24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

1. § A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) a következő 42/A. §-sal egészül ki:

"42/A. § (1) A szerviz a pénztárgép javítási célú átvételéről, továbbá a javítás befejezését követően visszaadásáról adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére az átvételt, illetve a visszaadást követő 3 munkanapon belül.

(2) A pénztárgép forgalmazója a részére hibajavítás céljából átadott pénztárgépekről az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a NAV által meghatározott módon és formában adatot szolgáltat a NAV részére."

2. § (1) A Rendelet1 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek - az (1a) bekezdésben és a 73. §-ban foglalt kivétellel - 2014. augusztus 31 -ét követően nem üzemeltethetőek."

(2) A Rendelet1 69. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az üzemeltető 2014. december 31-ig jogosult a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgép üzemeltetésére, ha

a) az üzembe helyezett, e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép meghibásodik,

b) a szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani, amely tényt a szerviz - akár a 42. § (1) bekezdése szerinti 8 napos határidő lejártát megelőzően - a pénztárgépnaplóban rögzíti,

c) nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne,

d) a 41. § (1) és (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének az üzemeltető eleget tesz, és

e) a műszerész a pénztárgép javítási célú elszállítását a pénztárgépnaplóba bejegyzi.

(1b) A pénztárgépbe a javítás befejezését követő első tételként az (1a) bekezdés alapján bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel vagy az (1a) bekezdés alapján bizonylatolt bevételről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel. Az (1a) bekezdés alapján bizonylatolt bevételről utólag kiállított bizonylatot az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

(1c) Ha az üzemeltető részére az e rendeletben fogalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezésre került, az üzemeltető az üzlet eladóteréből köteles eltávolítani az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet."

(3) A Rendelet1 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgép szervizelésére, üzemeltetésére e rendeletet kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 48. § szerinti éves felülvizsgálat nem kötelező."

(4) A Rendelet1 69. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A pénztárgép üzemeltetője köteles az (1) bekezdés szerinti pénztárgép adómemóriáját a 2013. január 1-je és a pénztárgép használatból történő kivonása közötti időszak vonatkozásában - a használatból történő kivonást követő két hónapon belül - kiíratni, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni."

3. § A Rendelet1 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgép tekintetében a 2. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget 2013. július 1-je és a pénztárgép használatból történő kivonása között az elektronikus naplók, valamint az elektronikus naplók adattartalmának NAV részére elektronikus úton történő megküldésével kell teljesíteni havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig."

4. § A Rendelet1 62. § (1) bekezdésében és 63. §-ában az "állami adóhatóság" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóság" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a Rendelet1

a) 70-71. §-a,

b) 74. §-a.

2. A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

6. § A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet2) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A pénztárgép forgalmazását a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatóság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) - a Rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeken túl - abban az esetben engedélyezi, ha a pénztárgéppel rögzített és tárolt bizonylatok megfelelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek."

7. § Hatályát veszti a Rendelet2 1-4. §-a.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

Tartalomjegyzék