat
víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és
csatornaművel rendelkező város- és
községgazdálkodási, valamint egyéb
vállalkozások, intézmények, szervezetek
* 1071Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb
költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési
adatairól
AGYÉvenkéntikutatóintézetek, kutatási, fejlesztésia tárgyévet követő március 16.1608/2003/EKHatározat
tevékenységet végző költségvetési995/2012/EURendelet
intézmények
* 1072Jelentés a felsőoktatási intézményekbenAGYÉvenkéntiegyetemek, főiskolák szervezeti egységeia tárgyévet követő március 16.1608/2003/EKHatározat
működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési(intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok,995/2012/EURendelet
adatairólönálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.)
* 1074Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési
adatairól
AGYÉvenkéntikutatási, fejlesztési tevékenységet folytatóa tárgyévet követő március 16.1608/2003/EKHatározat
gazdálkodó szervezetek995/2012/EURendelet
* 1076Megszűnési jelentés a lakóépületekről és
lakásokról
AGYEseményhez kötődőkülön kormányrendeletben kijelölt elsőfokúfolyamatos
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
* 1077Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési
és lakásmegszűnési összesítő
AGYÉvenkéntikülön kormányrendeletben kijelölt elsőfokúa tárgyévet követő január 15.
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

A d a t g y ű j t é s - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 1078Részletező adatok a lakások és üdülők
végleges használatba vételéről
AGYEseményhez kötődőkülön kormányrendeletben kijelölt elsőfokúfolyamatos1165/98/EKRendelet
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
* 1080Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési
és lakásellátási tevékenységéről
AGYÉvenkéntiönkormányzati lakásállománnyal rendelkezőa tárgyévet követő március 1.
települési önkormányzatok
* 1081Építési engedélyekAGYHavonkéntikülön kormányrendeletben kijelölt elsőfokúa tárgyhót követő hó 7.1165/98/EKRendelet
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
* 1082Földterület és vetésterület, május 31.AGYÉvenkéntimezőgazdasági földterületet használójúnius 6.543/2009/EKRendelet
valamennyi gazdasági szervezet
* 1084A kalászos gabonák terméseredményeAGYÉvenkéntimezőgazdasági földterületet használó, aaugusztus 13.543/2009/EKRendelet
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
* 1085Főbb növénykultúrák terméseredményeiAGYÉvenkéntimezőgazdasági földterületet használó, anovember 25.543/2009/EKRendelet
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
* 1087Állatállomány június 1., december 1.AGYÉvenként kétszeriállatot tartó valamennyi gazdasági szervezetjúnius 12., december 12.1165/2008/EKRendelet
* 1097Jelentés a felvásárlásrólAGYHavonkéntia termelőktől feldolgozási vagya tárgyhót követő hó 12.138/2004/EKRendelet
továbbértékesítési célra mezőgazdasági
terméket vásárló vállalkozások közül az
élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a
mezőgazdasági termék nagykereskedelme
alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe
bevont egyéb besorolásúak
* 1099Áruforgalmi mérlegAGYÉvenkéntia termelőktől feldolgozási vagya tárgyévet követő február 28.138/2004/EKRendelet
továbbértékesítési célra mezőgazdasági
terméket vásárló vállalkozások közül az
élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a
mezőgazdasági termék nagykereskedelme
alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe
bevont egyéb besorolásúak
1108Piaci felhozatal és árjelentésAGYHavonkéntibudapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és aa tárgyhót követő hó 5.138/2004/EKRendelet
megfigyelésbe bevont megyei piacok
* 1117Munkaerőköltség-felvételAGYÉvenkéntimegfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő május 31.224/2007/EKRendelet
450/2003/EKRendelet
530/1999/EKRendelet
1119Sztrájkstatisztikai jelentésAGYEseményhez kötődőaz eseményben érintett gazdasági szevezetekaz eseményt követő 3 héten
belül

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvéte1Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 1156Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofitAGYÉvenkéntiMagyarországon bejegyzett civil szervezetek:május 31.
szervezetek tevékenységérőlegyesületek (egyesület, szövetség,
szakszervezet, vallási tevékenységet végző
egyesület, sportegyesület, sportszövetség,
vadásztársaság, biztosító egyesület),
alapítványok; továbbá egyéb nonprofit
szervezetek: egyesülések, köztestületek,
közalapítványok, pártalapítványok,
érdekképviseletek, nonprofit gazdasági
társaságok, állami alapok, szociális
szövetkezetek, valamint azáltaluk alapított
intézmények
1165Statisztikai adatszolgáltató lap a terhességAGYEseményhez kötődőegészségügyi intézményekaz eseményt követő hó 10.
megszakításáról
* 1174Jelentés a médiaszolgáltatásrólAGYÉvenkéntitelevízió és rádió műsorszolgáltatóka tárgyévet követő április 15.
* 1180A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adataiAGYÉvenkéntiaz országos vasúti pályahálózaton történőa tárgyévet követő március 31.1192/2003/EKRendelet
vasúti árutovábbításhoz szükséges működési1304/2007/EKRendelet
engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek91/2003/EKRendelet
* 1183A közúti személyszállítás adataiAGYÉvenkéntivárosi, elővárosi szárazföldi személyszállítás ésa tárgyévet követő március 31.
egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba
sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások
* 1189Közúti és kötöttpályás személyszállításiAGYNegyedévenkéntivárosi, elővárosi szárazföldi személyszállítás ésa tárgynegyedévet követő hó 15
teljesítményekegyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba
sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások
* 1190A csővezetékes szállítás adataiAGYÉvenkéntikőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén-a tárgyévet követő március 31.
csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek
1198Adatfelvételi lap a Duna magyarországiAGYHavonkéntiNAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőria tárgyhót követő hó 4.1304/2007/EKRendelet
szakaszának tranzit hajóforgalmárólIgazgatóság (folyami vámhivatal)1365/2006/EKRendelet
425/2007/EKRendelet
* 1202Kimutatás a tartós bentlakásos és átmenetiAGYÉvenkéntivalamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtóa tárgyévet követő január 31.
elhelyezést nyújtó intézmények működésiszociális intézmény
adatairól
* 1203Bölcsődei kérdőívAGYÉvenkéntivalamennyi bölcsődea tárgyévet követő január 31.
* 1206Kimutatás a pénzben és természetbenAGYÉvenkéntia települési önkormányzatok, járási (fővárosia tárgyévet követő március 31.
nyújtható támogatások adatairólkerületi) hivatalok
* 1207Kimutatás egyes szociális
alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó
intézmények adatairól
AGYÉvenkéntiszociális alapszolgáltatást és nappali ellátásta tárgyévet követő január 31.
nyújtó települési önkormányzatok és intézményt
fenntartó gazdasági szervezetek

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

A d a t g y ű j t é s - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 1208Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülőiAGYÉvenkéntigyermekotthonok székhelyei, nevelőszülőia tárgyévet követő január 31.
hálózatok és a külső férőhelyek helyzetérőlhálózatok
* 1209Jelentés a területi gyermekvédelmiAGYÉvenkéntia Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatoka tárgyévet követő január 31.
szakszolgálatok helyzetéről
* 1210Jelentés a gyámhatóság tevékenységérőlAGYÉvenkéntia települési önkormányzatok jegyzői, a járásia tárgyévet követő január 31.
(fővárosi-kerületi) gyámhivatalok és a megyei
kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai
* 1215Kérdőív a város, község területváltozásánakAGYEseményhez kötődőa változásban érintett települési önkormányzatkülön értesítés szerint
főbb adatairóljegyzője, főjegyzője
1216Kimutatás a városok, községekÉvenkéntiVidékfejlesztési Minisztérium, Földmérési ésa tárgyévet követő február 7.
területnagyságárólTávérzékelési Intézet
1470Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatásokAGYNegyedévenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági,a tárgynegyedévet követő hó 15184/2005/EKRendelet
költségvetési, valamint nonprofit szervezetek555/2012/EURendelet
(beleértve a képviseleteket is)707/2009/EKRendelet
1475Egységes vámokmány (import)HetenkéntiNemzeti Adó- és Vámhivatala hét első munkanapja113/2010/EURendelet
2454/93/EGKRendelet
2913/92/EGKRendelet
471/2009/EKRendelet
92/2010/EURendelet
1476Egységes vámokmány (export)HetenkéntiNemzeti Adó- és Vámhivatala hét első munkanapja113/2010/EURendelet
2454/93/EGKRendelet
2913/92/EGKRendelet
471/2009/EKRendelet
92/2010/EURendelet
* 1511Jelentés a javítóintézetek helyzetérőlAGYÉvenkéntijavítóintézeteka tárgyévet követő január 31.
1600A pénzügyi vállalkozások és pénzügyiÉvenkéntia Magyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA,a tárgyévet követő július 31.2223/96/EKRendelet
tevékenységet folytató egyéb szervezetekSzövetkezeti Hitelintézetek Integrációs
éves jelentéseiSzervezete
1616Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévőÉvenkéntihelyi önkormányzatoka tárgyévet követő március 20.
ingatlanvagyonról
* 1620Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásrólAGYÉvenkéntivezetékes műsorelosztást végző gazdaságia tárgyévet követő március 1.
szervezetek
1633A szerencsejátékokra fordított kiadások és aHavonkéntiSzerencsejáték Zrt.a tárgyidőszakot követő hó 23.2223/96/EKRendelet
szerencsejátékokból származó bevételekmunkanap
alakulása
1638Jelentés a műsorszóró szolgáltatásrólAGYÉvenkéntiNemzeti Média- és Hírközlési Hatósága tárgyévet követő június 1.
* 1639Távközlési és műsorszórási teljesítményekAGYNegyedévenkéntia műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetvea tárgynegyedévet követő hó 30. 451/2008/EKRendelet
IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

A d a t g y ű j t é s - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 1640A távközlés területi adataiAGYÉvenkéntitávközlési szolgáltatást nyújtó gazdaságia tárgyévet követő április 10.
szervezetek
* 1646Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátásAGYNegyedévenkéntia megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-,a tárgynegyedévet követő hó 201287/2003/EKRendelet
eladási forgalmáról árucsoportonkéntilletve vendéglátó tevékenységet folytató1553/89/EGKRendelet
vállalkozások2223/96/EKRendelet
* 1652Jelentés az időszaki sajtókiadásrólAGYNegyedévenkéntiidőszaki sajtót kiadó gazdasági szervezeteka tárgynegyedévet követő hó 15
1653Jelentés a könyvkiadás adatairólAGYNegyedévenkéntiOrszágos Széchényi Könyvtára tárgynegyedévet követő hó 15
1654A közúti teherszállítás belföldi és nemzetköziAGYNegyedévenkéntivéletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, afolyamatos2163/2001/EKRendelet
teljesítményeimegfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb6/2003/EKRendelet
teherbírású tehergépkocsit, vontatót70/2012/EURendelet
üzemeltetők
* 1658Statisztikai jelentés a vállalkozásiAGYÉvenkéntibevett egyházaka tárgyévet követő június 30.
tevékenységet nem folytató bevett egyházak
részére
* 1659Alapinformációk a települési önkormányzatokAGYÉvenkéntitelepülési önkormányzatokjúnius 30.
illetékességi területén működő, infrastrukturális
szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről
* 1690Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetekAGYÉvenkéntitávközlési vagy műsorszóró szolgáltatást nyújtó,a tárgyévet követő május 31.
gazdasági adataia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
* 1696A családsegítő szolgálatok működési adataiAGYÉvenkénticsaládsegítő szervezeti egységeka tárgyévet követő január 31.
1710Bejelentési és módosító lap a gazdaságiAGYEseményhez kötődőcégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek,az eseményt követő 15 napon
szervezetek névjegyzékének összeállításáhozjogi személyiséggel nem rendelkező egyébbelül
társaságok és szervezetek, valamint az egyéni
vállalkozók nyilvántartásba vételéhez nem kötött
tevékenységet végzők
1712Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalomHavonkéntiNemzeti Adó-és Vámhivatala tárgyhónapot követő hó 10.
alakulásáról
1713Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai,Havonkénti,Magyar Nemzeti Bankhitelintézetek és fióktelepek2223/96/EKRendelet
pénzügyi vállalkozások és pénzügyinegyedévenkéntiesetében: a tárgyhót követő
tevékenységet folytató egyéb szervezetekmásodik hó 5. munkanap, többi
jelentéseiszervezet esetében: a
tárgynegyedévet követő
második hó 5. munkanap
1714Egészségbiztosítási ellátások éves területiÉvenkéntiaz Országos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyévet követő május 30.
adatai
* 1723Jelentés a településtisztasági tevékenységrőlAGYÉvenkéntia településtisztasági tevékenységet végzőa tárgyévet követő február 25.91/271/EGKIrányelv
vállalkozások

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 1725Repülőterek forgalmi adataiAGYÉvenkéntirepülőteret üzemeltető kijelölt szervezeteka tárgyévet követő március 10.1358/2003/EKRendelet
158/2007/EKRendelet
437/2003/EKRendelet
* 1726Jelentés a kereskedelmi tevékenységetÉvenként kétszeritelepülési önkormányzatoka tárgyfélévet követő hó 31.295/2008/EKRendelet
folytatókról
* 1728Jelentés a települési önkormányzatAGYÉvenkéntitelepülési önkormányzatok jegyzője, főjegyzőjea tárgyévet követő január 31.
hatáskörébe tartozó közigazgatási és
területváltozásokról
1747Egészségbiztosítási ellátások havi adataiHavonkéntiaz Országos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyhót követő 2. hónap 15.
1748Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapításokHavonkéntiOrszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,a tárgyhót követő második hó
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal30.
* 1751Havi jelentés az energiaszektor termékeirőlAGYHavonkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyhót követő hó 10.1893/2006/EKRendelet
3924/91/EGKRendelet
912/2004/EKRendelet
973/2007/EKRendelet
* 1758A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási,AGYÉvenkéntimezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászatia tárgyévet követő május 31.138/2004/EKRendelet
halászati tevékenységet végzők ráfordításai éstevékenységet végző valamennyi gazdasági1893/2006/EKRendelet
árbevételeiszervezet
* 1760Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmiAGYNegyedévenkéntiinternetszolgáltatást végző gazdaságia tárgynegyedévet követő hó
adataiszervezetek30.
* 1761Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekrőlAGYÉvenkéntitelepülési önkormányzatoka tárgyévet követő február 26.692/2011/EURendelet
* 1764Adatlap a statisztikai regiszter adatainakAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő február 28.177/2008/EKRendelet
felülvizsgálatához192/2009/EKRendelet
1765Jelentés az önkéntes- ésÉvenkéntiönkéntes- és magánnyugdíjpénztáraka tárgyévet követő április 30.
magánnyugdíjpénztárak tagjairól
* 1775A gyermekjóléti alapellátások működési adataiAGYÉvenkéntigyermekjóléti alapellátást végző szervezeteka tárgyévet követő január 31.
(Gyermekjóléti szolgálatok, Biztos kezdet
gyerekházak, Napközbeni ellátást biztosítók,
Átmeneti gondozást biztosítók)
1788Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyébÉvenkéntiOrszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósága tárgyévet követő március 1.
járandóságban részesülők
* 1789Éves jelentés az internetszolgáltatásokrólAGYÉvenkéntiinternetszolgáltatást végző gazdaságia tárgyévet követő március 1.
szervezetek
* 1791BaromfikeltetésAGYHavonkéntibaromfikeltető állomásoka tárgyhót követő hó 12.1234/2007/EKRendelet
617/2008/EKRendelet
* 1799Jelentés a folyó környezetvédelmiAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő május 31.295/2008/EKRendelet
ráfordításokról és a környezetvédelmi
beruházásokról

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvéte1Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 1824Takarmányok értékesítési áraAGYNegyedévenkéntia mezőgazdasági termelők részére takarmányta tárgynegyedévet követő hó 12138/2004/EKRendelet
értékesítő, a megfigyelésbe bevont
vállalkozások
* 1826Növényvédő szerek értékesítési áraAGYNegyedévenkéntia mezőgazdasági termelők részére növényvédőa tárgynegyedévet követő hó 12138/2004/EKRendelet
szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont
vállalkozások
* 1827Állatgyógyászati készítmények értékesítési áraAGYNegyedévenkéntiaz állatgyógyászati készítményeka tárgynegyedévet követő hó 12138/2004/EKRendelet
forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe
bevont vállalkozások
* 1831Építőipari árstatisztikaAGYÉvente négyszeria megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozásoka tárgynegyedév középső hónap1165/98/EKRendelet
23.1503/2006/EKRendelet
98/715/EKHatározat
* 1832Alapinformációk a szociális és gyermekellátástAGYÉvenkéntiSzociális és Gyámhivatalokjúlius 15.
végző szervezetekről
* 1840Az információs és kommunikációsAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetekjanuár 20.1006/2009/EKRendelet
technológiák állományának minőségi és808/2004/EKRendelet
mennyiségi adatai
* 1845Éves gazdaságstatisztikai jelentésAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 1.1614/2002/EKRendelet
1618/1999/EKRendelet
1668/2003/EKRendelet
1669/2003/EKRendelet
1670/2003/EKRendelet
177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/250/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
275/2010/EURendelet
295/2008/EKRendelet
364/2008/EKRendelet
716/2007/EKRendelet
* 1846Telepi adatokAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 15.177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/250/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
275/2010/EURendelet
295/2008/EKRendelet
696/93/EGKRendelet
* 1852Üzletek és más telepek adataiAGYÉvenkéntia 19 főnél többet foglalkoztató G, Ia tárgyévet követő június 15.295/2008/EKRendelet
nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 1868Jelentés a lakossági lakáshitelezésiAGYFélévenkéntia lakossági lakáshitelezéssel foglalkozóa tárgyfélévet követő hó 31.
tevékenységrőlbankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti
hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak, pénzügyi
vállalkozások
* 1869Tehéntej felvásárlása és tejtermékekAGYHavonkéntitehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásávala tárgyhót követő hó 15.2003/107/EKIrányelv
előállításafoglalkozó valamennyi gazdasági szervezet2005/288/EKHatározat
2011/142/EUHatározat
96/16/EKIrányelv
97/80/EKHatározat
* 1870Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása,AGYÉvenkéntitejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásávala tárgyévet követő január 31.2003/107/EKIrányelv
felhasználása és nettó árbevételeés/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi2005/288/EKHatározat
gazdasági szervezet2011/142/EUHatározat
96/16/EKIrányelv
97/80/EKHatározat
* 1892Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, aAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő május 31.295/2008/EKRendelet
környezetvédelmi termékek előállításáról és
szolgáltatások nyújtásáról
1911Kimutatás a fogyatékossági támogatásÉvenkéntia Magyar Államkincstára tárgyévet követő február 28.
adatairól
1917Az MNB halmozott eredménykimutatása,Negyedévenkéntia Magyar Nemzeti BankNegyedéves: a tárgynegyedévet2223/96/EKRendelet
banküzem működési költségei, ráfordításaikövető második hó 10.
munkanapja (I-III. negyedév), ill.
a tárgyévet követő év július 31.
(IV. negyedév)
1919Családtámogatási ellátások éves és területiÉvenkéntia Magyar Államkincstára tárgyévet követő április 5.
adatai
1921Családtámogatási ellátások havi adataiHavonkéntia Magyar Államkincstára tárgyhót követő hó 30.
* 1933Éves jelentés a beruházások összetételérőlAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont vállalkozások,a tárgyévet követő március 31.1392/2007/EKRendelet
költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit1893/2006/EKRendelet
szervezetek2223/96/EKRendelet
1962Fogyasztói árösszeírás az EurópaiAGYÉvenként kétszeriBudapesten, - kijelölt üzletek, szervizek, piacokEurostat igénye szerint1445/2007/EKRendelet
Összehasonlítási Program (ECP) alapján
* 1965Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetettAGYÉvenkéntinem üzleti célú közösségi, szabadidősa tárgyévet követő március 14.692/2011/EURendelet
közösségi, szabadidős szálláshelyekrőlszálláshelyek üzemeltetői
1966Jelentés a repülőterek forgalmárólAGYHavonkéntiaz éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladóa tárgyhót követő hó 25.1358/2003/EKRendelet
repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek)158/2007/EKRendelet
437/2003/EKRendelet
2005Adatszolgáltatás a FISIM felhasználóiNegyedévenkéntia Magyar Nemzeti Banka tárgynegyedévet követő1889/2002/EKRendelet
szektorokra való felosztásáhozmásodik hó 15.448/98/EKRendelet

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 2009Jelentés a betöltött és az üres álláshelyekAGYNegyedévenkéntia megfigyelésbe bevont vállalkozások,a tárgynegyedévet követő hó 121062/2008/EKRendelet
számárólköltségvetési és társadalombiztosítási19/2009/EKRendelet
szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-on453/2008/EKRendelet
keresztül), nonprofit szervezetek
2010Intrastat kiszállításAGYHavonkéntiaz Európai Unió tagállamaival termékforgalmata tárgyhót követő hó 15.1915/2005/EKRendelet
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági1982/2004/EKRendelet
szervezetek222/2009/EKRendelet
638/2004/EKRendelet
91/2010/EURendelet
96/2010/EURendelet
2011Intrastat kiszállítás, egyszerűsítettAGYHavonkéntiaz Európai Unió tagállamaival termékforgalmata tárgyhót követő hó 15.1915/2005/EKRendelet
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági1982/2004/EKRendelet
szervezetek222/2009/EKRendelet
638/2004/EKRendelet
91/2010/EURendelet
96/2010/EURendelet
2012Intrastat beérkezésAGYHavonkéntiaz Európai Unió tagállamaival termékforgalmata tárgyhót követő hó 15.1915/2005/EKRendelet
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági1982/2004/EKRendelet
szervezetek222/2009/EKRendelet
638/2004/EKRendelet
91/2010/EURendelet
96/2010/EURendelet
2013Intrastat beérkezés, egyszerűsítettAGYHavonkéntiaz Európai Unió tagállamaival termékforgalmata tárgyhót követő hó 15.1915/2005/EKRendelet
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági1982/2004/EKRendelet
szervezetek222/2009/EKRendelet
638/2004/EKRendelet
91/2010/EURendelet
96/2010/EURendelet
* 2016A nem költségvetési formában működőAGYTöbbévenkéntinem költségvetési formában működőa tárgyévet követő június 1.1338/2008/EKRendelet
egészségügyi szolgáltatók bevételei ésegészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági
kiadásaiszervezetek (vállalkozás, egyéni vállalkozás,
egyházi, alapítványi, közalapítványi illetve
közhasznú szervezet és külön jogszabályban
meghatározott, jogi személynek nem minősülő
egyéb szervezet)reprezentatív mintája
* 2023Kérdőív a szociális szolgáltatásokról ésAGYÉvenkéntia szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmia tárgyévet követő január 31.
gyermekellátásokrólalap- és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó
szervezetek, intézmények, tevékenységet
végzők
2037Központi költségvetési szervek mérleg-NegyedévenkéntiMagyar Államkincstára tárgynegyedévet követő 45.
jelentésenap

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2038Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-NegyedévenkéntiMagyar Államkincstára tárgynegyedévet követő 45.1221/2002/EKRendelet
jelentése és költségvetési jelentésenap264/2000/EKRendelet
2039Központi költségvetési szervek,FélévenkéntiMagyar Államkincstára tárgyfélévet követő 90. nap
önkormányzatok és önkormányzati
költségvetési szervek törzsadattára
2040Központi költségvetési szervek évesÉvenkéntiMagyar Államkincstára tárgyévet követő 150. nap2223/96/EKRendelet
költségvetési beszámolója479/2009/EKRendelet
2041Helyi önkormányzatok éves költségvetésiÉvenkéntiMagyar Államkincstára tárgyévet követő 150. nap2223/96/EKRendelet
beszámolója479/2009/EKRendelet
2042Központi költségvetési szervek és helyiÉvenkéntiMagyar Államkincstáraz adott év 3. hónap vége1221/2002/EKRendelet
önkormányzatok költségvetése264/2000/EKRendelet
2043A kormányzati szektorba sorolt vállalkozásokNegyedévenkéntiNemzetgazdasági Minisztériuma tárgynegyedévet követő 45.1221/2002/EKRendelet
negyedéves adatainap
2044Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésiÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyévet követő 150. nap2223/96/EKRendelet
beszámolója479/2009/EKRendelet
2045Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetésiÉvenkéntiOrszágos Nyudíjbiztosítási Főigazgatósága tárgyévet követő150. nap2223/96/EKRendelet
beszámolója479/2009/EKRendelet
2046Költségvetési zárszámadásÉvenkéntiNemzetgazdasági Minisztériuma tárgyévet követő 8. hónap2223/96/EKRendelet
közgazdasági/funkcionális adatai479/2009/EKRendelet
2047Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosokHavonkéntiNemzeti Adó-és Vámhivatala tárgyhót követő hó 10. nap264/2000/EKRendelet
bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és
juttatásainak pénzforgalmáról
2048Éves költségvetési törvényjavaslatÉvenkéntiNemzetgazdasági Minisztériuma benyújtást követő 30. nap1221/2002/EKRendelet
264/2000/EKRendelet
2049Éves zárszámadási törvényjavaslatÉvenkéntiNemzetgazdasági Minisztériuma benyújtást követő 30. nap2223/96/EKRendelet
479/2009/EKRendelet
2050MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti FöldalapÉvenkéntiNemzetgazdasági Minisztériumaz NGM-hez való beérkezést2223/96/EKRendelet
beszámoló jelentése, rábízott vagyonnalkövető 1 hónap479/2009/EKRendelet
kapcsolatos tranzakciói
2057Nemzetközi kormányzati szolgáltatásokNegyedévenkéntiBalassi Intézet, Külügyminisztérium,a tárgynegyedévet követő hó 20. 184/2005/EKRendelet
Honvédelmi Minisztérium, Magyar Turizmus555/2012/EURendelet
ZRt., Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési707/2009/EKRendelet
Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti
Innovációs Hivatal

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2062Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban,Évenként háromszoriOrszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósága tárgyév május 31., augusztus
ellátásban, járadékban és egyéb31., szeptember 30.
járandóságban részesülőkről (január-emelés
előtt és emelés után)
2063A munkabalesetek adatai az európaiÉvenkéntiNemzeti Munkaügyi Hivatal, Magyar Bányászatia tárgyévet követő március 31.1338/2008/EKRendelet
munkabaleseti statisztika (ESAW) szerintés Földtani Hivatal349/2011/EURendelet
2064Statisztikai jelentés a Nemzeti RehabilitációsÉvenkéntiNemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatala tárgyévet követő május 31.
és Szociális Hivatal munkájáról
2066Működési engedéllyel rendelkező szociális ésÉvenkéntiNemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalszeptember 30.
gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények
adatai
* 2076Jelentés a működést kezdő, megszűnt,Negyedévenkéntitelepülési önkormányzatoka tárgynegyedévet követő hó 15
üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és
nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről,
az egyéb szálláshelyek kivételével
2083Tüdőbeteg-gondozók éves jelentéseÉvenkéntiOrszágos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézeta tárgyévet követő március 31.
2084A bőr és nemibeteg gondozók működésiÉvenkéntiGyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- ésa tárgyévet követő április 30
mutatóiSzervezetfejlesztési Intézet
2086A pszichiátriai gondozók jelentéseÉvenkéntiGyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- ésa tárgyévet követő március 31.
Szervezetfejlesztési Intézet
2087Védőnői jelentés összesítőjeÉvenkéntiGyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-ésa tárgyévet követő március 31.
Szervezetfejlesztési Intézet
2088Jelentés az addiktológiai betegekÉvenkéntiOrszágos Tisztifőorvosi Hivatala tárgyévet követő március 31.
gondozásáról
2095Jelentés az orvosok, fogorvosok,ÉvenkéntiGyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- ésa tárgyévet követő január 31.
gyógyszerészek, pszichológusokSzervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
egészségügyi szakvizsgáirólEgészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési
Főigazgatóság
2096Kimutatás a bőr - és nemibeteg-gondozókbanÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központa tárgyévet követő április 30.
kezelt szexuális úton terjedő betegségekről
2100Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásrólÉvenkéntiGyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-ésa tárgyévet követő december 20
Szervezetfejlesztési Intézet
2101Összesítő jelentés a veleszületettÉvenkéntiOrszágos Tisztifőorvosi Hivatala tárgyévet követő április 30.
rendellenességgel sújtott újszülöttekről
(csecsemőkről)
2105Jelentés a kábítószer fogyasztókról ésÉvenkéntiOrszágos Tisztifőorvosi Hivatala tárgyévet követő június 15.
kezelésükről

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2108Jelentés az otthoni szakápolásiÉvenkéntiGyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- ésa tárgyévet követő április 30.
tevékenységrőlSzervezetfejlesztési Intézet
* 2120Egészségügyi kiadás és bevétel adatokAGYÉvenkéntiMinisztériumok, melyek felügyelete aláa tárgyévet követő május 31.1338/2008/EKRendelet
egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek
egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak;
Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet
2123Jelentés a járóbetegellátás valósNegyedévenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgynegyedévet követő2002/990/EKHatározat
teljesítményadatairólmásodik hó 10.
2124Jelentés az aktív és a krónikusNegyedévenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgynegyedévet követő2002/990/EKHatározat
fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairólmásodik hó 10.
2125Az Európai Uniótól kapott illetve az EurópaiHavonkéntiMagyar Államkincstár, Nemzeti Fejlesztésia tárgyhót követő 30. nap1221/2002/EKRendelet
Uniónak fizetett transzferekÜgynökség, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési479/2009/EKRendelet
Hivatal
* 2128Gazdasági szervezetek mezőgazdaságiAGYÉvenkéntimezőgazdasági tevékenységet végzőa tárgyévet követő január 31.1185/2009/EKRendelet
tevékenységének, termelés eredményeinekgazdasági szervezetek, kivéve a csak138/2004/EKRendelet
éves adataimezőgazdasági szolgáltatást végzők408/2011/EURendelet
543/2009/EKRendelet
656/2011/EURendelet
2129Magzati veszteség adataiNegyedévenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgynegyedévet követő
harmadik hó 30.
* 2130Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentéseAGYNegyedévenkéntiüzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbea tárgynegyedévet követő hó 8.1158/2005/EKRendelet
bevont gazdasági szervezeteknap1503/2006/EKRendelet
2002/990/EKHatározat
2223/96/EKRendelet
98/715/EKHatározat
* 2131A vasúti szállítás negyedéves adataiAGYNegyedévenkéntiországos vasúti pályahálózaton történő vasútia tárgynegyedévet követő hó 20. 1192/2003/EKRendelet
árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz91/2003/EKRendelet
szükséges működési engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek
* 2132Jelentés a vállalkozások innovációsAGYTöbbévenkéntia kijelölt vállalkozásoka tárgyévet követő szeptember1450/2004/EKRendelet
tevékenységéről30.1608/2003/EKHatározat
540/2009/EKRendelet
995/2012/EURendelet
2134A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtöttÉvenkéntiNemzeti Adó-és Vámhivatala tárgyévet követő március 1.
adók éves adatai

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 2146Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezeteAGYÉvenkéntia TEÁOR'08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61,a tárgyévet követő május 5.1158/2005/EKRendelet
62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95295/2008/EKRendelet
ágazatokba tartozó főtevékenységű
vállalkozások
2155Jelentés a kórházi ápolási esetekrőlÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztártárgyévet követő május 31.
* 2157Éves gazdaságstatisztikai jelentés aAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 1.177/2008/EKRendelet
szakosodott egységekről192/2009/EKRendelet
2009/250/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
275/2010/EURendelet
295/2008/EKRendelet
364/2008/EKRendelet
696/93/EGKRendelet
716/2007/EKRendelet
2159Járóbeteg szakellátás betegforgalmiÉvenkéntiGyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- ésa tárgyévet követő június 30.
kimutatásaSzervezetfejlesztési Intézet
* 2160Vízi, légi és csővezetékes szállításiAGYNegyedévenkénticsővezetékes szállítás és légi szállítása tárgynegyedévet követő hó 15
teljesítményekágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, vízi
szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági
szervezetek valamint a MOL NYRt.
* 2161A vasúti személyszállítás adataiAGYÉvenkéntiaz országos vasúti pályahálózaton történőa tárgyévet követő március 31.1192/2003/EKRendelet
vasúti személyszállításhoz szükséges működési91/2003/EKRendelet
engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek
2165Utazásszervező és -közvetítő tevékenységiÉvenkéntiMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatala tárgyévet követő január 30.
engedéllyel rendelkező gazdálkodási
szervezetek listája
2166A vasúti, vízi és légi balesetek adataiÉvenkéntiNemzeti Közlekedési Hatóság,a tárgyévet követő április 30.1192/2003/EKRendelet
Közlekedésbiztonsági Szervezet91/2003/EKRendelet
996/2010/EURendelet
2167Az országos vasúti pályahálózaton történőNegyedévenkéntiNemzeti Közlekedési Hatósága tárgynegyedévet követő hó 20
vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel
rendelkező gazdasági szervezetek listája
2168Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlenÉvenként kétszeriMagyar Nemzeti Banka tárgyévet követő szeptember364/2008/EKRendelet
tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS20. és a tárgyévet követő58/97/EKRendelet
R01, R29második év március 20.716/2007/EKRendelet
747/2008/EKRendelet
834/2009/EKRendelet
2169Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzetiNegyedévenkéntiMagyar Nemzeti Banka tárgynegyedévet követő 802223/96/EKRendelet
számlákhoznap

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2193Adatszolgáltatás az európai unión kívüliAGYHavonkéntia Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történőa tárgyhót követő hó 15.113/2010/EURendelet
külkereskedelmi termékforgalomrólrészletes adattartamú Egységes Vámokmány471/2009/EKRendelet
benyújtása alól felmentett, kijelölt vállalkozások92/2010/EURendelet
2196Külföldi állampolgárok adataiÉvenként kétszeriBevándorlási és Állampolgársági Hivataljanuár 31. és október 30.862/2007/EKRendelet
2197A migrációban résztvevő TAJ számmalÉvenként kétszeriOrszágos Egészségbiztosítási Pénztárjanuár 31. és október 30.862/2007/EKRendelet
rendelkező magyar és külföldi állampolgárok
adatai
2198Központi költségvetési szervek költségvetésiHavonkéntiMagyar Államkincstára tárgyhót követő hó 10. nap1221/2002/EKRendelet
jelentése264/2000/EKRendelet
2200Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítésérőlNegyedévenkéntiNemzeti Adó-és Vámhivatal2014. május 5., június 10.,2223/96/EKRendelet
augusztus 5., szeptember 10.,479/2009/EKRendelet
november 5., december 10.,
2015. február 5., március 10.
2210Jelentés a központi állami költségvetésbenAGYÉvenkéntiköltségvetési fejezetgazda szervezetekmárcius 16.1608/2003/EKHatározat
K+F célra tervezett és kifizetett összegekről995/2012/EURendelet
2212Éves fizetési mérleg adatok a nemzetiEgyébMagyar Nemzeti Banka tárgyévet követő 8,5. hónap,2223/96/EKRendelet
számlákhoztárgyévet követő 15. hónap,
tárgyévet követő 20,5. hónap
2214Biztosítók statisztikai mérlegeNegyedévenkéntiMagyar Nemzeti Banka tárgynegyedévet követő 20.
munkanap
2218Egyéni gazdaságok júniusi összeírásaAGYÉvenkéntimezőgazdasági földterületet használó és/vagyjúnius 15.1165/2008/EKRendelet
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni543/2009/EKRendelet
gazdaságok
2219Egyéni gazdaságok decemberi összeírásaAGYÉvenkéntimezőgazdasági földterületet használó és/vagydecember 15.1165/2008/EKRendelet
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni138/2004/EKRendelet
gazdaságok543/2009/EKRendelet
2228Nemzetközi vándorlásban résztvevőÉvenként kétszeriKözigazgatási és Elektronikusmárcius 31. és október 30.862/2007/EKRendelet
állampolgárok adataiKözszolgáltatások Központi Hivatala
2232Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszerHavonkéntiNemzeti Üdülési Szolgálat Kft.a tárgyhót követő hó 7.
adatairól
2233Fogvatartotti jelentésÉvenkéntiBüntetés-végrehajtás Országosjanuár 31.
Parancsnoksága
2234Adatszolgáltatás PPP projektekrőlAGYÉvenkéntiAz elmúlt évek során PPP fejlesztést végzőktárgyévet követő február 28.479/2009/EKRendelet
közül a KSH által kijelöltek

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 2235Havi teljesítménystatisztikai jelentésAGYHavonkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyhót követő hó 20.1158/2005/EKRendelet
1165/98/EKRendelet
1503/2006/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
2223/96/EKRendelet
586/2001/EKRendelet
656/2007/EKRendelet
* 2236Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentésAGYNegyedévenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgynegyedévet követő hó 201158/2005/EKRendelet
1165/98/EKRendelet
1503/2006/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
2223/96/EKRendelet
* 2237Negyedéves beruházásstatisztikai jelentésAGYNegyedévenkéntia megfigyelésbe bevont költségvetési,a tárgynegyedévet követő hó 201392/2007/EKRendelet
társadalombiztosítási, nonprofités gazdasági1893/2006/EKRendelet
szervezetek2223/96/EKRendelet
* 2238Havi munkaügyi jelentésAGYHavonkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyhót követő hó 12.1158/2005/EKRendelet
1165/98/EKRendelet
1503/2006/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
329/2009/EKRendelet
450/2003/EKRendelet
* 2239Éves teljesítménystatisztikai jelentésAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 1.1614/2002/EKRendelet
1618/1999/EKRendelet
1668/2003/EKRendelet
1669/2003/EKRendelet
1670/2003/EKRendelet
177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/250/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
2223/96/EKRendelet
275/2010/EURendelet
295/2008/EKRendelet
364/2008/EKRendelet
479/2009/EKRendelet
716/2007/EKRendelet

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
* 2240Éves beruházásstatisztikai jelentésAGYÉvenkéntia megfigyelésbe bevont költségvetési,a tárgyévet követő március 31.1614/2002/EKRendelet
társadalombiztosítási, nonprofités gazdasági1618/1999/EKRendelet
szervezetek1668/2003/EKRendelet
1669/2003/EKRendelet
1670/2003/EKRendelet
177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/250/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
2223/96/EKRendelet
275/2010/EURendelet
295/2008/EKRendelet
364/2008/EKRendelet
479/2009/EKRendelet
716/2007/EKRendelet
* 2241Éves munkaügyi jelentésAGYÉvenkéntia megfigyelése bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő március 31.1614/2002/EKRendelet
1618/1999/EKRendelet
1668/2003/EKRendelet
1669/2003/EKRendelet
1670/2003/EKRendelet
177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/250/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
2223/96/EKRendelet
275/2010/EURendelet
295/2008/EKRendelet
364/2008/EKRendelet
479/2009/EKRendelet
716/2007/EKRendelet
* 2253Jelentés a magyarországi mozikrólAGYÉvenkéntimozgóképet vetítő gazdasági szervezetektárgyévet követő január 31.
* 2254Jelentés a befejezett filmekrőlAGYÉvenkéntifilmgyártó gazdasági szervezetektárgyévet követő január 31.
2255Támogatás értékű havi EU-transzferekAGYHavonkéntiaz EU-támogatások felhasználásának rendjéretárgyhót követő 30. nap
prioritásonkéntvonatkozó hatályos jogszabályok szerint az
EMIR (egységes monitoring információs
rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek)

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

A d a t g y űj té s- A d a tát v ét e1Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2256Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott
támogatásokról és azok kifizetéseiről
prioritásonként
AGYÉvenként kétszeriaz EU-támogatások felhasználásának rendjére
vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az
EMIR (egységes monitoring információs
rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek)
tárgyévet követő, február 28. és
augusztus 5.
* 2257A támogatott lakhatás adataiAGYÉvenkéntitámogatott lakhatást nyújtó szervezetektárgyévet követő január 31.
2258Igénybe vevői nyilvántartásÉvenkéntiNemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltárgyévet követő március 31.
2259Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok
betegforgalmi és morbiditási adatai
ÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztártárgyévet követő március 20.
2260Növényvédőszerek mezőgazdasági
felhasználása
TöbbévenkéntiNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatala tárgyévet követő május 31.1185/2009/EKRendelet
408/2011/EURendelet
656/2007/EKRendelet
656/2011/EURendelet

*ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1005Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztikaAz exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára
1006Fogyasztói árösszeírásA lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai
1007Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése(1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői egységára és mennyisége;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke
1009Személysérüléses közúti közlekedési baleset(1) A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleseti helyszín, a baleset körülményei szerint
(2) A balesetet okozó alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltságának adatai
(3) A balesetet okozó és a balesetben résztvevő járművek adatai
(4) A balesetben meghalt, megsérült és egyéb személyek adatai
(5) Közúttal kapcsolatos információk
1017Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és
a betegszállításról
(1) Működési adatok (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok)
(2) A mentőszolgálat működésének személyi feltételei
(3) Mentési esetek száma ok szerint
(4) Mentési esetek száma helyszín szerint
(5) Tömeges balesetek adatai
(6) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai
(7) Betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint
(8) Működési adatok (betegszállító állomások száma)
(9) Betegszállítási feladatok száma
(10) Betegszállítási feladatok száma a szállítás célja szerint
1019Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása(1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó,
gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely/osztály-szakrendelés) szerint
1021Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok
tevékenységéről
(1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint
(2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok száma nemenként
(3) A háziorvosi szolgálat működtet kislaboratóriumot, fiziotherápiás ellátást; internet alkalmazás, elektronikus betegnyilvántartás
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként
(5) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(6) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott ápolók tevékenysége
(7) A háziorvos/házi gyermekorvosi praxis ügyeleti szolgáltatásainak formája
1023Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés(1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként
(2) Építőipari tevékenységen foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak átlagos állományi létszáma megyénként

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1032Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről(1) Tervezett létszám (a megalakulástól számított egy éven belül)
(2) Tervezett árbevétel (a megalakulástól számított egy éven belül)
(3) Beruházás tervezett értéke
(4) Mérlegfőösszeg várható értéke (a megalakulástól számított egy éven belül)
(5) Tőkebefektetés (részesedés szerzése) külföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül)
(6) Tőkebefektetés (részesedés szerzése) belföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül)
(7) Mezőgazdasági rendeltetésű terület (bér vagy saját tulajdonú)
(8) Mezőgazdasági haszonállat tartása
(9) Mezőgazdasági termék vásárlása termelőtől, ennek célja (feldolgozási vagy továbbértékesítési)
(10) Közvetlen értékesítés belföldi mezőgazdasági felhasználók részére
(11) Mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási szolgáltatás nyújtása
(12) Egészségügyi tevékenység végzése (más főtevékenység végzése mellett)
(13) Bérmunka végzése más EU tagállamban bejegyzett szervezet számára
(14) Bérmunka végeztetése más EU tagállamban bejegyzett szervezettel
(15) Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez
1035Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről(1) Az utazásszervezés adatai:
a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
b) árbevétel adatok
c) utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatok
d) utazásközvetítésre vonatkozó információk
1036Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről(1) A kereskedelmi szálláshelyek adatai:
a) üzemeltetésére vonatkozó általános adatok
b) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
c) kapacitás adatok (szobák és férőhelyek száma)
d) árbevétel, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatok

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1037Szabálysértési jelentés(1) A szabálysértési ügyben eljáró hatóságok/bíróság megnevezése
(2) Az ügyben kitöltött szabálysértési adatlapok száma
(3) Az ügyben korábban áttételre került sor
(4) A szabálysértés minősítése
(5) Az időpontokra és helyszínekre vonatkozó adatok (elkövetés helye, elkövetés ideje, feljelentés ideje, eljárás megindításának ideje, eljárás
befejezésének ideje)
(6) Azon eljárás alá vont személyek száma, akikkel szemben a feljelentést elutasították
(7) Azon eljárás alá vont személyek száma, akikkel szemben az eljárást megszüntették
(8) Azon eljárás alá vont személyek száma, akiket elmarasztaltak
(9) Az eljárás alá vont személyek életkorára és nemére vonatkozó adatok
(10) Az eljárás alá vont személyek állampolgárságára vonatkozó adatok
(11) Az alkalmazott kényszerintézkedésekre vonatkozó adatok (elővezetés, szabálysértési őrizet, lefoglalás, rendbírság)
(12) Az eljárás befejezésének módjaira vonatkozó adatok (feljelentés-elutasítások, felfüggesztések, eljárás-megszüntetések)
(13) A szabálysértési hatóság határozatával szembeni panaszokra vonatkozó adatok
(14) Az előkészítő eljárásra vonatkozó adatok
(15) Az ügydöntő határozat meghozatalának módjára vonatkozó adatok (a szabálysértési hatóság által meghallgatás nélkül hozott határozat, a
szabálysértési hatóság által tartott meghallgatás, a bíróság által meghallgatás nélkül hozott határozat, bíróság által tartott tárgyalás, bíróság elé
állítás)
(16) A jogkövetkezményekre vonatkozó adatok (szabálysértési elzárás, pénzbírság, közérdekű munka, járművezetéstől eltiltás, elkobzás, kitiltás,
figyelmeztetés)
(17) A meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő elzárásra vonatkozó adatok
(18) A nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárásra vonatkozó adatok
(19) A pénzbírság megváltása közérdekű munkával adatai
(20) A kifogásokra vonatkozó adatok
(21) A fellebezésekre vonatkozó adatok
(22) A szabálysértési elzárásra vonatkozó adatok (a szabálysértési elzárás jogcíme, a szabálysértési elzárás hossza, a büntetés-végrehajtási
intézetből elbocsátás oka)
(23) A helyszíni bírság kiszabására vonatkozó adatok
1039Éves termékstatisztikai jelentés1) Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)
2) Bérmunkában termelt mennyiség (természetes mértékegységben)
3) Értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)
4) Bérmunkában értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)
5) Értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)
6) Bérmunkában értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)
7) Export értékesítés nettó árbevétele
8) Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele
9) Belföldi értékesítés nettó árbevétele
10) Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele
11) Regisztrációs, jövedéki és energiaadó
1045Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról
(1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele
(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom
(3) Üzemeltetett egységek száma
(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1054Jelentés a fürdők forgalmáról(1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai
(2) Üzemeltetési és terhelési adatok
1058Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról(1) Településsoros adatok:
a) a villamos energia mennyiségének fogyasztásáról,
b) a fogyasztók számáról,
c) a villamosenergia-szolgáltatás, és a közvilágítás villamosenergia-hálózati adatairól
1059Jelentés a települések gázellátásáról(1) Lakossági díjbevétel
(2) Településsoros adatok:
a) a fogyasztók számáról
b) a csőhálózat hosszáról
c) az értékesített gázmennyiségéről
d) a gáz fűtőértékéről
1060Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról(1) Díjbevétel
(2) Településsoros adatok:
a) a szolgáltatott hőmennyiségről
b) az ellátott lakások számáról
c) az ellátott fogyasztók számáról
d) a hőközpontok számáról
e) a távhővezeték-hálózat hosszáról
f) a szolgáltatott melegvíz mennyiségéről
1061Települési hulladékgazdálkodás(1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai
(2) Az összes begyűjtött, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék összetétele
(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása
(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai
(5) Közterület-tisztítás és a közterületen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai
1062Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
(1) Közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma
(2) Az ivóvízellátás díja, díjbevételek
(3) Szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma
(4) Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei
(5) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint, szennyvízkibocsátások nehézfémtartalma kibocsátások szerint
(6) Szennyvíz-elvezetési, -tisztítási díjbevételek
(7) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvíz-elvezetési, -tisztítási beruházási ráfordítások

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1071Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban nemek szerint
(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma
(3) A külföldi kutatók száma
(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele
(5) A kutatók életkor szerinti összetétele
(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám)
munkakörök szerint
(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül
épület, gép, szoftver) bontásban
(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai
(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása
(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint
(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai
1072Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint
(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma
(3) A külföldi kutatók száma
(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele
(5) A kutatók életkor szerinti összetétele
(6) A kutatás, fejlesztési tevékenységet végzők munkaidejének megoszlása az oktatás és a K+F tevékenység között az egyes munkakörökben
(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen
belül épület, gép, szoftver) bontásban
(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai
(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása
(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint
(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai
1074Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint
(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma
(3) A külföldi kutatók száma
(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele
(5) A kutatók életkor szerinti összetétele
(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám)
munkakörök szerint
(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül
épület, gép, szoftver) bontásban
(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai
(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása
(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint
(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai
1076Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról(1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata és az épületnagyság szerint
(2) A megszűnt lakások felszereltsége, közműellátottsága

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1077Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és
lakásmegszűnési összesítő
(1) A korábbi években kiadott, még érvényben levő építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(2) Az év során kiadott új építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(3) Az év során használatba vett lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(4) Az év végén folyamatban levő lakás-, üdülőépítések településenkénti száma
(5) Az év végéig el nem kezdett lakás-, üdülőépítések településenkénti száma
(6) Az év során megszűnt lakások településenkénti száma
1078Részletező adatok a lakások és üdülők végleges
használatba vételéről
(1) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg és építési forma szerint
(2) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, kivitelezők, falazat szerint
(3) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők közműellátottsága, fűtése
(4) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők szobaszám szerinti nagysága, helyiségei, felszereltsége
(5) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők építésének időtartama
(6) A használatbavételi engedélyt kapott lakóépület nagysága, külső jellemzői
1080Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és
lakásellátási tevékenységéről
(1) Az önkormányzat tulajdonában levő lakóépület- és lakásállomány száma
(2) Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány adatai
(3) Az ingatlangazdálkodás bevételei
(4) Kiadások a lakáságazatban
(5) Lakóházjavítás, - fenntartás
(6) Privatizáció
(7) Lakbérek
(8) Lakásigénylők
1081Építési engedélyek(1) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek száma
(2) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek beépítendő hasznos alapterülete
(3) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületekben létesítendő lakások száma
1082Földterület és vetésterület, május 31.(1) Földterület használat szerint
(2) Földforgalmi adatok
(3) Üvegház és fólia alapterülete
(4) Gombatermesztésre használt alapterület
(5) Szántóterület hasznosítása
(6) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
(7) A gazdaság által használt földterület megyénkénti elhelyezkedése
1084A kalászos gabonák terméseredményeA kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége
1085Főbb növénykultúrák terméseredményei(1) A főbb szántóföldi növények, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint szőlő betakarított területe és termésmennyisége
(2) A főbb őszi vetésű növények vetésterülete
1087Állatállomány június 1., december 1.(1) A gazdaság állatállománya ( ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb
mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya
(2) Értékesített állatállomány és eladási ár
1097Jelentés a felvásárlásrólA mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1099Áruforgalmi mérleg(1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű
elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)
(2) Felvásárlás mennyisége megyék szerinti bontásban
1108Piaci felhozatal és árjelentésA mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára
1117Munkaerőköltség-felvétel(1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint
(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
(3) A munkáltató által alapokba történő befizetések
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
(6) Létszám és munkaóra
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség és Szja
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások
1119Sztrájkstatisztikai jelentés(1) Sztrájkeseménnyel kapcsolatosan kieső munkaidő
(2) Sztrájkeseményben résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások
(3) Sztrájk típusa, célja, eredménye
1156Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek
tevékenységéről
(1) A nonprofit szervezetek regiszer adatai:
a) A szervezetek elérhetőségi adatai, képviselők adatai
(2) A nonprofit szervezetek tevékenységi alapadatai:
a) A nonprofit szervezetek jogi formája, közhasznúsága, tevékenységi köre
b) A szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munkaóra
(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei
a) Központi állami támogatások források szerint
b) Önkormányzati támogatások források szerint
c) Belföldi magántámogatások források szerint
d) Külföldi támogatások összege források szerint
e) Tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei források szerint
(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban
(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása források szerint, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális
javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
(6) A szervezet alapítóinak, vezetőségének adatai
(7) A foglalkoztatottak, speciális helyzetű munkavállalók demográfiai adatai, foglalkoztatási formák
(8) A pénzbeni, természetbeni adományozás jellemzői, az adományozottak köre, az adományozás célja, módja rendszeressége
(9) A szervezet által végzett tevékenység speciális jellemzői
(10) A szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátottak köre, működési jellemzők
1165Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség
megszakításáról
A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1174Jelentés a médiaszolgáltatásról(1) Éves adásidő nyelv szerinti bontásban
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória szerint)
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése)
(5) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)
(6) Nemzetközi kereskedelem (bevétel, kiadás)
1180A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai(1) Országos vasúti árutovábbítási működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek:
a) vasúti szállítási teljesítmények (vasúti kimenő és bejövő áruszállítás országonként, tonna, tkm, tranzitáruszállítás,árunemenként, veszélyes áruk,
kilométer-övezetek szerint, vasúti vonatmozgás)
b) kombinált és konténeres fuvarozás
c) bevételek
1183A közúti személyszállítás adatai(1) A közúti és kötöttpályás személyszállítást folytató vállalkozások éves adatai:
a) járműállomány
b) pályaállomány
c) teljesítmény
d) bevételek
1189Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények(1) Helyközi és helyi személyszállítás negyedéves adatai:
a) helyi személyszállítási teljesítmények
b) helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrendszerinti bontásban)
c) menetdíjbevétel
d) összes megtett kocsikilométer
1190A csővezetékes szállítás adatai(1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai:
a) áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként
b) üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza
c) a kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok
d) bevételek
1198Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának
tranzit hajóforgalmáról
(1) A Duna magyarországi tranzit hajóforgalmának adatai:
a) a hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye
b) a szállított árú fajtája, súlya; ADN-osztályozás
c) a berakodás és a kirakodás hely
d) a hajó utazási iránya (lejt vagy hegymenet)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1202Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények működési adatairól
(1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett és működő férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint
(2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjainak száma nem, korcsoport és fogyatékosság típusa szerint,
ellátástípusonként
(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekből tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként
(4) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként
(5) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza
szerint, ellátási típusonként
(6) Idősek otthonában lévő demens betegek száma
(7) Demens betegek közül tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint
(8) Demens betegek közül tárgyévben felvételt nyertek száma
(9) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjai közül térítési díjat fizetők száma
(10) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díj bevétele
(11) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési költsége, felhalmozási célú kiadásai, egyéb kiadásai
(12) Szenvedélybetegek a betegség típusa szerint
(13) Foglalkoztatottak száma
1203Bölcsődei kérdőív(1) A bölcsődébe jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során
(2) Engedélyezett férőhelyek száma
(3) Működő férőhelyek száma
(4) Tartósan szünetelő férőhelyek a tárgyév december 31-én
(5) Az év folyamán létesült férőhelyek száma
(6) Az év folyamán megszűnt férőhelyek száma
(7) Az év folyamán lehetséges gondozási napok száma
(8) Az év folyamán teljesített gondozási napok száma
(9) Az év folyamán beíratott gyermekek napi száma
(10) Nyitvatartási napok száma
(11) A bölcsődét igénybe vevő gyermekek adatai
(12) Bölcsődei csoportok adatai
(13) A szeptember 01. és május 31. közötti időszakban az 1 évesnél fiatalabb felvett gyermekek száma
(14) A beíratott gyermekek adatai május 31-én
(15) A bölcsőde ún. OM-azonosítószáma (ha van ilyen)
(16) A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek adatai
(17) Bölcsődével integráltan működő családi napköziben gondozott gyermekek száma
(18) Bölcsődével integráltan működő házi gyermekfelügyeletben gondozott gyermekek száma
(19) Álláshelyek, foglalkoztatottak adatai
(20) Egyéb szakemberek adatai
(21) Adatok a bölcsődei gondozási díjakról
(22) Bölcsődei felvételt nyert gyermekek családi körülményei

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1206Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható
támogatások adatairól
(1) Rendszeres szociális ellátásban részesülők számának változása (megállapított és megszűnt támogatások száma, jogosultak december 31-ei
száma)
(2) Rendszeres szociális ellátások (támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatásra felhasznált
összeg)
(3) Az aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor és nem szerint, családjaik száma családszerkezet szerint)
(4) Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint
(5) Az aktív korúak ellátásában részesítettek együttműködésének jellemzői (résztvevők száma foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint)
(6) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek száma életkor szerint
(7) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma a gyerekek száma szerint
(8) Óvodáztatási támogatásban részesített gyerekek száma támogatási alkalmak és életkor szerint
(9) Rászorultságtól függő egyéb ellátások (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, felhasznált összeg)
(10) Adósságcsökkentési támogatásban részesített személyek száma a megállapított támogatás összege szerint
(11) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint
(12) A lakásfenntartási támogatásban és önkormányzati segélyben részesített személyek száma életkor és nem szerint
(13) Az egy főre/fogyasztási egységre jutó családi/háztartási jövedelem szerint az ellátásban részesített személyek száma
(14) Közgyógyellátási igazolvány (támogatottak száma életkor szerint jogcímenként, a méltányosságból kiadott igazolványok után a
társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg)
(15) Lakáscélú támogatások (személyek száma, kifizetett összeg)
(16) Szociális ügyintézők száma
1207Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali
ellátást nyújtó intézmények adatairól
(1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,
szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán
ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók
száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma)
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és
korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma
(2) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali
ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (az engedélyezett férőhelyek száma tárgyév végén, előző év végén, év közben megszűnt ill.
létesült férőhelyek száma)
(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali
ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek,
ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma" az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma)
(4) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál (foglalkoztatottak száma, önkéntesek száma)
(5) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek
közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén,
időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali
ellátásában, hajléktalan személyek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (foglalkoztatottak száma a foglalkoztatottak közül
ápolási munkát végzők; az ápolási munkát végzők közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen
foglalkoztatottak; az ápoló-gondozók közül a szakképzett foglalkoztatottak száma, a szakképzett foglalkoztatottak közül teljes-nem teljes
munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak, önkéntesek)
(6) Népkonyha, nappali melegedő, kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka (kapacitása, napi átlagforgalma)
(7) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma,
támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,
(8) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka,
időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens személyek nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása (a
befolyt térítési díjak összege ,működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1208Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és
a külső férőhelyek helyzetéről
(1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.
(2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a
gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint
(3) A telephelyek adatai (férőhelyszám és az ellátottak száma szerint)
(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg) és
speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) gyermekek száma
(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése,
azok okai
(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési
év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint
(7) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a
fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok
(8) A gyermekotthonokban működő gyermekcsoportok száma korcsoportos bontásban
(9) A nevelőszülők száma, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok
nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok
(10) A tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekek száma
(11) Azon gyermekek száma, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítanak
(12) A gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekek száma a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti
bontásban és a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma
(13) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő
tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban
(14) A különleges gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekek száma kor és gondoskodási forma szerinti bontása
(15) A 3 éven aluli gyermekeket ellátó különleges gyermekotthonokban gondozott anyák száma, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a
gondozásból távozó anyák száma a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma
(16) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak jogszabályban előírt - statisztikai állományi létszáma, végzettség szerint
(17) A gyermekotthonban egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint)
(18) A gyermekotthon, nevelőszülői hálózat, külső férőhely által utógondozottak száma kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt
utógondozottak számát)
1209Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
helyzetéről
(1) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülők
adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi
létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),
(2) tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,
(3) adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-utánkövetések adatai),
(4) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti
bontásban, nemek szerint, képesítés szerint),
(5) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és
munkakör szerint),
(6) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által utógondozottak száma (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak
számát),
(7) a tárgyév december 31-én nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élők egyéb adatai (családi viszonyok, ellátási szükséglet és sajátos
nevelési igény szerint),
(8) adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok
száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint).

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1210Jelentés a gyámhatóság tevékenységérőlJegyző: (1) Hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint)
Járási gyámhivatal:
(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(2) ügykezelők száma,
(3) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),
(4) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott egyaránt),
(5) adatok a védelmbe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint)
(6) adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről,
(7) adatok a az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről
(8) adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája
mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős
szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)
(9) adatok a családi jogállás rendezéséről,
(10) adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint)
(11) szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai,
(12) a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint,
(13) adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról,
(14) adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról ( a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban)
(15) a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai,
(16) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban
(17) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint)
(18) adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett)),
(19) gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a
választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai),
(20) a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- ingatlanügyek, betétállományok, kötvények),
(21) a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint)Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok
és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének adatai, Örökbefogadás
előkészítésének adatai.
(22) adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint),
(23) otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,
(24) adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei
lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei és a sajátos nevelési igénye szerint),
(25) a mediáció elrendelésének adatai,
Kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai:
(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(2) koordinátorok száma iskolai végzettség szerint
(3) ügykezelők száma,
(4) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),
(5) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott) egyaránt
(6) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése
szolgáltatói nyilvántartásba vétele az intézmény típusa szerint
(7) a gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok által végzett tevékenységek (a bűnmegelőzési programok helye szerinti bontásban) és a
közreműködések száma szerint bontásban,
(8) adatok a bűncselekményt és szabálysértést elkövetett gyermek- és fiatalkorúakról (KIM Pártfogó, rendőrség, jegyző, fővárosi és megyei
kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat szerinti bontásban),
(9) a tárgyévben kiszabott gyermekvédelmi igazgatási bírságok összege az eset típusa szerint (és az egyeztető beszélgetések alapszáma),
(10) Alkalmazott hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1215Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairólA közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő
település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az
érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.
1216Kimutatás a városok, községek területnagyságárólA tárgyév január 1-jei közigazgatási beosztás szerinti önálló státusú magyarországi települések (községek, városok, fővárosi kerületek) neve, megyei
besorolása és területnagysága hektárban, valamint ellenőrzési célból az ugyanerre az időpontra összesített megyénkénti (fővárosi) és országos
adatok.
1470Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatásokAz Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke
időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.
1475Egységes vámokmány (import)Az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra szállított termékek (import) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód,
ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint
1476Egységes vámokmány (export)Magyarországról az Európai Unión kívüli országokba szállított termékek (export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód,
ügylettípus, vámeljárás, számlázási pénznem szerint
1511Jelentés a javítóintézetek helyzetéről(1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma
(2) A javítóintézetekben jogerős ítélettel elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény
típusa és a távozás helye szerint
(3) A javítóintézetekben előzetes letartóztatásba elhelyezettek száma éltekor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, a feltételezett
bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(4) A tárgyévben az intézetbe befogadottak száma a beutalást megelőző állandó tartózkodási hely, iskolai végzettség, és munkaviszony szerint
(5) A tárgyévben a javítóintézetbe befogadottak száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint
(6) A javítóintézetben a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
(7) Egyéb munkakörben alkalmazottak száma
(8) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint
1600A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet
folytató egyéb szervezetek éves jelentései
Pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves mérleg és eredménykimutatás adatai, hitelintézetek mérleg és
eredménykimutatás adatai
1616Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyonról
(1) Ingatlanvagyon-összesített jellemzői
(2) A földterület alapadatai
(3) A zöldterületek és építményeinek alapadatai
(4) Vizek, közcélú vízi létesítmények jellemzői
(5) Strand, fürdő, uszoda
(6) Közlekedési területek és műtárgyaik
(7) Köztemetők jellemző adatai
(8) Lakóépületek és otthonházak jellemzői
(9) Közoktatási intézmények jellemzői
(10) Kulturális intézmények épületeinek jellemzői
(11) Sportlétesítmények
(12) Szociális intézmények épületei és jellemzői
(13) Egészségügyi intézmények épületei és jellemzői
(14) Kereskedelmi, szolg., igazg., és szálló jellegű intézmények jellemzői
(15) Üzemi épületek és jellemzői
(16) Egyéb önálló építmények jellemzői
(17) Közművek (vízmű, csatornamű és távfűtés) jellemzői
(18) Lakások és nem lakás célú helyiségek jellemzői

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1620Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról(1) Kábeltelevízió szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és technikai adatok
(2) Kábeltelevízió előfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma
(3) Szolgáltatott programcsomagok és műsorok
(4) Kábeltelevíziós szolgáltatás ( bekapcsolt lakások száma) településsoros bontása
1633A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása
(1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek
(2) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból kifizetett nettó nyereményösszeg
1638Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról(1) A rádió-műsorszórásra felhasznált analóg és digitális adóberendezések
(2) A televíziós műsorszórásra felhasznált berendezések
1639Távközlési és műsorszórási teljesítmények(1) Belföldön felvett táviratok száma
(2) Műsorszórás adásideje
(3) Vezetékes telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája és az előfizető típusa szerint
(4) Mobil telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája szerint
(5) Mobil adatforgalom, típus szerint
(6) A távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétel
(7) Vezetékes vonalak ill. mobiltelefon előfizetések száma
(8) Kiinduló nemzetközi hívások időtartama a hívott ország szerint
1640
1646
A távközlés területi adatai
Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
orgalmáról árucsoportonként
Telefonvonalak településszintű bontása az előfizető típusa szerint
(1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
(2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
1652Jelentés az időszaki sajtókiadásról(1) A sajtótermékek megjelenési száma, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint
1653Jelentés a könyvkiadás adatairól(1) A kiadott művek száma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint
(2) A kiadott művek példányszáma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint
1654A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményeiA Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherkategóriájú tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és
nemzetközi teljesítményei

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1658Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem
folytató bevett egyházak részére
(1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint
(2) Pénzügyi adatok
a) bevétel főtevékenység szerint
b) kiadás főtevékenység szerint
c) beruházás főtevékenység szerint
(3) Munkaügyi adatok
a) főállásban foglalkoztatottak száma
b) keresete
c) részmunkaidősök száma
d) keresete
e) megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma
f) keresete
1659Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi
területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó
gazdasági szervezetekről
A települési önkormányzat illetékességi területén
(1) köztisztasági és településtisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai,
(2) ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai,
(3) fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai,
(4) kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai
1690Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági
adatai
(1) Távközlési bevételek
(2) Közcélú mobil rádiótelefon és mobil továbbítási szolgáltatás díjbevétele
(3) A távközlési tevékenység költségei és tárgyévi távközlési célú beruházások
1696A családsegítő szolgálatok működési adatai(1) A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (felsőfokú szociális szakirányú szakképzettségű, felsőfokú nem szociális
szakirányú végzettségű, középfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés)
(2) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport szerint
(3) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint
(4) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők a család összetétele szerint
(5) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők iskola végzettség szerint
(6) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők azon probléma típusa szerint, amivel a szolgálatot felkeresték
(7) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők települések szerinti bontásban
(8) A családsegítő szolgálatok éves forgalma
(9) A családsegítő esetkezelésben részt vettek száma
(10) Csoportokban végzett családsegítő tevékenységben részt vettek száma
(11) A családsegítő szolgálatok egyéb tevékenysége
1710Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek
névjegyzékének összeállításához
(1) Új szervezet azonosító adatainak bekérése/megadása (név, adószám, székhelycím)
(2) Új szervezet elérési adatainak bekérése/megadása (levelezési és email cím, telefonszám)
(3) Felelős vezető adatai
(4) Létszám (megalakulás első évében)
(5) Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez
1712Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásárólA lakóingatlanok forgalmának jellemzői (ár, forgalmi érték, minőségi jellemzők)
1713Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi
vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb
szervezetek jelentései
Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb
szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1714Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai(1) Biztosítottak létszáma (fő)
(2) Táppénzre jogosultak létszáma (fő)
(3) Táppénzkiadás összesen (ezer Ft)
(4) GYÁP táppénzkiadás (ezer Ft)
(5) Baleseti (UB+F) táppénzkiadás (ezer Ft)
Alkalmazásban állók, egyéni és társas vállalkozók, közfoglalkoztatottak esetén:
(6) Táppénzre jogosultak létszáma
(7) Táppénzesek napi átlagos létszáma
(8) Táppénzes napok száma
(9) Táppénzes esetek száma
(10) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)
(11) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)
(12) GYÁP-táppénzes napok száma
(13) GYÁP-táppénzes esetek száma
(14) UB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)
(15) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)
(16) ÜB- és F-táppénzes napok száma
(17) Úti baleseti napok száma
(18) ÜB- és F-táppénzes esetek száma
(19) Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénzes napjainak száma
(20) Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénzes eseteinek száma
(21) Táppénzes napok, táppénzes esetek és táppénzkiadás beteség-csoportok (3 jegyű BNO kód) szerint
(22) Betegszabadságra jogosultak létszáma
(23) Betegszabadság naptári napjainak száma
(24) Betegszabadság naptári napjaiból a munkanapok száma
(25) Betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma naptári napok alapján
(26) Betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma munkanapok alapján
(27) Betegszabadságra kifizetett összeg
(28) Egy munkanapra jutó kifizetett összeg
(29) Terhességi-gyermekágyi segélyt igénybe vevők havi átlagos száma
(30) Terhességi-gyermekágyi segélyt igénybe vevők esetén igénybe vett napok száma
(31) Terhességi-gyermekágyi segélyre kifizetett összeg
(32) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők havi átlagos száma
(33) Gyermekgondozási díjra kifizetett összeg
(34) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők főbb adatai korcsoportonként (igénybe vevők száma, havi bruttó átlagkereset, havi bruttó gyed összeg, a
gyed maximális összegében részesülők aránya)
1723Jelentés a településtisztasági tevékenységrőlA települési folyékony hulladékok gyűjtése, elhelyezése és ártalmatlanítása
1725Repülőterek forgalmi adatai(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:
a) légi járatok adatai
b) utasforgalmi adatai
c) áru- és postai küldemények forgalmának adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1726Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról(1) A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei, vagy a tevékenység helyszíne, a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint
(2) A kereskedelmi tevékenység alapjául szolgáló termékkörök
(3) Az üzletek alapterülete
1728Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
közigazgatási és területváltozásokról
A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások
1747Egészségbiztosítási ellátások havi adatai(1) Táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)
(2) Táppénzes napok száma
(3) Táppénzes esetek száma
(4) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)
(5) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)
(6) GYÁP-táppénzes napok száma
(7) GYÁP-táppénzes esetek száma
(8) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)
(9) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)
(10) ÜB- és F-táppénzes napok száma
(11) ÜB- és F-táppénzes esetek száma
(12) Baleseti táppénzes napok száma
(13) Baleseti táppénzes esetek
(14) Terhességi-gyermekágyi segély
(15) Gyermekgondozási díj
(16) Táppénzes adatok területi (megyés) bontásban
(17) Terhességi- gyermekágyi segélyt igénybe vevők száma megyés bontásban
(18) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők száma megyés bontásban
1748Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások(1) Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások száma
Ebből (1)-ből:
(2) Öregségi nyugdíj
(3) Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj
(4) Életkoron alapuló ellátások
(5) Rokkantsági ellátás
(6) Rehabilitációs ellátás
1751Havi jelentés az energiaszektor termékeirőlTermelt mennyiség (természetes mértékegységben)
1758A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
(1) Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati termelők és szolgáltatók ráfordításai és nettó árbevétele
(2) Mezőgazdasági termékek feldolgozásának nettó árbevétele
(3) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások mennyisége és nettó árbevétele
1760Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai(1) Internetes előfizetések száma kapcsolati módonként részletezve
(2) Internet szolgáltatók nettó árbevétele kapcsolati módok szerint részletezve
1761Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről(1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek adatai:
a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban
b) kapacitás adatok (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1764Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához1) A szervezet azonosító adatainak javítása/pontosítása
2) A szervezet elérési adatainak bekérése/pontosítása
3) A szervezet működési állapota
4) Tárgyév összes árbevétele
5) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek
6) Tárgyévet megelőző év összes árbevétele
7) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek
8) Éves átlagos létszám
9) Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez
1765Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairólA magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok
születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1775A gyermekjóléti alapellátások működési adataiGyermekjóléti szolgálatok
(1) A gyermekjóléti szolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma képesítés és munkakör szerinti bontásban
(2) Az év folyamán gondozásban részesülő gyermekek száma (nem, korcsoport és gondozási típus szerinti bontásban)
(3) A gondozásban részesülő gyermekek száma bevont települések szerint, gondozási típus szerint
(4) Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint
(5) A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán érkező jelzések száma
(6) A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák száma a probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint
(7) A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma a tevékenység típusa és az ellátott gyermekek száma szerint
(8) A gyermekjóléti szolgálat prevenciós szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti
bontásban)
(9) A gyermekjóléti szolgálat speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti
bontásban)
(10) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek
(11) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek adatai (a bántalmazás módja és elkövetője
szerinti bontásban)
(12) Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről (az elhelyezés formája és az ellátásban
részesülő kiskorúak és családjaik száma szerinti bontásban)
(13) adatok a veszélyeztetett kiskorúakról ( a veszélyeztetettség oka és lakó/származási hely szerinti bontásban)
Biztos kezdet gyerekházak
(1) A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, kora, szükségletei, megállapított hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzete)
(2) A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági aktivitás
szerint)
(3) A gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint)
(4) A gyerekház foglalkoztatottjainak adatai
Napközbeni ellátást biztosítók
(1) Családi napközik adatai (gondozási napok, engedélyezett férőhelyek, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak, térítési díjak)
(2) A családi napköziben gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)
(3) Házi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai (gondozási órák, biztosítók száma, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak)
(4) A házi gyermekfelügyelettel gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)
(5) A családi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai
Átmeneti gondozást biztosítók
(1) Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint
(2) Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban
(3) Ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(4) Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is)
(5) Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint
(6) Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint
(7) Adatok a helyettes szülőkről
(8) Az átmeneti otthonokban a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak adatai
1788Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülők
(1) A nyugdíjak,ellátások, járadékok és egyéb járandóságok éves adatai (ellátásra fordított kiadás, ellátásokban részesülők száma az év végén és
átlagosan, egy főre jutó átlagos ellátás)
(2) Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, terület (megyék és a külföldre folyósított ellátások) szerint az év
végén

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1789Éves jelentés az internetszolgáltatásokról(1) Internet hozzáférési szolgáltatásokból származó nettó árbevétel
(2) Web-jelenléttel kapcsolatos nettó árbevétel
(3) Internet-előfizetések számának megoszlása településenként és kapcsolattípus szerint
1791Baromfikeltetés(1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint
1799Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról
(1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) A szervezet jellemzői
1824Takarmányok értékesítési áraMezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára
1826Növényvédő szerek értékesítési áraMezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára
1827Állatgyógyászati készítmények értékesítési áraMezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára
1831Építőipari árstatisztikaÉpítési tételek egységára és mennyisége
1832Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző
szervezetekről
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
(1) törzsszáma
(2) székhelyei,
(3) telephelyei,
(4) a telephelyeken működő szolgáltatások
(5) a szolgáltatások működési formája,
(6) a fenntartó típusa,
(7) a fenntartó törzsszáma.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1840Az információs és kommunikációs technológiák
állományának minőségi és mennyiségi adatai
1) Változatlan adatkörök:
a) számítógépek állománya
b) elektronikus számlázás
c) honlap megléte, és alkalmazásának lehetőségei
d) a vállalkozáson belüli automatizált információcsere
e) elektronikus kereskedelem: számítógépes hálózaton történő megrendelések és értékesítések nagysága, a számítógépes hálózaton keresztül
történő vásárlás
f) az internet letöltési sebessége
(2) Változó adatkör:
a) számítógépek és számítógépes hálózatok használata
b) internet-felhasználás: az internetkapcsolat típusa
c) felhő alapú számítástechnika
d) automatikus feldolgozásra alkalmas EDI-alapú üzenetek használata
e) az ellátásilánc-menedzsment információinak elektronikus megosztása
f) rádiófrekvencián alapuló beazonosító (Radio Frequency Identification, RFID) technológia használata
1845Éves gazdaságstatisztikai jelentés(1) Éves átlagos létszám
(2) Éves munkajövedelem
(3) Teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma
(4) Értékesítés nettó árbevétele
(5) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel
(6) Anyag- és energiaköltség
(7) Eladott áruk beszerzési értéke
(8) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke
(9) Egyéb költségek
(10) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke
(11) Belföldi és import gépek, berendezések beruházási értéke
(12) Belföldi és import gyártású járművek beruházási értéke
(13) Ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke
1846Telepi adatok(1) Éves átlagos állományi létszám
(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés
1852Üzletek és más telepek adatai(1) Üzletek és telepk adatai:
a) telepek száma, éves átlagos állományi létszáma, valamint a telep éves munkajövedelme
b) üzletek száma, hasznos alapterülete (eladótere) és éves forgalma
1868Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről(1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek
(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány
(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek és támogatások
(4) Lakáshitelek kondíciói a tárgyidőszak elején
1869Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása(1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők
(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése
1870Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása
és nettó árbevétele
(1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők
(2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1892Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások
nyújtásáról
(1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) A szervezet jellemzői
(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált
(9) Saját célra előállított környezetvédelmi termékek és szolgáltatások
1911Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól(1) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma előző év decemberében
(2) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma a tárgyév decemberében
(3) A tárgyév folyamán megállapított, szüneteltetett, tovább folyósított, megszüntetett támogatások
(4) A támogatást kérő, elutasított személyek száma
(5) A támogatásban részesítettek átlagos száma
(6) A támogatásra felhasznál összeg
(7) A december folyamán támogatásban részesítettek száma a fogyatékosság jellege szerint
(8) A december folyamán támogatásban részesítettek száma a támogatás mértéke szerint
(9) A december folyamán támogatásban részesítettek száma kor és nem szerint
1917Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem
működési költségei, ráfordításai
(1) MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai:
a) ebből : anyagköltség, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb költségek, értékcsökkenési leírás, bérköltség, személyi jellegű egyéb
kifizetések, bérjárulékok, egyéb ráfordítások
1919Családtámogatási ellátások éves és területi adatai(1) Gyermekgondozási segély
(2) Gyermeknevelési támogatás
(3) Anyasági támogatás
(4) Családi pótlék
(5) EU-s családi ellátás
(6) Átmeneti keresetkiegészítés
(7) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény, távolléti díj

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1921Családtámogatási ellátások havi adatai(1) Gyermekgondozási segély
(2) Gyermeknevelési támogatás
(3) Anyasági támogatás
(4) Családi pótlék
(5) EU-s családi ellátás
(6) Átmeneti keresetkiegészítés
(7) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény, távolléti díj (negyedéves adatok)
1933Éves jelentés a beruházások összetételéről(1) Újonnan létesített épületek és egyéb építmények beruházásának értéke építménycsoportonként
(2) Újonnan létesített épületek és egyéb építmények beruházásának várható teljes használati időtartama építménycsoportonként
(3) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke
(4) Belföldi új gép-, járműberuházások értéke termékcsoportonként
(5) Import új és használt gép-, járműberuházások éréke termékcsoportonként
(6) Belföldi új és import új és használt gép-, járműberuházások várható teljes használati időtartama termékcsoportonként
(7) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke
(8) Felújítások értéke
(9) Selejtezett tárgyi eszközök értéke a várható használati idő végén
(10) Selejtezett tárgyi eszközök értéke kár, baleset, erkölcsi avulás miatt vagy más egyéb okból
(11) Kár, baleset, erkölcsi avulás miatt vagy más egyéb ok esetén a selejtezést megelőző állag %-ban
1962Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai
1965Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,
szabadidős szálláshelyekről
(1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai:
a) üzemeltetőre és egységre vonatkozóan
b) SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa
c) kapacitás (szobák, férőhelyek, területegységek száma)
d) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban havonta
1966Jelentés a repülőterek forgalmáról(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:
a) légi járatainak adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat, utasszállító,
illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma
b) utasforgalom
c) áru- és postai küldemények forgalma
d) rendelkezésre álló férőhelyek
2005Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való
felosztásához
A FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához szükséges hitel és betétállományok és hitel- és betétkamatok
2009Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról(1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
(2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2010Intrastat kiszállításMagyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország,
fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2011Intrastat kiszállítás, egyszerűsítettMagyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód
és ügylettípus szerint
2012Intrastat beérkezésAz Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország,
partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2013Intrastat beérkezés, egyszerűsítettAz Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, származási ország, partner
ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2016A nem költségvetési formában működő egészségügyi
szolgáltatók bevételei és kiadásai
(1) Működési bevételek a szolgáltatás jellege és a finanszírozók szerint
(2) Ráfordítások a szolgáltatás jellege és költségnemek szerint
(3) Tárgyévi beruházások a szolgáltatás jellege szerint
2023Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és
gyermekellátásokról
(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
a) törzsszáma
b) székhelye
c) telephelyei
d) a telephelyeken működő szolgáltatások
e) a szolgáltatások működési formája
f) a bevont települések neve
g) a bevont településeken működő ellátások típusa
h) a bevont településeken működő ellátások működési formája
i) a fenntartó neve, típusa, törzsszáma
j) a szervezetek gazdálkodásának módja
k) az intézmények szervezeti felépítése (integráltsága)
l) a foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
m) a foglalkoztatottak természetes létszáma
n) a foglalkoztatottak szakképzettsége
2037Központi költségvetési szervek mérleg-jelentése(1) Mérleg-jelentés részei:
a) eszközök és források alakulása
b) részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása
c) közteher-bevételek adósainak alakulása
2038Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése és
költségvetési jelentése
(1) Mérleg-jelentés részei:
a) eszközök és források alakulása
b) részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása
c) közteher-bevételek adósainak alakulása
(2) Költségvetési jelentés részei:
a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat,
más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és
b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.
2039Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és
önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára
A költségvetési szervek azonosítása név, költségvetési fejezet, megyekód, szakágazatkód szerint

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2040Központi költségvetési szervek éves költségvetési
beszámolója
(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) költségvetési jelentés,
b) maradvány kimutatás
c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről
e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
f) mérleg
g) eredménykimutatás
h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás
i) kiegészítő melléklet
2041Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) költségvetési jelentés,
b) maradvány kimutatás
c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről
e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
f) mérleg
g) eredménykimutatás
h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás
i) kiegészítő melléklet
2042Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok
költségvetése
Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése
2043A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves
adatai
(1) A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai:
a) költségvetési kapcsolatai
b) bevételei
c) kiadásai
2044Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) költségvetési jelentés,
b) maradvány kimutatás
c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről
e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
f) mérleg
g) eredménykimutatás
h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás
i) kiegészítő melléklet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2045Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója(1) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) költségvetési jelentés,
b) maradvány kimutatás
c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről
e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
f) mérleg
g) eredménykimutatás
h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás
i) kiegészítő melléklet
2046Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális
adatai
A Nemzetgazdasági Minisztérium AHIR statisztikai adatbázisa, ahol az államháztartás költségvetésének pénzforgalmi adatai szerepelnek az egyes
alanyok legutoljára előforduló címrendi hely és megnevezés adminisztratív osztályozása szerint, gyakorlatilag a beszámoló űrlap-garnitúrájának
részletességében
2047Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos
költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak
pénzforgalmáról
Adóalanyok és támogatásigénylők adatai adónemek és támogatástípusok szerinti bontásban
2048Éves költségvetési törvényjavaslatÉves költségvetési törvényjavaslat
2049Éves zárszámadási törvényjavaslatÉves zárszámadási törvényjavaslat
2050MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalap beszámoló
jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói
(1) Az adatszolgáltatók éves beszámoló jelentése:
a) mérleg
b) eredménykimutatás
c) kiegészítő melléklet
d) hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos műveletek
2057Nemzetközi kormányzati szolgáltatásokKormányzati szolgáltatások értéke a kijelölt adatszolgáltatókra (Balassi Intézet, Külügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Magyar Turizmus ZRt.,
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Innovációs Hivatal) vonatkozóan,
az időszak ( negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, EBOPS-kód, ország (országkód) szerint
2062Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-
emelés előtt és emelés után)
(1) A januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, ellátások száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás
összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)
(2) A januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemek szerint és településenként
(3) A januári, nyugdíjemelés előtti állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként ( a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési
év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2063A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti
statisztika (ESAW) szerint
Munkabalesetek eseti adatai az ESAW (European Statistics on Accidenst at Work) módszertan szerint
(1) A munkáltató gazdasági tevékenysége, a foglalkoztatottak száma
(2) A sérült foglalkozása, életkora, neme, állampolgársága, foglalkoztatási státusa
(3) A sérülés típusa, súlyossága, sérült testrész
(4) A baleset dátuma, ideje és földrajzi helye
(5) A munkavégzés helye, munkakörnyezet, munkafolyamat
(6) Konkrét fizikai tevékenység, különleges esemény, sérülést okozó érintkezés és anyagi tényezőjük
2064Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal munkájáról
(1) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal forgalmi statisztikai kimutatásai. Új rokkantak, járadékosok száma, aránya,az ÖEK szerint, betegség
főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
(2) Felülvizsgált rokkantak, járadékosok száma, aránya,az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint
területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
2066Működési engedéllyel rendelkező szociális és
gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai
(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
a) ágazati azonosító
b) székhelyei
c) telephelyei
d) a telephelyeken működő szolgáltatások
e) a szolgáltatások működési formája
f) a fenntartó típusa
g) férőhely
2076Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört
módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett
szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével
(1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:
a) a nyilvántartásba vétel indoka
b) a szálláshely nyilvántartási száma
c) a nyilvántartásba vétel időpontja
d) a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése
e) a szálláshely neve, címe, nyitvatartása
f) szobaszám
g) férőhelyszám
h) a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma
2083Tüdőbeteg-gondozók éves jelentéseTüdőbeteg-gondozók száma, új és nyilvántartott gondozottak száma megyei bontásban, diagnózis, nem, és korcsoport szerint
2084A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatóiBőr-és nemibeteg-gondozók száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint
2086A pszichiátriai gondozók jelentésePszichiátriai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint
2087Védőnői jelentés összesítője(1) Várandós anyák, 0-11 hónapos csecsemők, 12-35 hónapos, 3-6 éves illetve 7-18 éves gyermekek védőnői gondozása családgondozás,
egészségnevelés
(2) 1/3/5 éves korban végzett szűrővizsgálatok eredményei
(3) 1. életévüket betöltő gyermekek táplálása
(4) Védőnői állások száma

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2088Jelentés az addiktológiai betegek gondozásárólAddiktológiai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, korcsoportok, kórformák és terület szerint
2095Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek,
pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról
(1) Szakorvosok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban
(2) Szakfogorvosok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban
(3) Szakgyógyszerészek száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban
(4) Klinikai szakpszichológusok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban
2096Kimutatás a bőr - és nemibeteg-gondozókban kezelt
szexuális úton terjedő betegségekről
A bőr-és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségek száma nem, korcsoport és terület szerint
2100Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról(1) Az iskolaegészségügyi szolgálatban dolgozó orvosok ( iskolaegészségügyi orvos, ifjúságvédelmi orvos, csecsemő-gyermekgyógyász, háziorvos,
házi gyermekorvos, belgyógyász, egyéb szakképesítésű), védőnők száma
(2 )Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapota nemenként, korcsoportonként, betegségcsoportonként, az iskolaorvos által végzett vizsgálatok
beutalások száma, prevenciós tevékenysége (egészségvédelmi előadások, szűrések)
(3) Az iskolaorvos által végzett szakmai és diáksport alkalmassági vizsgálatokon résztvevő tanulók száma (pályaválasztás, előzetes, időszakos)
(4) A szűrővizsgálaton résztvett tanulók száma (beíratkozottak száma)
(5) A tanulók növekedése és tápláltsági állapota a védőnői vizsgálatok és értékelés alapján ( növekedés elmaradás, átlagot meghaladó növekedés,
tápláltsági állapot, alultáplált, sovány, túlsúlyos, elhízott)
(5) A testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon
2101Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott
újszülöttekről (csecsemőkről)
(1) A veleszületett rendellenességgel született újszülöttek száma, nemenként, betegség csoportonként (BNO-10 szerint)
(2) A veleszületett rendellenességgel sújtott esetek száma születési hónap szerint
(3) A veleszületett rendellenességgel sújtott esetek száma területi bontásban
2105Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről(1) Egészségügyi intézményekben nyilvántartott kábítószerfogyasztók adatai
a) Az év során megjelentek összesen és az újonnan gondozásba vettek
b) A regisztrált fogyasztók korcsoport, nem, a szerhasználat szerint (kábítószer fajtája és az elfogyasztás módja, gyakorisága)és területi bontásban
(2) Kábítószerhasználattal összefüggő halálozási adatok a kábítószer fajtája szerint és nemek szerinti bontásban.
(3 A kábítószerfogyatás miatt egészségügyi intézményben megjelentek adatai
a) a kezelés típusa szerint, nemek és életkori csoportok szerint, valamint területi bontásban
b) elterelésben résztvevők adatai terület és nemek szerinti bontásban
2108Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről(1) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a vizitek száma területi és korcsoportos bontásban, az ellátás típusa szerint
(2) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a teljesített vizitek száma és megoszlása a tíz leggyakoribb betegség szerint
(3) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport szerint
(4) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport szerint
(5) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma a tíz leggyakoribb betegség szerint

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2120Egészségügyi kiadás és bevétel adatok(1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a
szolgáltatás jellege szerint:
a) gyógyító ellátás
b) rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás
c) kiegészítő szolgáltatások
d) egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban
e) prevenció és népegészségügyi ellátás
f) egészségügyi adminisztráció
g) egyéb és tőkefelhalmozás
(2) a szolgáltató intézmény szerint:
a) kórházak és ápolási intézetek
b) járóbeteg ellátás
c) egészségügyi termékek szolgáltatói
d) népegészségügyi intézmények
e) nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények
(3) egészségügyi bevétel a finanszírozás forrásai szerint
a) államháztartás
b) magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások)
2123Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól(1) Járóbetegellátás havi országos teljesítményadatai OENO kódonként homogenizálva:
a) beavatkozások száma (db)
b) pontok száma
c) finanszírozás összege
2124Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós
teljesítményadatairól
(1) Az aktív fekvőbetegellátás havi országos teljesítményadatai HBCS kódonként homogenizálva:
a) aktív finanszírozási eset (db)
b) aktív súlyszám (db)
c) aktív finanszírozási díj (eFt)
d) ápolás átlagos tartama (nap)
e) kórházi halálozás (db)
f) nosocomiális fertőzés előfordulása (db)
g) más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés (db)
h) más osztályra történő áthelyezés (db)
i) egynapos ellátási esetek száma (db)
(2) A krónikus fekvőbetegellátás teljesítményadatai ellátási hely és típus szerint homogenizálva:
a) krónikus eset (db)
b) súlyozott krónikus nap (db)
c) krónikus díj (eFt)
d) nosocomiális fertőzés előfordulása (db)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2125Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett
transzferek
(1) Befizetések az EU költségvetésébe:
a) ÁFA alapú befizetés
b) GNI alapú befizetés
c) Brit korrekció
(2) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU-s támogatásokkal kapcsolatos kifizetései hazai termelőknek:
a) támogatás-típusonként
b) EU-s és hazai forrás kifizetése
c) intervenciós műveletek
(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR adatbázisához hozzáférés
2128Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének,
termelés eredményeinek éves adatai
(1) A szántóterület hasznosítása
(2) Faiskolai termesztés területe és árbevétel
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés területe és betakarított termésmennyiség
(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele
(5) Vetőmagtermelés területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele
(6) Gombatermesztés területe és termésmennyisége
(7) Gyümölcs- és szőlőtermelés (betakarított terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel) és telepítés-kivágás
(8) Agrotechnika (szerves és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem)
(9) A gazdaság állatállományának változása és vágóállat termelés
(10) Állati termékek termelése és felhasználása, árbevétele
(11) A mezőgazdasági termelés ráfordításai (munkaerő input; beruházások mennyisége és értéke)
2129Magzati veszteség adataiA magzati veszteségekre (korai, középidős és késői magzati halálozásokra, valamint a terhességmegszakításokra) vonatkozó kórházankénti
betegforgalmi adatok (a nő születési dátuma, kórházba érkezésének és távozásának időpontja és a terhességével kapcsolatos betegség-kódok)
leválogatása az OEP adatbázisa alapján
2130Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése(1) A reprezentáns szolgáltatások tárgyidőszaki és előző időszaki kibocsátási (egység)ára, és a szolgáltatás-csoportok TEÁOR'08 6 és 4 számjegyű
előző évi árbevétele az alábbi szolgáltatási területekre vonatkozóan:
a) közúti áruszállítás (Teáor'08 4941)
b) raktározás, tárolás (Teáor'08 5210)
c) rakománykezelés (Teáor'08 5224)
d) postai tevékenység (Teáor'08 5310)
e) egyéb postai, futárpostai tevékenység (Teáor'08 5320)
f) távközlés (Teáor'08 61)
g) információ-technológiai szolgáltatás és információs szolgáltatás (Teáor'08 62 és 63 ágazatok)
h) jogi tevékenység (Teáor'08 6910)
i) számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (Teáor'08 6920)
j) üzletviteli tanácsadás (Teáor'08 702)
k) építészmérnöki tevékenység és mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (Teáor'08 7111 és 7112)
l) műszaki vizsgálat, elemzés (Teáor'08 7120)
m) reklám (Teáor'08 7311 és 7312)
n) piac-, közvélemény-kutatás (Teáor'08 7320)
o) munkaerőpiaci szolgáltatás (Teáor'08 78)
p) biztonsági, nyomozói tevékenység (Teáor'08 80)
r) takarítás (Teáor'08 812)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2131A vasúti szállítás negyedéves adataiSzemélyszállítási,szállítási teljesítmények (utas és utaskilométer) belföldi és nemzetközi bontásban
(3) Bevételek (Bruttó fuvardíj-és menetdíjbevétel)
2132Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről(1) A termékinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, a termék újdonságfoka)
(2) Az eljárásinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, az eljárás újdonságfoka)
(3) A folyamatban lévő vagy félbehagyott innovációk száma
(4) A termék és eljárásinnovációval összefüggő tevékenységek, ráfordítások és támogatások
(5) Az innovációs tevékenységet segítő információforrások és azok jelentősége
(6) Az innovációs együttműködésben résztvevő partnerek típusai
(7) Az innováció céljai, a célok fontossága
(8) A szervezeti innovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)
(9) A marketinginnovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)
(10) A gazdasági szervezet főbb adatai (foglalkoztatottak száma, árbevétel)
2134A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók éves
adatai
A NAV által gyűjtött adók: jövedéki adó, regisztrációs adó, energia adó
2146Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete(1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint
(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint
a nem lakosság felé történő értékesítést
2155Jelentés a kórházi ápolási esetekről(1) Engedélyezett és működő kórházi ágyak száma, az ápolási napok száma, az ápolás átlagos tartama, az elbocsátott betegek száma,
ágykihasználási százalék, kórházban meghalt betegek száma, kórházi halálozási százalék osztályok és terület szerint;
(2) PIC-ek száma, PIC-be felvett újszülöttek száma, PIC-be felvett újszülöttek közül az 1500 gramm alattiak száma; PIC-be felvett újszülöttek közül
életben maradtak, meghaltak száma; PIC-ben ápoltak, meghaltak száma és megoszlása súly szerint
(3) Pszichiátriai osztályokon ápoltak diagnózis és nemek szerint

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2157Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott
egységekről
(1) Átlagos állományi létszám
(2) Értékesítés (összes) árbevétele
(3) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó
(4) Saját előállítású eszközök aktivált értéke
(5) Vállalkozáson belül átadott termékek és szolgáltatások értéke
(6) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke
(7) Eladott áruk beszerzési értéke
(8) A felhasznált anyagok, energiahordozók igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke
(9) Ebből: a vállalkozáson belül átvett termékek és szolgáltatások értéke
(10) Munkavállalói jövedelem
(11) Saját termelésű készletek állománya összesen
(12) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke
(13) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke
(14) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke
(15) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke
(16) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke
(17) Import (új és használt) járművek beruházási értéke
(18) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke
(19) Ültetvények, erdők beruházási értéke
(20) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke
(21) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke
(22) Ebből: a földtulajdon átruházási költség
(23) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen
(24) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke
(25) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke
(26) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai
(27) Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis tárgyévi változásai
(28) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai
(29) Licenc, know-how tárgyévi változásai
(30) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai
(31) Egyéb immaterális javak tárgyévi változásai
2159Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása(1) Járóbeteg szakellátás megjelenési eseteinek száma
(2) Járóbeteg szakellátás beavatkozásainak száma
(3) Járóbeteg szakellátásban teljesített szakorvosi munkaórák száma
(4) Járóbeteg szakellátásban teljesített nem szakorvosi munkaórák száma szakmafőcsoportok és terület szerint
2160Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények(1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban
(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem
menetrend szerinti bontásban
2161A vasúti személyszállítás adatai(1) Vasúti szállítási teljesítmények vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként (utas, utaskilométer, kilométer-övezetek és kocsiosztály
szerint, vasúti vonatmozgások)
(2) Bevételek

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2165Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel
rendelkező gazdálkodási szervezetek listája
(1) Az utazásszervező és közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája
(2) MKEH által kiállított U és R bejegyzési (engedély) számok
a) törzsszám
b) vállalkozás irányítószáma
c) vállalkozás neve
d) székhelye
e) email-címe
f) telefonszáma
g) vagyoni biztosíték mértéke
h) tevékenység típusa (utazásszervező/utazás követítő)
i) engedélyállapot
j) iroda neve, székhelye, irodaállapot, iroda irányító száma
k) irodavezető neve, email-címe, telefonszáma
2166A vasúti, vízi és légi balesetek adatai(1) A jelentős és súlyos vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek adatai
(2) A vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek során meghalt, és súlyosan megsérült személyek adatai
(3) Áruszállító hajóval történt balesetek adatai
2167Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti
szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági
szervezetek listája
Országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági
szervezetek listája
2168Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen
tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS R01, R29
(1) Befektetés: A külföldi közvetlen tőkebefektetés adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkebefektetés részesedése és a saját
tőke, és az FDI publikációjához szükséges adatok
(2) Kifektetés: A külföldi közvetlen tőkekifektetés adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkekifektetés részesedése, és az FDI
publikációjához szükséges adatok
(3) FATS
a) Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók nem rezidens partnereinek törzsadatai
b) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló tőkebefektetés adatai
c) Az adatszolgáltató egyes, regiszter célú adatai
d) A külföldi közvetlen tőkebefektető részesedésére és vele kapcsolatos kereszttulajdonlásra vonatkozó adatok
e) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló szervezetek teljesítmény,
munkaügyi és beruházási adatai
2169Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz(1) Éves adatok:
(2) Befektetések jövedelmei: Közvetlen befektetések jövedelme., Portfólió befektetések jövedelme., Egyéb befektetések jövedelme
(3) TB hozzájárulások
(4) Egyéb viszonzatlan átutalások
(5) Tőkeadók
(6) Adósságelengedés
(7) Egyéb tőketranszferek
(8) Nem termelt, nem pénzügyi javak
(9) Közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók
2193Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról
Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított termékforgalom (import és export) mennyisége és értéke árucikkek,
partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2196Külföldi állampolgárok adataiA Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely,
iskolai végzettség) valamint a különböző típusú engedélyekhez (belépés dátuma, engedély típusa, érvényessége, tartózkodás célja) kapcsolódó
adatok az idegenrendészeti nyilvántartások alapján
2197A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar
és külföldi állampolgárok adatai
A Magyarországon a migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi
állapot, állampolgárság, születési ország, tartózkodási helye, országa), valamint az egészségügyi biztosításukhoz kapcsolódó adatok (jogosultság
fajtája, kezdete, érvényessége) külföldi biztosítási jogviszony kezdete, vége és országa az OEP adatbázisa alapján.
2198Központi költségvetési szervek költségvetési jelentése(1) Költségvetési jelentés részei:
a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat,
más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és
b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.
2200Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről(1) Az adóbevallásokon alapuló ÁFA visszatérítési kötelezettség havi bontásban
(2) Az adott havi visszatérítés tényleges kifizetése havi bontásban
2210Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra
tervezett és kifizetett összegekről
A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek társadalmi,
gazdasági célok szerinti bontásban
2212Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz(1) Negyedéves adatok:
(2) Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió befektetések jövedelme, egyéb befektetések jövedelme
(3) TB hozzájárulások
(4) Egyéb viszonzatlan átutalások
(5) Tőkeadók
(6) Adósságelengedés
(7) Egyéb tőketranszferek
(8) Nem termelt, nem pénzügyi javak
(9) Közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók
2214Biztosítók statisztikai mérlege(1) Biztosítók statisztikai mérleg adataiadatai
a) Belföldi követelések
b) Külföldi követelések
c) Egyéb pénzügyi eszközök
d) Nem pénzügyi eszközök
e) Eszközök összesen
f) Saját tőke
g) Alárendelt kölcsöntőke
h) Céltartalék
i) Biztosítástechnikai tartalék
j) Viszontbiztosítóktól kapott letét
k) Egyéb források
l) Források összesen

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2218Egyéni gazdaságok júniusi összeírása(1) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(3) Élőállat-vágás
(4) Földterület használat szerint
(5) Földforgalmi adatok
(6) Üvegház és fólia alapterülete
(7) Gombatermesztésre használt alapterület
(8) Szántóterület hasznosítása
(9) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
2219Egyéni gazdaságok decemberi összeírása(1) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
(2) Gyepgazdálkodás és nádtermelés
(3) Faiskolai termékek területe
(4) Szőlő- és gyümölcstelepítés és kivágás
(5) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
(6) Bortermelés
(7) Agrotechnika
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
(11) Tyúktojás termelés
(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(13) Munkaerő
(14) Mezőgazdasági szolgáltatás
(15) Mezőgazdasági beruházások
(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2228Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adataiA nemzetközi vándorlásban résztvevő magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési
ország, lakóhely) valamint a személyiadat- és lakcím nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatok
2232Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól(1) Az Erzsébet utalvány kibocsátási és állományi adatai
a) a tárgyhónapban igényelt utalványok értéke (ezer Ft), az utalványos állandó lakcíme szerinti statisztikai régiónként, ezen belül megyénként
b) az érvényes Erzsébet utalványok értéke a hónap végén (ezer Ft)
c) az érvényes Erzsébet utalványok értékéből a Szociális Erzsébet utalvány értéke (ezer Ft)
(2) Az Erzsébet utalvány felhasználási adatai
a) az elfogadóhelyek száma a hónap végén statisztikai régiónként, ezen belül megyei bontásban, valamint turisztikai régiók szerint (db)
b) az Erzsébet utalványok tárgyhavi felhasználásának értéke statisztikai régiónként, ezen belül megyénként, valamint turisztikai régiók szerint (ezer
Ft)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2233Fogvatartotti jelentés(1) A fogva tartás helyére vonatkozó adatok
(2) A fogva tartás jogcímére vonatkozó adatok
(3) A fogvatartottak befogadására vonatkozó adatok
(4) A fogvatartottak várható szabadulásával kapcsolatos adatok
(5) A fogvatartott nemére és életkorára vonatkozó adatok
(6) A fogvatartottak állampolgárságára vonatkozó adatok
(7) A fogvatartottak iskolázottságára vonatkozó adatok
(8) A fogvatartottak foglalkozására vonatkozó adatok
(9) A fogvatartottak előéletére vonatkozó adatok
(10) A fogvatartottak lakóhelyére vonatkozó adatok
(11) A fogvatartottak külső kapcsolattartására vonatkozó adatok
(12) A fogvatartottak által elkövetett bűncselekményekre vonatkozó adatok
(13) A fogvatartottak által elkövetett fegyelmi vétségekre és jutalmazásokra vonatkozó adatok
(14) A fogvatartottak intézeti munkáltatására vonatkozó adatok
(15) A fogvatartottak intézeti iskolai képzésben való részvételére vonatkozó adatok
(16) Az előzetes letartóztatásra vonatkozó adatok (jogcím, időtartam)
(17) A jogerős szabadságvesztésre vonatkozó adatok (büntetés-végrehajtási fokozat)
(18) A szigorúbb, illetve enyhébb fokozatba helyezésre vonatkozó adatok
(19) A büntetésfélbeszakításra vonatkozó adatok
(20) A rövidtartamú eltávozásra és a kimaradásra vonatkozó adatok
(21) A speciális büntetés-végrehajtási csoportokra vonatkozó adatok (átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport)
(22) A pártfogói felügyeletre és a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó adatok
2234Adatszolgáltatás PPP projektekrőlAz egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer
2235Havi teljesítménystatisztikai jelentés1) Ipari tevékenység nettó árbevétele
2) Iparon kívüli tevékenység árbevétele
3) Építőipari tevékenység árbevétele
4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele
5) Értékesítés összes árbevétele
6) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó
7) Eladott áruk beszerzési értéke
8) Ebből: értékesítésre, elosztásra átvett energia és víz értéke
9) Közvetített szolgáltatások értéke
10) Ebből: Az ipari tevékenységhez tartozó közvetített szolgáltatások értéke
11) Fizetett bérmunkadíj
12) Ebből: A külföldieknek fizetett bérmunkadíj
13) Saját előállítású eszközök aktivált értéke
14) Saját termelésű készletek állománya
15) Összes termelési érték
16) Építőipari tevékenység termelési értéke
17) Vásárolt készletek állománya
18) Anyag-és energiaköltség
19) Igénybe vett szolgáltatások értéke
20) Egyéb szolgáltatások értéke
21) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett
jövedéki és energiaadó
22) Rendelés- és szerződésállomány adatok

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2236Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés1) Értékesítés összes árbevétele
2) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó
3) Eladott áruk beszerzési értéke
4) Közvetített szolgáltatások értéke
5) Fizetett bérmunkadíj
6) Saját előállítású eszközök aktivált értéke
7) Saját termelésű készletek állománya
8) Összes termelési érték
9) Vásárolt készletek állománya
10) Anyag-és energiaköltség
11) Igénybe vett szolgáltatások értéke
12) Egyéb szolgáltatások értéke
13) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett
jövedéki és energiaadó
2237Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata
2) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke
3) Belföldi gyártású gépek és berendezések beruházási értéke
4) Belföldi gyártású járművek beruházási értéke
5) Import gépek és berendezések beruházási értéke
6) Import járművek beruházási értéke
7) Ültetvények, erdők beruházási értéke
8) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke
9) Meglevő föld értéknövelése és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke
10) Összes beruházás értéke
2238Havi munkaügyi jelentés(1) Átlagos állományi létszám
(2) Összes bruttó kereset
(3) Egyéb bruttó munkajövedelem
(4) Teljesített munkaórák száma

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2239Éves teljesítménystatisztikai jelentésRegiszter-karbantartó adatok (pl. elérési cím, külföldi ellenőrzésre vonatkozó adatok)
1) Értékesítés (összes) árbevétele
2) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó
3) Értékesítés (összes) árbevételéből: export árbevétel
4) Ebből: külföldi vállalkozások hazai áfa-regisztrációinak értékesítése (csak B-E ágazat)
5) Ebből: a hazai vállalkozások külföldi áfa-regisztráción keresztüli export értékesítése (csak B-E ágazat)
6) Egyéb bevételek
7) Ebből: biztosítóintézetektől kapott kártérítések
8) Saját előállítású eszközök aktivált értéke
9) Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása
10) Anyag- és energiaköltség
11) Ebből: üzemanyagként, fűtőanyagként felhasznált energiahordozók és a villamosenergia értéke (csak B-F ágazat)
12) Igénybe vett szolgáltatások értéke
13) Ebből: munkaerő-ügynökségnek történő kifizetések
14) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke
15) Eladott áruk beszerzési értéke
16) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki adó
17) Egyéb szolgáltatások értéke
18) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett
jövedéki és energia adó:
19) Ebből: bankköltségek (a kamat kivételével)
20) Ebből: biztosítási díjak (kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt (aktivált) valamint a személyi jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási
díjakat)
21) Bérköltség
22) Személyi jellegű egyéb kifizetések
23) Bérjárulékok
24) Értékcsökkenési leírás
25) Egyéb ráfordítás
26) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó
27) Értékesítés árbevételéből, T/1. tábla 01. sorából (alvállalkozói) szerződések alapján alvállalkozóként végzett építőipari tevékenység(csak F
ágazat)
28) Alvállalkozói teljesítmények (alvállalkozóknak történő kifizetések) (csak B-F ágazat)
29) Kiszervezett tevékenység
30) Saját termelésű készletek állománya összesen
31) Ebből: késztermékek
32) Ebből: félkész termékek és befejezetlen termelés
33) Anyagok
34) Áruk és szolgáltatások
35) Vásárolt készletek

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2240Éves beruházásstatisztikai jelentés1) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke
2) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke
3) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések
4) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke
5) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke
6) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke
7) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések
8) Import (új és használt) járművek beruházási értéke
9) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke
10) Ültetvények, erdők beruházási értéke
11) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke
12) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke
13) Ebből: a földtulajdon átruházási költség
14) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen
15) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke
16) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke
17) A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések összértéke
18) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai
19) Vásárolt számítógépes szoftver tárgyévi változásai
20) Vásárolt számítógépes adatbázis tárgyévi változásai
21) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai
22) Saját előállítású számítógépes adatbázis tárgyévi változásai
23) Licenc, know-how tárgyévi változásai
24) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai
25) Egyéb immateriális javak tárgyévi változásai
26) Új tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint
27) Használt tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint
2241Éves munkaügyi jelentés(1) Átlagos állományi létszám
(2) Összes bruttó kereset
(3) Egyéb bruttó munkajövedelem
(4) Teljesített munkaórák száma
(5) Összes kereset
(6) Összes munkajövedelem

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2253Jelentés a magyarországi mozikról(1) A mozi jellege
(2) A mozitermek (vetítővásznak) száma
(3) A mozi befogadóképessége
(4) A működés módja
(5) A működés jellege
(6) A gazdálkodás módja
(7) A fenntartó/üzemeltető típusa
(8) A vetített filmek száma
(9) Előadások száma
(10) Látogatások száma
(11) Jegybevétel
(12) Pénzügyi adatok, bevétel, kiadás
(13) A mozi forgalmazási adatai
2254Jelentés a befejezett filmekről(1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek száma adathordozó típusonként és kategóriánként
(2) A filmek műsorideje
(3) Koprodukciós filmek száma
(4) Az elkészült filmek cím szerinti felsorolása
2255Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonkéntMűködési célú és felhalmozási célú támogatási bevételek és kiadások
(1) Előirányzat-felhasználási Keretszámlán (EFK) tárgyhónapban jóváírt EU támogatási összeg(ek), ebből: előleg kifizetések rendezése; nem előleg
típusú kifizetések rendezése
(2) Mikori kifizetés(ek) rendezésére vonatkoznak a fenti jóváírások (év, hónap)
(3) EU támogatási részt érintő KHR (közösségi hozzájárulás rendezése) visszarendezések a tárgyhónapban
(4) A programozási időszakban EFK számlán jóváírt uniós támogatások kumulált KHR-ei
(5) Ebből: KHR-ezett, elszámolt előlegek
(6) A prioritáshoz tartozó, hó végén hatályos támogatási szerződések szerinti állományok, hazai rész; EU-s rész
(7) Időszaki kumulált, EFK-n terhelésre került forráslehívások, a forráslehívás visszarendezésekkel korrigálva, hazai rész; EU-s rész
(8) A tárgyhónapban folyósított támogatások a kedvezményezettjeik gazdálkodási formája szerint: Hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások;
EU közösségi hozzájárulások terhére elszámolható folyósított támogatások
(9) Tárgyhónapban folyósított szállítói előlegek, támogatási program előlegek, fordított Áfa-előlegek pénzforgalmi adatai
(10) Időközi vagy záró kifizetési igénylésekre elszámolt összegekből: Számla alapú támogatás kifizetések pénzforgalmi adatai, előlegelszámolások
(11) Kifizetett támogatásokból: utolsó EU-s rész megelőlegezése
(12) Kifizetett támogatásokból: EU-s fedezet nélküli OP-számla helyetti előfinanszírozásra jóváhagyott kifizetések
(13) A korábban folyósított, de még nem bevételezett, nem elszámolható kifizetések EU-s része; a kifizetés éve, hónapja
2256Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott
támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként
A mindenkori zárszámadásban megjelenő sorok, a részletes bontást tartalmazó forrásadatokkal kiegészítve.
2257A támogatott lakhatás adatai(1) Engedélyezett férőhelyek száma
(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma
(4) Térítési díjat fizetők száma
(5) Térítési díjból eredő bevétel
(6) Működési költség alakulása
(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők
(8) Az ingatlan adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2258Igénybe vevői nyilvántartás(1) Igénybe vevők száma
(2) Igénybe vevők neme, korcsoportja, születési éve, igénybe vevő lakóhelye
(3) Igénybe vett szolgáltatások típusa, a szolgáltatást nyújtó fenntartója, a szolgáltatás időtartama
2259Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi
és morbiditási adatai
(1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint
(2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok száma nemenként
(3) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma nemenként, korcsoportonként
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(5) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott biztosítottak/betegek betegségei (BNO-10 alapján) nemenként, korcsoportonként
(6) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szűrési adatai
(7) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok gondozási adatai
(8) Szakrendelésre utalások száma
(9) Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
2260Növényvédőszerek mezőgazdasági felhasználása(1) Kijuttatott növényvédőszer mennyisége
(2) Növényvédőszerrel kezelt alapterület nagysága

2. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Belügyminisztérium
1219Tűzeseti és műszaki mentési statisztikaAGYÉvenkéntiközponti szerv (a központi, területi és helyia tárgyévet követő február 18.
katasztrófavédelmi szervek adatai alapján)
1222Személy- és járműforgalmi jelentésAGYHavonkéntirendőrséga tárgyidőszakot követő hó 5.692/2011/EURendelet
1223Szabálysértési statisztikaÉvenkéntiKözigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala
a tárgyévet követő január 31.
1224Közlekedésrendészeti statisztikaAGYHavonkéntirendőrséga tárgyidőszakot követő hó
nyolcadik munkanap
1225Közbiztonsági tevékenységi statisztikaAGYHavonkéntirendőrséga tárgyidőszakot követő hó
nyolcadik munkanap
1226Bűnügyi ügyforgalmi statisztikaAGYHavonkéntirendőrséga tárgyidőszakot követő hó 5.
1228Egységes nyomozó hatósági és ügyészségiAGYEseményhez kötődőrendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó-ésa tárgyidőszakot követő ötödik
bűnügyi statisztika ( BM és a LegfőbbVámhivatalmunkanap
Ügyészség közös adatgyűjtése)
1740A megelőzési tevékenység éves értékelőAGYÉvenkéntiközponti, területi és helyi katasztrófavédelmia tárgyévet követő február 18.
statisztikájaszervek
1741Beépített tűzvédelmi berendezésekAGYÉvenkéntiközponti szerv (a központi, területi és helyia tárgyévet követő február 18.
katasztrófavédelmi szervek adatai alapján)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Belügyminisztérium
1219Tűzeseti és műszaki mentési statisztika(1) Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint
(2) Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint
(3) Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti megoszlásban
1222Személy- és járműforgalmi jelentésA határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok
1223Szabálysértési statisztika(1) Tárgyidőszakban szereplő szabálysértési feljelentések (ügyek) száma (db)
(2) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt feljelentett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]
(3) Elővezetés kényszerintézkedéssel érintett személyek száma (fő)
(4) Megszüntetéssel érintett személyek száma (fő) (szabálysértés hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma, bizonyítottság
hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma)
(5) Szabálysértési büntetéssel sújtott személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (elzárással büntetett személyek száma,
pénzbírsággal sújtott személyek száma, közérdekű munka büntetéssel sújtott személyek száma)
(6) Szabálysértési intézkedéssel érintett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (járművezetéstől eltiltással sújtott
személyek száma, elkobzás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, kitiltás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma,
figyelmeztetésben részesült személyek száma)
(7) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt elmarasztalt személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]
(8) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) elzárás tartama (összesen és teljesített elzárás tartama)
(9) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) pénzbírság eFt (összesen és befizetett pénzbírság)
(10) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) közérdekű munka tartama óra (összesen és teljesített közérdekű munka tartama)
(11) Közérdekű munka büntetés helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)
(12) A pénzbírságot önkéntes közérdekű munkával teljesítő személyek száma (fő), valamint teljesített közérdekű munka tartama (óra)
(13) Pénzbírság helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)
1224Közlekedésrendészeti statisztika(1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntetőfeljelentések száma
(3) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(4) Helyszínen elvett vezetői engedélyekforgalmi engedélyek, hatósági jelzések száma
(5) Objektív felelősség alapján folytatott eljárások
(6) A közúti áru-, személyszállítást végző járművezetők vezetési és pihenőidejével, a menetíró készülékekkel és az adatrögzítő lapokkal kapcsolatos
adatok [Kkt. 20. § (1) bekezdés c), d) pontok]
(7) Közlekezési bírságok [Kkt. 20. (1) bekezdés k) pont]
(8) Egyéb előírások [Kkt. 20. § (1) bekezdés a), b), f) g), h), i) j) pontok]
(9) Alkoholos állapot vizsgálat
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(12) Légirendészeti tevékenység
(13) Vízirendészeti tevékenység

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Belügyminisztérium
1225Közbiztonsági tevékenységi statisztika(1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntető feljelentések száma
(3) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, hatósági engedélyek száma
(4) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(5) Alkoholos állapot vizsgálat
(6) Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések (elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági intézkedés, túlittas személy ellátásra tett
intézkedés)
(7) Kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó adatok
(8) Megtalált körözött gépjárművekkel összefüggő adatok
(9) Megkeresések alapján tett intézkedések (bűnügyi megkeresések, nem bűnügyi megkeresések, nyílt rendőri információk, lakcímkutatások) száma
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Fogolyőrzés és -kísérés biztonsága
(12) Fokozott ellenőrzések, rendezvénybiztosítások, átkísérések, helyszínbiztosítások, rendőri csapaterő alkalmazása
(14) Egyéb tevékenységi adatok (rendőr által a helyszínen alkalmazott figyelmeztetés, közúti balesetek, helyszínén tett intézkedések, igazoltató lap
kitöltése)
(15) A légi rendészeti szervek egyes tevékenységei (szabálysértési feljelentések, szignalizáció, büntetőeljárásra javaslat)
1226Bűnügyi ügyforgalmi statisztika(1) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések
(2) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések bűncselekmény- főcsoportok szerint
(3) Nyomozás elrendelések
(4) Feljelentés elutasítások
(5) Folyamatban maradt nyomozások időtartam szerint
(6) Folyamatban maradt nyomozások időtartama bűncselekmény főcsoportok szerint
(7) További nyomozási cselekmények
(8) Nyomozásbefejezések a büntetőeljárás időtartama és bűncselekmény-főcsoportok szerint
(9) Nyomozásbefejezések szolgálati ágak és bűncselekmény- főcsoportok szerint
(10) Nyomozásbefejezések a befejezés módja és bűncselekmény- főcsoportok szerint
(11) Szignalizációk és a szignalizációra okot adó mulasztások száma
(12) Körözés elrendelések
(13) Elfogatóparancs alapján, eltűnés miatt elrendelt körözések
(14) Körözött személyek elfogása, tartózkodási helyének megállapítása
(15) Elfogatóparancs alapján elfogott személyek száma
(16) Eltűnés miatt felkutatott személyek száma
(17) Őrizetbe vételek, öngyilkosságok, üzemi balesetek, bűnügyi megkeresések száma
(18) Figyelmeztető levelek tárgyuk szerint, kezdeményező szolgálat szerint
(19) Rendőri szervekhez érkezett tulajdon elleni szabálysértési feljelentések száma
(20) Rendőri intézkedések a tulajdon elleni szabálysértési feljelentések alapján megyénként és tényállások szerint

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Belügyminisztérium
1228Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi
statisztika ( BM és a Legfőbb Ügyészség közös
adatgyűjtése)
(1) Nyomozó hatóságok és eljáró ügyészségek megnevezése
(2) Bűncselekmények száma és megnevezése
(3) Bűncselekmények büntetőtörvény szerinti minősítése
(4) Bűncselekmények stádiuma
(5) Büntetőeljárást kezdeményezők
(6) A büntetőeljárás érdemi befejezésére vonatkozó adatok
(7) A bűncselekmények elkövetésének idejére, a feljelentés idejére, a feljelentés elutasítás, a nyomozáselrendelés és a nyomozásbefejezés idejére
vonatkozó adatok
(8) Bűncselekmények elkövetésének helyére vonatkozó adatok (közigazgatási helység+külföldi államok)
(9) A bűncselekmény elkövetésének, helyszínére, módszerére, eszközére, tárgyára, valamint az elkövetési magatartásra vonatkozó adatok
(10) Bűncselekmények természetes személy sértetteire vonatkozó adatok (természetes személy sértettek kilétének megállapíthatósága, száma,
neme, állampolgársága, életkora, foglalkozása, a bűncselekmény helyén tartózkodásának a jellege)
(11) A bűncselekmény természetes személy sértetteinek alkoholos/kábítószeres befolyásoltságára vonatkozó adatok
(12) A bűncselekmény jogi személy sértetteire vonatkozó adatok (a jogi személy sértett gazdasági tevékenysége ágazati osztályozás szerint)
(13) Az elkövető és a sértett kapcsolatára vonatkozó adatok
(14) A bűncselekménnyel okozott kárra, vagyoni hátrányra, a bűncselekmény elkövetési értékére, az adóbevétel csökkenés mértékére és a
megtérülésre vonatkozó adatok
(15) A bűncselekmény elkövetőinek számára vonatkozó adatok
(16) A bűncselekmény elkövetőinek állampolgárságára vonatkozó adatok
(17) A bűncselekmény elkövetői alakzatára vonatkozó adatok (tettesség, közvetett tettesség, közvetlen tettesség, társtettesség, részesség,
bűnszövetségi tagság, bűnszervezeti tagság, csoportosság)
(18) A bűncselekmény elkövetőinek családi állapotára vonatkozó adatok
(19) A bűncselekmény elkövetőinek iskolai végzettségére vonatkozó adatok
(20) A bűncselekmény elkövetőinek foglalkozására vonatkozó adatok
(21) A bűncselekmény elkövetőinek lakóhelyére vonatkozó adatok (közigazgatási helység+külföldi államok)
(22) A bűncselekmény elkövetőinek a bűncselekmény elkövetése helyén tartózkodása jellegére vonatkozó adatok
(23) A bűncselekmény elkövetőinek előéletére vonatkozó adatok (büntetlen előéletű, intézkedés hatálya alatt áll, büntettet előéletű)
(24) A bűncselekmény elkövetőinek alkoholos/kábítószeres befolyásoltságával kapcsolatos adatok
(25) A kábítószerek fajtájára és típusára vonatkozó adatok
(26) A bűncselekmény (büntetendő cselekmény) gyermek- vagy fiatalkorú elkövetőjével összefüggő adatok (tartózkodási hely, veszélyeztetettkénti
nyilvántartásra vonatkozó adatok, társas elkövetésre vonatkozó adatok)
1740A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája(1) Ellenőrzések
(2) Közérdekű bejelentések, panaszügyek
(3) Hatósági ügyek
(4) Szakhatósági ügyek
(5) Kezdeményezett szankciók
(6) Más tűzmegelőzési tevékenységgel összefüggő ügyek
(7) Tűzvizsgálati tevékenység
(8) Elrendelt lakosságvédelmi intézkedések megoszlása
(9) Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazásának száma
1741Beépített tűzvédelmi berendezések(1) Adott évben használatba vett tűzoltó/tűzjelző berendezések megoszlása
(2) Befogadó intézmény tűzveszélyességi osztálya, rendeltetési kategóriája, tűzoltósággal való kapcsolat típusa
(3) Védelem foka, berendezés fajtája, tűzjelző típusa, vezérlő funkciója
(4) Oltórendszer vezérlése, oltóanyag mennyisége, típusa
(5) Jelzésadók, szórófejek, fúvókák adatai, jelzésadók száma
(6) Kiegészítő berendezésekre vonatkozó információk

3. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410Adatszolgáltatás a köznevelési intézményekAGYÉvenkéntiköznevelési intézményekoktóber 15.452/2008/EKRendelet
tevékenységéről88/2011/EURendelet
1430Jelentés az állami nyelvvizsgát tettÉvenkéntiOktatási Hivatala tárgyévet követő január 10.
vizsgázókról
1434Jelentés a felsőoktatási intézmények tanévAGYÉvenkéntifelsőoktatási intézményeknovember 15.452/2008/EKRendelet
eleji helyzetéről88/2011/EURendelet
1435Jelentés az év folyamán oklevelet,AGYÉvenkéntifelsőoktatási intézményeka tárgyévet követő január 10.452/2008/EKRendelet
tudományos fokozatot, címet és felsőfokú,88/2011/EURendelet
illetve szakirányú szakképzettséget szerzett
hallgatókról
1438Jelentés a közművelődési tevékenységetAGYÉvenkéntivalamennyi, alapfeladatként közművelődésia tárgyévet követő március 1.
folytató szervezetek működésérőltevékenységet folytató önkormányzati, állami
intézmény, társadalmi szervezet, gazdasági
társaság, vállalkozás
1441Jelentés a magyarországi állatkertek,AGYÉvenkéntiállatkertek, vadasparkok, kultúrparkoka tárgyévet követő január 31.
vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről
1442Jelentés a könyvtárak tevékenységérőlAGYÉvenkéntitelepülési, munkahelyi, felsőoktatási ésa tárgyévet követő március 1.
szakkönyvtárak
1444Muzeális intézmények adataiAGYÉvenkéntimuzeális intézményeka tárgyévet követő január 31.
1445Jelentés a kiállításokrólAGYÉvenkéntikiállítást szervezőka tárgyévet követő január 31.
1446Jelentés a levéltárak működésérőlAGYÉvenkéntilevéltáraka tárgyévet követő március 1.
1447Jelentés a színházak (opera) tevékenységérőlAGYÉvenkéntiszínházak, operaa tárgyévet követő január 31.
1449Jelentés a szabadtéri színházakAGYÉvenkéntiszabadtéri színházakoktóber 30.
tevékenységéről
1451Jelentés a hangversenyekrőlAGYÉvenkéntiHangversenyszervező szervezetek, Emtva tárgyévet követő január 31.
hatálya alá eső előadó-művészeti szervezetek -
zenekarok, énekkarok
1467Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezettÉvenkéntiOktatási Hivatalaz általános felvételi eljárás
pályázókróljelentkezési határidejét követő
50. nap
1468Jelentés a tanév I. évfolyamára felvettÉvenkéntiOktatási Hivatalszeptember 1.
pályázókról
1477Az egészségügyi intézmények árinformációiAGYNegyedévenkénti,A közszolgáltatásban résztvevő valamennyia t.negyedév utolsó hónap 28.,
évenkéntifekvő és járóbeteg szakellátást nyújtóilletve június 30.
egészségügyi intézmény

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1498Jelentés a bruttó 100 ezer Ft értékhatár felettiAGYEseményhez kötődő,valamennyi egészségügyi szolgáltatótárgyhót követő hó 15., a
tárgyi eszköznek minősülő egészségügyiévenkéntitárgyévet követő január 31.,
gépek és műszerek állományának változásáról
1501Jelentés a közforgalmú gyógyszertárakHavonként ill. évenkéntKözforgalmú gyógyszertárak és intézetia tárgyidőszakot követő második
támogatott és nem támogatottgyógyszertárak közvetlen lakosságihó 1.,ill. a tárgyévet követő
gyógyszerforgalmáról(gyógyszertáranként,gyógyszerellátást végző részlegei (Országosfebruár 15.
gyógyszerenként, megyénként és országosEgészségbiztosítási Pénztár által)
összesítésben)
1510Jelentés az egészségügyi szakképzésbenAGYEseményhez kötődőa szakképzésben vizsgát szervező intézményekeseményt követő 30 napon belül
végzettekről
1514Egészségbiztosítási statisztikai jelentésAGYHavonkénti,társadalombiztosítási kifizetőhelyeka tárgyidőszakot követő hó883/2004/EKRendelet
havonként (I. lap)negyedévenkénti11.napja987/2009/EKRendelet
negyedévenként (II. lap, III. lap)
1527Jelentés a sporttal kapcsolatos ágazatiAGYÉvenkéntiÁllami sportigazgatási szerva tárgyévet követő január 15.
szegmensről
1549Összesítő jelentés a daganatosÉvenkéntiNemzeti Rákregisztera tárgyévet követő június 30.
megbetegedésekről
1560Összesítő az élelmiszer eredetűAGYÉvenkéntiOrszágos Élelmezés- és Táplálkozástudományia tárgyévet követő február 20.
megbetegedési eseményekrőlIntézet
1561Bejelentett fertőző megbetegedésekAGYÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központa tárgyévet követő április 30.
1565Influenza és influenzaszerű megbetegedésekAGYÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központa tárgyévet követő év május 31.
miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma
járványok idején
1566Védőoltási jelentésAGYÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központa tárgyévet követő április 30.
1570Jelentés az emberi mérgezési esetekrőlAGYÉvenkéntiaz egészségügyi ellátást végző intézményeka tárgyévet követő március 31.
(kórházak, klinikák, egészségcentrumok),
háziorvosok, mentők
1573Jelentés a HIV-fertőzésekről, AIDSAGYÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központ48 óra vagy diagnózis
megbetegedésekrőlmegerősítésekor, OEK a
tárgyévet követő április 30.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1576Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási
és felújítási kiadásainak alakulásáról
AGYÉvenkénti(1) Valamennyi működési engedéllyel
rendelkező, fekvőbeteg és járóbeteg
szakellátást végző, a közszolgáltatásban részt
vevő kórház, önálló szakrendelő intézet, és az
OMSZ a saját intézeti beruházási és felújítási
kiadásáról.
(2) A települési önkormányzatok a felügyeletük
alá tartozó fekvő-és járóbeteg szakellátást,
valamint alapellátást végző egészségügyi
intézményekben megvalósult, az önkormányzat
által végzett beruházási és felújítási kiadásokról.
Az állami tulajdonú egészségügyi intézmények
részére végzett beruházási és felújítási
költségekről az adatszolgáltatást a fenntartó
intézmény végzi.
1.) a tárgyévet követő március
10., 2.) a tárgyévet követő
március 31.
1578Jelentés a gyógyszertárakrólAGYÉvenkéntiValamennyi működési engedéllyel rendelkező
közforgalmú és intézeti gyógyszertár, a
megyei/fővárosi tisztifőgyógyszerészek, illetve
tisztigyógyszerészek közreműködésével
a tárgyévet követő február 28.
1589Kimutatás az orvosok, fogorvosok területi,
szakképesítés, kor és nemek szerinti
megoszlásáról
ÉvenkéntiEgészségügyi Engedélyezési és Közig. Hiv.a tárgyévet követő március 31.
1626Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati
munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez
valamint a közreműködői szerződésekről
AGYÉvenkéntiA nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint
a tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett
települési önkormányzatok, ÁNTSZ,
valamennyi ÁNTSZ engedéllyel rendelkező,
közszolgáltatásban résztvevő egészségügyi
szolgáltató (kivéve a vállalkozási, vagy egyéni
gazdasági tevékenység formájában működő
egészségügyi szolgáltatókat, ha nem nyújtanak
fekvő és járóbeteg szakellátást). Közreműködői
szerződésekről: valamennyi fekvőbeteg-ellátást
nyújtó intézet, valamint önálló járóbeteg-ellátást
nyújtó szakorvosi rendelőintézet.
a tárgyévet követő január 31., a
közreműködői szerződéssel
rendelkezők a tárgyévet követő
február 28.
1630Épületkataszter az egészségügyi
szolgáltatókról
AGYÉvenkéntivalamennyi egészségügyi szolgáltatóa tárgyévet követő január 31.
1631Energiakataszter a fekvőbetegellátó
intézetekről
AGYÉvenkéntiállami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban
vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó
intézmények, orvos- és egészségtudományi
egyetemek fekvőbeteg intézményei
a tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1860Oklevelet, diplomát szerzett orvosok,ÉvenkéntiEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatásia tárgyévet követő február 28.
fogorvosok, gyógyszerészekHivatal
létszámkimutatása
1861Kimutatás a gyógyszerészek területi,ÉvenkéntiEgészségügyi Engedélyezési és Közig. Hiv.a tárgyévet követő március 31.
szakképesítés, kor és nemek szerinti
megoszlásáról
1913Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedőkAGYHavonkéntivalamennyi gyógyszergyártó ésa tárgyidőszakot követő hónap
gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól,gyógyszernagykereskedő15. nap
valamint a gyógyszergyártók saját előállítású
termékeinek kiszállításairól
1914Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybeAGYNegyedévenkéntitársadalombiztosítási kifizetőhelyeka tárgynegyedévet követő hó883/2004/EKRendelet
vevőkről11.napja987/2009/EKRendelet
2179Jelentés a táncegyüttesekrőlAGYÉvenkéntihivatásos táncegyütteseka tárgyévet követő január 31.
2204Adatátvétel az egészségügyi ágazatiHavonkéntiMagyar Államkincstár (MÁK)a tárgyhónapot követő hónap
munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez25.
2220Adatszolgáltatás a nem állami oktatásiAGYÉvenkéntiA nem állami köz-és felsőoktatási intézményeka tárgy évet követő május 31.452/2008/EKRendelet
intézmények oktatási kiadásairól88/2011/EURendelet
2230Informatikakataszter az egészségügyiAGYÉvenkéntivalamennyi egészségügyi szolgáltatótárgyévet követő január 31.
szolgáltatókról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről
(1) Köznevelési intézmények infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár
(2) A pedagógusok továbbképzésben való részvétele
(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai feladatonként
bontva
a) a csoportok, osztályok,
b) termek,
c) gyermekek, tanulók, magántanulók
d) pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak
e) végzettségi adatok, tanévvégi adatok
f) külföldi tanulók,
g) nemzetiségi oktatás, idegennyelv-oktatás,
h) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
i) szakképzés adatai szakképesítésenként,
j) diákjóléti adatok
k) emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként
l) tanórán kívüli ill. nem tanórai foglalkozások,
m) Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók,
n) mulasztási adatok,
(4) alapfokú művészetoktatás,
(5) kollégium,
(6) logopédiai ellátás,
(7) nevelési tanácsadó tevékenysége,
(8) szakértői és rehabilitációs bizottság,
(9) korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés-oktatás, fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás,
(10) gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó adatok
(11) Feladatellátási helyenkénti adatok: gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma
1430Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókrólAz állami nyelvvizsgát tett hallgatók száma, szintenként és nyelvenként
1434Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről(1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként
(2) Külföldi hallgatók országonként
(3) Koréves létszám képzési szintenként
(4) Új belépők elővégzettsége
(5) A hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa
(6) Idegennyelv-oktatás
(7) Kollégiumi ellátásban részesülők adatai
(8) A hallgatók térítései és juttatásai
(9) Oktatók és nem oktatók adatai
(10) IInformatikai ellátottság
1435Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot,
címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget
szerzett hallgatókról
(1) Az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai
a) szakonként, képzési szintenként
b) korév és képzési szint szerint

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1438Jelentés a közművelődési tevékenységet folytató
szervezetek működéséről
(1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának
infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
(2) A közművelődési tevékenység adatai:
a) Alkotó művelődési közösségek
b) Klubok, körök, szakkörök
c) Tanfolyamok
d) Képzések
e) Ismeretterjesztés
f) Táborok
g) Kiállítások, műsorok, rendezvények
h) Nemzetiségi és etnikai közművelődési tevékenység
i) Szolgáltatások
j) Külső szervek tevékenysége
k) Külföldiek részvétele a hazai programokban
l) Külföldön rendezett programok
m) Kiadott közművelődési ismerethordozók
n) Székhelyen kívül végzett tevékenység
1441Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és
kultúrparkok tevékenységéről
(1) Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya
(2) Látogatók száma
(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés,
kiadott ismerethordozók
(4) Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1442Jelentés a könyvtárak tevékenységéről(1) A könyvtári szolgáltatóhelyek száma, alapterület, nyitva tartás
(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok
(3) A könyvtári szolgáltatás adatai: kölcsönzés, helyben használat, információszolgáltatás, rendezvények, távoktatás,fénymásolás
(4) Könyvtárhasználók, használatok, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés
(5) A könyvtár által szervezett rendezvények
(6) A más településen (nem a székhelyen) működő ellátóhelyek adatai
(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
(8) A könyvtár digitalizált anyaga
1444Muzeális intézmények adatai(1) Tárgyi gyűjteményi anyag
(2) Egyéb gyűjteményi anyag
(3) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak
(4) Műtárgynyilvántartás
(5) Kutatás, publikációk
(6) Kommunikációs kapcsolatok
(7) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)
(8) Kiállítások (Állandó, időszaki, külső helyszínen)
(9) Kiállítások és rendezvények látogatói
(10) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1445Jelentés a kiállításokról(1) Kortársművészeti kiállítások címe, helye, műfaja, látogatók száma
(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1446Jelentés a levéltárak működéséről(1) A levéltári anyag feldolgozottsága
(2) A levéltári anyag mennyiségének változása
(3) Irattáros képzés
(4) Anyakönyvi másodpéldányok kezelése
(5) Iratképző szervek felügyelete
(6) A speciális levéltári anyagok mennyiségének változása
(7) Levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység
(8) A levéltár biztonsági filmezett anyaga
(9) A levéltár digitalizált anyaga
(10) Kutatószolgálat
(11) Ügyfélszolgálat
(12) Levéltári iratok kölcsönzése
(13) Közművelődési feladatok
(14) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1447Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről(1) A színházlátogatók száma jegyfajták szerint
(2) Bérletezés
(3) Előadások és látogatók megyei bontásban
(4) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben
(5) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
(6) Külföldi vendégszereplések
(7) Vendégszereplő társulatok
(8) A színház típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság,
1449Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről(1) A szabadtéri színházak látogatóinak száma jegyfajták szerint
(2) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben
(3) A szabadtéri színház, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság,
1451Jelentés a hangversenyekről(1) Hangversenyek és látogatóik száma a hangverseny műfaja szerint
(2) Hangversenyek és látogatóik száma megyénként
(3) Bérletezés
(4) A látogatott helységek száma megyénként
(5) Pénzügyi adatok, munkaügyi adatok
1467Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról(1) A felsőoktatási intézményekbe első helyre jelentkezett pályázók
a) száma,
b) nők száma,
c) a nyelvvizsgával rendelkezők száma,
d) a jelentkezés évében érettségizettek száma
e) az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkezők száma,
f) a jelentkezések összes száma
szakonként.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1468Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról(1) A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert pályázók
a) száma,
b) nők száma,
c) a nyelvvizsgával rendelkezők száma,
d) a felvétel évében érettségizettek száma,
e) az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre felvettek száma
szakonként.
1477Az egészségügyi intézmények árinformációi(1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség
és egységár szerint
(2) Egészségügyi intézmények éves dologi kiadásai
1498Jelentés a bruttó 100 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi
eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek
állományának változásáról
Tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változása az állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási
ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok
jellemzői, éves karbantartási-javítási költség, karbantartás-javítás önköltsége a kivonás idejéig, eszköz kihasználtság, eszközzel ellátott esetszám,
aktuális bruttó érték:
javítás és karbantartás előző évi költsége (saját tevékenység értéke) (Ft)
javítás és karbantartás előző évi költsége (kiszervezett tevékenység értéke) (Ft)
1501Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem
támogatott gyógyszerforgalmáról(gyógyszertáranként,
gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben)
(1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként
(2) Vényre kiadott nem támogatott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (csak a vényazonosító, a gyógyszer neve és a dobozszám
feltüntetésével)
(3) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (csak a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével)
(4) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben
1510Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről(1) Az egészségügyi szakképzés formája és ideje
(2) A szakmai vizsga időpontja
(3) A kiadott bizonyítványok száma szakképesítések szerint
(4) A szakképzésben résztvevők összetétele nem és állampolgárság szerint
1514Egészségbiztosítási statisztikai jelentés
havonként (I. lap)
negyedévenként (II. lap, III. lap)
(1) Kifizetőhelyi létszámadatok
(2) Keresőképtelenségre vonatkozó adatok, ebből:
a) táppénzes adatok
b) betegszabadság adatai
(3) Terhességi-gyermekágyi segély adatai
(4) Gyermekgondozási díj adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1527Jelentés a sporttal kapcsolatos ágazati szegmensről(1) Az államháztartáson belüli szervezetek tulajdonában/fenntartásában lévő sportlétesítmények adatai
típusa
helye (régiós illetve megyei bontásban)
akadálymentesítettség foka
kora
tulajdonosok jellemző gazdálkodási formája
vagyonkezelők/használók jellemző vagyonkezelési formája
(2) A sportcélú szervezetek adatai (típusa, rendeltetése, helye /régiós illetve megyei bontásban)
típusa
rendeltetése
helye (régiós illetve megyei bontásban)
(3) Sportszakember és sportolói adatok
sportszakemberek (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei
bontásban)
sportegészségügyi szakember (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve
megyei bontásban)
versenyző-hivatásos (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei
bontásban)
versenyző-amatőr (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei
bontásban)
szabadidős sportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei
bontásban)
diáksportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)
hallgatói sportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei
bontásban)
utánpótlás vagy versenysport szervezetben sportolók száma olimpiai (nyári-, téli-, és paralimpia) sportágak
szerint és nemi bontásban
1549Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekrőlAz észlelt összes rosszindulatú és in situ daganatos megbetegedés, az agy és a húgyhólyag jóindulatú daganata
1560Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési
eseményekről
Élelmiszer-fertőzési és élelmiszer-mérgezési események adatai területi, szezonális és kórokozók szerinti bontásban
1561Bejelentett fertőző megbetegedésekFertőző megbetegedések adatai területi, szezonális és életkor szerinti bontásban
1565Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt
orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején
Influenzás betegek száma
1566Védőoltási jelentés(1) Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai a védőoltásra kötelezettek száma és a védőoltás teljesítési aránya szerint
(2) Nemzetközi utakkal kapcsolatosan végzett védőoltások
(3) Megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen végzett védőoltások
(4) Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások száma megyénként
1570Jelentés az emberi mérgezési esetekről(1) Gyógyszermérgezések adatai
(2) Ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések adatai
(3) Növény-védőszer mérgezések adatai
(4) Egyéb mérgezések adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Embeíri Erőforrások Minisztériuma
1573Jelentés a HIV-fertőzésekről, AIDS megbetegedésekről(1) Újonnan felderített HIV-fertőzöttek rizikócsoportok és életkor szerint
(2) AIDS betegek rizikócsoportok és életkor szerint
(3) AIDS-ben meghaltak rizikócsoportok és életkor szerint
1576Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási
kiadásainak alakulásáról
(1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
(2) Egészségügyi intézmények felújítási adatai források szerint
1578Jelentés a gyógyszertárakról(1) Intézeti gyógyszertárak adatai
(2) Fiókgyógyszertárak adatai
(3) Közforgalmú gyógyszertárak adatai
(4) Kézi gyógyszertárak adatai
1589Kimutatás az orvosok, fogorvosok területi, szakképesítés,
kor és nemek szerinti megoszlásáról
(1) Orvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
(2) Fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
1626Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és
bérnyilvántartási rendszeréhez valamint a közreműködői
szerződésekről
Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai
1630Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról(1) Az épület főbb jellemző adatai
(2) A telephely főbb jellemző adatai
(3) Az intézet főbb jellemző adatai
1631Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről(1) Éves energiafelhasználás adatai
(2) Telephelyek fő adatai és általános energetikai jellemzői
(3) Telephelyek hőenergia ellátó rendszereire vonatkozó adatok
(4) Telephelyek villamos-, gáz-, olaj ellátó rendszerére vonatkozó adatok
(5) Veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó adatok
(6) Klímaberendezések a betegellátás területén, beépített berendezések jellemzői, teljesítmény és energiafelhasználási adatok
1860Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek létszámkimutatása
Oklevelet szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszáma
1861Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor
és nemek szerinti megoszlásáról
Gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
1913Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer
beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a
gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek
kiszállításairól
(1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzési és eladási adatai
(2) Gyógyszergyártók eladási adatai a fekvőbeteg gyógyintézetek számára
1914Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe vevőkről(1) A gyermekgondozási díjat igénybevevőre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) Az ellátás folyósítására vonatkozó adatok
(3) Az ellátás kifizetett összegére vonatkozó adatok

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2179Jelentés a táncegyüttesekről(1) A táncegyüttesek látogatóinak száma jegyfajták szerint
(2) Előadások és látogatók megyei bontásban
(3) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben
(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
(5) Külföldi vendégszereplések
(6) Vendégszereplő társulatok
(7) A táncegyüttes állandó játszóhelyének befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság
2204Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és
bérnyilvántartási rendszeréhez
A Magyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó intézetek ágazati bér- és munkaügyi adatai
2220Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények
oktatási kiadásairól
A nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai
2230Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról(1) Intézmény és telephely informatikai jellemző adatai
(2) Számítógép- és szerverkörnyezet

4. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1229Hatósági statisztikaAGYÉvenkéntihelyi önkormányzatoka tárgyévet követő január 31.
1300Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi ésAGYNegyedévenkénti, havitörvényszékeka tárgynegyedévet követő
tevékenységi adatairólbontásbanmásodik hónap utolsó napja
1301A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozóAGYNegyedévenkénti, havitörvényszékeka tárgynegyedévet követő
ügyforgalmi és tevékenységi adatokbontásbanmásodik hónap utolsó napja
1621Önkormányzati törzsadattárAGYFélévenkéntifővárosi és megyei kormányhivataloka tárgyidőszakot követő hó 20.
1622Önkormányzati törvényességi felügyeletiAGYFélévenkéntifővárosi és megyei kormányhivataloka tárgyidőszakot követő hó 20.
információs rendszer
1730Önálló birósági végrehajtók tevékenységeAGYNegyedévenkénti, haviönálló birósági végrehajtóka tárgynegyedévet követő
bontásbanmásodik hónap utolsó napja
2030Jelentés a pártfogó felügyelői tevékenységérőlAGYÉvenként kétszerifővárosi és megyei kormányhivataloka tárgyfélévet követő hó 20.
igazságügyi szolgálatai
2031Jelentés a közvetítői tevékenységrőlAGYÉvenkéntiközvetítők, a közvetítőket foglalkoztató jogia tárgyévet követő január 31.
személyek és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok
2118Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésénekAGYÉvenkéntifővárosi és megyei kormányhivataloka tárgyévet követő február 15.
engedélyezéséről szóló statisztika
2143A területi államigazgatási szervek és azAGYÉvenkéntia területi államigazgatási szervek és aza tárgyévet követő március 31.
államigazgatási szervek területi egységeinekállamigazgatási szervek területi egységei
ügyintézési és működési adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1229Hatósági statisztika(1) Önkormányzatok ügyiratforgalma
(2) Önkormányzatok hatósági eljárásaiban született döntések
(3) Önkormányzati hatósági eljárásokban született döntések elleni jogorvoslatok eredménye
(4) Másodfokú döntések elleni bírósági felülvizsgálatok eredménye
1300Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és
tevékenységi adatairól
(1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
(2) Az érkezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
(3) Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként
(4) A befejezett ügyek száma a befejezés módja szerinti bontásban megyénként (letiltó végzések száma, átutalási végzések száma, kiállított
végrehajtási lapok száma, végrehajtási záradékok száma, megtagadások száma, elutasítások száma, megszüntetések száma, egyéb befejezések
száma)
(5) A befejezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
(6) A befejezett ügyekből törvényszéki végrehajtónak átadott ügyek száma megyénként
(7) A befejezett ügyekből önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyek száma megyénként
(8) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az elrendelt végrehajtási ügyekben a foganatosító bíróságnál, a törvényszéki
végrehajtónak átadott ügyekben és az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben
(9) A törvényszéki végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtók számára vonatkozó adatok megyénként
(10) A folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és
meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
1301A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi
és tevékenységi adatok
(1) Az érkezett és a befejezett ügyek száma megyénként
(2) Az érkezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra
vonatkozó végrehajtási ügyek)
(3) Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként
(4) A befejezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra
vonatkozó végrehajtási ügyek)
(5) A befejezett ügyek száma az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló
1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban:Vüsz) 33. § szerint)
(6) A befejezett ügyek száma az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló
1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint)
(7) A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása megyénként
(8) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a felszámolás miatt
megszüntetésre került ügyekben és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyekben megyénként
(9) Az eredményes ingatlanárverések számára vonatkozó adatok megyénként
(10) A törvényszéki végrehajtók száma megyénként
(11) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma megyénként
1621Önkormányzati törzsadattár(1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok)
(2) A helyi önkormányzat bizottsága(i) (száma, neve)
(3) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1622Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs
rendszer
(1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése,
(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet, normatív utasítás) száma,
(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma,
(4) a megsértett jogszabályhely megjelölése,
(5) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,
(6) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma, továbbá ezen eljárások eredménye,
(7) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma, eredménye,
(8) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma, tárgya
1730Önálló birósági végrehajtók tevékenysége(1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
(2) Az érkezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
(3) Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban, megyénként
(4) A befejezett ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
(5) A befejezett ügyek száma az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló
1/2002. (I. 17.) Vüsz 33. § szerint)
(6) A befejezett ügyek száma az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló
1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint)
(7) A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása megyénként
(8) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a szünetelő ügyekben (a Vht.
52. § e) pontja szerint) és felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben megyénként
(9) Az eredményes ingó- és ingatlanárverések száma a befejezett ügyekben megyénként
(10) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó
végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
2030Jelentés a pártfogó felügyelői tevékenységéről(1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző időszakról
folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén
folyamatban maradt ügyek száma)
(2) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma a pártfogó felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka
szerinti bontásban
(3) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban
(4) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített pártfogó felügyelői vélemények száma a pártfogó felügyeletet elrendelő szerv és az elrendelés oka
szerinti bontásban
(5) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(6) Fiatalkorúakról készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(7) Fiatalkorúakról készített környezettanulmányok száma a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti bontásban
(8) Felnőtt korúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek ügyforgalmi bontásban
(9) Felnőtt korúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek száma a befejezés módja szerinti bontásban
(10) Fiatalkorúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek ügyforgalmi bontásban
(11) Fiatalkorúak közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek száma a befejezés módja szerinti bontásban
(12) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(13) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban
(14) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat
(indítvány) tartalma szerinti bontásban
(15) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban
(16) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma
(17) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(18) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban
(19) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat
(indítvány) tartalma szerinti bontásban
(20) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban
(21) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(22) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma
(23) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(24) Utógondozott felnőtt korúak száma az utógondozás jellege szerinti bontásban
(25) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(26) Utógondozott fiatalkorúak száma az utógondozás jellege szerinti bontásban
(27) Felnőtt korúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(28) Felnőtt korúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok a közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban
(29) A tárgyidőszakban befejezett, felnőtt korúakkal kapcsolatos közvetítői ügyek száma a befejezés módja szerint
(30) Fiatalkorúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(31) Fiatalkorúakkal kapcsolatos közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok a közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban
(32) A tárgyidőszakban befejezett, fiatalkorúakkal kapcsolatos közvetítői ügyek száma a befejezés módja szerint

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
2031Jelentés a közvetítői tevékenységről(1) A tárgyidőszakot megelőző időszakról folyamatban maradt ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi
ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)
(2) A tárgyévben érkezett ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb
polgári jogviták)
(3) A tárgyévben befejezett ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb
polgári jogviták)
(4) A tárgyévben eredményesen befejezett ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi
ügyek, egyéb polgári jogviták)
(5) A tárgyévben eredménytelenül befejezett ügyek száma az eredménytelenség oka (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 35. §
(1) bekezdés b)-d) pontja alapján) és közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb polgári
jogviták)
(6) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma a közvetítői eljárással érintett ügyek tárgya szerinti bontásban (családjogi ügyek,
munkajogi ügyek, egyéb polgári jogviták)
2118Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének
engedélyezéséről szóló statisztika
(1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai
(2) Ingatlanszerzők állampolgársága
(3) Megszerzett ingatlan adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
2143A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási
szervek területi egységeinek ügyintézési és működési
adatai
(1) Főszámra iktatott iratok száma
(2) Alszámra iktatott iratok száma
(3) Kimenő ügyiratforgalom
(4) Elsőfokú hatósági határozatok száma
(5) Másodfokú hatósági határozatok száma
(6) Elsőfokú hatósági végzések száma
(7) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető végzések száma
(8) Másodfokú hatósági végzések száma
(9) Határidőn túl meghozott hatósági határozatok száma
(10) Határidőn túl meghozott hatósági végzések száma
(11) Fellebbezéssel megtámadott hatósági határozatok száma
(12) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
(13) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
(14) Fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések száma
(15) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
(16) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
(17) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
(18) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
(19) Bírósági úton megtámadott hatósági határozatok száma
(20) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határozatok száma
(21) Bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma
(22) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági végzések száma
(23) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
(24) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
(25) Ügyész által megóvott hatósági határozatok száma
(26) Ügyész által megóvott hatósági végzések száma
(27) Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági határozatok száma
(28) Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági végzések száma
(29) Hatósági nyilvántartásból történő, írásbeli adatszolgáltatások száma
(30) Személyes ügyfélforgalom
(31) Telefonos ügyfélforgalom
(32) Interneten keresztüli ügyfélforgalom
(33) Minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik
(34) Teljes irodaterület
(35) Teljes irodaterületből állami tulajdon
(36) Teljes irodaterületből önkormányzati tulajdon

5. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvéte1Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
* 1382A gazdálkodást jellemző fontosabb adatokAGYNegyedévenkéntia szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt
vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi
a tárgyidőszakot követő 30. nap
Intézet Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit
Zrt., Állami Autópálya kezelő Zrt., valamint
autópályákat kezelő illetve üzemeltető,- és
egyéb kijelölt vállalkozások
1390A helyi közutak adataiAGYÉvenkéntitelepülési önkormányzatoka tárgyévet követő augusztus1108/70/EGKRendelet
* 1392A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők,AGYÉvenkéntiNemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)a tárgyévet követő február 28.2005/44/EKIrányelv
magán kikötők, motoros kishajók, vitorlás2006/87/EKIrányelv
kishajók adatai91/672/EGKIrányelv
96/50/EKIrányelv
1396Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódóAGYÉvenkéntiNemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Regionálisa tárgyévet követő április 15.2000/53/EKIrányelv
tevékenységekrőlIgazgatóságok, Nemzeti Közlekedési Hatóság2003/59/EKIrányelv
(NKH) Hivatala2006/126/EKIrányelv
2006/22/EKIrányelv
2007/46/EKIrányelv
2008/65/EKIrányelv
2008/68/EKIrányelv
2009/40/EKIrányelv
2163/2001/EKRendelet
561/2006/EKRendelet
70/156/EGKIrányelv
91/439/EGKIrányelv
* 1397Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya ésAGYÉvenkéntilétesítményt üzemeltető vállalkozásoka tárgyévet követő április 30.
sífelvonó szállítási és baleseti adatai
* 1399A vízi utak fenntartási munkái és költségeiAGYÉvenkéntivízi utak fenntartását végző vízügyia tárgyévet követő május 30.
igazgatóságok
* 1705A postai, hírközlési, média és műsorszórásiÉvenkéntiNemzeti Média- és Hírközlési Hatósága tárgyévet követő április 30.
hatósági tevékenység
* 1707A távközlési tevékenység évközi adataiAGYNegyedévenkéntitávközlési tevékenységet végző kijelölta tárgynegyedévet követő hó 30808/2004/EKRendelet
vállalkozások847/2007/EKRendelet
* 1708A távközlési tevékenység berendezései ésAGYÉvenkéntitávközlési tevékenységet végző vállalkozásoka tárgyévet követő március 10.808/2004/EKRendelet
szolgáltatásai847/2007/EKRendelet
* 1811A postai szolgáltatás és eszközeiAGYÉvenkéntia postai, futárpostai tevékenységet végzőa tárgyévet követő március 10.
kijelölt vállalkozások
* 1812Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök,AGYÉvenkéntivasúti pályahasználati, illetve pályaműködtetésia tárgyévet követő április 30.91/2003/EKRendelet
üzemi és szállítási teljesítmények adataiengedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1857A kikötői áru- és hajóforgalomAGYHavonkéntiMagyarországi kikötők és rakodási engedéllyela tárgyhót követő hó 10.1304/2007/EKRendelet
rendelkező vállalkozások1365/2006/EKRendelet
425/2007/EKRendelet
* 1957A hírközlési gazdasági szervezetekAGYNegyedévenkéntipostai, futárpostai, távközlési tevékenységeta tárgynegyedévet követő hó 30808/2004/EKRendelet
gazdálkodását jellemző adatokvégző kijelölt vállalkozások847/2007/EKRendelet
* 1994Az internet szolgáltatás évközi adataiAGYNegyedévenkéntiinternet hozzáférési, illetve műsorelosztásia tárgynegyedévet követő hó 30808/2004/EKRendelet
szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások847/2007/EKRendelet
* 1995Az internet szolgáltatás berendezései ésAGYÉvenkéntiinternet hozzáférési, illetve műsorelosztásia tárgyévet követő március 10.808/2004/EKRendelet
szolgáltatásaiszolgáltatást végző vállalkozások847/2007/EKRendelet
* 2145A postai szolgáltatás negyedéves adataiAGYNegyedévenkéntia postai, futárpostai tevékenységet végzőa tárgynegyedévet követö hó 20
kijelölt vállalkozások
* 2222Az út infrastruktúra adataiAGYÉvenkéntiaz utak fejlesztésével és üzemeltetésévela tárgyévet követő szeptember1108/70/EGKRendelet
foglalkozó szervezetek30.
* 2223A vasút infrastruktúra adataiAGYÉvenkéntia vasutak fejlesztésével és üzemeltetésévela tárgyévet követő szeptember1108/70/EGKRendelet
foglalkozó szervezetek30.
* 2224A vízi út infrastruktúra dataiAGYÉvenkéntia vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésévela tárgyévet követő szeptember1108/70/EGKRendelet
foglalkozó szervezetek30.
* 2225A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeletiAGYÉvenkéntia hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út)a tárgyévet követő szeptember1108/70/EGKRendelet
adataifelügyeletével megbízott szervezet30.
* 2226A közlekedés rendészet ráfordítás adataiAGYÉvenkéntiaz országos közutakhoz, önkormányzatia tárgyévet követő szeptember1108/70/EGKRendelet
utakhoz és vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti30.
feladatot ellátó szervezet
* 2227A közlekedési hálózati infrastruktúraAGYÉvenkéntiaz állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, aa tárgyévet követő szeptember1108/70/EGKRendelet
központilag nyilvántartott hitelszolgálati adataivízi utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat30.
kezelő, szervezet
* 2246Légijárművek és az alkalmazott személyzetAGYÉvenkéntivalamennyi menetrend szerinti és/vagy nema tárgyévet követő március 31.
adataimenetrend szerinti kereskedelmi légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek központi
ügyintézési helye Magyarországon található
* 2247Légiszállítási teljesítmények adataiAGYÉvenkéntivalamennyi menetrend szerinti és/vagy nema tárgyévet követő január 31.
menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek központi
ügyintézési helye Magyarországon található
* 2248Légiszállítás az indulási és célállomásokAGYNegyedévenkéntivalamennyi nemzetközi menetrend szerintia tárgynegyedévet követő hó 30
szerintés/vagy nem menetrend szerinti légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek központi
ügyintézési helye Magyarországon található

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
* 2249Légiszállítás a repülés szakaszai szerintAGYÉvenkéntivalamennyi nemzetközi menetrend szerintia tárgyévet követő január 31.
légijáratot üzemeltető társaság, amelynek
központi ügyintézési helye Magyarországon
található
* 2250Légitársaságok pénzügyi adataiAGYÉvenkéntimenetrend szerinti és/vagy nem menetrenda tárgyévet követő április 30.
szerinti légijáratokat üzemeltető kereskedelmi
légitársaságok, amelynek központi
ügyintézésének helye Magyarországon
található és amelyeket a 2247 számú
"Légiszállítási teljesítmények adatai"
adatgyűjtés tekintetében havi adatszolgáltatási
kötelezettség terhel
* 2251Magyarországi repülőterek forgalmi adataiAGYNegyedévenkéntiMagyarországon található nemzetközitárgynegyedévet követő hó 20.
kereskedelmi repülőterek, valamit egyes nem
nemzetközi repülőterek
* 2252Légiközlekedési szakszemélyzet adataiÉvenkéntiNemzetközi Közlekedési Hatóság Légügyia tárgyévet követő január 31.
Hivatal

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
A d a t g y ű j t é s -Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1382A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok(1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű
(2) Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, vagy
a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása
1390A helyi közutak adatai(1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége
(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként
(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe
(4) A helyi közutak részét képező hidak száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével
(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban
1392A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, magán
kikötők, motoros kishajók, vitorlás kishajók adatai
(1) Hajózási engedélyek adatai:
a) vízi szállítás
b) áruszállítás
c) személyszállítás
d) rév és komp üzemeltetés
(2) Közforgalmú/magán kikötők adatai:
a) Duna
b) Tisza
c) Balaton
d) egyéb
(3) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai:
a) tengeri nagyhajó
b) nagyhajó (gépi, vitorlás, gépnélküli)
c) kishajó (motoros, vitorlás)
d) úszómű
e) önjáró úszómunkagép
f) nem önjáró úszómunkagép
g) önjáró komp
h) nem önjáró komp

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1396Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó
tevékenységekről
(1) Komplex ellenőrzések (belföldi, külföldi járművek)
a) közúti, telephelyi, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi, ADR
b) forgalmi engedélyezés, bejelentés és egyéb hatósági munka
c) vezetési és pihenőidő ellenőrzés
d) autóbontók tevékenységének ellenőrzése
(2) A járművezetők vizsgáztatásának adatai:
a) kategóriák
b) vizsgatárgyak szerint
(3) A gépjárműfenntartó szervezetek adatai:
a) műhelyek száma
b) tevékenység jellege
c) foglalkoztatott létszám
d) gépjárműjavító műhelyek tevékenységére vonatkozó adatok
(4) Járművizsgálati tevékenység statisztikai adatai, járműkategóriák szerint
a) saját/külső vizsga
b) forgalomba helyezés előtti/időszakos vizsga
(5) Veszélyes árut szállító járművek jóváhagyási igazolásai
(6) Autójavító szolgáltatási panaszügyek
(7) Minősítésre kötelezett alkatrész ellenőrzési tevékenység
a) gyártónál
b) kereskedőnél
c) felhasználónál
(8) Típusbizonyítvány, általános forgalomba helyezési engedély, sorozatátalakítási engedély, jóváhagyás, minősítés, elektronikus forgalomba
helyezés (járműfajtánként)
1397Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó
szállítási és baleseti adatai
(1) Kötélpálya, távolsági szalagpálya és sikló szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, következményei)
(2) Sífelvonó szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, valamint következményei)
1399A vízi utak fenntartási munkái és költségei(1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei
a) víziút jellemzői
b) víziútak beruházási és fenntartási költsége
c) beruházási kiadások
d) folyó kiadások
e) általános kiadások
f) vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások
(2) Víziútak jelzései
a) úszó jelek
b) parti jelek

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1705A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági
tevékenység
(1) Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya
(2) Tárgyévben kiadott engedélyek és nyilvántartásba vett bejelentések
(3) Üzletszabályzat-, ÁSZF-ek (Általános Szerződési Feltételek) módosítása
(4) Rádióhálózatok engedélyezése, bejelentése
(5) Nyomvonal-jellegű elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése
(6) Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele
(7) Általános hatósági felügyeletés piacfelügyelet
(8) Frekvenciakijelölések, rádióengedélyek
(9) Média hatósági tevékenység
1707A távközlési tevékenység évközi adatai(1) Helyhez kötött telefon szolgáltatás
a) bekapcsolt fővonalak száma
b) a tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma
c) a kezdeményezett beszélgetés célú hívások száma
d) a kezdeményezett beszélgetés célú hívások időtartama
e) közvetítőválasztás
f) közvetítőválasztás keretében nyújtott szolgáltatási szerződések száma
g) a kezdeményezett hívások száma (KTV telefon és egyéb VolP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)
h) a kezdeményezett hívások időtartama és iránya, percben (KTV telefon és egyéb VolP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)
(2) Mobil rádiótelefon-szolgáltatás
a) a mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége
b) mobil rádiótelefon-szolgáltatás adatai
c) virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)
1708A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai(1) Helyhez kötött telefon szolgáltatás
a) bekapcsolt fővonalak száma év végén, településenként
b) év végén végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak megbontása településenként
c) a kezdeményezett beszédcélú hívások száma településenként
d) a kezdeményezett beszédcélú hívások időtartama településenként
e) közvetítőválasztás
f) közvetítőválasztás keretében nyújtott szolgáltatási szerződések száma
g) a kezdeményezett hívások száma (KTV telefon és egyéb VolP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)
h) a kezdeményezett hívások időtartama és iránya, percben (KTV telefon és egyéb VolP fővonalakból kezdeményezett hívásokkal együtt)
(2) Mobil rádiótelefon-szolgáltatás
a) a mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége -(LTE)
b) mobil rádiótelefon-szolgáltatás adatai
c) virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)
d) a mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai az év végén
e) a mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyomvonalas hálózati eszközei, az év végén (a hálózat azon szakaszai, amelyek kizárólag a mobil
bázisállomások működtetéséhez kerültek kiépítésre)
(3) Távközlési infrastruktúra
a) a szolgáltató által ellátott terület előfizetői távbeszélő központjainak és az MSAN elérési hálózati koncentrátorok száma illetve kapacitása
településenkénti bontásban, az év végén
b) a szolgáltató által ellátott terület DSLAM központjainak száma településenkénti bontásban, az év végén
c) a kábeltelevízió fejállomások száma településenkénti bontásban, az év végén

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1811A postai szolgáltatás és eszközei(1) Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések
(2) Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében)
(3) Levélküldemények
(4) A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban
(5) Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adati
(6) A küldemények menniysége felvételi hely szerint, területi bontásban
(7) A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban
(8) Pénzforgalom
(9) Táviratforgalom
(10) Bélyegkibocsátás
(11) Hírlapforgalom
1812Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és
szállítási teljesítmények adatai
(1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
(2) Közlekedési eszközök forgalmi, energetikai, és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint
(4) Beruházások és ráfordítások az infrastruktúra és közlekedési eszközök főbb csoportjai szerint
(5) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
1857A kikötői áru- és hajóforgalom(1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai
(2) Kikötő neve, helye
(3) Rakodás helye
(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó-, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai
(5) Be-, vagy kirakott áru megnevezése és tömege (mennyisége)
(6) Be-, vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma
1957A hírközlési gazdasági szervezetek gazdálkodását jellemző
adatok
(1) Működési adatok a tárgynegyedévben (tárgyidőszak végi adatok)
(2) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(3) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(4) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(5) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(6) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai
(7) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai
(8) Beruházások adatai
(9) Munkaügyi adatok
(10) Információ az adatszolgáltatásra kijelölt társaságba történt befektetés tulajdonosi struktúrájáról
(11) Információ az adatszolgáltatást teljesítő társaság befektetésének tulajdonosi struktúrájáról (csak a "befolyásoló" részesedéssel rendelkező
vállalkozásokról)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1994Az internet szolgáltatás évközi adatai(1) Helyhez kötött internet-szolgáltatás
a) a keskenysávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma negyedév végén, db
b) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma
c) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), kiskereskedelmi bérelt vonali
előfizetések nélkül, negyedév végén, db
d) bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban
e) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), az negyedév végén, db
f) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma negyedév végén, db
g) a bérelt vonali szélessávú (144 kb/s-nál nagyobb letöltési irányú) - kiskereskedelmi forgalomban elérhető - szolgáltatás előfizetőinek száma,
negyedév végén, db
h) a szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén
(2) Mobilinternet-szolgáltatás
(3) Televízió-szolgálatatás
a) a televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok év végi adatai
b) TV előfizetések száma technológiai bontásban
c) TV előfizetések száma vezetékes jelátviteli technológiák esetén
d) TV előfizetések száma sugárzott jelátviteli technológiák esetén
1995Az internet szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai(1) Helyhez kötött internet-szolgáltatás
a) a keskenysávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma év végén, db
b) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma
c) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), kiskereskedelmi bérelt vonali
előfizetések nélkül, év végén, db
d) bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban
e) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), év végén, db
f) a szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma települési bontásban, év végén, db
g) a bérelt vonali szélessávú (144 kb/s-nál nagyobb letöltési irányú) - kiskereskedelmi forgalomban elérhető - szolgáltatás előfizetőinek száma területi
bontásban, év végén, db
h) a szélesávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, év végén
(2) Mobilinternet-szolgáltatás
(3) Televízió-szolgáltatás
a) a televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok év végi adatai
b) TV előfizetések száma technológiai bontásban
c) TV előfizetések száma vezetékes jelátviteli technológiák esetén
2145A postai szolgáltatás negyedéves adatai(1) Küldemények
(2) A küldemények megoszlása
(3) A belföldön felvett, valamint a belföldön kézbesített küldemények száma CEP szegmensek szerint (db)
(4) Bevételi adatok

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2222Az út infrastruktúra adatai(1) Az útra fordított költségek, autópálya
(2) Az útra fordított költségek, autóút
(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak
(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak
(5) Az útra fordított költségek, mellékutak
(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai
(7) Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok
a) országos úthálózati kategóriákban
b) 7 jármű kategóriában
(8) Úthasználati (forgalmi) adatok
a) országos úthálózati kategóriákban
b) 15 (teher) jármű kategóriában
(9) Hitelszolgálati adatok az útpályákról
2223A vasút infrastruktúra adatai(1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok
(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok
(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat
(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellék hálózat
(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellék hálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként
2224A vízi út infrastruktúra datai(1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként
(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként
(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok
a) vízi út osztályonként
b) hajókategóriánként
c) a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság területéről
(4) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra
a) összevont osztályokban
b) hitelszolgálati módonként
2225A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai(1) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat)
(2) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat)
(3) Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(4) Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(5) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(6) Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(8) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(9) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2226A közlekedés rendészet ráfordítás adatai(1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2227A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag
nyilvántartott hitelszolgálati adatai
(1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként,hitelszolgálati módonként
(2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2246Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai(1) Légi járművek száma, kapacitása, tulajdonságai
a) repülőgép típusok (gyártó és modell)
b) verzió (személyszállító repülőgép, áru/teher szállító repülőgép, személy- és teherszállító repülőgép, egyéb nem kereskedelmi célra használt
repülőgép)
c) légi járművek száma, év elején, év végén, beszerzés, selejtezés
d) repülőgépek kapacitása
e) repülőgép-használat az év folyamán
f) rendelkezésre állási napok száma
g) tulajdoni formák
(2) Alkalmazottak (személyzet) száma és bérköltsége
a) pilóták, másodpilóták
b) egyéb repülőszemélyzet
c) kabin-személyzet
d) karbantartó személyzet
e) jegyárusító és értékesítő személyzet
2247Légiszállítási teljesítmények adatai(1) Menetrendszerinti járatok adatai
(2) Nem menetrendszerinti járatok adatai
(3) Légitaxi járatok adatai
2248Légiszállítás az indulási és célállomások szerint(1) Indulási és célállomás
(2) Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrendszerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta)
2249Légiszállítás a repülés szakaszai szerint(1) Indulási és célállomás
(2) Repülőgép típusa
(3) Járatok száma
(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta)
(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2250Légitársaságok pénzügyi adatai(1) Eredménykimutatás
a) bevétel adatok
b) kiadások adatai
c) eredmény adatai
(2) Mérlegkimutatás
a) vagyon adatok
b) tartozások adatai
(3) Eredménytartalék kimutatás
(4) Forgalmi és kapacitás adatok
a) menetrend szerinti járatok adatai
b) nem menetrend szerinti járatok adatai
c) összesített adatok
2251Magyarországi repülőterek forgalmi adatai(1) A légiforgalom jellege
(2) Összes légijármű mozgás
(3) Utasforgalom adatai, induló, érkező, átszálló
(4) Áruforgalom adatai, felrakott, lerakott, összesített
(5) Postai küldemények forgalmára vonatkozó adatok, felrakott, lerakott, összesített
2252Légiközlekedési szakszemélyzet adatai(1) A légiközlekedési szakszemélyzet képesítéseire vonatkozó adatok
a) szakszolgálati engedély kategóriák és jogosítások típusai
b) Magyarországon kiadott szakszolgálati engedélyek és jogosítások
c) érvényes szakszolgálati engedélyek és jogosítások
d) más állam által kiadott, elismert vagy konvertált szakszolgálati engedélyek és jogosítások éves adatai
e más állam által kiadott, elismert vagy konvertált szakszolgálati engedélyek és jogosítások összesített adatai
(2) A légiközlekedési szakszemélyzet képzésére rendelkezésre álló kapacitás adatai
a) képző szervezetek száma
b) képző szervezetek számának várható alakulása
c) a férőhelyek számának várható alakulása

6. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Nemzetgazdasági Minisztérium
1318A haditechnikai termékek cikkenkéntiAGYÉvenkéntikijelölt vállalkozásoka tárgyévet követő február 28
termelése és értékesítése
1405Adatszolgáltatás az egyéni bérekről ésAGYÉvenkéntia reprezentatív megfigyelésbe bevonta tárgyidőszakot követő hó vége1916/2000/EKRendelet
keresetekrőlvállalkozások és non-profit szervezetek530/1999/EKRendelet
1485Beszámolójelentés a foglalkozás-AGYÉvenkéntifoglalkozás-egészségügyi tevékenységet végzőa tárgyévet követő január 15.
egészségügyi alapszolgálatok munkájárólorvosok
1515Családi pótlék ellátásban részesülőkAGYÉvenkéntiMunkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek,május 15.
részletezése 20.. évi márciusi állapot szerintMagyar Államkincstár
1572Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről ésAGYÉvenkéntiNemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi ésa tárgyévet követő március 10.1338/2008/EKRendelet
fokozott expozíciós esetekrőlMunkaügyi Igazgatóság, Munkahigiénés és1893/2006/EKRendelet
Foglalkozás-egészségügyi Főosztály
1665Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésrőlAGYEseményhez kötődőfelnőttképzést folytató intézményeka vizsgát /képzés befejezését/452/2008/EKRendelet
követő 10. nap, a hatósági
jellegű és a 25 óránál kevesebb
képzési idejű felnőttképzések
esetében évet követő 10. nap
1668Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről ésAGYÉvenkéntia költségvetési intézmények létszámnagyságtóla tárgyidőszakot követő 6. hét1916/2000/EKRendelet
keresetekrőlfüggetlenül530/1999/EKRendelet
1915Családtámogatási statisztikai jelentésAGYHavonkéntiMunkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek,a tárgyhót követő hó 15.
Magyar Államkincstár

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Nemzetgazdasági Minisztérium
1318A haditechnikai termékek cikkenkénti termelése és
értékesítése
(1) A gazdálkodó szervezet működési jellemzői
(2) Haditechnikai termékek termelése, értékesítése, szolgáltatás teljesítése, fejlesztés, létszám
1405Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről(1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
(2) A munkáltató egészére jellemző adatok:
a) létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása,
b) tulajdonosi összetétel,
c) kollektív bérmegállapodás típusa
(3) A munkavállaló
a) foglalkoztatásának formája,
b) neme,
c) születési ideje,
d) munkaszerződésének típusa,
e) szolgálati ideje,
f) fizetett szabadságnapjainak száma,
g) normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje,
h) előző év évközi belépés esetén annak ideje,
i) legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje,
j)foglalkozását jelző FEOR száma,
k) munkaköri besorolását jelző kódszáma,
l) a május 31-i állapot szerinti alapbére,
m) május havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb
munkajövedelme,
n) előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme
1485Beszámolójelentés a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgálatok munkájáról
(1) Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál dolgozók száma, szakképesítés szerinti bontásban. Orvosok esetén pecsétszámuk.
(2) A szolgálat által ellátott munkáltató(k) száma megnevezése
(3) Munkáltatóként a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat által:
a) ellátott foglalkoztatottak létszáma, és főtevékenység szerinti foglalkozás-egészségi osztály besorolása
b) ellátott foglalkoztatottak munkahelyi kockázati tényezőinek típusa és az exponáltak száma típusonként
c) végzett munkahigiénés tevékenység fajtája és száma
d) a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok típusa, száma és eredménye
e) ellátott foglalkozási gondozási tevékenység
f) végzett baleseti ellátások száma
g) végzett sürgős orvosi ellátások száma
h) bejelentett foglalkozási megbetegedések gyanújának és fokozott expozíciós esetek száma
i) foglalkozási rehabilitáltak száma
j) végzett egészségfejlesztő tevékenység típusa és száma
k) egyéb, fentiekbe nem sorolható foglalkozás-egészségügyi orvosi tevékenység száma

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Nemzetgazdasági Minisztérium
1515Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20.. évi
márciusi állapot szerint
(1) Családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermekek számának megoszlása családnagyság szerint, a beszámított gyermekek
figyelembevételével
(2) Saját és elhelyezett gyermek után egyaránt családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek számának megoszlása családtípus, összeg
szerint
(3) Saját gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermekek számának megoszlása családtípus, összeg szerint
(4) Nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek száma
(5) Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai (családban élők)
(6) Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai (intézetben élők)
(7) Intézetben elhelyezett gyerekek száma
(8) Saját jogon ellátásban részesülők száma
(9) A 18 év feletti tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek száma
(10) Gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő
1572Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott
expozíciós esetekről
(1) Foglalkozási megbetegedések száma és gyakorisága kórformák szerint
(2) Foglalkozási megbetegedések száma nemzetgazdasági ágazatonként
(3) Foglalkozási megbetegedések száma a betegségek oka szerint
(4) Foglalkozási megbetegedések száma területi bontásban
(5) Fokozott expozíciós esetek száma és aránya
(6) Fokozott expozíciós esetek száma nemzetgazdasági ágazatonként
(7) Fokozott expozíciós esetek száma az expozíció oka szerint
(8) Fokozott expozíciós esetek száma területi bontásban
1665Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről(1) Iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény adatai
(2) Az intézmény által folytatott képzések jellege, óraszáma, hivatkozási száma, formája, típusa, helye, ideje
(3) Beiratkozott személyek száma
(4) Vizsgaszervező intézmény adatai és a vizsga időpontja
(5) Részvételi díj
(6) Részvételi díj költségviselője
(7) A képzésbe beiratkozottak iskolai, korcsoportos és nemek szerinti megoszlása
(8) A képzés eredményességét összefoglaló adatok

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Nemzetgazdasági Minisztérium
1668Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről(1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
(2) A munkáltató szintjén számolt létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása
(3) A munkavállaló
a) foglalkoztatásának formája,
b) neme,
c) születési ideje,
d) munkaszerződésének típusa,
e) szolgálati ideje,
f) fizetett szabadságnapjainak száma,
g) normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, ügyleti ideje, kieső munkaközi ideje,
h) előző év évközi belépés esetén annak ideje,
i) legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje,
j)foglalkozását jelző FEOR száma,
k) illetmény besorolását jelző kulcsszáma,
l) a május 31-i állapot szerinti alapilletménye, illetménykiegészítése, vezetői pótléka, jogszabály szerint járó egyéb pótléka,
m) május havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, ügyeleti díja, egyéb havi rendszeres keresete, havi rendszeres egyéb
munkajövedelme,
(n) előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme
1915Családtámogatási statisztikai jelentés(1) Gyermekgondozási segélyen lévők
a) napok száma, gyermekek száma, igénybevevő családok száma, (fő/hó)
b) nők, férfiak, ikergyermek esetén, méltányossági alapon, beteg gyermeket gondozó, nagyszülő,
beteg, súlyosan fogyatékos gyermeke száma
(2) Gyermeknevelési támogatásban részesülők: (napok száma, igénybevevő családok száma, fő/hó).
(3) Anyasági támogatásban részesülők száma (napok száma, igénybevevő családok száma)
(4) Anyasági támogatásban részesülők (Ikergyermek esetén, halva született gyermek esetén,gyermekek száma, igénybevevő családok száma)
(5) Családi pótlékban részesülők: (gyermek száma, igénybevevő családok száma (ebből: nők, férfiak, magasabb összegű családi pótlékban
részesülők, 18 év felettiek után, intézetben élő gyermekek, természetbeni családi pótlék)
(6) Európai uniós családi ellátásban részesülő nő
(7) Európai uniós családi ellátásban részesülő férfiak
(8) Kereset kiegészítés (átmeneti kereset kiegészítésben részesülők /napok száma, igénybevevők száma)

7. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Vidékfejlesztési Minisztérium
1066Levegőtisztaság-védelmi adatokÉvenkéntiOrszágos Meteorológiai Szolgálata tárgyévet követő szeptember1999/30/EKIrányelv
30.2000/69/EKIrányelv
2002/3/EKIrányelv
2008/50/EKRendelet
96/62/EKIrányelv
1237A beruházások és pénzügyi mutatók várhatóAGYÉvenkéntia mezőgazdaság, vadgazdálkodás,a tárgyév október 25.138/2004/EKRendelet
alakulásaerdőgazdálkodás, a halászat gazdasági ágba,
az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba
sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató
vállalkozások és a fafeldolgozás ágazatba
sorolt vállalkozások
1240ÁrumérlegAGYÉvenként kétszeriaz élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatbaa tárgyévet követő január 29.,
sorolt 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozásokjúlius 19.
1249LehalászásAGYÉvenkéntihalastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmela tárgyévet követő január 20.762/2008/EKRendelet
rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni
gazdaságok
1253Tájékoztató jelentésekAGYEseményhez kötődőmezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölteseményt követő nap
vállalkozások és intézmények
1254Beszámoló az erdősítésekről és aAGYÉvenkéntiMegyei Kormányhivatalok Erdészetia tárgyévet követő február 12.1668/2003/EKRendelet
fakitermelésrőlIgazgatóságai177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
295/2008/EKRendelet
1255Erdővédelmi kárbejelentő lapAGYNegyedévenkéntierdőterülettel rendelkező gazdálkodók erdészetijanuár 8., április 8., július 8.,1614/2002/EKRendelet
szakszemélyzeteoktóber 8.1618/1999/EKRendelet
1668/2003/EKRendelet
1669/2003/EKRendelet
1670/2003/EKRendelet
177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
295/2008/EKRendelet
1256Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokrólÉvenkéntiNÉBIH Növénytermesztési és Kertészetia tárgyévet követő március 31.1668/2003/EKRendelet
Igazgatóság177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
295/2008/EKRendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Vidékfejlesztési Minisztérium
1257Nettó fakitermelésAGYÉvenkéntierdőgazdaságok, egyéb erdőgazdálkodók,a tárgyévet követő március 17.1668/2003/EKRendelet
energetikai ültetvények tulajdonosai177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
295/2008/EKRendelet
1259Az erdei fatermékek termelése ésAGYÉvenkéntiaz erdőgazdálkodás, vadgazdálkodása tárgyévet követő március 17.1668/2003/EKRendelet
készletváltozásaszakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba177/2008/EKRendelet
sorolt kijelölt vállalkozások1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
295/2008/EKRendelet
1260Jelentés a fakitermelésről és fafeldolgozásrólAGYÉvenkéntierdőterülettel rendelkező és/vagy fafeldolgozásta tárgyévet követő február 20.1668/2003/EKRendelet
végző mezőgazdasági vállalatok,177/2008/EKRendelet
szövetkezetek, gazdasági társaságok,1893/2006/EKRendelet
erdőtulajdonosok, fafeldolgozástvégző egyéb192/2009/EKRendelet
nemzetgazdasági ágba sorolt szervezetek,2009/251/EKRendelet
energetikai faültetvények tulajdonosai295/2008/EKRendelet
1261Vadgazdálkodási jelentésAGYÉvenkéntivadgazdálkodási tevékenységet folytató,a tárgyévet követő március 20.1668/2003/EKRendelet
vadászatra jogosultak177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
295/2008/EKRendelet
1262Vadállomány becslési jelentésAGYÉvenkéntivadgazdálkodási tevékenységet folytató,a tárgyévet követő február 15.1668/2003/EKRendelet
vadászatra jogosultak177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
295/2008/EKRendelet
1263Faipari alapanyagok, félkész-és késztermékekAGYÉvenkéntiaz erdőgazdálkodás, vadgazdálkodása tárgyévet követő március 17.1668/2003/EKRendelet
termelése és készletváltozásaszakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba177/2008/EKRendelet
sorolt kijelölt vállalkozások1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
295/2008/EKRendelet
1265A farostlemez és faforgácslap termelése,AGYÉvenkéntia faforgácslap- és farostlemezgyártása tárgyévet követő március 17.1668/2003/EKRendelet
anyagfelhasználása termékenkéntszakágazatba sorolt vállalkozások177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
295/2008/EKRendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Vidékfejlesztési Minisztérium
1269A termelőeszközök áruforgalmi jelentéseAGYHavonkéntia mezőgazdasági termelőeszköza tárgyhónapot követő hó 15.138/2004/EKRendelet
kereskedelemmel foglalkozó kijelölt
vállalkozások
1270A mezőgazdasági gépek forgalmaAGYNegyedévenkéntimezőgazdasági termelőeszköz-a tárgyidőszakot követő hó 15.138/2004/EKRendelet
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások
1271A növényvédő szerek értékesítéseAGYÉvenkéntimezőgazdasági termelőeszköztárgyidőszakot követő hó 15.1185/2009/EKRendelet
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások
1280A vágóhidak élőállat vágásaAGYHavonkéntivalamennyi engedélyezett vágóhída tárgyhónapot követő hó 10.1165/2008/EKRendelet
1282Műtrágya értékesítésAGYNegyedévenkéntia műtrágya előállítással, a mezőgazdaságia tárgyidőszakot követő hó 15.138/2004/EKRendelet
termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások
1283Munkaügyi jelentésAGYÉvenkéntiaz erdőgazdálkodás és vadgazdálkodása tárgyévet követő március 171668/2003/EKRendelet
szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások177/2008/EKRendelet
1893/2006/EKRendelet
192/2009/EKRendelet
2009/251/EKRendelet
295/2008/EKRendelet
1373A mezőgazdasági vízhasználat ésAGYÉvenkénti1.) regionális vízművek, vízitársulatok,1.) a tárgyévet követő január 31.2000/60/EKIrányelv
vízszolgáltatásmezőgazdasági vízhasználatra vízjogi2.) a tárgyévet követő március91/676/EGKIrányelv
engedéllyel rendelkező engedélyesek31.
2.) vízügyi igazgatóságok
1375A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek,AGYÉvenkéntiazon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél aza tárgyévet követő március 31.2000/60/EKIrányelv
valamint megfigyelő-kutak üzemi figyelésiátlagos víztermelés mennyisége (Q) nagyobb,2006/118/EKIrányelv
tevékenységemint 100 m3/nap, továbbá a 10 m3/napnál
többet kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint a
Nemzeti Környezetügyi Intézet területi
kirendeltsége által kijelölt víztermelők
1376A közműves vízellátási és csatornázásiAGYÉvenkéntivíz- és csatorna-közműveket üzemeltető állami,a tárgyévet követő március 31.91/271/EGKIrányelv
tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adataiönkormányzati és társasági tulajdonban lévő98/83/EKIrányelv
gazdasági szervezetek
1378Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/dAGYÉvenkéntiaz 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/d frissvíza tárgyévet követő április 30.2000/60/EKIrányelv
frissvíz használatot elérő, ipari jellegűhasználatot elérő gazdasági tevékenységet
vízhasználók víztermelési és vízkezelésifolytató, kijelölt vízhasználók
adatai
1692Főbb termények és termékek készletalakulásaAGYÉvenként kétszeria mezőgazdaság, vadgazdálkodás,a tárgyévet követő január 29.,
erdőgazdálkodás, az élelmiszer, ital gyártása,július 19.
valamint a nagykereskedelem ágazatba sorolt
kijelölt vállalkozások

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Vidékfejlesztési Minisztérium
1694A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe
történő vízbevezetések adatai
AGYÉvenkéntiaz 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni
vízkivételre vagy felszíni vizekbe történő
kibocsátásra vízjogi engedéllyel rendelkező
egyedi vízhasználók, vízszolgáltató
vállalkozások, vízügyi igazgatóságok
a tárgyévet követő január 31.2000/60/EKIrányelv
1703Tájékoztató a támogatás mellett igényelhető
agrárgazdasági hitelekről
AGYNegyedévenkéntikereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és
egyéb hitelintézetek
a tárgyidőszakot követő hó 10.
1709Tájékoztató az országos jelentőségű védett
természeti területekről és a "Natura 2000"
területekről
AGYÉvenkéntiNemzetipark Igazgatóságoka tárgyévet követő március 31.2009/147/EK
92/43/EGK
Irányelv
Irányelv
2202DísznövénytermesztésAGYÉvenkéntidísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt
szervezetek
a tárgyévet követő március 31.
2203Gyógynövény felvásárlásAGYÉvenkéntigyógynövények és fűszernövények
felvásárlásával foglalkozó kijelölt szervezetek
a tárgyévet követő március 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Vidékfejlesztési Minisztérium
1066Levegőtisztaság-védelmi adatokLevegőtisztaság-védelmi adatok
(1) A levegő kén-dioxid (SO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(2) A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(3) A levegő 10 um alatti szálló porral való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(4) A levegő nitrogén-oxid (NOx) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(5) A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján
(6) A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(7) A levegő 2,5 ?m alatti szálló porral (PM2,5) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
1237A beruházások és pénzügyi mutatók várható alakulása(1) Az élelmiszeripari beruházások várható értéke
(2) A főbb pénzügyi mutatók várható értéke
(3) A mezőgazdasági beruházások várható értéke
(4) A növénytermesztés és állattenyésztés kapacitásának várható értéke
1240Árumérleg(1) Az élelmiszeripari termékek termelésének, importjának mennyiségi adatai
(2) Az élelmiszeripari termékek értékesítésének, exportjának mennyiségi adatai
1249Lehalászás(1) A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként
(2) A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma
(3) Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként
1253Tájékoztató jelentések(1) A tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák helyzete
(2) Az öntözhető terület
(3) A megöntözött terület
(4) A kiöntözött vízmennyiség főbb növényenként és tevékenységtípusonként
1254Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről(1) Véghasználattal, gyérítéssel, tisztítással érintett területek nagysága
(2) A kitermelt fatömeg mértéke
(3) Az erdőfelújítások területének nagysága
(4) A korábban nem erdő művelési ágba tartozó területeken végrehajtott erdőtelepítések mértéke
1255Erdővédelmi kárbejelentő lapErdőgazdálkodók erdőkár adatai:
(1) Károsító
a) megnevezése
b) kódja
(2) Érintett terület
a) mértéke
(3) Hét
(4) Védekezés
a) területe (ha)
b) módja

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Vidékfejlesztési Minisztérium
1256Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról(1) Minősített erdészeti törzsültetvények és szaporítóanyag források nyilvántartása fafajok szerint
(2) Csemetekertek és minősített törzsültetvények megoszlása tulajdonosi szektor bontásban, illetve az előző évi változások arányában
(3) Erdészeti csemetetermelés adatai országos összesítésben, fafajok szerinti bontásban
(4) Erdészeti szaporító alapanyag termelés országos összesítésben, fafajok szerinti bontásban
1257Nettó fakitermelésA kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban
1259Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása(1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(2) A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(3) Az értékesítés árbevétele
1260Jelentés a fakitermelésről és fafeldolgozásról(1) A kijelölt gazdálkodói körön kívüli erdőgazdálkodók és/vagy fafeldolgozók által kitermelt, vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömege
fontosabb fafajok szerinti bontásban
(2) Fenyő- és lombos fűrészáru mennyisége
(3) A termelt félkész- és késztermékek mennyisége
(4) A felhasznált fűrészáru, félkész- és késztermék mennyiségi adatai
1261Vadgazdálkodási jelentés1) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadgazdálkodást folytató vadászatra jogosultnál:(lelövés, befogás, vadtelepítés és értékesítés
a) főbb vadállatfajonként
b) korcsoportonként
c) szabad területen vagy zárt kertben való bontásban
d) illetve a vizivadak, ragadozók terítéke
e) mesterséges vadtenyésztés (db)
(2) Pénzügyi adatok
(3) Vadkárok és bírságok adatai
1262Vadállomány becslési jelentés(1) A vadállomány becsült nagysága főbb állatfajonként, korcsoportonként, szabad területen vagy zárt kertben való bontásban
(2) Állományszabályozási adatok, vadtelepítés és mesterséges vadtenyésztés darab számai
1263Faipari alapanyagok, félkész-és késztermékek termelése
és készletváltozása
(1) A termelt fűrész-, és lemezipari, valamint egyéb faipari félkész- és késztermékek mennyisége
(2) Az értékesített és saját üzemben felhasznált mennyiség
(3) Az értékesítési árbevétele
1265A farostlemez és faforgácslap termelése,
anyagfelhasználása termékenként
(1) Az előállított nyers farost, illetve forgácslap mennyisége
(2) A nyers farost és forgácslap előállításához felhasznált összes faalapanyag mennyisége választékonkénti bontásban
1269A termelőeszközök áruforgalmi jelentése(1) A mezőgazdasági termelőeszközök (mezőgazdasági gép, műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése
1270A mezőgazdasági gépek forgalmaA mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói érétkesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb gépkategóriánként
értékben
1271A növényvédő szerek értékesítéseA növényvédő szerek közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése cikkcsoportonként mennyiségben és értékben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Vidékfejlesztési Minisztérium
1280A vágóhidak élőállat vágása(1) A vágóhidak élőállat vágása
a) állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl)
b) mennyiségben (darab)
c) élő- és hasított súlyban (t)
1282Műtrágya értékesítésEgyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára
1283Munkaügyi jelentés(1) Az erdészeti és faipari társaságok átlagos statisztikai állományi létszáma
(2) A fizikai dolgozók összesített munkabére
1373A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás(1) Egyedi mezőgazdasági vízhasznosítás
a) Kitermelt, hasznosított és kibocsájtott víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb)
b) Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó)
c) Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)
(2) A főművek fontosabb kapacitás és vízszolgáltatási adatai
a) Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb)
b) Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó)
c) Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)
(3) Öntözés és tógazdaság megoszlása megyénként
a) Vízjogilag engedélyezett terület
b) Az év folyamán üzemeltetett terület
c) Értékesített vízmennyiség
1375A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint
megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége
(1) Termelő és megfigyelő kút, forrás törzsadatai
(2) Termelő és megfigyelő kút, forrás azonosítói
(3) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria mennyiségi mérési adata
(4) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria vízminőségi vizsgálatok adatai
1376A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek
főbb műszaki-gazdasági adatai
(1) A közüzemi vízellátási és csatornázási tevékenységekkel összefüggő műszaki-gazdasági adatok
(2) Víztermelés, víztisztítás, vízszállítás és vízelosztás létesítményei, mennyiségi, minőségi, kapacitás és technológiai adatai
(3) Ivóvízellátó hálózatok rendszerkapcsolatai, vízforgalmi adatok
(4) Nyomászónák jellemző adatai
(5) Szennyvízrendszerek létesítményei gyűjtőhálózati, szállítóművi, tisztítóművi, mennyiségi, kapacitás és technológiai adatai
(6) Szennyvíz iszap kezelése, hasznosítása, elhelyezése, megújuló energia, biogáz hasznosítás
(7 Az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés- és tisztítás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás, illetve a csatornahasználat átlagos díja
1378Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz
használatot elérő, ipari jellegű vízhasználók víztermelési
és vízkezelési adatai
(1) Az adatszolgáltató és a telephely adatai
(2) A felhasznált vízkészletek mennyiségi, minőségi adatai, vízforgalom
(3) Üzemi vízgazdálkodási adatok
(4) Használtvíz kibocsátás mennyiségi, minőségi jellemzői, befogadók azonosítása
(5) A telephely víz és szennyvíztisztítási valamint szennyvíziszap kezelési, energetikai és biogáz hasznosítási adatai
(6) Víz, csatornadíj és munkaügyi adatok
1692Főbb termények és termékek készletalakulásaA főbb termények és termékek készletalakulása mennyiségben, amelyek az adott időpontban, saját termelésből vagy vásárlásból a vállalkozás
tulajdonában vannak, az intervenciós készlet kivételével

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Vidékfejlesztési Minisztérium
1694A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő
vízbevezetések adatai
(1) Vízhasználó azonosítása és adatai
(2) Vízkivételi adatok
a) A vízkivétel beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A felszíni vizekből (vízfolyás, állóvíz) történő közvetlen vízkivétel felhasználási célja és módja
c) A vízhasználat vízjogi alapja
d) A vízkivétel havonkénti és nyári dekádonkénti mennyisége (m3)
(3) A vízbevezetés
a) A vízbevezetés beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A vízbevezetés vízjogi alapja
c) A felszíni vizekbe (vízfolyás, állóvíz) történő közvetlen vízbevezetés éves mennyisége (m3)
d) A bevezetett víz minősége (minősítése)
(4) Vízátvezetések adatai
a) A vízátvezetés beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A vízátvezetés vízjogi alapja
(5) Tározók adatai
a) A tározó beazonosítása (vízfolyás, szelvény)
b) A felszíni vizekből (vízfolyás, állóvíz) történő tározás célja
c) A tározás vízjogi alapja
d) A tározó vízforgalmának havonkénti és nyári dekádonkénti mennyisége (m3)
1703Tájékoztató a támogatás mellett igényelhető
agrárgazdasági hitelekről
A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, törlesztések
összege
1709Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti
területekről és a "Natura 2000" területekről
(1) A védett természeti területek összesített adatai, védelmi kategóriák, megyék és régiók szerinti bontásban
(2) "Natura 2000" területek összesített országos adatai védelmi kategóriák szerinti bontásban
2202Dísznövénytermesztés(1) Dísznövénytermesztés területe
(2) A gazdaságban munkát végzők száma
(3) Használt terület elszámolása növénycsoportonként
(4) Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele
2203Gyógynövény felvásárlás(1) Gyógynövények és fűszernövények felvásárlása (termesztett, vadon termő, import)
(2) Értékesítése mennyiségben (nyers és drog kg) főbb növényenként (virág, levél, fű, gyökér, mag-termés, vegyes)

8. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Legfőbb Ügyészség
1228Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi
bűnügyi statisztika ( BM és a Legfőbb
Ügyészség közös adatgyűjtése)
AGYEseményhez kötődőrendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó-és
Vámhivatal
a tárgyidőszakot követő ötödik
munkanap
1522Ügyészségi ügyforgalmi statisztikaAGYÉvenként kétszerijárási és járási szintű ügyészségek,
főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek,
Legfőbb Ügyészség
a tárgyidőszakot követő hó 10.
1523Vádképviseleti Informatikai RendszerAGYEseményhez kötődőjárási és járási szintű ügyészségek,
főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek,
Legfőbb Ügyészség
a tárgyidőszakot követő hó 5.
napja

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Legfőbb Ügyészség
1228Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi
statisztika ( BM és a Legfőbb Ügyészség közös
adatgyűjtése)
(1) Nyomozó hatóságok és eljáró ügyészségek megnevezése
(2) Bűncselekmények száma és megnevezése
(3) Bűncselekmények büntetőtörvény szerinti minősítése
(4) Bűncselekmények stádiuma
(5) Büntetőeljárást kezdeményezők
(6) A büntetőeljárás érdemi befejezésére vonatkozó adatok
(7) A bűncselekmények elkövetésének idejére, a feljelentés idejére, a feljelentés elutasítás, a nyomozáselrendelés és a nyomozásbefejezés idejére
vonatkozó adatok
(8) Bűncselekmények elkövetésének helyére vonatkozó adatok (közigazgatási helység+külföldi államok)
(9) A bűncselekmény elkövetésének, helyszínére, módszerére, eszközére, tárgyára, valamint az elkövetési magatartásra vonatkozó adatok
(10) Bűncselekmények természetes személy sértetteire vonatkozó adatok (természetes személy sértettek kilétének megállapíthatósága, száma,
neme, állampolgársága, életkora, foglalkozása, a bűncselekmény helyén tartózkodásának a jellege)
(11) A bűncselekmény természetes személy sértetteinek alkoholos/kábítószeres befolyásoltságára vonatkozó adatok
(12) A bűncselekmény jogi személy sértetteire vonatkozó adatok (a jogi személy sértett gazdasági tevékenysége ágazati osztályozás szerint)
(13) Az elkövető és a sértett kapcsolatára vonatkozó adatok
(14) A bűncselekménnyel okozott kárra, vagyoni hátrányra, a bűncselekmény elkövetési értékére, az adóbevétel csökkenés mértékére és a
megtérülésre vonatkozó adatok
(15) A bűncselekmény elkövetőinek számára vonatkozó adatok
(16) A bűncselekmény elkövetőinek állampolgárságára vonatkozó adatok
(17) A bűncselekmény elkövetői alakzatára vonatkozó adatok (tettesség, közvetett tettesség, közvetlen tettesség, társtettesség, részesség,
bűnszövetségi tagság, bűnszervezeti tagság, csoportosság)
(18) A bűncselekmény elkövetőinek családi állapotára vonatkozó adatok
(19) A bűncselekmény elkövetőinek iskolai végzettségére vonatkozó adatok
(20) A bűncselekmény elkövetőinek foglalkozására vonatkozó adatok
(21) A bűncselekmény elkövetőinek lakóhelyére vonatkozó adatok (közigazgatási helység+külföldi államok)
(22) A bűncselekmény elkövetőinek a bűncselekmény elkövetése helyén tartózkodása jellegére vonatkozó adatok
(23) A bűncselekmény elkövetőinek előéletére vonatkozó adatok (büntetlen előéletű, intézkedés hatálya alatt áll, büntettet előéletű)
(24) A bűncselekmény elkövetőinek alkoholos/kábítószeres befolyásoltságával kapcsolatos adatok
(25) A kábítószerek fajtájára és típusára vonatkozó adatok
(26) A bűncselekmény (büntetendő cselekmény) gyermek- vagy fiatalkorú elkövetőjével összefüggő adatok (tartózkodási hely, veszélyeztetettkénti
nyilvántartásra vonatkozó adatok, társas elkövetésre vonatkozó adatok)
1522Ügyészségi ügyforgalmi statisztikaA büntetőjogi, a törvényességi ellenőrzési és a magánjogi szakterületeken végzett ügyészi tevékenység tartalmának, típusának, eredményének
adatai
1523Vádképviseleti Informatikai Rendszer(1) Az eljáró nyomozó hatóság, ügyészség(ek), bíróság(ok) megnevezése
(2) Az eljárás jellemző időpontjai
(3) A vádlott előélete, cselekményei
(4) A vádemelés módja
(5) A tárgyalás előkészítése során hozott döntések
(6) Kényszerintézkedések az eljárás egyes meghatározó időpontjaiban
(7) Bírósági döntések és az alkalmazott büntetések, intézkedések fajtái
(8) Ügyészi nyilatkozatok, ezek tartalma és alakulása

9. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvéte1Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321Energiamérleg, ipari szektorAGYÉvenkéntia 'B' bányászatba (szénbányászat, kőolaj- ésa tárgyévet követő március 31.1099/2008/EKRendelet
földgázkitermelés nélkül), a 'C' feldolgozóiparba147/2013/EURendelet
(kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás nélkül), az2004/8/EKIrányelv
'F' építőiparba és az 'E'-ből csak a 36
szakágazatba sorolt vállalkozások, melyek éves
átlagos állományi létszáma a 49 főt meghaladja,
valamint létszámtól függetlenül azok, amelyek
villamos energiát termelnek vagy hőt adnak el,
és a kitöltési útmutató alapján a kiemelt
energiaintenzív ágazathoz tartoznak
1324Jelentés a távhőtermelők és távhőszolgáltatókAGYÉvenkéntitávhőtermelői és/vagy távhőszolgáltatóia tárgyévet követő április 30.1099/2008/EKRendelet
adatairólengedéllyel rendelkező vállalkozások147/2013/EURendelet
2006/32/EKIrányelv
1329Energiagazdálkodási operatív jelentésAGYHavonkéntimindazok a gazdasági szerveztek, társaságoka tárgyidőszakot követő hónap1099/2008/EKRendelet
és egyéb jogi személyiségek, amelyek10. nap147/2013/EURendelet
szénbányászattal-kitermeléssel-forgalmazással,
brikett-és kokszgyártással, villamosenergia-,
kőolaj-és földgáz-, illetve egyéb energiahordozó
termeléssel, -importtal és/ vagy- exporttal,
földgáz tárolással foglalkoznak
1335Energiafelhasználási beszámolóAGYÉvenkénti1.) Az E 37-39 és a H 53 ágazatokba, továbbá a1.) a tárgyévet követő április 30.1099/2008/EKRendelet
G,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S gazdasági ágakba2., 3): a tárgyévet követő147/2013/EURendelet
sorolt jogi személyiségű gazdasági szervezetek,március 31.2004/8/EKIrányelv
egyéb jogi személyiség nélküli szervezetek
2.) Az "A" gazdasági ágba (mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat) sorolt gazdasági
fogyasztók
3.) A "H" ágon belül a 49-52 gazdasági
ágazatokba (szállítás, raktározás és szállítást
kiegészítő egyéb tevékenység) tartozó
fogyasztók
2067Az energiaipari infrastruktúrát érintőAGYTöbbévenkéntikőolaj-finomítással, -szállítással, -tárolással,a tárgyidőszakot követő március1099/2008/EKRendelet
beruházási projektek statisztikájailletve bioüzemanyag termeléssel foglalkozó31.147/2013/EURendelet
szervezetek617/2010/EURendelet
833/2010/EURendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvéte1Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
2221Energiamérleg, energiaszektor,AGYÉvenkénti1.) Mindazok a gazdasági szervezetek,a tárgyévet követő április 30.1099/2008/EKRendelet
energiahordozókamelyek energia-hordozó termeléssel,147/2013/EURendelet
készletezéssel, energiahordozó bel- és2004/8/EKIrányelv
külkereskedelmével, tüzelőanyag-nemesítéssel,
villamosenergia-termeléssel, távhő-termeléssel
illetve szolgáltatással foglalkoznak
2.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek
villamosenergia, földgáz, elosztással,
szállítással; PB-gáz- szolgáltatással
foglakoznak.
2261Kőolaj és kőolajtermék forgalomAGYHavonkéntiMindazok a gazdasági szervezetek, amelyeka tárgyhót követő hónap 10.1099/2008/EKRendelet
kőolaj és kőolajtermék termeléssel,napja2004/8/EKIrányelv
készletezéssel, bel- és külkereskedelmével
foglalkoznak

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321Energiamérleg, ipari szektor(1) Ipari szektor:
a) a vállalat energia beszerzése és készlete
b) a vállalat energia termelése
c) a vállalat energia felhasználása
d) a vállalat hő- és villamos energia értékesítése
e) villamos, illetve hőenergia termelés berendezések szerinti bontásban
f) petrokémiai ipar adatai; gőzkrakkolás mérleg
g) energiahatékonyságra vonatkozó adatok
1324Jelentés a távhőtermelők és távhőszolgáltatók adatairól(1) Távhőtermelő létesítmények- kazánok adatai
(2) Kapcsolt energiatermelés adatai
(3) Hő értékesítés
(4) Távhőeszolgáltatói adatok
(5) Fogyasztó-oldal adatai
(6) Távhűtés
(7) Primer energia átalakítási tényezőhöz kapcsolódó adatok
1329Energiagazdálkodási operatív jelentés(1) Szénbányák, szénbázisú erőművek adatai
(2) Kokszgyártás
(3) Brikettgyártás
(4) Tartalék gazdálkodás forgalmi adati
(5) Energiahordozók beszerzése, értékesítése és készletezése
(6) Erőművek kőolajtermék forgalma
(7) Földgáz termeléssel összefüggő adatok
(8) Földgáz tárolással összefüggő adatok
(9) Közlekedési célú bioüzemanyag forgalmi adatok
(10) Biokomponens forgalom
1335Energiafelhasználási beszámoló(1) Kommunális és tercier szektor energiafelhasználása, megbontása célonként: fűtésre, alaptevékenységre és egyéb célra, energiahatékonyságra
vonatkozó adatok
(2) A mezőgazdaság energiafelhasználása, megbontása célonként: fűtésre, növénytermesztésre, állattenyésztésre, mezőgazdasági és egyéb
szolgáltatásra
(3) Közlekedés a posta és távközlés energiafelhasználása, megbontása célonként: fűtésre, technológiai célra, közlekedésre és egyéb célra
(4) Kapcsolt hő-és villamosenergia termelés
2067Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek
statisztikája
(1) Termelési beruházási adatok a kőolaj-feldolgozás szektorban
(2) Finomító kapacitás, tervezett bővítés a folyónaptári évben, a következő két naptári évben, működésből vont kapacitás
(3) Az üzemben lévő teljes kapacitásnak a folyó naptári év január 1-jei helyzete: a rendszeresen üzemelő egyes üzemek összesített kapacitása
(4) Bővítés alatt álló üzemek kapacitása, melynek az üzemelését a folyó naptár évben tervezik megkezdeni
(5) Bővítés alatt álló üzemek kapacitása, melynek az üzemelését a következő két naptár évben tervezik megkezdeni
(6) Működésből kivont üzemek kapacitása, melyeknek az üzemelését a folyó naptári évben tervezik befejezni
(7) Bioüzemanyagok előállítására vagy finomítására alkalmas létesítmények

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
2221Energiamérleg, energiaszektor, energiahordozók(1) Energiahordozók termelése, átalakítása bel-és külkereskedelme, készletei
(2) A hazai eladások bontása főbb nemzetgazdasági áganként és megyénként
(3) A nukleáris energiastatisztikai adatok köre
(4) Villamos energia, földgáz, vezetékes PB-gáz végfelhasználóknak történő átadására vonatkozó adatok
2261Kőolaj és kőolajtermék forgalom(1) Kőolaj ellátás, földgáz- kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb szénhidrogének
(2) Késztermék ellátás
(3) Behozatal
(4) Kivitel
(5) Készletadatok
(6) Az EU biztonsági készlet szintjei a 2009/119/EC irányelv értelmében. Az EU gazdasági szereplők által tárolt kereskedelmi készletek a
2009/119/EC irányelv értelmében.
(7) Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró készletek más tagállamok részére Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró
készletek más tagállamok részére, készlet jegyek formájában
(8) Ismert külföldi rendeltetésű készletek
(9) Külföldön tárolt záró készletek kétoldali kormányzati megállapodás alapján. Kétoldali kormányzati megállapodás alapján jegyek formájában
külföldön tárolt záró készletek. Biztonsági készletek- Külföldön tárolt záró készletek, kormányzat / készletező szervezet szerint
(10) Importkészletnek nyilvántartott külföldön tárolt záró készletek
(11) Havi nyersolaj behozatal országonként, típusonként

10. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvéte1Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Magyar Nemzeti Bank
2183Áruforgalom havi adatszolgáltatása (R32)HavonkéntiKözponti Statisztikai Hivatalaz adatok közzétételének napja184/2005/EKRendelet
2014. június 1-ig
2184Idegenforgalmi adatok negyedévesNegyedévenkéntiKözponti Statisztikai Hivatala tárgyidőszakot követő 60. nap184/2005/EKRendelet
adatszolgáltatása (R33)
2185Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatásaNegyedévenkéntiKözponti Statisztikai Hivatala tárgyidőszakot követő 60. nap184/2005/EKRendelet
(R34)2014. június 1-ig
2186A nemzeti számlákban elszámolt EU-HavonkéntiKözponti Statisztikai Hivatala tárgyidőszakot követő 38. nap184/2005/EKRendelet
transzferek havi alakulásáról (R35)
2187Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások,NegyedévenkéntiKözponti Statisztikai Hivatala tárgyidőszakot követő 60. nap184/2005/EKRendelet
munkavállalói jövedelmek negyedéves
adatszolgáltatása (R36)
2244Áruforgalom havi adatszolgáltatása, BPM6HavonkéntiKözponti Statisztikai HivatalAz adatok közzétételének napja184/2005/EKRendelet
(R52)2014. június 01-től.555/2012/EURendelet
2245Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása,NegyedévenkéntiKözponti Statisztikai HivatalA tárgyidőszakot követő 60. nap184/2005/EKRendelet
BPM6 (R54)2014. június 01-től555/2012/EURendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Magyar Nemzeti Bank
2183Áruforgalom havi adatszolgáltatása (R32)(1) Áruforgalom havi adatszolgáltatása (KSH-tól havi áruforgalmi adatok)
a) instrumentumonként
b) országbontásban
c) rezidens szektoronként
d) tranzakciónként
2184Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása
(R33)
(1) Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása (KSH-tól negyedéves idegenforgalmi adatok)
a) instrumentumonként
b) országbontásban
c) tranzakciók bevétele szerint
d) tranzakciók kiadása szerint
2185Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása (R34)(1) Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása (KSH-tól negyedéves szolgáltatások adatok)
a) instrumentumonként
b) országbontásban
c) tranzakciók bevétele szerint
d) tranzakciók kiadása szerint
2186A nemzeti számlákban elszámolt EU-transzferek havi
alakulásáról (R35)
(1) Az eu-transzferek elszámolása (a Bizottságtól kapott források és a költségvetéshez való hozzájárulásaink); a KSH által a nemzeti számlákban
elszámolt, EU-val kapcsolatos kiadások és bevételek
a) instrumentumonként
b) forrásonként
c) rezidens szektoronként
2187Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások, munkavállalói
jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (R36)
(1) Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások, munkavállalói jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (KSH negyedéves becslései a viszonzatlan folyó-
és tőkeátutalások, munkavállalói jövedelem adatok)
a) instrumentumonként
b) országbontásban
c) rezidens szektoronként
d) tranzakciók bevétele szerint
e) tranzakciók kiadása szerint
2244Áruforgalom havi adatszolgáltatása, BPM6 (R52)(1) Áruforgalom havi adatszolgáltatása (KSH-tól havi áruforgalmi adatok)
a) instrumentumonként
b) országbontásban
c) rezidens szektoronként
d) tranzakciónként
2245Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása, BPM6 (R54)(1) Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása (KSH-tól negyedéves szolgáltatások adatok)
a) instrumentumonként
b) országbontásban
c) tranzakciók bevétele szerint
d) tranzakciók kiadása szerint

11. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Országos Bírósági Hivatal
1294Jelentőlap a jogerős határozattal befejezettAGYEseményhez kötődőjárás bíróságok, tövényszékek, ítélőtáblák,ütemterv szerint
büntető eljárás fiatalkorú vádlottairólKúria
1295Jelentőlap a jogerős határozattal befejezettAGYEseményhez kötődőjárás bíróságok, törvényszékek, ítélőtáblák,ütemterv szerint
büntető eljárás felnőtt korú vádlottairólKúria
1296Jelentés a törvényszékek büntetésvégrehajtásiAGYÉvenkéntitörvényszékeka tárgyévet követő január 20.
csoportjának munkájáról
1298Jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozottAGYÉvenkéntitörvényszékeka tárgyévet követő január 20.
bírósági határozatról
1305Közigazgatási és Munkaügyi bíróságAGYHavonkéntiKözigazgatási és munkaügyi bíróságoktárgyhónapot követő hónap 10.
ügyforgalmi statisztikai jelentésenapja
1307A törvényszék ügyforgalmi statisztikai jelentéseAGYHavonkéntitörvényszékeka tárgyidőszakot követő hó 15.
1308Járásbíróság ügyforgalmi statisztikai jelentéseAGYHavonkéntiTörvényszékeka tárgyhónapot követő hónap
10.
1641A cégbíróságok ügyforgalmi adataiAGYHavonkéntia törvényszékek cégbíróságaia tárgyhót követő hó 10. napja
1856Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentéseAGYHavonkéntiKúriaa tárgyhót követő hó 10.
1979Ítélőtábla ügyforgalmi statisztikai jelentéseAGYHavonkéntiÍtélőtábláka tárgyhót követő hó 15.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés - Adatátvétel
címadatkör
Országos Bírósági Hivatal
1294Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás
fiatalkorú vádlottairól
Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek fiatalkorú vádlottjainak fontosabb adatai
1295Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás
felnőtt korú vádlottairól
Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek felnőtt korú vádlottjainak fontosabb adatai
1296Jelentés a törvényszékek büntetésvégrehajtási
csoportjának munkájáról
(1) Büntetés-végrehajtási ügyek ügyforgalma
(2) Szabadságvesztés végrehajtásának halasztása iránti kérelem és indoka
(3) Büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe utalt ügyek ügyforgalma
1298Jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozott bírósági
határozatról
Pártfogó felügyelet tárgyában hozott bírósági határozatok
1305Közigazgatási és Munkaügyi bíróság ügyforgalmi
statisztikai jelentése
(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalma az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok
(2) Az eljárás időtartama a közigazgatási és a munkaügyi peres ügyekben
1307A törvényszék ügyforgalmi statisztikai jelentése(1) Törvényszékek első- és másodfokú ügyeinek ügyforgalma az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok
(2) A törvényszékekhez érkezett civilisztikai első- és másodfokú ügyek pertárgy értéke
(3) Az eljárás időtartama a törvényszéki első- és másodfokú peres ügyekben
(4) Törvényszékek másodfokú bíróságok egyéb ügyeinek ügyforgalma
(5) Felszámolási eljárások ügyforgalma gazdálkodó szervezetek és a felszámolási eljárást kérők szerint
(6) Befejezett felszámolási eljárások a befejezés módja szerint
(7) Az eljárás időtartama a felszámolási eljárásokban
(8) Csődeljárások ügyforgalma gazdálkodó szervezetek szerint
1308Járásbíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése(1) A járásbíróságok ügyforgalma az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok
(2) A járásbíróságokhoz érkezett civilisztikai ügyek pertárgyértéke
(3) Az eljárás időtartama a járásbíróságok peres ügyeiben
1641A cégbíróságok ügyforgalmi adataiCégbíróságok ügyforgalma iratfajták és gazdálkodó szervezetek szerint
1856Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése(1) Kúria első-, másod- és harmadfokú ügyeinek ügyforgalma az eljárás tárgya szerint
(2) Kúria felülvizsgálati eljárásainak ügyforgalma az eljárás tárgya szerint
(3) Az eljárás időtartama a Kúrián a fellebbezett és a felülvizsgálati eljárásokban
(4) Kúria egyéb ügyeinek ügyforgalma
1979Ítélőtábla ügyforgalmi statisztikai jelentése(1) Az ítélőtáblák másod- és harmadfokú ügyeinek ügyforgalma az eljárás tárgya szerint és a befejezett ügyekben hozott határozatok
(2) Az ítélőtáblákhoz érkezett fellebbezett civilisztikai ügyek pertárgy értéke
(3) A fellebbezett peres eljárások időtartama az ítélőtáblákon
(4) Az ítélőtáblák egyéb ügyeinek ügyforgalma

12. melléklet a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
Központi Statisztikai Hivatal
1005Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
1006Fogyasztói árösszeírás2494/95/EKA Tanács 2494/95/EK rendelete (1995. október 23.) a harmonizált fogyasztói árindexekről
1007Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14. ) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
1009Személysérüléses közúti közlekedési baleset93/704/EKA Tanács 93/704/EK határozata (1993. november 30.) a közúti balesetekre vonatkozó
közösségi adatbázis létrehozásáról
1023Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2701/98/EKA Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1032Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
1035Jelentés az utazásszervező és -közvetítő
tevékenységről
692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1036Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
A z adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1039Éves termékstatisztikai jelentés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
3924/91/EGKA Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról
912/2004/EKA Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
973/2007/EKA Bizottság 973/2007/EK rendelete ( 2007. augusztus 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1045Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról
1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1058Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról2003/54/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a villamos
energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívűl
helyezéséről - külön nyilatkozatok az üzemleállításokra és a hulladékgazdálkodási
tevékenységekre vonatkozóan
1059Jelentés a települések gázellátásáról90/377/EGKA Tanács 90/377/EGK irányelve (1990. június 29.) az ipari végfelhasználók által fizetendő
gáz- és villamosenergia-díjak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásokról
91/296/EGKA Tanács 91/296/EGK irányelve (1991. május 31.) a szállítóvezeték-rendszereken keresztül
történő földgáztranzitról szállításról
1060Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról2004/8/EKEurópai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos
hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a
92/42/EGK irányelv módosításáról
1061Települési hulladékgazdálkodás2150/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra
vonatkozó statisztikákról
1062Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
91/271/EGKA Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről
93/481/EGKA Bizottság 93/481/EGK határozata (1993. július 28.) a 91/271/EGK tanácsi irányelv 17.
cikke által előírt nemzeti programok bemutatására szolgáló formanyomtatványokról
1071Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb
költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1072Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
1074Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
1078Részletező adatok a lakások és üdülők végleges
használatba vételéről
1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1081Építési engedélyek1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1082Földterület és vetésterület, május 31.543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1084A kalászos gabonák terméseredménye543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1085Főbb növénykultúrák terméseredményei543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1087Állatállomány június 1., december 1.1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1097Jelentés a felvásárlásról138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1099Áruforgalmi mérleg138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1108Piaci felhozatal és árjelentés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1117Munkaerőköltség-felvétel224/2007/EKA Bizottság 224/2007/EK rendelete ( 2007. március 1. ) az 1216/2003/EK rendeletnek a
munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő
módosításáról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a
munkaerőköltség-indexről
530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1180A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete ( 2007. november 7. ) a bizonyos áruszállítási módokra
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1198Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának
tranzit hajóforgalmáról
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete ( 2007. november 7. ) a bizonyos áruszállítási módokra
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
1365/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi
áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről
425/2007/EKA Bizottság 425/2007/EK rendelete ( 2007. április 19. ) a belvízi áruszállítással kapcsolatos
statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1470Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
707/2009/EKA Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel
kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról
1475Egységes vámokmány (import)113/2010/EUA Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása,
vállalkozásmutatók és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a
különleges áruk vagy árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
2454/93/EGKA Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról
2913/92/EGKA Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
471/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete ( 2009. május 6. ) a Közösség
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
92/2010/EUA Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti
adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő
végrehajtásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1476Egységes vámokmány (export)113/2010/EUA Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása,
vállalkozásmutatók és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a
különleges áruk vagy árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
2454/93/EGKA Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról
2913/92/EGKA Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
471/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete ( 2009. május 6. ) a Közösség
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
92/2010/EUA Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti
adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő
végrehajtásáról
1600A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet
folytató egyéb szervezetek éves jelentései
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
1633A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
1639Távközlési és műsorszórási teljesítmények451/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek
tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR), és a
3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1646Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról árucsoportonként
1287/2003/EKA Tanács 1287/2003/EK Euratom rendelete (2003. július 15.) a piaci áron számított bruttó
nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI rendelet)
1553/89/EGKA Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból
származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
1654A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi
teljesítményei
2163/2001/EKA Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai
adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
6/2003/EKA Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika
adatainak közzétételéről
70/2012/EUAz Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti
árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1713Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi
vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek jelentései
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
1723Jelentés a településtisztasági tevékenységről91/271/EGKA Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1725Repülőterek forgalmi adatai1358/2003/EKA Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete
módosításáról
158/2007/EKA Bizottság 158/2007/EK rendelete ( 2007. február 16. ) az 1358/2003/EK rendeletnek a
közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról
437/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-
, árú- és postai küldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1726Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1751Havi jelentés az energiaszektor termékeiről1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
3924/91/EGKA Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról
912/2004/EKA Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
973/2007/EKA Bizottság 973/2007/EK rendelete ( 2007. augusztus 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1758A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1761Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1764Adatlap a statisztikai regiszter adatainak
felülvizsgálatához
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
1791Baromfikeltetés1234/2007/EKA Tanács 1234/2007/EK rendelete ( 2007. október 22. ) a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről ( az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet )
617/2008/EKA Bizottság 617/2008/EK rendelete ( 2008. június 27. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek
a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
1799Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1824Takarmányok értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1826Növényvédő szerek értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1827Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1831Építőipari árstatisztika1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
1840Az információs és kommunikációs technológiák
állományának minőségi és mennyiségi adatai
1006/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1006/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az
információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet
módosításáról
808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1845Éves gazdaságstatisztikai jelentés1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának
technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő
végrehajtásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
1846Telepi adatok177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1852Üzletek és más telepek adatai295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1869Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása2003/107/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és
tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EKA Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv véhrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EUA Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
96/16/EKA Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésérő
97/80/EKA Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1870Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása,
felhasználása és nettó árbevétele
2003/107/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és
tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EKA Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv véhrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EUA Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
96/16/EKA Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
97/80/EKA Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról
1892Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és
szolgáltatások nyújtásáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1917Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem
működési költségei, ráfordításai
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
1933Éves jelentés a beruházások összetételéről1392/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1392/2007/EK rendelete ( 2007. november 13.) a
2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás
tekintetében történő módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
1962Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
1445/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete ( 2007. december 11. ) a
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-
paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
1965Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,
szabadidős szálláshelyekről
692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1966Jelentés a repülőterek forgalmáról1358/2003/EKA Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete
módosításáról
158/2007/EKA Bizottság 158/2007/EK rendelete ( 2007. február 16. ) az 1358/2003/EK rendeletnek a
közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról
437/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-
, árú- és postai küldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
2005Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való
felosztásához
1889/2002/EKA Bizottság 1889/2002/EK rendelete (2002. október 23.) a nemzeti és regionális számlák
európai rendszerében (ESA) a pénzközvetítői szolgáltatások közvetlen módon mért díjának
(FISIM) felosztása tekintetében a 2223/96/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről és
módosításáról szóló 448/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
448/98/EKA Tanács 448/98/EK rendelete (1998 február 16.) a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerében (ESA) a pénzközvetítői szolgáltatások közvetlen módon mért díjának (FISIM)
felosztása tekintetében a 2223/96/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről és módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2009Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról1062/2008/EKA Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre
vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában
történő végrehajtásáról
19/2009/EKA Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13. ) a közösségi üres álláshelyekre
vonatkozó negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok,
adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében
történő végrehajtásáról
453/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi
üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról
2010Intrastat kiszállítás1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által
szolgáltatandó információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2011Intrastat kiszállítás, egyszerűsített1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által
szolgáltatandó információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
2012Intrastat beérkezés1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által
szolgáltatandó információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2013Intrastat beérkezés, egyszerűsített1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által
szolgáltatandó információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
2016A nem költségvetési formában működő egészségügyi
szolgáltatók bevételei és kiadásai
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi
statisztikáról
2038Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése
és költségvetési jelentése
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a
rövid távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
2040Központi költségvetési szervek éves költségvetési
beszámolója
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2041Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2042Központi költségvetési szervek és helyi
önkormányzatok költségvetése
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a
rövid távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
2043A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások
negyedéves adatai
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
számacímeszámacíme
2044Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési
beszámolója
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2045Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2046Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális
adatai
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2047Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos
költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak
pénzforgalmáról
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a
rövid távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
2048Éves költségvetési törvényjavaslat1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a
rövid távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
2049Éves zárszámadási törvényjavaslat2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2050MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalap beszámoló
jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2057Nemzetközi kormányzati szolgáltatások184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
707/2009/EKA Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel
kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2063A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti
statisztika (ESAW) szerint
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi
statisztikáról
349/2011/EUBizottság 349/2011/EU rendelete (2011. április 11.) a népegészségre és a munkahelyi
egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő
végrehajtásáról
2120Egészségügyi kiadás és bevétel adatok1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi
statisztikáról
2123Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A.
mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel
kapcsolatos további magyarázatáról
2124Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós
teljesítményadatairól
2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A.
mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel
kapcsolatos további magyarázatáról
2125Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak
fizetett transzferek
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2128Gazdasági szervezetek mezőgazdasági
tevékenységének, termelés eredményeinek éves adatai
1185/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács1185/2009/EK rendelete ( 2009. november 25. ) a
peszticidekre vonatkozó statisztikákról
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
408/2011/EUA Bizottság 408/2011/EU rendelete ( 2011. április 27.) a peszticidekre vonatkozó
statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az
adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
656/2011/EUA Bizottság 656/2011/EU rendelete (2011. július 7.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról
szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fogalom meghatározások
és a hatóanyag-jegyzék tekintetében történő végrehajtásáról
2130Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A.
mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel
kapcsolatos további magyarázatáról
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2131A vasúti szállítás negyedéves adatai1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
2132Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről1450/2004/EKA Bizottság 1450/2004/EK rendelete (2004. augusztus 13.) az innovációs statisztikák
előállításáról és kidolgozásáról szóló, 1608/2003/EK határozat végrehajtásáról
1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
540/2009/EKA Bizottság 540/2009/EK rendelete ( 2009. június 22. ) az innovációs statisztikák előállításáról
és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK határozat végrehajtásáról szóló 1450/2004/EK
rendelet módosításáról
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
2146Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2157Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott
egységekről
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának
technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő
végrehajtásáról
696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
2161A vasúti személyszállítás adatai1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
2166A vasúti, vízi és légi balesetek adatai1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
996/2010/EUAz Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári
légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2168Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen
tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS R01,
R29
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának
technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő
végrehajtásáról
58/97/EKA Tanács (EK, Euratom) 58/97 rendelete (1996. december 20.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
747/2008/EKA Bizottság 747/2008/EK rendelete ( 2008. július 30. ) a külföldi leányvállalatok szerkezetére
és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK európai parlament
és tanácsi rendeletnek a mutatók meghatározásainak és a NACE Rev. 2 végrehajtásának
tekintetében történő módosításáról
834/2009/EKA Bizottság 834/2009/EK rendelete (2009. szeptember 11. ) a külföldi leányvállalatok
szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentések tekintetében történő
végrehajtásáról
2169Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti
számlákhoz
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
2193Adatszolgáltatás az európai unión kívüli
külkereskedelmi termékforgalomról
113/2010/EUA Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása,
vállalkozásmutatók és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a
különleges áruk vagy árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
471/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete ( 2009. május 6. ) a Közösség
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
92/2010/EUA Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti
adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő
végrehajtásáról
2196Külföldi állampolgárok adatai862/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete ( 2007. július 11. ) a migrációra és
a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi
állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2197A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező
magyar és külföldi állampolgárok adatai
862/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete ( 2007. július 11. ) a migrációra és
a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi
állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2198Központi költségvetési szervek költségvetési jelentése1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a
rövid távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2200Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2210Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra
tervezett és kifizetett összegekről
1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
2212Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
2218Egyéni gazdaságok júniusi összeírása1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2219Egyéni gazdaságok decemberi összeírása1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2228Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok
adatai
862/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete ( 2007. július 11. ) a migrációra és
a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi
állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2234Adatszolgáltatás PPP projektekről479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2235Havi teljesítménystatisztikai jelentés1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
586/2001/EKA Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14. ) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
2236Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
2237Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés1392/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1392/2007/EK rendelete ( 2007. november 13.) a
2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás
tekintetében történő módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2238Havi munkaügyi jelentés1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
329/2009/EKA Bizottság 329/2009/EK rendelete (2009. április 22.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók listájának frissítése, a statisztikák
összeállításának gyakorisága és a változókhoz használandó lebontási és összesítési szintek
tekintetében történő módosításáról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a
munkaerőköltség-indexről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2239Éves teljesítménystatisztikai jelentés1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának
technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
végrehajtásáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2240Éves beruházásstatisztikai jelentés1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának
technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
végrehajtásáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2241Éves munkaügyi jelentés1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
2223/96/EKA Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális
számlák európai rendszeréről
275/2010/EU
295/2008/EK
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának
technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
végrehajtásáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
2260Növényvédőszerek mezőgazdasági felhasználása1185/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács1185/2009/EK rendelete ( 2009. november 25. ) a
peszticidekre vonatkozó statisztikákról
408/2011/EUA Bizottság 408/2011/EU rendelete ( 2011. április 27.) a peszticidekre vonatkozó
statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az
adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14. ) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
656/2011/EUA Bizottság 656/2011/EU rendelete (2011. július 7.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról
szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fogalom meghatározások
és a hatóanyag-jegyzék tekintetében történő végrehajtásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
Belügyminisztérium
1222Személy- és járműforgalmi jelentés692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
Nemzetgazdasági Minisztérium
1405Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről1916/2000/EKA Bizottság 1916/2000/EK Rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére
vonatkozó információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális
keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról.
530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
1572Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott
expozíciós esetekről
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi
statisztikáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1665Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
1668Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és
keresetekről
1916/2000/EKA Bizottság 1916/2000/EK Rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére
vonatkozó információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális
keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról.
530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1390A helyi közutak adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastuktúrális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
1392A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, magán
kikötők, motoros kishajók, vitorlás kishajók adatai
2005/44/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi
belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról
2006/87/EK2006/87/EK Az Európai Parlament és a Tanács irányelve ( 2006. december 12. ) a belvízi
hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről
91/672/EGKA tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó
nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről
96/50/EKA Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és
személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek
összehangolásáról
1396Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó
tevékenységekről
2000/53/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az
elhasználódott járművekről
2003/59/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti
árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és
továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a
76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról
2006/126/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői
engedélyekről (átdolgozott szöveg)
2006/22/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a
3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről
2007/46/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és
önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv)
2008/65/EKA Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.) a vezetői engedélyekről szóló
91/439/EGK irányelv módosításáról
2008/68/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve ( 2008. szeptember 24.) a
veszélyes áruk szárazföldi szállításáról
2009/40/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2009/40/EK irányelve ( 2009. május 6. ) a gépjárművek és
pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról
2163/2001/EKA Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai
adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
561/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
70/156/EGKA Tanács 70/156/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjárművek és pótkocsik
típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
91/439/EGKA Tanács irányelve (1991. július 29.) a vezetői engedélyekről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1707A távközlési tevékenység évközi adatai808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete ( 2007. július 18. ) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1708A távközlési tevékenység berendezései és
szolgáltatásai
808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete ( 2007. július 18. ) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1812Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és
szállítási teljesítmények adatai
91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1857A kikötői áru- és hajóforgalom1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete ( 2007. november 7. ) a bizonyos áruszállítási módokra
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
1365/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi
áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről
425/2007/EKA Bizottság 425/2007/EK rendelete ( 2007. április 19. ) a belvízi áruszállítással kapcsolatos
statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1957A hírközlési gazdasági szervezetek gazdálkodását
jellemző adatok
808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete ( 2007. július 18. ) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1994Az internet szolgáltatás évközi adatai808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete ( 2007. július 18. ) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1995Az internet szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete ( 2007. július 18. ) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2222Az út infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastuktúrális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
2223A vasút infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastuktúrális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
2224A vízi út infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastuktúrális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
2225A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastuktúrális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
2226A közlekedés rendészet ráfordítás adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastuktúrális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2227A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag
nyilvántartott hitelszolgálati adatai
1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastuktúrális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
88/2011/EUA Bizottság 88/2011/EU rendelete (2011. február 2.) az oktatással és az egész életen át tartó
tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák
tekintetében történő végrehajtásáról
1434Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji
helyzetéről
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
88/2011/EUA Bizottság 88/2011/EU rendelete (2011. február 2.) az oktatással és az egész életen át tartó
tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák
tekintetében történő végrehajtásáról
1435Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos
fokozatot, címet és felsőfokú, illetve szakirányú
szakképzettséget szerzett hallgatókról
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
88/2011/EUA Bizottság 88/2011/EU rendelete (2011. február 2.) az oktatással és az egész életen át tartó
tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák
tekintetében történő végrehajtásáról
1514Egészségbiztosítási statisztikai jelentés
havonként (I. lap)
negyedévenként (II. lap, III. lap)
883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) a
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására
vonatkozó eljárás megállapításáról
1914Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe vevőkről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) a
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására
vonatkozó eljárás megállapításáról
2220Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények
oktatási kiadásairól
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
88/2011/EUA Bizottság 88/2011/EU rendelete (2011. február 2.) az oktatással és az egész életen át tartó
tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák
tekintetében történő végrehajtásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
Vidékfejlesztési Minisztérium
1066Levegőtisztaság-védelmi adatok1999/30/EKA Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra,
nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről
2000/69/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november 16.) a környezeti
levegőben található benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekről
2002/3/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve (2002. február 12.) a környezeti
levegő ózontartalmáról
2008/50/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve ( 2008. május 21. ) a környezeti
levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról
96/62/EKA Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.) a környezeti levegő minőségének
vizsgálatáról és ellenőrzéséről
1237A beruházások és pénzügyi mutatók várható alakulása138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1249Lehalászás762/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 762/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a tagállamok által
benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1254Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1255Erdővédelmi kárbejelentő lap1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1256Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1257Nettó fakitermelés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1259Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1260Jelentés a fakitermelésről és fafeldolgozásról1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1261Vadgazdálkodási jelentés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1262Vadállomány becslési jelentés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1263Faipari alapanyagok, félkész-és késztermékek
termelése és készletváltozása
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1265A farostlemez és faforgácslap termelése,
anyagfelhasználása termékenként
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1269A termelőeszközök áruforgalmi jelentése138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1270A mezőgazdasági gépek forgalma138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1271A növényvédő szerek értékesítése1185/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács1185/2009/EK rendelete ( 2009. november 25. ) a
peszticidekre vonatkozó statisztikákról
1280A vágóhidak élőállat vágása1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1282Műtrágya értékesítés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1283Munkaügyi jelentés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira
vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után
szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a
vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1373A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
91/676/EGKA Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
1375A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint
megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
2006/118/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín
alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről
1376A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek
főbb műszaki-gazdasági adatai
91/271/EGKA Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről
98/83/EKA Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről
1378Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz
használatot elérő, ipari jellegű vízhasználók
víztermelési és vízkezelési adatai
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
1694A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő
vízbevezetések adatai
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
1709Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti
területekről és a "Natura 2000" területekről
2009/147/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő
madarak védelméről
92/43/EGKA Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon
élő állatok és növények védelméről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
Magyar Nemzeti Bank
2183Áruforgalom havi adatszolgáltatása (R32)184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
2184Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása
(R33)
184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
2185Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása (R34)184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
2186A nemzeti számlákban elszámolt EU-transzferek havi
alakulásáról (R35)
184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
2187Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások, munkavállalói
jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (R36)
184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
2244Áruforgalom havi adatszolgáltatása, BPM6 (R52)184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
2245Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása, BPM6
(R54)
184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321Energiamérleg, ipari szektor1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
147/2013/EUA Bizottság 147/2013/EU rendelete (2013. február 13.) az energiastatisztikáról szóló
1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika
aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról
2004/8/EKEurópai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos
hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a
92/42/EGK irányelv módosításáról
1324Jelentés a távhőtermelők és távhőszolgáltatók adatairól1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
147/2013/EUA Bizottság 147/2013/EU rendelete (2013. február 13.) az energiastatisztikáról szóló
1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika
aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról
2006/32/EKAz Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve ( 2006. április 5. ) az energia-
végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1329Energiagazdálkodási operatív jelentés1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
147/2013/EUA Bizottság 147/2013/EU rendelete (2013. február 13.) az energiastatisztikáról szóló
1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika
aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról
1335Energiafelhasználási beszámoló1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
147/2013/EUA Bizottság 147/2013/EU rendelete (2013. február 13.) az energiastatisztikáról szóló
1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika
aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról
2004/8/EKEurópai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos
hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a
92/42/EGK irányelv módosításáról
2067Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási
projektek statisztikája
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
147/2013/EUA Bizottság 147/2013/EU rendelete (2013. február 13.) az energiastatisztikáról szóló
1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika
aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról
617/2010/EUA Tanács 617/2010/EU, Euratom rendelete (2010. június 24.) az Európai Unión belüli
energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizotttság részére való
bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
833/2010/EUA Bizottság 833/2010/EU, Euratom rendelete (2010. szeptember 21.) az Európai Unión belüli
energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való
bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs függeléke

nyilván-
tartási
száma
Az adatgyűjtésAz uniós jogi aktus
címeszámacíme
2221Energiamérleg, energiaszektor, energiahordozók1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
147/2013/EUA Bizottság 147/2013/EU rendelete (2013. február 13.) az energiastatisztikáról szóló
1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika
aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról
2004/8/EKEurópai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos
hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a
92/42/EGK irányelv módosításáról
2261Kőolaj és kőolajtermék forgalom1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
2004/8/EKEurópai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos
hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a
92/42/EGK irányelv módosításáról

Tartalomjegyzék