2013. évi LXXIV. törvény

egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról

1. Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása

1. § Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Budapest közigazgatási területén a fővárosi kerületi önkormányzatok és az állam tulajdonában álló, a Duna partvonalával közvetlenül határos

a) budai és pesti alsó rakparton lévő ingatlanok, valamint kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó ingatlanok, valamint a nagyhajók fogadására alkalmas kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra

2013. július 1. napjával - az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése érdekében - e törvény erejénél fogva, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot a fővárosi önkormányzat kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a fővárosi önkormányzat kezdeményezi, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjmentes. Az érintett ingatlanok helyrajzi számait az 1. melléklet tartalmazza."

2. § A Tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § E törvény

a) 1. §-a és 1. melléklete az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, továbbá 38. cikk (1) és (2) bekezdése,

b) 3. §-a, 6. §-a és 8. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül."

3. § A Tv. az 1. mellékletben foglalt 1. melléklettel egészül ki.

2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

4. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"11. Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési (fővárosban a kerületi) önkormányzati rendelet és a Duna-parti építési szabályzat."

(2) Az Étv. 2. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"35. Fővárosi rendezési szabályzat: a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása érdekében az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a főváros településszerkezeti tervének megfelelően a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, meghatározott területek beépítési magasságát, a fővárosi infrastruktúra területbiztosítását megállapító fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz."

(3) Az Étv. 2. §-a a következő 38. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"38. Duna-parti építési szabályzat: a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területének építési rendjét és rendeltetését a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket tartalmaz."

(4) Az Étv. 9/B. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A településrendezés eszközei)

"c) a Duna-parti építési szabályzat, amelyet a településszerkezeti terv és a Fővárosi rendezési szabályzat alapján a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg."

(5) Az Étv. 14/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A főváros településrendezési eszközei)

"d) a fővárosi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területére megállapított Duna-parti építési szabályzat."

(6) Az Étv. a 14/A. §-t követően a következő alcímmel és 14/B. §-sal egészül ki:

"A Duna-parti építési szabályzat

14/B. § Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a fővárosi önkormányzat az országos településrendezési és építési követelményeknek megfelelően a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket Duna-parti építési szabályzatban állapítja meg."

(7) Az Étv. 60. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A Duna-parti építési szabályzat hatálybalépéséig a 14/B. §-ban meghatározott területekre vonatkozóan a fővárosi kerületi önkormányzat által elfogadott településrendezési eszközöket kell alkalmazni."

(8) Az Étv. 62. § (7) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg)

"4. a Duna-parti építési szabályzatát."

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E törvény 1. és 5. §-a, valamint 1. melléklete az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, továbbá 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi LXXIV. törvényhez

"1. melléklet a 2012. évi CXC. törvényhez

A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülő, a Duna partvonalával közvetlenül határos ingatlanok listája

SorszámHelyrajzi számTulajdonos
1.76502 (284/170162 tulajdoni hányad)Magyar Állam
2.76500 (116091/133627 tulajdoni hányad)Magyar Állam
3.25964/1Magyar Állam
4.25990/2Magyar Állam
5.24314Magyar Állam
6.63624Magyar Állam
7.19308/2Magyar Állam
8.19306/2Magyar Állam
9.19305/2Magyar Állam
10.19304/2Magyar Állam
11.19303/2Magyar Állam
12.4082/33Magyar Állam
13.43578Magyar Állam
14.232045/5Magyar Állam
15.232045/6Magyar Állam
16.14387/1I. kerületi Önkormányzat
17.6229/1I. kerületi Önkormányzat
18.14617/16II. kerületi Önkormányzat
19.14617/9II. kerületi Önkormányzat
20.63623III. kerületi Önkormányzat
21.23790/9III. kerületi Önkormányzat
22.63576III. kerületi Önkormányzat
23.60004III. kerületi Önkormányzat
24.23035/4III. kerületi Önkormányzat
25.23738/6III. kerületi Önkormányzat
26.23789III. kerületi Önkormányzat
27.19337/1III. kerületi Önkormányzat
28.19330III. kerületi Önkormányzat
29.19309/2III. kerületi Önkormányzat
30.19307/2III. kerületi Önkormányzat
31.19296/2III. kerületi Önkormányzat
32.19295/2III. kerületi Önkormányzat
33.19288/2III. kerületi Önkormányzat
34.19287/2III. kerületi Önkormányzat
35.17977/2III. kerületi Önkormányzat
36.14621 (363/619 tulajdoni hányad)III. kerületi Önkormányzat
37.14617/13III. kerületi Önkormányzat
38.14617/17III. kerületi Önkormányzat
39.76501IV. kerületi Önkormányzat
40.76498IV. kerületi Önkormányzat
41.75844IV. kerületi Önkormányzat
42.70406IV. kerületi Önkormányzat
43.70410IV. kerületi Önkormányzat
44.70411IV. kerületi Önkormányzat
45.70412IV. kerületi Önkormányzat
46.76505IV. kerületi Önkormányzat
47.23817/2V. kerületi Önkormányzat
48.23817/3V. kerületi Önkormányzat
49.37060IX. kerületi Önkormányzat
50.38017/7IX. kerületi Önkormányzat
51.4107/53XI. kerületi Önkormányzat
52.4082/2 (13402/70554 tulajdoni hányad)XI. kerületi Önkormányzat
53.4004/2XI. kerületi Önkormányzat
54.43621XI. kerületi Önkormányzat
55.43620XI. kerületi Önkormányzat
56.43618XI. kerületi Önkormányzat
57.43586XI. kerületi Önkormányzat
58.43580XI. kerületi Önkormányzat
59.43584/2XI. kerületi Önkormányzat
60.43577XI. kerületi Önkormányzat
61.25911/1XIII. kerületi Önkormányzat
62.25915 (899/2529 tulajdoni hányad)XIII. kerületi Önkormányzat
63.25900/4XIII. kerületi Önkormányzat
64.25666/2XIII. kerületi Önkormányzat
65.25723/2XIII. kerületi Önkormányzat
66.25666/4XIII. kerületi Önkormányzat
67.224983XXII. kerületi Önkormányzat
68.224967/1XXII. kerületi Önkormányzat
69.224967/3XXII. kerületi Önkormányzat
70.232041XXII. kerületi Önkormányzat
71.232035/1XXII. kerületi Önkormányzat
72.232035/25XXII. kerületi Önkormányzat
73.232035/24XXII. kerületi Önkormányzat
74.232035/23XXII. kerületi Önkormányzat
75.232038/21XXII. kerületi Önkormányzat
76.232048/1XXII. kerületi Önkormányzat
77.232185XXII. kerületi Önkormányzat
78.232318XXII. kerületi Önkormányzat
79.232319/2XXII. kerületi Önkormányzat
80.232320XXII. kerületi Önkormányzat
81.224961XXII. kerületi Önkormányzat
82.224969XXII. kerületi Önkormányzat
83.232322XXII. kerületi Önkormányzat
84.232045/3XXII. kerületi Önkormányzat
85.232324XXII. kerületi Önkormányzat
86.232327XXII. kerületi Önkormányzat

"

Tartalomjegyzék