188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolni kell]

"b) az a) pontban meghatározott szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában

ba) az őstermelőnek nem minősülő kérelmező, vagy értékesítési betétlapot nem vezető őstermelő esetében az adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőzően három évben árbevétele származott,

bb) az őstermelő kérelmező - ide értve az őstermelőként adózó kérelmezőt is - esetében

bba) a mezőgazdasági tevékenység folytatásához kiadott dokumentumot, valamint az árbevétel igazolására a lezárt értékesítési betétlap másolatát,

bbb) a bba) alpontban foglaltak hiányában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú mellékletében szereplő, általa vezetett alapnyilvántartás vonatkozó másolatát, vagy

bbc) a bba) és bbb) alpontokban foglaltak hiányában az adóhatóság igazolását, amely szerint mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőzően három évben árbevétele származott,

bc) a ba) és bb) pontban meghatározottak hiányában a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Kamara) által kiadott igazolást arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőzően három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott."

(2) Az Fr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti kamarai igazolás három évnél rövidebb időtartamra vonatkozik, az igazolással nem érintett időtartamra vonatkozóan a kérelemhez csatolni kell (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjaiban meghatározott igazolásokat és okiratokat is. Ez esetben az (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjaiban meghatározott igazolásokat csak a hiányzó évek vonatkozásában kell kiállítani."

2. § Az Fr. 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell]

"a) az adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőzően három évben értékesítésből nettó árbevétele származott és a szervezet vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az éves értékesítése - az eladott mező- és erdőgazdasági áruk beszerzési értékével és a közvetített mező- és erdőgazdasági szolgáltatások értékével csökkentett - nettó árbevételének - ide értve a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokat is - több mint a fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származott,"

3. § Az Fr. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A bejegyzéshez, törléshez, változás átvezetéséhez fűződő joghatály a kérelem iktatásának időpontjában áll be."

4. § Az Fr. a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § E rendeletnek a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet] megállapított 5. § (1) bekezdés b) pontját, 5. § (1a) bekezdését, 6. § (3) bekezdés a) pontját, valamint 11. § (3) bekezdését a 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök