512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), d) és g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosítása, kijelölése és védelme

1. § (1) A rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei, létesítményei (a továbbiakban együtt: létfontosságú rendszerelem) meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként

a) az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei, a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben meghatározott üzemeltető telephelye szerinti területi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve,

b) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei vonatkozásában első fokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben meghatározott üzemeltető telephelye szerinti területi szerve, másodfokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve

jár el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a kijelölő hatóság dönt abban a szakkérdésben, hogy a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott horizontális kritériumok teljesülésének a lehetősége fennáll-e. Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a Vhr. szerinti szakhatóság megkeresésének nincsen helye.

(3) A létfontosságú rendszerelem meghatározása során ágazati javaslattevő hatóságként jár el a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az Országos Rendőr-főkapitányság azon rendvédelmi rendszer, létesítmény vonatkozásában, melynek üzemeltetőjét irányítja, felügyeli.

(4) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei, valamint a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában nem gyakorolja a Vhr. 3. §-a szerinti javaslattételi hatáskörét.

(5) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ létfontosságú rendszerelemei meghatározása során, e szervek tekintetében a kijelölő hatóság kizárólag az üzemeltetői azonosítási jelentés tartalma, valamint a 2. § szerinti ágazati kritériumok és a Vhr. szerinti horizontális kritériumok alapján dönt a kijelölésről.

2. § Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek jelölhető ki az a rendvédelmi rendszer, létesítmény:

a) amelynek kiesése esetén az érintett rendvédelmi szerv az Alaptörvényben, valamint az adott rendvédelmi szerv jogállásáról szóló törvényben meghatározott feladatai (a továbbiakban: alapfeladat) közül legalább kettőt nem tud ellátni, és a rendszer, létesítmény 12 órán belül nem helyettesíthető,

b) amely az érintett rendvédelmi szerv legalább kettő alapfeladata ellátásában részt vevő szervezeti egység működését biztosítja, és kiesése 48 órán belül sem pótolható, vagy

c) amely az érintett rendvédelmi szerv alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs rendszerek működését garantálja, és kiesése 8 órán belül sem pótolható.

3. § A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei létfontosságú rendszerei vonatkozásában a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 8. §-a szerinti ellenőrzést koordináló szerv a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, aki az általa kijelölt, ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység közreműködésével látja el a feladatot.

4. § A létfontosságú rendszerelem üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek a Vhr.-ben foglaltak mellett felsőfokú szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 14/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Kormány a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet (a továbbiakban: üzlet) 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához szükséges engedély iránti kérelem elbírálására irányuló hatósági eljárásban - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (8) bekezdésében meghatározott szakkérdésben -

a) az első fokú hatósági eljárás során az üzlet működési helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, valamint

b) a másodfokú hatósági eljárás során az üzlet működési helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot

szakhatóságként jelöli ki.".

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék