42/2014. (VIII. 26.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendőr az (1) bekezdésben, továbbá a 10. § (2) bekezdésében, valamint az Rtv. 58. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a terület lezárása esetén - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - megakadályozza a lezárt területre illetéktelenek belépését, az illetéktelenül ott tartózkodókat távozásra szólítja fel."

2. § A Rendelet 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Közveszéllyel fenyegetés esetén az átvizsgálás végrehajtásával összefüggő biztonsági intézkedésekről, az átvizsgálás végrehajtásának módjáról, így különösen a létesítmény teljes vagy részleges kiürítésének szükségességéről az 58. § (1) bekezdése alapján intézkedésre jogosult rendőri szerv vezetője dönt, ha

a) a közveszéllyel fenyegetéssel érintett létesítménnyel összefüggő létesítményvédelmi feladatokat a rendőrség vagy az Országgyűlési Őrség látja el, vagy

b) a létesítmény a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat által - a biztonsági feladatokat ellátó személyzet létszámára, képzettségére, az alkalmazott biztonságtechnikai eszközökre, valamint a bombariadó-terv tartalmára meghatározott szakmai módszertani követelmények alapján - felülvizsgált és ellenőrzött biztonsági rendszerrel rendelkezik."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter