267/2014. (X. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 18., 20. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"155. § (1) Ha a 2014/2015-ös gázév tekintetében 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

a) az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező földgázkereskedő vagy a saját jogon eljáró felhasználó, vagy

b) az egyetemes szolgáltató a 30. § (2) bekezdésében előírt mennyiségen túl, további,

hazai földgáztárolói készlet növelését eredményező kapacitásigényt nyújt be Magyarország államhatárának betáplálási pontjára, akkor az igényelt kapacitást a szállítási rendszerüzemeltető megszakítható - a megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb időtartamra lehetővé tévő - módon köteles biztosítani.

(2) Ha a 2014/2015-ös gázév tekintetében 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

a) az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező földgázkereskedő vagy a saját jogon eljáró felhasználó, vagy

b) az egyetemes szolgáltató a 30. § (2) bekezdésében előírt mennyiségen túl, további,

hazai földgáztárolói készlet növelését eredményező tárolói kapacitásigényt nyújt be, akkor a földgáztárolói engedélyes köteles az igényelt tárolói mobil kapacitást, valamint betárolási és kitárolási kapacitást megszakítható módon biztosítani."

2. § Az R. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a 155/A. §-t követően a következő 155/B. §-sal egészül ki:

"155/B. § (1) A 155. § (2) bekezdése vagy a 155/A. § (1) bekezdése alapján a hazai földgáztárolói készlet növelését eredményező betárolt földgázmennyiség kitárolására a szállítási rendszerüzemeltető a 2014/2015-ös gázév tekintetében a tárolói betáplálási pontra igényelt kapacitást a 155. § (2) bekezdése vagy a 155/A. § (1) bekezdése alapján lekötött kitárolási kapacitásnak megfelelő mértékben megszakítható - a megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb időtartamra lehetővé tévő - módon köteles biztosítani. Az igénybejelentéskor jelezni kell, hogy a kitárolásra a 155. § (2) bekezdése vagy a 155/A. § (1) bekezdése alapján betárolásra került földgázmennyiség tekintetében kerül sor.

(2) A 155. §, valamint a 155/A. § (1) bekezdése szerint kedvezményes módon lekötött kapacitások másodlagos kereskedelem keretében nem értékesíthetők.

(3) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2014. (X. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 155. §-ban foglaltakat a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő kapacitás-lekötési eljárásokban is alkalmazni kell."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök