160/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13.1., 13.2., 13.3. és 13.4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az elektronikus építési naplót)

"e) a közlekedési sajátos építményfajták vonatkozásában 2015. január 1-jét"

(követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni.)

2. § Hatályát veszti az R. 42. § (7) bekezdés b) pontjában az "a közlekedési," szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök