Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

13/2014. (IX. 25.) FM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tulajdoni lap III. része tartalmazza továbbá az ingatlanhoz vagy a bejegyzett jogokhoz, illetve annak jogosultjaihoz kapcsolódó következő tényeket:

1. a III. részen bejegyzett jogosult

1.1. kiskorúságának ténye,

1.2. gondnokság alá helyezésének ténye,

2. a jogosulttal szemben megindított

2.1. felszámolási eljárás,

2.2. végelszámolás

ténye az ügyszám megjelölésével,

3. a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe, kereskedelmi képviselete cégnyilvántartásból történő törlésének ténye,

4. bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,

5. bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás ténye, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építésügyi kötelezés ténye, valamint önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési kötelezettség ténye,

6. kisajátítási eljárás megindításának ténye,

7. telekalakítási eljárás megindításának ténye,

8. felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindításának ténye,

9. földminősítési eljárás megindításának ténye,

10. ingatlan-nyilvántartási hatósági döntéssel szembeni

10.1. fellebbezés benyújtásának,

10.2. bírósági jogorvoslati kérelem benyújtásának,

10.3. ügyészi felhívás benyújtásának,

10.4. ügyészi fellépés bejelentésének,

10.5. felügyeleti eljárás megindításának ténye,

11. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló, vagy azzal kapcsolatos bírósági döntés elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem benyújtásának ténye,

12. szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló

12.1. elidegenítési és terhelési tilalom,

12.2. elidegenítési tilalom,

12.3. a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom,

13. a tv. 64. §-ában meghatározott

13.1. perek,

13.2. büntetőeljárás megindításának ténye,

14. az árverés, a nyilvános pályázat kitűzésének ténye,

15. a zárlat, zár alá vétel, az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására irányuló zárlat ténye,

16. tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye,

17. a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasításának ténye,

18. jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról,

19. ranghely megváltoztatása,

20. az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye,

21. jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege,

22. az épület (építmény, műtárgy)

22.1. építésének,

22.2. lebontásának ténye,

23. a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja,

24. a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye,

25. bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog,

26. a tv.-ben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása,

27. nemzeti emlékhely ténye,

28. történelmi emlékhely ténye,

29. pénzügyi lízingbeadás ténye,

30. föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtásának ténye,

31. olyan egyéb tény, amelynek feljegyzését - a tv. 2. § (2) bekezdése alapján - törvény elrendeli."

2. § Az Inyvhr. a 29. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"24/A. A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása

29/A. § (1) A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtásának tényét a szerződéssel átruházni kívánt egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet szerződésenként egyszer feljegyezni. Ha a feljegyzés nem az egész ingatlanra vonatkozik, fel kell tüntetni az érintett eszmei hányadot vagy tulajdoni illetőséget is. Az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti bejegyzésben jogosultként a kérelmezőt kell feltüntetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tény feljegyzését követően további jogokat - a jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló, továbbá a tv. 16. § e) és f) pontjában meghatározott jogok kivételével, de a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel - csak a szerződés alapján történő tulajdonosváltozás bejegyzésétől függő hatállyal lehet bejegyezni. A feljegyzésben, valamint a további jogokra irányuló bejegyzésekben erre utalni kell.

(3) A tény feljegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett végrehajtási jogon alapuló árverés esetén az árverési vevő a szerződés alapján történő tulajdonosváltozás bejegyzésétől függő hatállyal szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát. Az árverési vevő tulajdonjogának bejegyzésében erre utalni kell.

29/B. § (1) A tény feljegyzését kérhetik a szerződő felek, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti elővásárlási jog gyakorlása érdekében hirdetményi úton közlésre került jogügylet (a továbbiakban: kifüggesztéshez kötött jogügylet) esetén az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: elővásárlási kormányrendelet) meghatározottak szerint jognyilatkozatot tevő jogosult is.

(2) A tény feljegyzése iránti kérelemhez csatolni kell

a) a szerződő felek által benyújtott kérelem esetében a tv., valamint az e rendelet szerinti alaki előírásoknak megfelelő - nem biztonsági okmányon szerkesztett - szerződés egy eredeti példányát, valamint

aa) a kizárólag hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés esetén a jóváhagyás megadására irányuló kérelem másolatának érkeztetett eredeti példányával igazolni kell annak benyújtását,

ab) a kifüggesztéshez kötött jogügylet esetében nyilatkozni kell az elővásárlási kormányrendeletben meghatározott elektronikus tájékoztató közzétételének időpontjáról,

b) az elővásárlási jog gyakorlására jogosult által benyújtott kérelem esetében a határidőben megtett és a jegyző által aláírt elfogadó jognyilatkozatát másolatban.

(3) A járási földhivatal a (2) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában meghatározott nyilatkozat valóságtartalmát az elektronikus tájékoztató alapján ellenőrzi. Ha a tájékoztató alapján nem állapítható meg a kifüggesztés megtörténte, a kérelmezőt felhívja annak igazolására. Ha a kérelmező nem tudja igazolni a kifüggesztés megtörténtét, a tényfeljegyzésre vonatkozó kérelmet a járási földhivatal elutasítja.

(4) Hivatalból törölni kell a 29/A. § (1) bekezdése szerinti tényt és a feljegyzését követően függő hatállyal történt jogbejegyzések esetében

a) a bejegyzés függő hatályára történő utalást

aa) a tulajdonjog bejegyzési kérelem elutasításáról, vagy az eljárás megszüntetéséről szóló döntés esetén a döntés meghozatalával egyidejűleg,

ab) a hatósági jóváhagyás megtagadása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, vagy az eljárás megszüntetése esetén az (5) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 15 napon belül, vagy

ac) a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött jogügylet esetében a tény feljegyzése iránti kérelem benyújtását követő 6 hónap elteltével,

b) a függő hatállyal bejegyzett jogokat a tulajdonjog bejegyzési kérelem alapján történő tulajdonosváltozás bejegyzésével egyidejűleg.

(5) A járási földhivatal minden hónap tizenötödik napjáig megkeresi a hatósági jóváhagyás megadására jogosult szervet - a tényfeljegyzéssel érintett ingatlanok listája megküldésével - a hatósági jóváhagyás megtagadásáról, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, továbbá az eljárás megszüntetéséről szóló jogerős döntésekről történő tájékoztatás érdekében.

(6) Kérelemre a tény csak akkor törölhető az ingatlan-nyilvántartásból, ha

a) a kifüggesztéshez kötött jogügylet esetén az elővásárlási jog gyakorlása érdekében nyilatkozattételre nyitva álló határidő elteltét követően a kérelmező a jegyző által kiállított iratjegyzék másolatával igazolja a szerződés közlésének megtörténtét és ahhoz a vevő, valamint az elővásárlási jogának gyakorlása érdekében határidőben nyilatkozatot tevő valamennyi jogosult írásban hozzájárult,

b) a kizárólag hatósági jóváhagyáshoz kötött jogügylet esetén a felek a törléshez írásban hozzájárultak.

(7) A tényfeljegyzés törléséről szóló határozatban meg kell jelölni azokat az időközi bejegyzéseket és azok számát, amelyekre vonatkozóan a függő hatály megszűnik.

(8) A tény feljegyzéséről, valamint a tény törléséről szóló határozatot a kérelmezőnek, valamint a szerződő feleknek kell kézbesíteni."

3. § Az Inyvhr. a következő 126/D. §-sal egészül ki:

"126/D. § (1) A tv. 94. § (1) bekezdése szerinti formanyomtatványt az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter a 8. számú mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresíti, amelyet közzé kell tenni a Földművelésügyi Minisztérium, valamint a földhivatalok honlapján.

(2) A haszonélvezeti jog, használat joga bejegyzésének alapjául szolgáló okirat szerinti felek között a szerződés megkötésének időpontjában fennálló közeli hozzátartozói viszonyról szóló nyilatkozatban (a továbbiakban: nyilatkozat) a természetes személyazonosító adatokon kívül csak az adott közeli hozzátartozói viszony igazolásához szükséges adatokat kell megjelölni.

(3) A nyilatkozathoz az örökbefogadás, valamint a nevelőszülő és a nevelt gyermek közötti jogviszony esetén csatolni kell az erről szóló jogerős gyámhivatali határozat hiteles másolatát. Ezekben az esetekben az anyakönyvvezetőt nem kell megkeresni.

(4) Ha a nyilatkozattételre nyitva álló határidőn belül az ügyfél a közeli hozzátartozói viszony fennállását hiteles anyakönyvi kivonat benyújtásával igazolja, az anyakönyvvezető megkeresése mellőzhető.

(5) A tv. 94. §-a szerinti eljárásban a törvény alapján megszűnt haszonélvezeti jog, használat joga törléséről szóló határozatot a folyamatban lévő ügyek rangsorára tekintet nélkül kell meghozni és az ingatlan-nyilvántartásban foganatosítani.

(6) Ha az eljárás a tv. 94. § (2) bekezdése szerinti kérelemre indult, a döntést a tv. 45. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben kell meghozni. Ha a kérelmet az ügyfél visszavonja, a földhivatal az eljárást hivatalból folytatja le."

4. § Az Inyvhr. a következő 130. §-sal egészül ki:

"130. § E rendeletnek az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 13/2014. (IX. 25.) FM rendelettel [a továbbiakban: 13/2014. (IX. 25.) FM rendelet] megállapított 29/A. és 29/B. §-át, valamint 126/D. §-át a 13/2014. (IX. 25.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint a megismételt eljárásban is alkalmazni kell."

5. § Az Inyvhr. az 1. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

6. § Az Inyvhr.

a) 27/A. alcímének címében a "Lízingbeadás" szövegrész helyébe a "Pénzügyi lízingbeadás" szöveg,

b) 32/A. §-ában a "lízingbeadás" szövegrész helyébe a "pénzügyi lízingbeadás" szöveg,

c) 60. § (1) és (2) bekezdésében, 111/A. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 114. §-ában a "Vidékfejlesztési" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi" szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 13/2014. (IX. 25.) FM rendelethez

"8. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

A haszonélvezeti jog, használat joga bejegyzésének alapjául szolgáló okirat szerinti felek között, a szerződés megkötésének időpontjában fennálló közeli hozzátartozói viszonyról szóló nyilatkozat az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a nyilatkozat alapját képező jog megjelölése

1.1. haszonélvezeti jog;

1.2. használat joga;

1.3. földhivatali bejegyző határozat száma;

2. a jog ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultjának

2.1. családi- és utóneve;

2.2. születési családi- és utóneve;

2.3. - amennyiben ismert - előző születési családi- és utóneve;

2.4. születési helye és ideje (év, hó, nap);

2.5. házasságkötés helye és ideje (év, hó, nap);

2.6. anyja születési családi- és utóneve;

2.7. - amennyiben ismert - anyja előző születési családi- és utóneve;

2.8. szülő születési helye és ideje (év, hó, nap);

2.9. szülő házasságkötésének helye és ideje (év, hó, nap);

2.10. személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója;

2.11. lakcíme;

2.12. állampolgársága;

3. a jogot alapító, a bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerinti ingatlan-tulajdonos

3.1. családi- és utóneve;

3.2. születési családi- és utóneve;

3.3. - amennyiben ismert - előző születési családi és utóneve;

3.4. születési helye és ideje (év, hó, nap);

3.5. - amennyiben ismert - házasságkötésének helye és ideje (év, hó, nap);

3.6. anyja születési családi- és utóneve;

3.7. - amennyiben ismert - anyja előző születési családi és utóneve;

3.8. - amennyiben ismert - szülő házasságkötésének helye és ideje (év, hó, nap);

3.9. - amennyiben ismert - szülő születési helye és ideje (év, hó nap);

3.10. lakcíme;

3.11. állampolgársága;

4. az ingatlan adatai

4.1. település neve;

4.2. fekvése (belterület, külterület, zártkert);

4.3. helyrajzi száma;

5. nyilatkozat a közeli hozzátartozói viszonyról;

6. nyilatkozat a 2014. február 25. előtt kötött, a föld használati jogosultságának átengedéséről szóló szerződés meglétéről;

7. nyilatkozat az adatok valóságtartalmáról, hozzájárulás az adatok kezeléséhez;

8. mellékletek megjelölése (anyakönyvi kivonat, gyámhatósági döntés);

9. a nyilatkozat keltének helye és ideje;

10. a jogosult (törvényes képviselő) aláírása;

11. a tanúk adatai

11.1. olvasható neve;

11.2. lakcíme;

11.3. személyazonosító okmány száma;

11.4. aláírása;

12. tájékoztató."

Tartalomjegyzék