2013. évi LXXXV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

1. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza."

(2) A Mötv. 42. § 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át)

"4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;"

(3) A Mötv. 85. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a kialakítandó közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közül valamelyik város, a (2) bekezdésben meghatározott összlakosságszámra vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni."

2. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

(3) Az 1. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke