212/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 3., 8., 18., 22., 28., 30., 31. és 42. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 16a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"16a. Összekapcsolási pont: az együttműködő földgázrendszeren belül, különböző szállítási rendszerüzemeltetők által üzemeltetett szállítóvezetékek közötti üzemeltetési határ,"

(2) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 17a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"17a. Próbaüzem: a műszaki berendezés üzembe helyezésének utolsó szakasza, amely során a megépült vagy átalakított műszaki berendezés üzemviszonyainak, műszaki-biztonsági megfelelőségének vizsgálata, ellenőrzése történik a használatbavételi engedélyezési eljárás jogerős befejezését megelőzően, és amelynek célja annak igazolása, hogy a műszaki berendezés a jogszabályokban, a hatósági határozatokban és a szabályzatokban foglalt, folyamatos és rendeltetésszerű üzemeltetésre vonatkozó követelményeknek üzemelés közben megfelel,"

(3) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"19. Rendszerösszekötő: olyan szállítóvezeték, amelynek kizárólagos célja a szállítóvezeték és egy szomszédos európai uniós tagállam szállítórendszerének összekapcsolása,"

(4) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"22. Üzemeltetési egyensúlyozási számla: a szállítási rendszerüzemeltető és az erre vonatkozó együttműködési megállapodást aláíró közötti dokumentum, amely a napi mért és a rendszerhasználókkal elszámolt energiamennyiség-különbséget a vonatkozó rendszerhasználati szabályoknak megfelelő fizikai mértékegységben naponta és göngyölítve tartalmazza,"

2. § A Get. Vhr. "Földgázszállítás" alcíme a következő 5/C. §-sal egészül ki:

"5/C. § A földgázszállítási engedélyes a próbaüzem időtartamára vonatkozóan jogosult szabad kapacitásait vételre felajánlani, valamint a Hivatal által rendeletben megállapított rendszerhasználati díjak alkalmazásával a rendszerhasználóknak értékesíteni. A földgázszállítási engedélyes próbaüzem alatti földgázszállítási tevékenységére a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók."

3. § A Get. Vhr. a 92. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"Az összekapcsolási pontra vonatkozó különös szabályok

92/A. § (1) Az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét, amely megegyezik a szállítóvezetékek együttes működtetése során elérhető legnagyobb teljesítőképességgel, a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban kell meghatározni.

(2) Új szállítóvezeték létesítése vagy már meglévő fejlesztése esetén az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló technikai kapacitást a szállítási rendszerüzemeltetőnek a próbaüzem kezdetétől biztosítania kell.

(3) Ha az összekapcsolási ponton kapcsolódó szállítóvezetékek

a) egyike sem minősül rendszerösszekötőnek, akkor az összekapcsolási pontra az érintett csatlakozó rendszerüzemeltetőknek közösen kell szabványos kapacitásterméket meghirdetni, kapacitást lekötni és azt a rendszerhasználók részére kiosztani,

b) valamelyike rendszerösszekötőnek minősül, akkor

ba) az összekapcsolási pont tekintetében a rendszerösszekötő államhatáron lévő betáplálási vagy kiadási pontján lekötött kapacitás alkalmazandó,

bb) a szállítási rendszerüzemeltetők között az összekapcsolási ponton átadott és átvett mennyiségek rendszerhasználók közötti allokációja az együttműködési megállapodás szerint elvégzett nominálásegyezőség-vizsgálat alapján történik, és

bc) az összekapcsolási ponton a rendszerhasználók között jogcímátvezetés nem lehetséges.

(4) A rendszerhasználó az összekapcsolási ponton áthaladó szállítások tekintetében az összekapcsolási pontra nominálni köteles. Ha az összekapcsolási pontra nem érkezik nominálás, akkor a szállítandó földgáz mennyiségét nullának kell tekinteni. Ha az összekapcsolási ponton a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint értékesítettek kapacitást, akkor a nominálást az összekapcsolási pontra együttes nominálási eljárás keretében kell lefolytatni. Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti nominálásegyezőség-vizsgálat során a rendszerösszekötő átadás-átvételi pontjára és az összekapcsolási pontra leadott nominálások között eltérés áll fenn, akkor az összekapcsolási pontra a leadott értékek közül a kisebbet kell a nomináltnak tekinteni.

(5) A szállítási rendszerüzemeltetők a visszaigazolt nominálásban meghatározott és a ténylegesen szállított mennyiségek eltéréseinek kezelésére, egymás közötti elszámolására üzemeltetési egyensúlyozási számlát vezetnek. A szállítási rendszerüzemeltetők az együttműködési megállapodásban foglalt szabályok szerint a szállítás hónapját követő hónap 5. munkanapjáig a tárgyhavi földgázforgalmat jegyzőkönyvbe foglalják.

(6) A földgáz átadása és átvétele, valamint a szállítói feladatok és a szállítói felelősség átszállása a szállítási rendszerüzemeltetők között az összekapcsolási ponton történik. A szállítási rendszerüzemeltetők az összekapcsolási ponton mért mennyiségek és a visszaigazolt nominálások összege közötti különbséget az üzemeltetési egyensúlyozási számlán terhelésként vagy jóváírásként rögzítik. Az összekapcsolási ponton a havi elszámolás az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyv és a mért napi átvételi adatok összegzésével képzett havi energiamennyiségek egyeztetése alapján történik, a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.

92/B. § Az összekapcsolási pont a 92/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem minősül

a) rendszerhasználatidíj-fizetés szempontjából a szállítórendszer belépési vagy kilépési pontjának, és

b) a rendszerhasználati díjakról szóló MEKH elnöki rendelet szerinti átadás-átvételi pontnak.

92/C. § Az összekapcsolási pontra vonatkozó kapacitásallokációs-eljárási szabályokat, az összekapcsolási pontra vonatkozó nominálási szabályokat, valamint a szállítói felelősség részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza."

4. § (1) A Get. Vhr. 96. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Új szállítóvezetéknek a meglévő szállítóvezetékhez történő kapcsolódása esetében az üzemeltetési határon kiépítésre kerülő technikai kapacitás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen a meglévő szállítóvezetékek - beleértve a Hivatalnak a (7) bekezdés szerint megküldött vagy a Hivatal által jóváhagyott fejlesztéseket is - együttes működtetése során elérhető legnagyobb teljesítőképességgel."

(2) A Get. Vhr. 96. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A rendszerüzemeltető - a fejlesztési javaslat GET 82. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatát megelőzően -jogosult a Hivatalt előzetesen tájékoztatni a 10 éves hálózatfejlesztési terv jóváhagyását követően felmerült vagy módosult fejlesztési igényről."

5. § A Get. Vhr. 102. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Több szállítási rendszerüzemeltető esetén az együttműködési megállapodás a (3) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza

a) a rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét,

b) a 92/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az összekapcsolási pontra vonatkozó kapacitásallokációs-eljárás során meghirdetésre kerülő kapacitásmérték meghatározásának szabályait,

c) a kapacitás-túllépésre, a szagosításra, az összekapcsolási ponton történő mérésre és elszámolásra vonatkozó szabályokat,

d) a nominálásra vagy együttes nominálásra, az allokálásra, valamint az egyensúlytartásra vonatkozó szabályokat, továbbá

e) a 92/A. § (6) bekezdése szerinti felelősségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket is."

6. § (1) A Get. Vhr. 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elosztóvezetékbe - beleértve a szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó esetében a felhasználót ellátó vezetéket is - kizárólag szagosított földgáz táplálható be."

(2) A Get. Vhr. 103. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az összekapcsolási ponton a földgáz - a szállítási rendszerüzemeltetők eltérő megállapodása hiányában - szagosítás nélkül kerül átadásra."

7. § A Get. Vhr. 104. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A rendszerüzemeltető adat és informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie, hogy valós idejű üzemmódban (online)]

"h) folyamatos kapcsolatot biztosítson az érintett rendszerüzemeltetőkkel."

8. § A Get. Vhr. 115. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az összekapcsolási ponton a földgáz elszámoláshoz szükséges adatok mérése egy mérőberendezésen történik a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A mérést végző szállítási rendszerüzemeltető a mérési adatokat az együttműködési megállapodásban meghatározott módon, folyamatosan és díjmentesen bocsátja a másik szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére."

9. § A Get. Vhr.

a) 73. § (1) bekezdésében a "kapacitáslekötési szerződéssel" szövegrész helyébe a "kapacitáslekötési vagy rendszerhasználati szerződéssel" szöveg,

b) 101. § f) pontjában a "szállítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg,

c) 102. § (4) bekezdésében a "(2) és (3) bekezdés" szövegrész helyébe a "(2)-(3a) bekezdés" szöveg,

d) 109. § (1) bekezdésében a "földgáztároló és" szövegrész helyébe a "földgáztároló" szöveg, az "a napi gázforgalmazás" szövegrész helyébe az "a folyamatos napi gázforgalmazás" szöveg,

e) 155. § (1) bekezdés a) pontjában a "földgázkereskedő, vagy" szövegrész helyébe a "földgázkereskedő, a saját jogon eljáró felhasználó, vagy" szöveg

lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök