47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § (1) Az emberi erőforrások minisztere hatáskörében az egészségügyi ágazatba tartozó azon szakképesítések körét, amelyekre mestervizsgáztatás szervezhető, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet szerinti szakképesítések körében szervezhető mestervizsgák követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A mestervizsgához kapcsolódóan a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat a 3. melléklet tartalmazza.

1/A. §[1] (1) Az emberi erőforrások minisztere hatáskörében az oktatási és kulturális ágazatba tartozó azon szakképesítések körét, amelyekre mestervizsgáztatás szervezhető, a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A 4. melléklet szerinti szakképesítések körében szervezhető mestervizsgák követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §[2]

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez

Az egészségügyért felelős miniszter ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyekre mestervizsgáztatás szervezhető

AB
1.SorszámSzakképesítés neve
2.1.Fogtechnikus
3.2.Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő
4.3.Ortopédiai műszerész

2. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez

1. A FOGTECHNIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Fogtechnikus mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A fogtechnikus mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Fogtechnikus mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

AB
1A szakképesítés (szakma), szakképzettség
2megnevezéseazonosító száma
3Fogtechnikus54 724 01 1000 00 00

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A Fogtechnikus mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

AB
1A szakmai gyakorlat
2szakirányaidőtartama (év)
3Fogtechnikus5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

Adott szakirányú munkaterületen munkaviszonyban, egyéni vállalkozóként, társas vállalkozás közvetlen közreműködőjeként, vagy megbízási jogviszonyban eltöltött szakmai gyakorlat igazolása fogadható el.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A fogtechnikus mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A fogtechnikus mester munkaterületének leírása

A fogtechnikus mester önálló alkotó, gyártó, aki tevékenységét a fogorvos megrendelése alapján, fogtechnikai laboratóriumban a szakmaterületére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai alapján végzi.

A fogorvos megrendelése és információi alapján fogpótlásokat készít.

A fogorvossal szakmai konzultációt folytat.

Rögzített, (korona, híd) és kombinált fogpótlásokat készít.

Kivehető, teljes és részleges, akrilát és fém alaplemezű fogpótlásokat készít.

Implantátumokra felépítményeket készít.

Fogszabályozó készülékeket készít.

Korszerű kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal, anyagokkal javításokat végez.

A fogtechnikai laboratórium működtetését és felszerelését biztosítja.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezet.

Kialakítja az árakat.

Kialakítja a minőségellenőrzés folyamatát. Gondoskodik az anyagok biztonságos tárolásáról.

Részt vesz a tanulóképzésben.

Etikus magatartást tanúsít szakmai kérdésekben, tevékenységét a kompetenciahatárokat betartva végzi.

2. A fogtechnikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A
1A Fogtechnikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
2-

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

AB
1A Fogtechnikus megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
2azonosítójamegnevezése
3001-11Pedagógiai ismeretek
4002-11Vállalkozási ismeretek
5077-12Kivehető részleges és teljes, műanyag
és fém alaplemezű fogpótlások
készítése és ezek javítása
6078-12Rögzített és kombinált fogpótlások
készítése
7079-12Implantátum felépítmények készítése
8080-12Fogszabályozó készülékek készítése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékony és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet elkészít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

077-12 Kivehető részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások

készítése és ezek javítása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja

Értelmezi a megrendelés információit

Értékeli a lenyomatokat, harapási regisztrátumokat

Felméri az elkészítendő munka anyag és időszükségletét, végrehajthatóságát

Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről és gépekről

Ezek ismeretében árkalkulációt végez

A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek

A próbák időpontját egyezteti a megrendelővel

Elkészíti a megrendelt kivehető fogpótlást

Az orvos által megrendelt javításokat elvégzi

Használja a munkavédelmi eszközöket

A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat

Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról

Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását

Betartja a részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások készítéséhez és ezek javításához kapcsolódó etikai normákat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kivehető fogpótlás készítése

A Szakirányú funkcionális anatómia és anyagtan

A Technológiai folyamatok

A Gnatológia

A Statikus és dinamikus fog érintkezés

A Fogak morfológiája

A Fogtechnikai alap- és segédanyagok

A A szükséges eszközök használata

A Dokumentációk készítése

B Ergonómiai, munkaszervezési módszerek alkalmazása

B A szállítások megszervezése

B A védőfelszerelések és berendezések használata

C Tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok

C A részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások készítéséhez és ezek javításához kapcsolódó etikai normák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 A latin szakmai kifejezések használata

5 Szakmai jelképek értelmezése

5 Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása

5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Precizitás

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Segítőkészség

Kompromisszumkészség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Tervezés

Áttekintő képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

078-12 Rögzített és kombinált fogpótlások készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja

Értelmezi a megrendelés információit

Értékeli a lenyomatokat, harapási regisztrátumokat

Felméri az elkészítendő munka anyag és időszükségletét, végrehajthatóságát

Biztosítja a szükséges anyagokat

Ezek ismeretében árkalkulációt végez

A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek

A megrendelt munka elkészítéséhez fogászati ötvözetet használ

Megfelelő leplező anyagokat használ

A próbák időpontját egyezteti a megrendelővel

Elkészíti a megrendelt fogpótlást, koronát, hidat és a kivehető részt

Használja a munkavédelmi eszközöket

A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat

Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról

Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását

Betartja a rögzített és kombinált fogpótlások készítéséhez fogtechnikai tevékenységekhez kapcsolódó etikai normákat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kivehető fogpótlás készítése

A Fémlemez készítése

A Rögzített fogpótlás készítése

A Implantátum felépítmények készítése

A Fémmentes pótlások készítése

A Leplezés

A Fogászati ötvözetek

A Alap és segédanyagok

A Anatómia

A Ergonómiai, munkaszervezési módszerek

C Tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok

C Rögzített és kombinált fogpótlások készítéséhez

Tevékenységhez kapcsolódó etikai normák

A Szakmai dokumentációk készítése

A Környezetvédelem és munkavédelem

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Szakmai jelképek értelmezése

5 A latin szakmai kifejezések használata

5 Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása

5 Szakmai nyelvi íráskészség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Segítőkészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Tervezés

Áttekintő képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

079-12 Implantátum felépítmények készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja

Értelmezi a megrendelés információit

Értékeli a lenyomatokat, harapási regisztrátumokat

Felméri az elkészítendő munka anyag és idő szükségletét, végrehajthatóságát

Biztosítja a szükséges anyagokat

Ezek ismeretében árkalkulációt végez

A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek

Megtervezi a közös munkát a megrendelővel

Meghatározza a felhasználható anyagokat

A próbák időpontját egyezteti a megrendelővel

A megrendelt munkához fogászati ötvözeteket használ

Megfelelő leplező anyagokat használ

Ideiglenes pótlást készít, amely már a végleges munka formájára készül

A formai korrekciókat elvégzi és sablont készít az elfogadott formáról

Elkészíti a megrendelt fogpótlást

Használja a munkavédelmi eszközöket

A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat

Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról

Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását

Betartja az implantátum felépítmények készítéséhez kapcsolódó etikai normákat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kombinált munka készítése

A Implantátum felépítmény elkészítése

A Fémtan

A Fémmentes alapanyagok

A Fémmentes pótlások készítése

A Alap és segédanyagok

A Anatómia

A Ergonómiai, munka- és tűzvédelmi, munkaszervezési módszerek alkalmazása

C Implantátum felépítmények készítéséhez kapcsolódó etikai normák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Anatómiai latin kifejezések használata

5 Szakmai jelképek értelmezése

5 Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása

5 Szakmai nyelvi íráskészség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Precizitás

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Segítőkészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Tervezés

Áttekintő képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

080-12 Fogszabályozó készülékek készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja

Értelmezi a megrendelés információit

Felméri az elkészítendő munka anyag és időszükségletét, végrehajthatóságát

Biztosítja a szükséges anyagokat

Ezek ismeretében árkalkulációt végez

A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek

Megfelelő fogászati anyagokat használ

Elkészíti a megrendelt munkát

A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja

Fokozottan figyel a technológiai előírások betartására

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat

Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról

Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását

Betartja a fogszabályozó készülékek készítéséhez kapcsolódó etikai normákat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kivehető fogszabályozó készítése

A Rögzített fogszabályozó készítése

A Fémtan

A Alap és segédanyagok

A Anatómia

A Fokozott minőségtartás a prevenciós jelleg miatt

C Fogszabályozó készülékek készítéséhez kapcsolódó etikai normákat

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Szakmai jelképek értelmezése

5 Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása

5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 A rendellenességek mérésének értelmezése

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Precizitás

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Segítőkészség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Tervezés

Áttekintő képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A vizsgamunka alapjául szolgáló mintákat a jelöltek előkészített, beartikulált állapotban kapják meg, a vizsga helyszínén a munka megkezdése előtt.

2. A mestervizsga részei

A gyakorlati vizsga időtartama nem tartalmazza a részmunkafolyamatok közötti kieső technológiai folyamatokból következő várakozási időket.

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61 -100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61 -100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71 -100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó -TB - pénzügyi - számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61 -100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61 -100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61 -100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

077-12 Kivehető részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások készítése és ezek javítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Teljes alsó és felső fogsor készítése középértékű artikulátorban, a funkcionális, fonetikai, statikai és az esztétikai követelmények figyelembevételével. Fogfelállítás, becsiszolás és mintázás.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A statikus és a dinamikus fogérintkezés értelmezése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartam:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A teljes alsó-felső fogsor anyagtani vonatkozásainak ismertetése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli.

Időtartam: 45 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat: 0-80 % nem felelt meg, 81 -100 % megfelelt

2. feladat: 0-80 % nem felelt meg, 81 -100 % megfelelt

3. feladat: 0-90 % nem felelt meg, 91 -100 % megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

078-12 Rögzített és kombinált fogpótlások készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Teljes felső száj-rehabilitáció fix és kivehető elemekkel, finommechanika rögzítő elemekkel.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység

gyakorlati

Időtartama: 1425 perc

A rögzített rész és a teleszkóp prímér részének készítése.

Időtartam: 520 perc

Fémlemez és a ráépített rögzítő elemek elkészítése.

Időtartam: 360 perc

A rögzített rész leplezése

Időtartama: 305 perc

A kivehető protézis fogfelállítása és készre vitele

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az elhorgonyzás elmélete

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartam:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A munka során alkalmazott anyagok ismertetése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartam: 45 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. vizsgafeladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt

2. vizsgafeladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt

3. vizsgafeladat: 0-90 % nem felelt meg, 91-100 % megfelelt

5. vizsgarész

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

079- 12 Implantátum felépítmények készítése

A hozzárendelt 1 vizsgafeladat:

A fogtechnikusok szükséges ismeret anyaga, tapasztalata, ilyen felépítmények készítésénél. Az egy- és kétfázisú implantátumok (melyiket milyen esetekhez célszerű használni).

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartam: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az implantátumok felhasználhatósága kivehető fogpótlás rögzítésekor.

A hozzárendelt jellemző vizsgafeladat:

szóbeli

Időtartam:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. vizsgafeladat: 0-90 % nem felelt meg, 91 -100 % megfelelt

2. vizsgafeladat: 0-80 % nem felelt meg, 81 -100 % megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

080- 12 Fogszabályozó készülékek készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adott lenyomaton a megrendelt, kivehető készülék elkészítéséhez szükséges lépések azonosítása, a tervezésből következő fogtechnikusi feladatok és azok indoklása.

A rögzített fogszabályozó készülékek alkotórészei és működési elve.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartam: 45 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. vizsgafeladat: 0-90 % nem felelt meg, 91 -100 % megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható azon vizsgarészek alól, amelyeket a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz rendeltek, annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

Szakmai vizsgarész alól nincs felmentési lehetőség.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
1A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Fogtechnikus
mester
2Egyénileg használt eszközökX
3Munkaasztal elszívóval, megvilágítással és Bunsen égővelX
4Elektromos viaszkésX
5Középértékű artikulátorX
6Laboratóriumi szerszámokX
7Mikro motorX
8Személyes kézi szerszámokX
9Közösen használt eszközökX
10Gipsz csiszolóX
11Elszívós polír motorX
12ÖntvénytisztítóX
13Kerámia kályhaX
14KompresszorX
15Ultrahangos tisztító és gőzborotvaX
16Fréz gépX
17VibrátorX
18ÖntőgépX
19ElektropolírX
20Mártó viasz melegítőX
21SzámítógépX
22Polimerizáló berendezésX
23ForrázóX
24Előmelegítő és kitüzelő kemencékX

2. ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

AB
1A szakképesítés (szakma), szakképzettség
2megnevezéseazonosító száma
3Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő32 726 01

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. Az Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

AB
1A szakmai gyakorlat
2szakirányaidőtartama (év)
3Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. Adott szakirányú munkaterületen munkaviszonyban, egyéni vállalkozóként, társas vállalkozás közvetlen közreműködőjeként, vagy megbízási jogviszonyban eltöltött szakmai gyakorlat igazolása fogadható el.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester munkaterületének leírása

Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester tevékenységi körében önállóan és szakszerűen végzi az egyedi megrendelés alapján, valamint az adaptív és méretsorozat szerint készített ortopédiai eszközök gyártását, továbbá ezek javítását, ezen belül:

- az alsó- és felső végtag ortetikai ellátást,

- a gerinc ortetikai ellátást,

- az ortopédiai fűzők, valamint haskötők elkészítését,

- a kötszerészeti eszközök készítését,

- az alsó- és felső végtag protetikai ellátáshoz kapcsolódó kötszerészeti tevékenységeket,

- az adaptív és méretsorozatos gyógyászati segédeszközök gyártását.

Munkája során szakszerűen és a szakmai előírásoknak megfelelően végzi:

- a méretvételi eljárásokat,

- az eszközök mintakészítését,

- az eszközök gyártását,

- az eszközök próbáját,

- az eszközök átadását,

- szükség esetén a gyógyászati segédeszközök javítását,

- az érintettek részére az eszközök használatára vonatkozó tanácsadást,

- a hozzá beosztott dolgozók és tanulók tevékenységének szervezését és irányítását.

Munkája során alkalmazza:

- a korszerű technikai eszközöket és eljárásokat,

- a betegellátásra jellemző különböző kommunikációs technikákat,

- a minőség-ellenőrzési és minőség szabályozási előírásokat,

- a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó értékesítési szabályokat.

2. Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A
1Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mesterképesítéssel rokon
mesterképesítés(ek) megnevezése
2Ortopédiai műszerész mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

AB
1Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
2azonosítójamegnevezése
3001-11-1Pedagógiai ismeretek
4002-11-1Vállalkozási ismeretek
5138-12Kötszerész ortetika-protetikai
feladatok
6139-12Ortopédiai menedzsment
feladatok

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A gyermek tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai probléma-megoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékony és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

138-12 Kötszerész ortetikai -protetikai feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Értelmezi a vény tartalmát és az eszközre vonatkozó indikációt,

Megtervezi az ellátást a vény, vagy az egyedi megrendelés alapján,

Szakszerűen kommunikál az ellátásban közreműködőkkel,

Tájékoztatja a beteget az ellátás folyamatáról,

Méretet vesz a méretlap alapján a szakmai előírásoknak megfelelően,

Mintát készít a méretek alapján a műszaki ábrázolás módszereivel,

Modellezi és megtervezi az egyedi eszközt az érintett kívánsága és az indikáció alapján,

Elvégzi a tetraparesis ellátást a rehabilitációs teammel együttműködve,

Elkészíti a neurorehabilitációs eszközt a társszakmával együttműködve,

Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja az alsó végtag ortéziseket,

Felső végtag ortetikai ellátást végez,

Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja az ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag ortéziseket,

Méretsor alapján kiszabja, megvarrja az adaptív és méretsorozatos alsó és felső végtag ortéziseket,

Gerincortetikai ellátást végez, ortopédiai fűzőket készít textilipari alapanyagból,

Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja a keresztcsonti, ágyéki, háti, nyaki ortéziseket,

Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja a haskötőt, sérvkötőt textilből,

Közreműködik a traumás rögzítők készítésében,

Közreműködik az ültetőfűző és ültető modul készítésében,

Közreműködik az alsó végtag protetikai ellátásban (láb, lábszár, comb, csípő)

Közreműködik a felső végtag protetikai ellátásban (ujj, kéz, alkar, felkar, váll)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Általános anatómiai ismeretek

A mozgás szervrendszere, anatómiája, élet- és kórtana,

- A törzs csontos váza

- Az ízületek szerkezete és az ízületekben létrejövő mozgások

- Medenceöv és az alsó végtag csont- és izomszerkezete

- A vállöv és a felső végtag csont- és izomszerkezete

- A lépés, járás létrejötte és biomechanikája

- A tehermentesítés fogalma, végrehajtása

- A bénulás fogalma, konzervatív kezelési módjai

- Ízületi gyulladások

- A csípőficam fogalma és annak konzervatív kezelési módozatai

- Ortopédiai deformitások és kezelési módjai

- Az amputáció és előidéző okai, megbetegedések

- A csonk élet- és kórtana, csonkolási sémák

- Alsó végtag amputációk

- Felső végtag amputációk

- Exartikulációs műtétek

- Csonkellátás, prevenció, kontraktúra kezelés módjai

Bőripari anyag- és gyártásismeretek

Textilipari anyag- és gyártásismeretek

Ortopédiában használatos egyéb anyagok gyártásismerete

A vonatkozó műszaki szabványok

A műszaki ábrázolás módszereinek ismerete

Alsó és felső végtag ortézis ellátás

Gerincortézis ellátás

Protetikai eszközök ábrázolása

Alsó és felső végtag protézis ellátás

Tetraparesis ellátás

Neurorehabilitációs ellátás

szakmai készségek:

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű olvasott, vagy hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Információforrások kezelése

Műszaki rajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Önállóság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Határozottság

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Tervezés,

Kontroll (ellenőrző képesség)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

139-12 Ortopédiai menedzsment feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza a szakmájára vonatkozó jogszabályokat,

Berendezi a szakmai követelményeknek és jogszabályoknak megfelelően az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő műhelyt,

Elvégzi a műszerek, eszközök kezelését, karbantartását, ellenőrzését a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően,

Meghatározza a gyártási technológiákat, szükség esetén korrekciót végez,

Gondoskodik a minőségellenőrzés végrehajtásáról,

Meghatározza az eszköz elkészítéséhez szükséges anyag- és alkatrészmennyiséget az anyaggazdálkodás szempontjai és a szakmai protokoll alapján,

Nyilvántartja és raktározza az anyagokat, alkatrészeket és termékeket,

Elvégzi az anyag- és alkatrész vételezés dokumentálását,

Ellenőrzi, kezeli és feldolgozza a vényeket,

Elvégzi a szükséges adminisztrációt,

Részt vesz az egyedi engedélyezési eljárásokban,

Részt vesz a szakmai továbbképzéseken,

Alkalmazza az egészségügyi vállalkozásokra és a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,

Alkalmazza a munkajogi szabályokat az egészségügyben,

Alkalmazza a társadalombiztosítási szabályokat,

Használja az új anyagokat és technológiákat,

Részt vesz a tudományos rendezvényeken,

Részt vesz a tanulók és munkavállalók oktatásában,

Betanítja a beteget és hozzátartozóját az eszköz használatára.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Ortopédiai menedzsment ismeretek

Általános technológiai ismeretek

Ortopédiai gyártástechnológiai ismeretek

Minőségbiztosítási alapismeretek

Ortopédiai ellátás minőségbiztosítási ismeretei

Anyag és alkatrész ellátási alapismeretek (logisztika)

Dokumentációs ismeretek

Gazdálkodási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban

Vállalkozási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban

Munkajogi alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban

Társadalombiztosítás

A társadalombiztosítási alapismeretek (vonatkozó)

szakmai készségek:

Számítógépes programok használata

Olvasott szakmai szöveg megértése

Információforrások kezelése

Dokumentációs ismeretek szakszerű felhasználása

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Irányítási készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kreativitás, ötletgazdagság

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése.

A mesterdolgozat 1 db ortetikai, vagy protetikai ellátási folyamat leírása, amely anatómiai-élettani-kórtani, ortetikai, vagy protetikai, anyag- és gyártási, valamint műszaki ábrázolási ismereteket kell, hogy tartalmazzon. A vizsgázó szabadon választhat az a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott mesterdolgozat témaköreiből. A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozatot nyomtatott formában 2 példányban a vizsgák megkezdése előtt 15 nappal kell leadni a mestervizsgát szervező felé.

A mesterdolgozat értékelése: 0-60% Nem felelt meg , 61-100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Ortézis elkészítése, vagy protézis kötszerészeti műveleteinek elvégzése a szükséges munkalap és méretvételi lap elkészítését követően.

A vizsgafeladat ismertetése:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által előzetesen jóváhagyott vizsgadarab lista alapján 1 db alsó végtag, felső végtag, vagy törzs ortézis szakszerű elkészítése a méretvételi eljárástól az átadásig, vagy 1 db protézis befejező kötszerészeti műveleteinek elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: orvosi vény alapján egy adott ortézis gyártási folyamatának szakszerű, pontos leírása, a szükséges szabásminta elkészítése, a felhasznált anyagmennyiségek számítása és dokumentálásának leírása. A kapcsolódó vény alapján a vénykezelés szabályainak ismertetése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

a) ortetikai és protetikai ismeretek

b) ortopédiai menedzsment ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított komplex vizsgakérdések. A központilag összeállított 25 komplex vizsgakérdés A/ és B/ kérdést tartalmaznak:

az 138-12 Kötszerész ortetika-protetikai feladatok, valamint

az 139-12 Ortopédiai menedzsment modulok témakörei alapján

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Mesterdolgozat megvédése

A vizsgafeladat ismertetése: a mesterjelölt által beadott mesterdolgozat megvédése, a vizsgabizottság kérdései alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok. A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői. A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

D) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
1A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Ortopédiai
kötszerész és
fűzőkészítő
2Kézi szerszámok:
TextilipariX
BőripariX
FémipariX
FaipariX
MűanyagipariX
3Kisgépek: Textil-varrógépekX
Bőr- varrógépekX
4TanműhelyX
Fűzőkészítő-kötszerész műhelyX
5Anyagok: textil, bőr, fém, fa, műanyag, egyébX
6Alkatrészek: textilipari, bőripari, fémipari, műanyagipari alkatrészekX

3. ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az Ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. Az ortopédiai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

AB
1A szakképesítés (szakma), szakképzettség
2megnevezéseazonosító száma
3Ortopédiai műszerész54 726 02

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. Az Ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

AB
1A szakmai gyakorlat
2szakirányaIdőtartama (év)
3Ortopédiai műszerész5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet három évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. Adott szakirányú munkaterületen munkaviszonyban, egyéni vállalkozóként, társas vállalkozás közvetlen közreműködőjeként, vagy megbízási jogviszonyban eltöltött szakmai gyakorlat igazolása fogadható el.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor-vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az Ortopédiai műszerész mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az Ortopédiai műszerész mester munkaterületének leírása

Az ortopédiai műszerész mester, szakmája hivatásszerű gyakorlása során, a tudományos ismereteken alapuló, legmagasabb szintű gyakorlati, elméleti és etikai követelményeknek megfelelően önállóan készít, illetve ellenőrzésével gyártatja megrendelésre a különféle ortéziseket, protéziseket, valamint egyéb gyógyászati segédeszközöket. Ezek a segédeszközök az emberi test mozgásszervrendszer betegségeinek kezelésére, vagy hiányzó testrészének, testrészeinek pótlására szolgálnak.

Munkája során a méretvételtől a késztermék elkészítéséig, a minőségellenőrzéséig és átadásáig részt vesz a munkafolyamat fázisaiban, valamint kezdeményezi és végzi a gyógyászati segédeszközök javítását.

Gondoskodik a biztonságos munkavégzésről.

Megszervezi, előkészíti a gyártási folyamatokat.

Méretvételi, műszaki adminisztrációt végez.

Számítástechnikai eszközöket, célprogramokat használ.

Biztosítja a mozgásukban korlátozott emberek részére az általuk használatos helyiségek akadálymentesítését és megközelíthetőségét.

2. Az ortopédiai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A
1Az ortopédiai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek)
megnevezése
2Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

AB
1Ortopédiai műszerész megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
2azonosítójamegnevezése
3001-11-1Pedagógiai ismeretek
4002-11-1Vállalkozási ismeretek
5139-12Ortopédiai menedzsment feladatok
6140-12Műszerész ortetikai- protetikai feladatok
7141-12Tervezés és biztonságtechnika

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A gyermek tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai probléma-megoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

139-12 Ortopédiai menedzsment feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza a szakmájára vonatkozó jogszabályokat,

Berendezi a szakmai követelményeknek és jogszabályoknak megfelelően az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő műhelyt,

Elvégzi a műszerek, eszközök kezelését, karbantartását, ellenőrzését a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően,

Meghatározza a gyártási technológiákat, szükség esetén korrekciót végez,

Gondoskodik a minőség-ellenőrzés végrehajtásáról,

Meghatározza az eszköz elkészítéséhez szükséges anyag- és alkatrészmennyiséget az anyaggazdálkodás szempontjai és a szakmai protokoll alapján,

Nyilvántartja és raktározza az anyagokat, alkatrészeket és termékeket,

Elvégzi az anyag- és alkatrész vételezés dokumentálását,

Ellenőrzi, kezeli és feldolgozza a vényeket,

Elvégzi a szükséges adminisztrációt,

Részt vesz az egyedi engedélyezési eljárásokban,

Részt vesz a szakmai továbbképzéseken,

Alkalmazza az egészségügyi vállalkozásokra és a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,

Alkalmazza a munkajogi szabályokat az egészségügyben,

Alkalmazza a társadalombiztosítási szabályokat,

Használja az új anyagokat és technológiákat,

Részt vesz a tudományos rendezvényeken,

Részt vesz a tanulók és munkavállalók oktatásában,

Betanítja a beteget és hozzátartozóját az eszköz használatára.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Ortopédiai menedzsment ismeretek

Általános technológiai ismeretek

Ortopédiai gyártástechnológiai ismeretek

Minőségbiztosítási alapismeretek

Ortopédiai ellátás minőségbiztosítási ismeretei

Anyag és alkatrész ellátási alapismeretek (logisztika)

Dokumentációs ismeretek

Gazdálkodási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban

Vállalkozási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban

Munkajogi alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban

Társadalombiztosítás

A társadalombiztosítási alapismeretek (vonatkozó)

szakmai készségek:

Számítógépes programok használata

Olvasott szakmai szöveg megértése

Információforrások kezelése

Dokumentációs ismeretek szakszerű felhasználása

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Pontosság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Irányítási készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kreativitás, ötletgazdagság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

140-12 Műszerész ortetikai- protetikai feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alkalmazza az ortopédiai műszerész szakma teljes körű gyakorlati és elméleti ismeretanyagát

Alkalmazza a segédeszköz tervezésénél, elkészítésénél, a műszaki ismereteit

Alkalmazza a vektor és mátrixalgebra ismereteit

Alkalmazza az erőrendszerek eredőjének, redukálásának, egyensúlyi feltételeinek ismereteit

Alkalmazza metrológiai ismereteit

Értelmezze és alkalmazza az ortopédtechnikában használatos mértékegységeket

Értelmezze és önállóan alkalmazza a tömegpont, tömegközéppont, merev test, alakváltozás, súlyvonal, súlypont, forgatónyomaték, erőpár fogalmakat

Vegye figyelembe a testek, benne az emberi test egyensúlyi helyzetét

Vegye figyelembe a testek, benne az emberi test állásszilárdságát

Alkalmazza az élő testek, testszegmensek súlypont-meghatározását

Alkalmazzon méretvételi eljárásokat, az anatómiai szempontok alapján

Végezzen állapotfelmérést

Vizsgálja, mérje a végtagok tengelyállását az ízületi mozgások terjedelmét

Vizsgálja az izomerőt, izomtónust

Vizsgálja a protézisek- ortézisek építésének biomechanikai aspektusait

Építse fel a protéziseket- ortéziseket, a statikai és dinamikai szempontok figyelembevételével

Elemezze az ügyfél járási, tartási hibáit oldja meg a problémákat

Kísérje figyelemmel a járásgyakorlás közbeni energia felhasználást

Alkalmazza fém - fa - bőr - műanyag és textilipari anyagismereteit

Alkalmazza fém - fa - bőr - műanyag és textilipari gyártásismereteit

Adjon tanácsot a testtávoli segédeszközök felhasználásához, az esélyegyenlőséget biztosító körülmények kialakításához

Egyenrangú partnerként vegyen részt, képzettsége révén a REHAB-team munkájában.

Alkalmazza a korszerű ortetikai és protetikai alkatrészekkel és alapanyagokkal kapcsolatos ismereteit

Folyamatosan nyomon követi az alkalmazott ortetikai és protetikai technológiák fejlesztéseit, a szerzett tudásanyagot az ellátások során alkalmazza

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Általános anatómiai ismeretek

A vérkeringés szervrendszere

A légzés szervrendszere

Az emésztés szervrendszere

A vizelet kiválasztás és elvezetés szervrendszere

Az érzékelés szervei

A hormonális szabályozás

Az idegrendszer

Medenceöv és az alsó végtag csontszerkezete

A vállöv és a felső végtag csontszerkezete

A törzs csontos váza

Az ízületek szerkezete és az ízületekben létrejövő mozgások

A medenceöv és az alsó végtag izomszerkezete

A vállöv és a felső végtag izomszerkezete

A lépés, járás létrejötte és biomechanikája.

A tehermentesítés fogalma, végrehajtása.

A bénulás fogalma és annak konzervatív kezelési módjai

Ízületi gyulladások

A csípőficam fogalma és annak konzervatív kezelési módjai

Ortopédiai deformitások és ezek kezelési módjai.

Az amputáció és előidéző okai, megbetegedések.

A csonk élet- és kórtana.

Alsó-felsővégtag amputációk.

Exartikulációs műtétek.

Csonkellátás, kontraktúra prevenció módjai

Alapanyagok anyag és gyártástechnológiája (bőr, fa, műanyag, fém)

Korszerű ortetikai és protetikai alkatrészek és alapanyagok

Függesztési, tehermentesítési,korrekciós pontok (törzs,alsó-felsővégtag)

Csonkágy formák (alsó-felsővégtag)

Speciális csonkharisnyák és kényelmi tokok.

Hagyományos és új technológiával készített protézisek (alsó-felsővégtag)

Hagyományos és új technológiával készített ortézisek (alsó-felsővégtag)

Törzsortézisek.

Szilikon ujj , kéz és lábfej pótlások.

Külső erővel vezérelt és működtetett protézisek (alsó-felsővégtag)

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése.

Szakmai nyelvezetű íráskészség, beszédkészség.

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Információforrások kezelése

Szakrajz olvasása, készítése, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Kézügyesség

Pontosság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kreativitás, ötletgazdagság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

141-12 Tervezés és biztonságtechnika

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A felhasznált alapanyagok biztonságtechnikai adatlapjainak ismerete és abban meghatározottak alkalmazása

Gyártóberendezések műszaki paramétereinek ismerete

Az egyedi gyártáshoz alkalmazott gépek, eszközök meghatározása

Gyártóeszközök, gépek ellenőrzése,tervezett és nem tervezett javíttatása

Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról

Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot

Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja

Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz és munkavédelmi oktatáson vesz részt

Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket

Biztosítja a munkavédelmi terület rendjét, balesetmentességét és mozgásukban korlátozott emberek számára az üzem megközelíthetőségét

Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket

Baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik

Részt vesz a gyártóüzem hatósági engedélyeztetési eljárásában

Kockázat elemzést végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

Hatósági engedélyezési eljárás folyamatának ismerete

Felhasznált alapanyagok feldolgozásának, megmunkálásának ismerete

Hulladékkezelés

Munkabiztonsági és balesetmentességi előírások

Elsősegélynyújtás

Tűzvédelem

Tűzveszélyes anyagok szállítása, raktározása, kezelése

Hatósági előírások

Védőruhák, védőfelszerelések használata

Környezetvédelem

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Kiviteli tervrajz olvasása értelmezése

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök használata

Elsősegélynyújtás

Számítógépes programok használata

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Precizitás

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

Kontroll (ellenőrző képesség)

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése.

A mesterdolgozat 1 db ortetikai, vagy protetikai ellátási folyamat leírása, amely anatómiai-élettani-kórtani, ortetikai, vagy protetikai, anyag- és gyártási, valamint műszaki ábrázolási ismereteket kell, hogy tartalmazzon.

A vizsgázó szabadon választhat az MKIK által kiadott mesterdolgozat témaköreiből.

A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat.

A mesterdolgozatot nyomtatott formában 2 példányban a vizsgák megkezdése előtt 15 nappal kell leadni a mestervizsgát szervezőnek.

A mesterdolgozat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Egy fő páciens alsó-, vagy felsővégtag-, vagy törzs protetikai vagy ortetikai ellátása.

A vizsgafeladat ismertetése: Mintavétel, modellálás, gyártás, feladás, próba.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 -75% Nem felelt meg, 76 - 100% Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műszerész ortetika- protetika, Ortopédiai menedzsment. Tervezés és biztonságtechnika szakmai követelménymodul alapján összeállított komplex feladat sorok:

A vizsgafeladat ismertetése: Egyedi gyártású eszközön keresztül -indikációtól az eszköz páciens részére történő átadásig - az elméleti-szakmai ismeretek teljes körű alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A szakmai követelménymodulok alapján komplex feladat sorok:

A vizsgafeladat ismertetése: Mozgásszervrendszer ortetikai- protetikai ellátása. Anyag-gyártásismeret, anatómia, biomechanika. Munka-, tűz-és balesetvédelem.

A vizsgafeladat időtartama: Felkészülés 15 perc. Maximum 45 perc egybefüggő

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

AB
1A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Ortopédiai
műszerész
mester
2KéziszerszámokX
3KisgépekX
4Anyagmozgató eszközökX
5Gépműhely (telepített gépek)X
6Műanyag feldolgozó műhely, elszívó rendszerrelX
7Elektronikai eszközökX
8Bőripari feldolgozás eszközeiX
9HulladéktárolókX
10SzámítógépX
11SzoftverekX
12NyomtatóX
13Műszaki dokumentációX
14Faipari kéziszerszámokX
15MérőeszközökX
16Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezésekX

3. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez

1. Szakmai ismeretek

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

"A" típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"B" típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

"C" típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

"D" típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

"E" típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

2. Szakmai készség

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

4. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez[3]

Az oktatásért és a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek tekintetében mestervizsga szervezhető

AB
1SorszámSzakképesítés neve
21.Díszműkovács
32.Kerámia- és porcelántárgykészítő
43.Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)
54.Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)
65.Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)
76.Hangszerkészítő és -javító (vonós, pengetős, vonókészítő)
87.Hangszerkészítő és -javító (zongora)
98.Ötvös, fémműves

5. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez[4]

1. A DÍSZMŰKOVÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A díszműkovács mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A díszműkovács mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A díszműkovács mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

ABC
1Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése
21.3421101Díszműkovács
32.3458203Épület- és szerkezetlakatos
43.5421106Ötvös, fémműves
54.Fémműves tervező

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A díszműkovács mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

ABC
A szakmai gyakorlat
1Sor-
szám
szakirányaidőtartama (év)
21Díszműkovács3
32Épület- és szerkezetlakatos5
43Ötvös, fémműves5
54Fémműves tervező5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A díszműkovács mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A díszműkovács mester munkaterületének leírása

A díszműkovács mester munkaterülete kiterjed a kisebb-nagyobb kovácsoltvas lakberendezési tárgyaktól az épületszerkezeti munkákon át, a kül- és beltéri biztonsági és térhatároló szerkezetek, világítótestek, dekoratív térelemek, kerti és utcabútorok, felszerelések készítésére. Műemléki és történelmi értékű kovácsoltvas munkák helyreállítását is végzi szakrestaurátor irányításával.

A jellemző anyag a vas, de kiegészítő és speciális alkalmazásként használja a színesfémeket és az ötvözött acélokat is. Elsősorban meleg alakító műveleteket végez, de gyakran szerkezeti lakatos feladatokat is megold.

Megismeri, felméri az elkészítendő feladatot.

Megtervezett műszaki tervdokumentáció esetében előkészíti a feladatot:

- a feladat megvalósításának folyamatát megtervezi, előkészíti,

- a nem kidolgozott pontokra megoldási javaslatot dolgoz ki,

- anyagkiírást készít, az anyagbeszerzési lehetőségeket számba veszi,

- felméri a gépi lehetőségeit, a feladat megvalósítási feltételeit,

- felméri a személyi állományt a feladathoz,

- megszabja a határidőt,

- elkészíti a vállalkozási szerződést.

Megtervezendő feladat esetén elkészíti a szükséges méretarányú műszaki dokumentációt és a megrendelővel jóváhagyatja, ennek az elkészítése során a fenti feladatrészeket is figyelembe veszi.

A vállalkozási szerződés megkötése után a folyamatterv alapján

- előkészítő műveleteket végez,

- irányítja, szervezi és ellenőrzi a műhelyben és a helyszínen végzendő munkát,

- az elkészült munkát ellenőrzi, a nem megfelelőségeket javíttatja és korrigáltatja,

- az elkészült munkát jegyzőkönyvileg átadja,

- elszámolást készít a megrendelő felé,

- ellenőrzi az elkészült munkát,

- értékeli a beosztottakkal az elkészült munkát,

- a tanulók munkatevékenységére külön felügyel, feladatot meghatároz, megmutatja a munkafogásokat, ellenőriz, értékel a tanuló szakmai teljesítményének megfelelően,

- felméri a vizsgára készülők felkészültségét.

2. A díszműkovács mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

AB
1Sor-
szám
A díszműkovács mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
21Épület- és szerkezetlakatos
32Ötvös

III. Szakmai követelmények

1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

ABC
A díszműkovács megnevezésű mesterképesítés
szakmai követelménymoduljainak
1Sor-
szám
azonosítójamegnevezése
21001-11-1Pedagógiai ismeretek
32002-11-1Vállalkozási ismeretek
43003-09-1Építőipari közös feladatok
54161-13Művészetelméleti alapok és ábrázolási ismeretek alkalmazása
65162-13Díszműkovács munkák szakmai tervezése
76163-13Fémipari alapműveletek végzése
87164-13Díszműkovács mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

2.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A tanuló tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

Módszertani eszközök használata

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képesség kialakításának készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

3.1.2.1 2. Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

3.1.2.1.3. Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő-szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

3.1.2.1.4. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

Az ellenőrzés alapelvei

3.1.2.1.5. Szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Szaknyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.1.6. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.1.7. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtőkészség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszumkészség

3.1.2.1.8. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003-09-1 Építőipari közös feladatok

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez

Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot

Anyagszükségletet számol

Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat

Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre

Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel

Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet

Helyszíni méréseket végez

Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket

A tervek alapján esetenként vázlatot készít

Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi

Eszközeivel levonul a munkaterületről

Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról

Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot

Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja

Munkakörének megfelelő naplót vezet

Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt

Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket

Használja, biztosítja az előírt munkavédelmi eszközöket

Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét

Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat

Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik

Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit

Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban

Részt vesz a számlák összeállításában

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Anyagmennyiség-meghatározás

Rendelési dokumentumok

Szállítás

Munka megkezdésének feltételei

Munkaterület átadás-átvételének szabályai

Az elvégzett munka dokumentálása

Hulladékkezelés

Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás

Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)

Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)

Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

Elsősegélynyújtás

Tűzvédelem

Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése

Hatósági előírások

Védőruhák, védőfelszerelések használata

Környezetvédelem

Felmérés szabályai

Kiviteli tervek

4.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Elemi szintű számítógép-használat

Elemi számolási készség

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi beszédkészség

Építési ütemtervek olvasása, értelmezése

Építészeti jelképek értelmezése

Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata

4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Szervezőkészség

4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Segítőkészség

4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Áttekintőképesség

Rendszerező képesség

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

161-13 Művészetelméleti alapok és ábrázolási ismeretek alkalmazása

5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

5.1.1. Feladatprofil:

Művészettörténeti fogalmakat ismeri

Iparművészeti és kézműipari fogalmakat megfelelően alkalmazza

Ókor, középkor, újkor, legújabbkor stíluselemeit ismeri

Népi iparművészet, népi kézművesség fogalmát ismeri

Népművészet földrajzi és történelmi fogalmait ismeri

Magyar népművészetet, népi kovácsművességet ismeri

5.1.2. Tulajdonságprofil:

5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

5.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Művészeti technikák

Térábrázolás ismert geometria rendszerei

Egyszerű geometrikus formák és térelemeket ábrázolása

Forgástestek, összetett geometrikus formák képzése

Természeti formák, növények és állatok ábrázolása

Aranymetszés szabályai

Külső és belső terek axonometriája és perspektívája

Modell utáni mintadarabok rajzolása és mintázása

Stilizált, motívumok alkotása betűrajzok készítése

5.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Szabadkézzel végzett mintázás és rajzolás

Információforrások kezelése

Jelképek értelmezése

5.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Kreativitás

5.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Fogalmazó készség

5.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Kritikus gondolkodás

Körültekintés, elővigyázatosság

6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

162-13 Díszműkovács munkák szakmai tervezése

6.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

6.1.1. Feladatprofil:

Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot

Információt és forrásanyagot gyűjt

Vázlatot, tervet, makettet készít

Munkafolyamatot és időbeli ütemezést készít

6.1.2. Tulajdonságprofil:

6.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

6.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Információgyűjtés

Tervdokumentáció vizsgálata vagy készítése

Látványmegfogalmazás iparos szemmel

Stílus meghatározás

6.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Információforrások kezelése

Szakrajz olvasása, készítése

Építészeti kiviteli tervek olvasása

Számítógépes tervező programok használata

Tanulmányrajzok és műhely rajzok készítése

6.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Önállóság

6.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Kommunikációs rugalmasság

Konfliktusmegoldó készség

6.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Kontroll (ellenőrzőképesség)

Gyakorlatias feladatértelmezés

7. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

163-13 Fémipari alapműveletek végzése

7.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

7.1.1. Feladatprofil:

Fémeket vágással, nyírással, vágókoronggal darabol

Fémeket hidegen formál, kalapálással, sajtolással

Fémeket forgácsol, kézi és gépi eszközökkel

Csavarmeneteket vág és fúr

Fém munkadarabokat lágy és keményforrasztással, láng- és ívhegesztéssel egyesít

Lemezt, huzalokat, profilanyagokat hajlít

Lemezt domborít

Oldható, csavar és ékkötéseket, csapolásokat képez

Oldhatatlan, szegecs és bund kötéseket képez

7.1.2. Tulajdonságprofil:

7.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

7.1.2.1.1. Szakmai ismeretek

Alapanyagok

Technikai - technológiai alapfogalmak

A fém-megmunkálás műveletei

Elektromos berendezések

Fémek patinázási, színezési eljárásai

Fémtisztítás

Vegyi anyagok

7.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Információ források kezelése

Szakrajz olvasása, készítése

Tanulmányrajz és műhelyrajz készítése

Berendezések és szerszámok használata

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata

7.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Stabil kéztartás

Erős fizikum

Szorgalom, igyekezet

7.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Segítőkészség

Tömör fogalmazás készsége

Konfliktusmegoldó készség

7.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Új ötletek és megoldások kipróbálása

Értékelés

Intenzív munkavégzés

8. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

164-13 Díszműkovács mester feladatai

8.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

8.1.1. Feladatprofil:

Szaktörténeti ismereteit hasznosítja

A kovácsolható fémek tulajdonságait figyelembe veszi

A kovácsolás, sajtolás, ütve sajtolás, hengerlés műveleteit készíti

A tüzelő anyagokat, segédanyagokat használja

A munkaszervezési feladatokat ellátja

Művelettervet készít

A munkafolyamatokhoz szükséges szerszámokat elkészíti

A műveletterv szerinti kovácsolási műveleteket elkészíti

A kovácsolás alapműveleteit elvégzi

Szabadalakító és süllyesztékes kovácsolási műveleteket végez

Összetett műveleteket végez

Kötéseket képez

A hevítéseket végrehajtja

Kovácsolt szerkezeteket készít

A hőkezeléseket végrehajtja

A díszműlakatos műveleteket végzi

Felülettisztításokat, felületkezelést, korrózióvédelmet végez

Az üllőn végzett munkát vezetőkovácsként irányítja

A szükséges karbantartási műveleteket a meghibásodott szerszámokon elvégzi

Használja az egyéni védőfelszerelést

8.1.2.Tulajdonságprofil:

8.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

8.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Kovácsműhely berendezése

Berendezések és eszközök használatára vonatkozó előírások

Magatartások és közlekedési szabályok a kovácsműhelyben

Üllő körüli tevékenység, felállás az üllő mellett

A kovácsolás elméleti alapjai

A kovácsolás gyakorlati alapjai

A kovácstűz kezelése, égés és melegítési folyamatok

Tüzelőanyagok

Hőkezelések

Revesedés elleni védelem hevítéskor

Anyagismeret

Kovácsoló gépek működése és kezelése

Felülettisztítás, felületvédelem

8.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakrajz(terv) olvasása és értelmezése

Szabadkézi és szakrajz készítése

8.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Tűrőképesség

Kitartás

Terhelhetőség

8.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Visszacsatolási készség

Irányítási készség

Adekvát metakommunikáció

8.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Módszeres munkavégzés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

1.1. A díszműkovács mestervizsgára bocsátás feltétele a vizsgabizottsággal előzetesen egyeztetett mesterremek elkészítése, megadott eszközökkel és technológiával, a hozzá tartozó teljes tervdokumentációval együtt. A mesterremek elkészítésénél a vizsgázó a felsorolt technológiák közül legalább 4-et alkalmazzon:

Egy anyagból nyújtással, vállazással kialakított tagolások

- Kovácshegesztés

- Keményforrasztás

- Kötegelés

- Szegecselés

- Lyukasztás-bújtatás-csapolás

- Erezés

- Domborítás

- Csigakészítés

- Hasítás

1.2. Tervdokumentáció értékelése: 0-70 % Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt.

1.3. Mesterremek értékelése: 0-70 % Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt.

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kovácsoltvas lakberendezési tárgy, épületszerkezeti elem vagy kültéri műtárgy elkészítése.

A vizsgafeladat ismertetése: Kiadott tervdokumentáció alapján, hagyományos meleg és hideg alakító eljárásokkal az adott elemek kovácsolása, végső kialakítása, összeállítása, a komplett műtárgy elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt

2.2. Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag meghatározott feladat tervrajzának elkészítése, a tervrajz alapján a szükséges alapanyagok minőségi és mennyiségi meghatározása. Műveleti sorrendi vázlat leírása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg; 61-100% Megfelelt

2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kovácsoltvas alkotások tárgykörei, művészettörténeti stíluskorszakai. A hagyományos kézműves kovácsolás technológiái, technikái, eszközei, anyagai.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a "Díszműkovács mester feladatai" megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből 30 perc felkészülés)

A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg; 61-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Jogi ismeretek

Marketing ismeretek

Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

ABC
1Sor-
szám
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Díszműkovács mester
21Hevítő berendezések, kovács tűzhely, illetve kemenceX
32ÜllőkX
43ÜllőbetétekX
54SatukX
65Kalapácsok, nyeles szerszámokX
76TüzifogókX
87Egyengető lapokX
98SüllyesztékekX
109KöszörűgépX
1110FúrógépX
1211Hegesztő berendezésX
1312Kéziszerszámok és segédeszközökX
1413MérőeszközökX
1514Számítógép és szoftverek, nyomtatóvalX
1615Egyéni munkavédelmi eszközökX

2. A KERÁMIA- ÉS PORCELÁNTÁRGYKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

ABC
A szakképesítés (szakma), szakképzettség
1Sor-
szám
megnevezéseazonosító száma
21Kerámia, porcelánkészítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő
szakmairány)
34 211 02
32Kerámiaműves54 211 05
43Kerámiatervező

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

ABC
A szakmai gyakorlat
1Sor-
szám
szakirányaidőtartama (év)
21Kerámia, porcelánkészítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány)5
32Kerámiaműves3
43Kerámiatervezés3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A kerámia- és porcelántárgykészítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Kerámia- és porcelántárgykészítő mester munkaterületének leírása

A kerámia- és porcelántárgykészítő mester tervező, kivitelező, szakoktató, szakértő tevékenységet végez.

Kivitelező munkáját szakműhelyben végzi a vonatkozó szakmai szabályok betartásával.

A kerámia- és porcelántárgykészítő mester speciális képzettséggel, rajzi és plasztikai ismeretekkel, a szakmai kihívásoknak megfelelve, a porcelán- és kerámiakészítés különböző területein készíti termékeit.

Elmélyült szakmai tudása, művészeti és szakmatörténeti ismeretei alapján tervet készít, és a gyakorlatban megvalósítja, kivitelezi azokat, önálló vállalkozásában termékeit értékesíti, kereskedelmi tevékenységet végez.

Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat és ezek szakmai, valamint szemléleti elvárásait úgy a kézműves, mint a manufakturális üzemi területen.

Színvonalas elméleti és gyakorlati tudása birtokában a tevékenységi körök mindegyikét magas fokon műveli.

Tevékenysége során megrendeléseket, egyedi igényeket vállal, megtervezi és kivitelezi azokat, munkáját költség- és marketingtervvel támogatja.

Alapanyag szükségletét minősített anyagokból fedezi, de ha kell egyénileg készíti el.

Tevékenységének fontos elemeként szakmája oktatásában gyakorlati oktatóként részt vállal, valamint szakterületén szaktanácsadást végez, szakvéleményezést nyújt.

2. A kerámia- és porcelántárgykészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A kerámia- és porcelántárgykészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

ABC
A kerámia- és porcelántárgykészítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
1Sor­számazonosítójamegnevezése
21001-11-1Pedagógiai ismeretek
32002-11-1Vállalkozási ismeretek
43171-13Kerámia- és porcelántárgykészítés anyag- és gyártástechnológiáinak alkalmazása
54172-13Művészetelmélet alkalmazása
65173-13Kerámia- és porcelántárgyak tervezése, készítése

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

2.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A tanulótanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek: Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi és számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

171-13 Kerámia- és porcelántárgykészítés anyag- és gyártástechnológiáinak alkalmazása

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Tervező, kivitelező, szakoktató, szakértő tevékenységet végez

Rendszerezi a szakma speciális elméleti ismereteit, és alkalmazza a mester cím követelményeihez támasztott szakmai tudáselemeket, amelyek segítségével munkáját önállóan, magas színvonalon végzi

Alkalmazza a hagyományos és a kor követelményeinek megfelelő technológiákat és ezek szakmai, valamint szemléleti elvárásait úgy a kézműves, mint az üzemi területen

A gyártástechnológiát műszaki dokumentációval támogatja

Színvonalas elméleti és gyakorlati tudása és tapasztalata birtokában az egyes műveleti lépések mindegyikét magas fokon műveli

A gyártási hibákat felismeri, a jellemző hibák kiváltó okait megszünteti, a selejteződést elkerüli

Megrendeléseket teljesít és kivitelez, speciális díszítő folyamatokat alkalmaz, és újakat dolgoz ki

Alapanyag-mennyiséget számol és biztosítja a gyártáshoz szükséges mennyiséget és minőséget

Szakmájával kapcsolatos szaktanácsadást és szakvéleményezést nyújt

Alkalmazza a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai és műhelyismereteket

A munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi előírásokat és változásokat folyamatosan nyomon követi és dokumentálja

A hulladék újrahasznosítás lehetőségeiről folyamatosan tájékozódik, és azokat alkalmazza

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Kerámia- és porcelántárgy-készítés szak- és ipartörténetében jegyzett és alkalmazott gyártási technikák

Művészettörténeti stíluskorszakok, irányzatok jellemző forma és díszítőtechnikái

A porcelán- és kerámiatárgy-készítés alapanyagai az ásványtani sajátosságoktól a feldolgozáson át a felhasználásig

Egyszerűbb anyagvizsgálatok, minősítések

Segédanyagok alkalmazhatósága

Gipszforma- és modellkészítés eljárásai

Gyártástechnológiai követelményekhez igazodó masszakészítési technikák

Kézi és gépi megmunkálások, egyedi kivitelezések gyártási módjai és követelményei

Speciális alakítási és díszítési technikák

Szárítási és égetési technikák

Elkészítési folyamatok megtervezése, műszaki dokumentálása

A műveletek elvégzéséhez szükséges szerszámok, gépek beállítása, kezelése és karbantartása

Hibafeltárás, javítási folyamatok visszacsatolása

Kapcsolódó műveletek, díszítő eljárások

Műhelykialakítás és gyártástechnológiai folyamatok technikai-technológiai követelményei, egészség- és balesetvédelem követelményei

Munka-, tűz-, környezet-, egészség- és balesetvédelem általános és hatósági, törvényi előírásai, a változások nyomon követése és oktatása

4.1.2.1.2. Szakmai készségek:

A kerámia- és porcelángyártás nyersanyagainak, eszközeinek és berendezéseinek szakszerű, gyakorlott alkalmazása

Gipsz-, kerámia- és porcelán alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása

A kerámia- és porcelángyártás kapcsolódó műveleteiben felhasználásra kerülő egyéb anyagok, massza- és máztípusok, díszítő festékek szakszerű felhasználása

Érvényben lévő szabvány-követelmények alkalmazása

4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Önállóság

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Motiváló készség

Irányítási készség

Kapcsolatfenntartó készség

4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerben, rendszerekben való gondolkodás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

172-13 Művészetelmélet alkalmazása

5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

5.1.1. Feladatprofil:

Alkalmazza és az aktuális szakmai kutatások eredményeinek figyelembevételével bővíti a művészettörténet, népművészet és szakmatörténet területeken megszerzett tudását

5.1.2. Tulajdonságprofil:

5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

5.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

A művészettörténeti stíluskorszakok meghatározása, egymásra épülése, kapcsolódási pontjai és a folyamatosan bővülő, megjelenő stílusirányzatok

A hazai művészet néprajzi és népművészeti sajátosságai

A kerámia- és porcelán fejlődése és szakmatörténete a kezdetektől napjainkig

5.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Műalkotások elemzése, ismertetése, stílustörténeti korszakának bemutatása, jellemzése

5.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Önállóság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

5.1.2.1.4, Társas kompetenciák:

Kommunikációs rugalmasság

Prezentációs készség

5.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

173-13 Kerámia- és porcelántárgyak tervezése, készítése

6.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

6.1.1. Feladatprofil:

Az igényeknek megfelelően saját tervezésű vagy kész terv alapján műszaki tervdokumentációt, műhelyrajzot készít

Az alkalmazandó műveletek szerint megtervezi a munkafolyamatokat

Az elkészítendő termék alap- és segédanyag igényét megtervezi és kiszámítja

Áttekintően gondoskodik a szükséges kézi és gépi szerszámokról és berendezésekről, meggyőződik azok működőképességéről, biztosítja a szükséges munkavédelmi eszközöket

Üreges és zárt öntési technikákat alkalmaz, öntvény falvastagságot ellenőriz

Kézi és gépi formázási technikákat alkalmaz, a rá- és beformázást szakszerűen és hatékonyan használja

Plasztikus díszítő műveleteket, speciális elkészítéseket, áttöréseket, ragasztásokat alkalmaz

Sajtolási és préselési technikát alkalmaz

Tisztít, nyerstermék megfelelőséget ellenőriz és korrigál

A termék bonyolultságának megfelelően választ szárítást, előégetést (zsengélést)

Különböző mázakat, mázazási technikákat alkalmaz

A kerámia vagy porcelántárgynak megfelelően választ égetést

Utómunkálatokról és díszítő eljárásokról gondoskodik

Termék megfelelőség ellenőrzést végez

Teljes körű szakmai felelősséggel műhelymunkákat irányít

6.1.2. Tulajdonságprofil:

6.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

6.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Ornamentális, figurális ábrázolás

A térábrázolás geometriai rendszerei és azok megjelenítése

Technológia tervdokumentáció készítése

Alap- és segédanyag szükséglet meghatározása és számítása

Gyártási eszközigény meghatározása

Tűz- és balesetmentes, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei környezetkímélő lehetőségei

Mérő- és ellenőrző műszerek

Különleges gyártási technikák, magas szintű alakítási és elkészítési műveletek

Speciális díszítőeljárások

Szakmai újdonságok

A porcelántárgy- és kerámiakészítésre vonatkozó hatósági- és szabványelőírások

6.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Eszközök, berendezések, technikák szakszerű alkalmazása

Bonyolult tárgyalakítási műveletek alkalmazása

Speciális díszítési műveletek alkalmazása

Munkavédelmi eszközök, környezetkímélő berendezések használata

6.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

6.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Határozottság

Motiváló készség

6.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Eredményorientáltság

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátás feltétele: a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek elkészítése a hozzá kapcsolódó teljes tervdokumentációval.

A vizsgaremeket a teljes tervdokumentációval együtt a mestervizsga megkezdése előtt kell leadni a mestervizsga bizottság által megadott határidőre.

A tervdokumentáció értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.

A vizsgaremek értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Összetett kerámia- vagy porcelántárgy vagy tárgycsoport készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A mestervizsga bizottság által meghatározott vagy kiadott tervdokumentációk alapján kerámia- vagy porcelántárgy vagy tárgycsoport elkészítése kézi, illetve gépi technológiák szükség szerinti együttes alkalmazásával.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

2.2. Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése:

Szakmai számítások. Kerámia- és porcelántárgy készítő mester szakmai ismereteinek alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Kerámia- és porcelántárgyak, tárgycsoportok gyártása és díszítési eljárásai. A különböző korstílusok kerámia- és porcelán jellegzetességei, gyártási és díszítési eljárásai.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Kerámia- és porcelántárgy készítés anyag- és gyártástechnológiáinak alkalmazása és a Művészetelmélet alkalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek

Marketing ismeretek

Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelés jegyzék

ABC
1Sor-
szám
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Kerámia- és porcelántárgykészítő mester
21Rajzterem - természetes fénnyel és állítható mesterséges
világítással
X
32SzámítógépekX
43Prezentációs eszközökX
54Kerámia -porcelán nyersgyártó műhelyX
65Laborfelszerelések, egyszerű laboreszközökX
76Agyag-, masszagyúró és lapnyújtó gépX
87Munkaasztalok öntéshez, préseléshezX
98Kerámia - porcelán kézi szerszámokX
109Kézi korongX
1110Elektromos, illetve lábhajtású korongX
1211Mintázó állványokX
1312Anyagtároló raktárX
1413Tároló-szárító polcokX
1514Mázazásra alkalmas helyiség vagy mázazó fülke elszívó-
berendezéssel, kompresszorral és szórópisztollyal
X
1615Égetőkemence: próbaégető és kerámiaégető kemence min.
1200 oC égetési hőmérsékletre
X
1716Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezésekX
1817Munkabiztonsági berendezésekX
1918Környezetvédelmi berendezésekX

3. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ (FAFÚVÓS) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

ABC
1Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése
215521501Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

ABC
A szakmai gyakorlat
1Sor-
szám
szakirányaidőtartama (év)
21Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester munkaterületének leírása

A hangszerkészítő és -javító fafúvós szakképesítéssel 5 év szakmai gyakorlatot szerzett mester a szakmájának gyakorlása során az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:

Szakmáját önállóan, magas színvonalon gyakorolja a teljes fafúvós hangszercsalád bármely tagján:

Fuvola és fuvola család (piccoló, alt, basszus)

Klarinét és klarinét család (Asz, Esz, C, A, B, D klarinét, Basszetkürt, Basszusklarinét)

Oboa és oboa család (oboa d'amour, angolkürt)

Fagott és családja (fagottino, kontra fagott)

Szaxofon és szaxofon család (szopranínó, szoprán, alt, tenor, bariton, basszus szaxofon)

Tárogató

Különféle blockflöték és furulyák

Különféle népi furulyák és egyéb népi fafúvós hangszerek

Fafúvós hangszerek történelmi elődei

Megtervezi a fafúvós hangszercsalád tagjait, az akusztikai, esztétikai, szakmai előírások és hagyományok betartásával

Saját tervek, vagy késztervek alapján a szükséges technológiai folyamat megtervezése után egyedi vagy kisszériás termékeket előállít a szükséges kézi vagy gépi eszközök felhasználásával

A tevékenységi körébe tartozó hangszercsoport jellemző meghibásodásait (természetes elhasználódás, baleseti sérülések, valamint szakszerűtlen használatból, javításból és tárolásból eredő hibák) felméri a javítás, illetve a részleges pótlás munkafázisait megtervezi és a munkafolyamatot szakszerűen elvégzi

Megtervez bármely alkatrészt, fődarabot, egyedi rajzok, sablonok alapján történő elkészítésre a hangszer stílusának megfelelően

Elvégzi bármely új vagy javított fafúvós hangszer hangolását, intonálását

A hangszercsoportba tartozó hangszerek muzeális tagjait felismeri, majd a megfelelő szakemberek bevonásával (muzeológus, műemlékvédelem) a helyreállító műtárgyvédelmi tevékenységet elvégzi a speciális követelmények betartásával

Az előadóművész egyedi speciális igényeinek figyelembevételével az adott hangszeren egyedi megoldásokat megtervezi és kivitelezi

Szakmai gyakorlatot oktat

A hangszercsoporttal kapcsolatos szakvéleményt, szaktanácsot ad

2. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

ABC
A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
1Sor-
szám
azonosítójamegnevezése
21001-11-1Pedagógiai ismeretek
32002-11-1Vállalkozási ismeretek
43185-14Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

2.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

Az ismeretátadás készsége

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

3.1.2.Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

185-14 Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester feladatai

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Önállóan megtervezi a javítási, illetve építési feladatokat, a szakmai számításokat és mérési feladatokat önállóan végzi

Azonosítja az átvett hangszert, felméri a hibákat, megállapítja a javíthatóság mértékét meghatározza az elvégzendő feladatokat, ütemezi a feladatokat, meghatározza a műveleti sorrendet

Tárgyal a zenészekkel, kollégákkal, megrendelőkkel, más szakmák szakembereivel

Szakvéleményt, szaktanácsokat ad, információkat cserél, szakértői munkát végez, segítséget nyújt hangszerválasztáshoz, selejtezéskor felelős szakmai tanácsot ad

Meghatározza az akusztikai, formai és stílusjellemzőket, figyelembe veszi a megrendelő igényeit az elágazások tartalma szerint

Kiválasztja, megrendeli, beszerzi, szakszerűen tárolja a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket

Karbantartja szerszámait, eszközeit, gépeit, célszerszámokat tervez és készít.

Teljes körű anyagmegmunkálást végez

Meghatározza a várható javítási, illetve gyártási darabszámot és hozzárendeli a szükséges technológiát

Ellenőrzi, kipróbálja, és korrigálja a megjavított, illetve elkészített hangszert, a megrendelő igényei szerint kézhez állítja

Önállóan fa és fém hangszertestet javít, illetve készít, szakszerűen pótolja a fa és fém test hiányzó elemeit

Szakszerűen lágy és keményforrasztást végez, forrasztási hibákat javít a szakma szabályainak figyelembevételével

Önállóan adott hangszerhez mechanikát, mechanikarészt készít, mechanikát hangszertestre szerel

Önállóan fafúvós hangszert javít, restaurál, a hangszert szétszereli, összeszereli a hangszert

Fát, fémet esztergál a balesetvédelmi szabályok ismeretében

Szakszerűen alkalmazza a szakma hagyományait

Részt vesz a tanulóképzésben és szakmai továbbképzéseken, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, fejleszti szakmai tudását

Adásvételt közvetít, kereskedelmi tevékenységet folytat

Garanciát vállal a saját munkájáért

Szakmai tudása révén új anyagokkal, eljárásokkal kísérletezik, figyelemmel kíséri a szakma változásait

Szakszerűen elkészíti a szükséges dokumentációkat

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Állapotfelmérés, költségek megállapítás, szakvéleményezés, szakértői munka

Fa és fémtestű fafúvós hangszerek meghibásodásainak ismerete

Anyagismeret: Megfelelő javítási anyagok, gyári és kézzel készült alkatrészek, mechanikák minőségi elkészítése

Fafúvós hangszer készítése és javítása, elméleti és gyakorlati ismeretek

A szakmában használt anyagok ismerete, (színes és nemesfémek, faanyagok) alkalmazási területek, szakszerű felhasználás

A hangszercsoporthoz tartozó akusztikai és esztétikai ismeretek, szakmai szabványok, hangolási lehetőségek

Forrasztási feladatok, lágy és keményforrasztási hibák ismerete

Faipari anyag- és gyártásismeret

Fémipari anyag- és gyártásismeret

Muzeális értékű hangszerek kezelése, javítása

Szakmai lehetőségek ismerete (a zenész igényéhez való alkalmazkodás) beállítási, hangolási folyamatok ismerete

Hagyományos anyagok, és a legmodernebb eljárások ismerete

Kapcsolat a partnerekkel, hangszerszállítás szervezése

Szakma elméleti és gyakorlati hagyományok ismerete

Megjavított vagy elkészített hangszer kipróbálásának, ellenőrzésének, korrigálásának összefüggései

Hangszercsoportok, felépítésük, hibalehetőségeik, fontosabb részeik, javítási módszereik

Hangszertörténet, stílus és esztétikai ismeretek

Geometria, műszaki rajz, szabadkézi rajz, vázlatrajz készítésének ismerete, tájékozódás a műszaki rajzokon

Adásvétel közvetítés, kereskedelmi tevékenység gyakorlata

Vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó adózási, piaci, pénzügyi és számviteli alapfogalmak

Javítási anyagok, eszközök, szerszámok, gépek balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályai

Munkavédelmi eszközök használata

Tanulók és alkalmazottak munkájának irányítása

A tanulóképzés szabályai

4.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Szakmai nyelvű beszédkészség, hallott és olvasott szakmai szöveg megértése

Idegen nyelvű szaknyelv alkalmazása, idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Műszaki rajzok és szabadkézi rajzok, tervek készítése, olvasása, értelmezése

Számítógép használat

Eszközök, gépek, berendezések munkavédelmi előírásainak értelmezése

4.1.2.1.3.Személyes kompetenciák:

Precizitás

Kézügyesség

Önállóság

4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Határozottság

Kezdeményezőkészség

Irányítási készség

4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Figyelem összpontosítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

1.1. "I. A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei" című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:

- A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.

- A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5-es betűtípus Arial vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.

1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt

1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg, 86-100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fafúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Fafúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése a hagyományos technológiák figyelembevételével, a kiadott dokumentációk alapján.

A szakmában használt fa vagy fémtestű hangszerhez szükséges alkatrész, mechanika elkészítése, az előforduló intonációs problémák javítása, valamint a hangszertesten keletkezett sérülések problémáinak megoldása, mechanika javítások.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt

2.2. Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester hangszertörténeti, szakmai, anyagismereti, szakrajz, esztétikai, akusztikai, ismereteinek alkalmazása.

Fából vagy fémből készült, ajak és nyelvsípos hangszereken előforduló meghibásodások, javításuk, anyagismereti, akusztikai, esztétikai kérdések vonatkozásában. Kézi műhelyrajz készítés.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt

2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Fafúvós hangszerek átfogó ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg; 61% -100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek

Marketing ismeretek

Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

ABC
1Sor-
szám
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Hangszerkészítő és -javító
(fafúvós) mester
21Munkaasztal, munkapad kellő megvilágítássalX
32Kéziszerszámok, (csavarhúzók, fogók, reszelők, lemezollók, fém és
fa fű részek stb.)
X
43Kisgépek (polírgép, állványos köszörű, állványos fúrógép)X
54Univerzális eszterga (fa és fém eszterga, késekkel, kiegészítő
alkatrészeikkel)
X
65Speciális szerszámok, eszközök, gépek (párna beállítók, csapfúrók,
fúró -maró szerszámok, bőrlyukasztók)
X
76Speciális, a hangszer anyagához és felépítéséhez megfelelő
megmunkáló szerszámok
X
87Lángforrasztó berendezés (lágy és keményforrasztáshoz)X
98Mérőeszközök, mérőműszerek (tolómérők, mérőórák, mérőszalag,
vonalzó, élvonalzó)
X
109A hangszercsoportok szerinti, szakmailag megfelelő és szükséges
alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek,
hangszerrészek
X
1110Kommunikációs eszközök, számítógép, internet, kivetítő a
szükséges szoftverekkel
X
1211Egyéni védőfelszerelések, munkabiztonsági berendezések,
környezetvédelmi berendezések
X

4. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ (ORGONAÉPÍTŐ) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel, szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

ABC
1Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése
215521501Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

ABC
A szakmai gyakorlat
1Sor-
szám
szakirányaidőtartama (év)
21Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester munkaterületének leírása

A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester a szakmában aktívan eltöltött évek alatt megszerzett tudás és tapasztalatok alapján, egész szakmai szemléletét magasabb szintre emeli, ezáltal válik gyakorlati és elméleti tudása széleskörűvé, mester-szintűvé

Az orgonaépítő mester a tervezéstől az elkészült hangszer felhangolásáig az összes munkafolyamatot önállóan (egyes munkaterületeken segédek közreműködésével) végzi, egyedi készítésű mesterhangszert alkotva a szakma kézműves szabályai szerint

Orgonát tervez diszpozícióval

Orgonaházat tervez és készít

Meghatározza, megtervezi, alkalmazza az orgona akusztikai, formai és stílusjellemzőit

Különböző rendszerű szélládákat készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít, minden tartozékával együtt

Különböző hangfekvésű, hangszínű, formájú, fa- és fémsípokat, sípsorokat készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít

Fúvókat, fúvórendszereket készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít minden tartozékával együtt

Különböző traktúra rendszereket készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít minden tartozékával együtt

Játékasztalt készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít minden tartozékával együtt

Ajak- és nyelvsípokat intonál, temperatúrát készít, hangol

Sípmenzúrát tervez

Orgonafém lemezeket készít

Redőnyszekrényt és különböző rendszerű redőnyszerkezeteket készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít

Megvalósítja bármely rendszerű orgona generáljavításának felmérését, tervezését, kivitelezését

Elvégzi bármely rendszerű védett orgona felmérését, dokumentálását, restaurálási tervének elkészítését, szakszerű restaurálását, rekonstrukcióját

A szakma hagyományait, írott és íratlan szabályait célszerűen alkalmazza

Szaktanácsot, szakvéleményt ad, szakértői munkát végez

Az elkészült hangszert minősíti, az esetenként szükség korrekciót felismeri, végrehajtja

Célszerszámokat tervez, készít, alkalmaz

Munkafolyamatokat tervez műhelyben és a helyszíni munkák során

Szervezi és irányítja a munkafolyamatokat, a beosztott alkalmazottak, tanulók munkavégzését

Megteremti a környezetkímélő, balesetmentes munkavégzés feltételeit

Oktat, szakmai ismeretét, tudását átadja tanulóinak, együttműködik az elméleti képzést végző iskolával, gyakorlati oktatói feladatot vállal

2. A hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

ABC
A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
1Sor-
szám
azonosítójamegnevezése
21001-11-1Pedagógiai ismeretek
32002-11-1Vállalkozási ismeretek
43186-14Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a gyakorlati oktatási tevékenységében

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

A tanuló fejlődési fázisainak, ismeretbefogadási és kapcsolatépítési képességeinek tudatos kezelése a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

2.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A tanuló tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A képzés módszertani eszközeinek használata

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és eredmény-kimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

186-14 Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester feladatai

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Felméri az orgonát, helyszíni bejárást, méréseket végez

Megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat, azok anyag és időszükségletét

Gondoskodik a felhasználandó anyagokról, a munkavégzéshez szükséges eszközökről

Egyeztet a megrendelővel (megbízott szakértővel), a kivitelezésben résztvevő más szakemberekkel

Az orgonaépítés minden részfeladatát elvégzi és elvégezteti

Új orgonát tervez és épít

Orgonaalkatrészeket tervez és gyárt

Orgona alkatrészeit szétszedi, kicseréli, felismeri, pótolja, összeállítja, beállítja, szabályozza

Orgonát javít, restaurál, rekonstruál, felújít

Sípot, sípsort, sípművet, teljes orgonát intonál, temperál, hangol

Régi hangszerek gyártástechnológiáját felismeri, megállapítja, dokumentálja

Régi hangszerek restaurálásakor az eredeti gyártástechnológiát alkalmazza

Irányítja és ellenőrzi a folyamatban lévő munkát

Értelmezi a terveket, a tervek alapján, szükség esetén vázlatot készít

Betartja és betartatja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi szabályait

Baleset esetén elsősegélyt nyújt

Teljesíti a műemlékvédelmi jogszabályok szakmára vonatkozó rendelkezéseit

Elvégzi a szükséges műszaki dokumentációk összeállítását

A hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) szakmában használatos minden gépet és kéziszerszámot használ

Felméri a gépek, berendezések, eszközök állapotát, és gondoskodik a karbantartásukról

Szaktanácsot, szakvéleményt ad, szakértői munkát végez

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Művészettörténeti ismeretek

Hangszertörténeti ismeretek

Organológiai ismeretek

Zenei alapismeretek

Hangoláselméleti ismeretek

Felhangrendszerek, temperatúrák ismerete

Teremakusztikai ismeretek

Általános hangszerismeret

Stílus és esztétikai ismeretek

Akusztikai ismeretek

Aerodinamikai ismeretek

Statikai ismeretek

Fizikai és kémiai ismeretek

Szakmai nyelv és terminológia ismerete

Magyar és idegen nyelvű szakirodalom használata

Fa és -fémipari anyagismeret

Fa és -fémipari gyártásismeret

Bőripari alapismeretek

Szakmában használatos egyéb anyagok

Szakmában használatos egyéb technológiák

Szakrajzi ismeretek, ábrázolási módok, fogalmak, szabályok

Nemzetközi szabványok ismerete

Műanyag alapanyagok ismerete

Mérőeszközök és alkalmazásuk

Fakötések ismerete és alkalmazása

Forgácsoló, daraboló, felületmegmunkáló gépi technológiák ismerete

Kézi forgácsoló, daraboló, felületmegmunkáló technológiák és szerszámok ismerete

Munkabiztonság, érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem, környezetvédelem

4.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Számítógép használat

Műszaki tervek olvasása, értelmezése

Irányítási, szervezési készség

Gépek, kéziszerszámok, anyagok használata

4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Térlátás

4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Motiváló készség

Irányítási készség

4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Ismeretek helyén való alkalmazása

Figyelem megosztás

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

1.1. "I. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei" című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:

- A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.

- A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.

1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt

1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg, 86-100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Orgona alkatrész, vagy részegység készítése, javítása, restaurálása, tervezése összeszerelése

A vizsgafeladat ismertetése: A kiadott feladat szerinti, alkatrész, vagy részegység tervezése, elkészítése, javítása, restaurálása kézi és gépi szerszámok használatával

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt

2.2. Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Az orgona sípművének, szélrendszerének traktúrájának, szélládájának, tartószerkezeteinek, játékasztalának technológiai és akusztikai számításai. Szerkesztett alkatrészrajz készítése. Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester szakmai és anyagismereteinek alkalmazása. Hangszertörténeti, akusztikai, stílus és esztétikai ismeretek az orgona építészetben.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt

2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Összetett szóbeli feladat az orgona története, építése, javítása, restaurálása, rekonstrukciója, karbantartása, hangolása, akusztikája és esztétikája, anyagai témakörökből

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek

Marketing ismeretek

Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

ABC
1Sor-
szám
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Hangszerkészítő és -javító
(orgonaépítő) mester
Faipari gépek, szerszámokX
21Egyengető gyalugépX
32Vastagsági gyalugépX
43SzalagfűrészgépX
54KőrfűrészgépX
65FaesztergagépX
76Állványos fúrógépX
87Szalagcsiszoló gépX
98Asztali marógépX
109Faipari présX
1110Asztali lemezollóX
1211ÓnesztergaX
1312Orgonafém-lemez öntőasztalX
1413Öntőüst, öntés egyéb eszközeiX
Egyéb eszközökX
1514GyalupadX
1615Intonáló asztalX
1716Gyors szorító (pillanatszorító)X
1817Keretes fűrészX
1918Gömbölyítő cső/henger készletX
2019Gömbölyítő kúp készletX
2120Acél körzőX
2221Fém talpú gyaluX
2322Kézi felsőmaróX
2423Dekopir fűrészX
2524Kézi fúrógépX
2625SatuX
2726Kézi vasfűrészX
2827Forstnerfúró készletX
2928Menetvágó, menetfúró készletX
Kézi szerszámok (a képzésben résztvevő mesterjelölt saját
szerszámai)
X
3029Sima gyaluX
3130Dupla gyaluX
3231Párkány gyaluX
3332FavésőkX
3433Illesztő fűrészX
3534Furnérvágó fűrészX
3635RáspolyX
3736ReszelőkX
3837KalapácsX
3938MérőeszközökX
4039CsavarhúzókX
4140KúposfogóX
4241LaposfogóX
4342Oldal-csípőfogóX
4443Homlok-csípőfogóX
4544RugófogóX
4645Intonáló szerszámokX
4746Hangoló szerszámokX
4847Forrasztópáka, hőfok szabályzó, forrasztókőX
4948Kézi lemezollóX
5049KratzerX
5150Kések, snitzerekX
5251Lavírozó vasX
5352CitlingX
5453Egyéb egyszerű célszerszámokX
5554Egyéni védőfelszerelésekX
5655Spirálfúró készletX
5756Jelölő és rajzeszközökX

5. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ (RÉZFÚVÓS) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

ABC
1Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése
215521501Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

ABC
A szakmai gyakorlat
1Sor-
szám
szakirányaidőtartama (év)
21Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester munkaterületének leírása

A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) szakképesítéssel 5 év szakmai gyakorlatot szerzett mester a szakmájának gyakorlása során az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:

Szakmáját önállóan, magas színvonalon gyakorolja a teljes rézfúvós hangszercsalád bármely tagján:

Teljes körű ismerettel rendelkezik a rézfúvós hangszercsalád összes hangszeréről

Önállóan megtervezi a javítási, illetve építési feladatokat, a szakmai számításokat és mérési feladatokat önállóan végzi

Azonosítja az átvett hangszert, felméri a hibákat, megállapítja a javíthatóság mértékét meghatározza az elvégzendő feladatokat, ütemezi a feladatokat, meghatározza a műveleti sorrendet a várható költségekről tájékoztatja a tulajdonost

Tárgyal a kollégákkal, megrendelőkkel, más szakmák szakembereivel

Kollégákkal kapcsolatot tart, szakmai konzultációkon vesz részt

Zenészekkel tárgyal, segítséget nyújt a hangszerválasztásnál

Szervezi és irányítja az alkalmazottak (tanulók) tevékenységét

Tanácsot ad a számára átadott hangszer hangzásának javításával kapcsolatban, figyelembe véve a hangszer állapotát és értékét a várható költségek szem előtt tartásával

Szakvéleményt, szaktanácsokat ad információkat cserél, szakértői munkát végez, segítséget nyújt hangszerválasztáshoz, selejtezést végez

Meghatározza az akusztikai, formai és stílusjellemzőket, figyelembe veszi a megrendelő igényeit az elágazások tartalma szerint

Kiválasztja, megrendeli, beszerzi, szakszerűen tárolja a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket

Karbantartja szerszámait, eszközeit, gépeit, célszerszámokat tervez és készít, alkatrészeket megtervez és elkészít

Bármely rézfúvós hangszert magas szinten javít, karbantart

Teljes körű anyagmegmunkálást végez

Meghatározza a várható javítási, illetve gyártási darabszámot és hozzárendeli a szükséges technológiát

A javítás végeztével ellenőrzi és kipróbálja a hangszert, korrigálja a zenész igényének megfelelően

Önállóan fém hangszertestet javít, illetve készít, szakszerűen pótolja a fém test hiányzó elemeit

Szakszerűen lágy és keményforrasztást végez, forrasztási hibákat javít a szakma szabályainak figyelembevételével

Önállóan hangszert restaurál, a hangszert szétszereli, összeszereli a hangszert

A fémipari gépi és kéziszerszámokról megfelelő ismeretekkel rendelkezik

Garanciális feladatokat végez

Betartja és betartatja a munkabiztonsági és balesetelhárítási szabályokat

2. A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

ABC
A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
1Sor-
szám
azonosítójamegnevezése
21001-11-1Pedagógiai ismeretek
32002-11-1Vállalkozási ismeretek
43187 -14Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

2.1.2.Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

2.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A tanulótanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

187-14 Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester feladatai

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Javítási, illetve építési tervet készít, méréseket, szakmai számításokat végez, ütemezi a munkafolyamatokat, szükség esetén szakrajzot olvas, illetve készít

Felméri, azonosítja az átvett hangszert és annak hibáit, átveszi és átadja a hangszert, bemutatja a referenciamunkáit

Meghatározza az akusztikai, mechanikai, formai és stílusjellemzőket az egyes elágazások tartalma szerint, figyelembe veszi a megrendelő igényeit

Anyagmegmunkálást végez az egyes elágazások tartalma szerint felületkezelést végez, esztergál

Anyagkezelést végez, beszerzi a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket elkészíti a felületkezelés eszközeit

Karbantartja szerszámait, eszközeit, gépeit, szakszerűen tárolja anyagait, célszerszámokat készít

Szakvéleményt és szaktanácsot ad, szakértői munkát végez, hangszert kiválaszt, selejtez

Megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat, figyelembe veszi a várható gyártási, javítási darabszámot, meghatározza a szükséges anyagokat

Kipróbálja, ellenőrzi, korrigálja a megjavított, illetve elkészített hangszert

Rézfúvós fúvókát készít

Rézfúvós hangszer alkatrészt készít (fúvócsövet, váltóházat és váltót, összekötő gyűrűket, támaszokat, csöveket, íveket, géprugót, géprendszert)

Tölcsérsablont készít, rézfúvós tölcsért készít

A hangszert összeállítja, középrészt összeállít, gépet felszerel, beforrasztja a támaszokat, a fúvócsövet beállítja és beforrasztja, a kész tölcsért beforrasztja.

A felületeket tisztítja és kezeli, a hangszeren finombeállítást végez, kipróbálja a hangszert

Rézfúvós hangszert javít, generáljavítást végez: a hangszer belsejét vegyileg tisztítja, alkatrészeket összejelöl, hangszert szétbont, fúvócsövet pótol, hajlított fúvócsövet pótol, gépjavítást végez, a váltócsapokat szűkíti, becsiszolja, rugót cserél, megszünteti a kopásokat. csöveket cserél, íveket vason simít, igazít, tölcsér- és tölcsérhajlás horpadást javít, támaszalátéteket pótol, új támaszt méretre készít, tölcsért koszorúlevétellel javít, tölcsérperem-repedést körömfolttal javít, repedéseket folttal javít, hangszert összeállít a jelölések alapján, a hangszer billentyűzetét beállítja

A hangszert minőségileg átvizsgálja

Ésszerűen alkalmazza a szakma hagyományait

Részt vesz a tanulóképzésben és szakmai továbbképzéseken, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, fejleszti szakmai tudását

Kapcsolatot tart a partnerekkel, hangszerszállítást szervez

Adásvételt közvetít, kereskedelmi tevékenységet folytat

Elkészíti a szükséges dokumentációt

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1 .Szakmai kompetenciák:

4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

A sérülések és meghibásodások ismerete

Hangszerkészítés és -javítás -elmélet, -gyakorlat, hangszer tervezés

Használatos szerszámok, szerszám -kezelés, -karbantartás

Állapotfelmérés, költség megállapítás, és ármeghatározás

Anyag és gyártásismeretet

Használatos anyagok, anyagválasztás szabályai, az anyagkezelés és szakszerű tárolás

Hangszerakusztika, hangoláselmélet

Alkalmazható fizikai és kémiai ismeret

Részletes rézfúvós hangszer, és hangszercsalád ismeret

Részletes ismeret az aerofonokról

Ismeret a chordofon, az idiofon és a membranofon hangszerekről, akusztikájuk alapjai

Hangszertörténet, stílus és esztétikai ismeretek gyakorlati alkalmazása

Geometria, műszaki rajz, szabadkézi rajz, vázlatrajz készítésének ismerete, tájékozódás a műszaki rajzokon

Zenetörténeti és művészeti stíluskorszakok ismerete

Zeneelmélet alapjai

Alapfokú idegen nyelvű szakmai levelezőképesség, az idegen nyelvű szakirodalomban való jártasság, idegen nyelvű szakirodalom tartalmi szintű fordításának képessége

4.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Szakmai nyelvű beszédkészség, hallott és olvasott szakmai szöveg megértése

Információforrások kezelése

Számítógép-használat (alapfokú szövegszerkesztés és táblázatkezelés)

Idegen nyelvű szaknyelv alkalmazása, idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

Fémipari rajz készítése, olvasása, értelmezése, szabadkézi rajzolás

4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Kézügyesség

Önállóság

4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Határozottság

Kezdeményezőkészség

Irányítási készség

4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Logikus gondolkodás

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

1.1. "I. A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei" című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:

- A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.

- A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.

1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg; 91-100% Megfelelt

1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg; 86-100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rézfúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Rézfúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése a hagyományos technológiák figyelembevételével, a kiadott dokumentációk alapján

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt

2.2. Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester hangszertörténeti, szakmai, anyagismereti, szakrajz, esztétikai, akusztikai, ismereteinek alkalmazása

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt

2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A rézfúvós hangszerek átfogó ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0- 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek

Marketing ismeretek

Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

ABC
1Sor-
szám
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)
mester
21Munkaasztal, munkapad kellő megvilágítással,X
32Kéziszerszámok, (csavarhúzók, fogók, reszelők lemezolló,
fémfűrészek, stb.)
X
43Egyengető szerszámok (dornik, egyengető vasak, golyósorok,
kalapácsok)
X
54Csősatu, befogó szerszámokX
65Kisgépek (polírozógép, csiszológép, köszörű, állványos
fúrógép)
X
76Univerzális eszterga (fém eszterga, késekkel, alkatrészekkel)X
87Speciális szerszámok, eszközök, gépekX
98Speciális, a hangszer anyagához és felépítéséhez megfelelő
megmunkáló- szerszámok
X
109Lángforrasztó berendezésX
1110Mérőeszközök, mérőműszerek, jelölőeszközökX
1211A hangszercsoportok szerinti, szakmailag megfelelő és
szükséges alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok,
javítandó hangszerek, hangszerrészek
X
1312Kommunikációs eszközök, számítógép, internet, kivetítő a
szükséges szoftverekkel
X
1413Egyéni védőfelszerelések, munkabiztonsági berendezések,
környezetvédelmi berendezések
X
1514Szakmailag megfelelő és szükséges alapanyagok,
nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek,
hangszerrészek
X

6. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ (VONÓS/PENGETŐS/VONÓKÉSZÍTŐ) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

ABC
1Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése
215521501Hangszerkészítő és -javító hangszercsoport megjelölésével
(vonós/pengetős/vonókészítő)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

ABC
A szakmai gyakorlat
1Sor-
szám
szakirányaidőtartama (év)
21Hangszerkészítő és -javító vonós5
32Hangszerkészítő és -javító pengetős5
43Hangszerkészítő és -javító vonókészítő5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős) mester munkaterületének leírása

A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős) mester a szakmában aktívan eltöltött évek alatt megszerzett tudás és tapasztalatok alapján, egész szakmai szemléletét magasabb szintre emeli, ezáltal válik gyakorlati és elméleti tudása széleskörűvé, mester-szintűvé.

Önállóan megtervezi és elkészíti az akusztikai erősítő rendszert, ismerve annak működési törvényszerűségeit. A tervezéstől az elkészült hangszer felhangolásáig az összes munkafolyamatot önállóan végzi, egyedi készítésű mesterhangszert alkotva a szakma kézműves szabályai szerint.

Követi a szakma írott és íratlan szabályait, tradícióit és munkája során mindvégig ezek szerint jár el.

Ugyanakkor leleményesen ismer fel és alkalmaz új összefüggéseket és eljárásokat.

Megkülönbözteti, felismeri a fafajtákat, az azokon belüli tulajdonságokat, a megmunkálás során ezekhez alkalmazkodik.

Képzett szakemberként viszonyul a hangszerkészítés során hagyományosan használt faanyagokhoz.

Szakszerűen és önállóan bánik a hangszerhez hagyományosan használt segédanyagokkal (pl. ragasztók), ismerve azok tulajdonságait, használatuk hosszú távú hatását, következményeit, ennek megfelelően alkalmazza azokat, nem zárkózva el új anyagok és technikák megismerésétől és azok alkalmazásától.

Szakszerűen és önállóan bánik a faanyag megmunkálásához használatos kéziszerszámokkal, gépekkel, jól ismerve azok működését és kezelését, karban tartja ezeket, esetenként készít is szerszámokat, eszközöket.

Képzett szakemberként kezeli a kéziszerszámokkal és gépekkel történő munkavégzés baleseti veszélyeit, tesz ezek elkerüléséért.

Szakszerűen használja a hangszerek felületkezeléséhez hagyományosan alkalmazott anyagokat (pácok, lakkok), ezek ismerete alapján szükség szerint kombinálja az eljárási technikákat, régi és új anyagokat.

Együttműködik a muzsikussal a hangszer optimális állapotának kialakításában, ismerve azokat a követelményeket, amelyeket a hangszert használó művészek támasztanak hangszerükkel szemben hangzás, illetve játszhatóság szempontjából.

Karbantartja, javítja, illetve restaurálja a vonós/pengetős hangszereket, esetenként tartozékaikat. A Hangszerkészítő és -javító (vonós) mester a vonót, amely nem csupán része, tartozéka a hangszernek, a hangszerrel egyenértékű alkotásként kezeli, ennek megfelelő alapossággal és körültekintéssel javítja. Felismeri a javítandó hangszer/vonó korát, minőségét, ennek figyelembevételével határozza meg a követendő javítási módot.

Felismeri a hangszerek különböző meghibásodásainak okait: természetes elhasználódásból, nem rendeltetésszerű használatból, baleseti sérülésekből, szakszerűtlen javításból és tárolásból, illetve klimatikus problémákból eredő hibák. A szükséges javítást, illetve a részleges pótlást szakszerűen elvégzi.

Lerajzolja, megszerkeszti, illetve szakrajz, sablon vagy minta alapján elkészíti a hangszercsoport tagjainak részegységeit, alkatrészeit, ismerve egymáshoz való viszonyukat, a szakmai, akusztikai és esztétikai szempontokat.

Tájékozódik a hangszer-, zene- és művészettörténetben: megkülönbözteti a vonós/pengetős hangszercsaládok tagjait, áttekinti ezen hangszerek és a vonó történetét, fejlődésük-alakulásuk állomásait, a hangszer és a vonó működésének és egymásra gyakorolt kölcsönhatásainak akusztikai és statikai-dinamikai összefüggéseit, használhatóságának anatómiai, antropometriai és egyéb feltételeit, készítésének-javításának hagyományait, szakmai szabályait, ergonómiáját.

A mester képzett szakemberként tanulmányozza és értékeli a zeneirodalmat, annak történeti fordulópontjait, stíluskorszakait, előadóművészeit, a koronként változó és megújuló előadói hagyományokat, játéktechnikai lehetőségeket és változásokat, és mindezen témakörökben kellő műveltséggel rendelkezik. Ilyen módon az aktívan dolgozó mester a hangszerkultúra őrzésének, továbbélésének és a szakmai tudás továbbörökítésének szereplője, együtt az intézményesített szakmai oktatással.

Az oktatási intézménnyel együttműködve részt vesz a tanulóképzésben. Ennek során átadja a mesterség hagyományait, hangsúlyozza a tradíció ápolásának fontosságát, a hagyományok ésszerű alkalmazását. Ugyanakkor példát mutatva ösztönzi tanítványát a korszerű gondolkodásra, a kísérletezésre - akusztikai mérések, új eszközök/eljárások használata/alkalmazása, stb. -, az újszerűségek széleskörű befogadására, idegen nyelvek megismerésére, a nemzetközi szakirodalomban való tájékozottságra.

Ismereteket terjeszt a vonós/pengetős hangszerek működésével, működtetésével kapcsolatosan. Közreműködik a hangszerek származásának, korának, értékének meghatározásában.

A mester, az évek tapasztalatai alapján szervezi és igazgatja vállalkozását, észreveszi a kínálkozó lehetőségeket, bővíti-frissíti faanyagkészletét, szerszámkészletét és gépállományát. Széles látókörben gondolkodva-mérlegelve teremti meg és ápolja hazai és külföldi üzleti kapcsolatait, választja ki munkatársait, alkalmazottait. Tanítványainak létszámát az üzleti lehetőségek, a felmérhető munkamennyiség szerint határozza meg.

2. A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mesterképesítésseI rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

ABC
A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
1Sor-
szám
azonosítójamegnevezése
21001-11-1Pedagógiai ismeretek
32002-11-1Vállalkozási ismeretek
43188 -14Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő)
mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

2.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A tanulótanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

188-14 Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester feladatai

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Önállóan dolgozik a szakmai munka minden részterületén, az egyedi hangszer/vonó készítés kézműves szabályai szerint

Tervet készít új hangszer építéséhez, javításhoz

Kiválasztja az anyagokat a készítéshez és a javításhoz

Önállóan elvégzi az összes munkafolyamatot a tervek szerint a kezdetektől a hangszer felhangolásáig, a vonó felhúzásáig

Önállóan elvégzi a javítás összes munkafolyamatát

Az elágazások tartalma szerint méréseket, számításokat végez

Akusztikai jellemzőket határoz meg az egyes elágazások tartalma szerint

Formai és stílusjellemzőket határoz meg az egyes elágazások tartalma szerint

Teljes körű anyagmegmunkálást végez az egyes elágazások tartalma szerint

Beállítja, ellenőrzi a megjavított hangszert

Beállítja, ellenőrzi az elkészített hangszert

Elkészíti a felületkezelés (pácok, alapozók, lakkok, fényezők) és a ragasztás (enyvek) anyagait

Elkészíti a munkavégzéshez szükséges célszerszámokat, cél- és segédeszközöket

Gépeit, kéziszerszámait szakszerűen kezeli, karbantartja, tárolja

Faanyagait a szakmai követelményeknek megfelelően tárolja, kezeli

A lakkokat és azok alkotóanyagait a szakmai követelményeknek megfelelően és tűzrendészetileg korrekt módon tárolja és kezeli

A fa- és egyéb anyagok, szerszámok, eszközök, gépek beszerzése során körültekintően jár el

Ésszerűen alkalmazza a szakma írott és íratlan szabályait, hagyományait

Kapcsolatot tart hangszerész kollégákkal

Kapcsolatot tart muzsikusokkal, ismereteket ad át a hangszer működésével, kezelésével kapcsolatosan

Meghatározza a hangszer korát, eredetét, értékét

Részt vesz a szakképzésben

Vállalkozást tart fent, munkatársakat választ ki és alkalmaz

Megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Az egyedi mesterhangszer/vonó készítésének kézműves szabályai

Hangszertervezés, hangszerkészítés, hangszerjavítás

Gépek és kéziszerszámok kezelése, karbantartása

Akusztikai, statikai, mechanikai, vegytani ismeretek gyakorlati alkalmazása a szakmában

Hangszeresztétikai és stílusismeretek

Hangszertörténeti ismeretek

Hangszerakusztikai, számítási ismeretek

Geometriai ismeretek

Tájékozódás műszaki rajzon

A húros hangszerek részletes szakismerete és akusztikája

Faipari anyag- és gyártásismeret

Fémipari anyag- és gyártásismeret

Egyéb anyagok anyag és gyártásismerete

Művészet- és zenetörténeti stíluskorszakok

Idegen szaknyelv

Tájékozódás a nemzetközi szakirodalomban

4.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Gépek, kéziszerszámok, használata

Számítógép használat

Műszaki rajzok és szabadkézi rajzok, tervek készítése, olvasása, értelmezése

Információforrások kezelése

Magyar és idegen szaknyelv használata

4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Elhivatottság-elkötelezettség

Felelősségtudat

Precizitás

4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Segítőkészség

Hatékony kérdezés készsége

4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Körültekintés és elővigyázatosság

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

1.1. "I. A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei" című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:

- A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.

- A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása.

A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.

1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt

1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg, 86-100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: az adott hangszercsoportnak megfelelő egyszerűbb és összetettebb (többrétű) javítási feladat elvégzése, vagy új hangszerrész tervezése, elkészítése, beépítése.

A vizsgafeladat ismertetése: a kiadott feladat szerint alkatrész vagy részegység tervezése, elkészítése, javítása kézi és gépi szerszámok használatával.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt

2.2. Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai és szakrajz tárgyú írásos feladatok kifejtése, számítások elvégzése, műszaki, illetve szabadkézi rajzok elkészítése

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt

2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: összetett szóbeli feladat a vonós/pengetős hangszerek és vonók története, építése, javítása, restaurálása, rekonstrukciója, karbantartása, hangolása, akusztikája és esztétikája, anyagai témakörökből.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.

A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0-60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

ABC
1Sor-
szám
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Hangszerkészítő és -javító
(vonós/pengetős/vonókészítő)
mester
21Gyalupad és munkaasztal a munkavégzéshez szükséges
megvilágítással
X
32A hangszercsoportok szerinti speciális gépekX
43A hangszercsoportok szerinti speciális, a hangszer/vonó
anyagához és felépítéséhez megfelelő kéziszerszámok,
segédeszközök
X
54Általános, egyszerű faipari gépekX
65A szerszámok és a gépek élezéséhez, karbantartásához való
köszörűgépek, köszörű- és fenőkövek
X
76Általános faipari kéziszerszámokX
87A hangszercsoportok szerinti speciális sablonokX
98Mérő, jelölő, ellenőrző eszközökX
109Kommunikációs eszközök, számítógép, internet, kivetítő a
szükséges szoftverekkel
X
1110Kommunikációs eszközök, számítógép, internetX
1211A hangszercsoportok szerinti, szakmailag megfelelő és szükséges
alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok, javítandó
hangszerek, hangszerrészek
X
1312Egyéni védőfelszerelések, tűz- és baleset megelőzési biztonsági
berendezések, szükség esetén környezetvédelmi berendezések
X

7. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ (ZONGORA) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

ABC
1Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése
215521501Hangszerkészítő és -javító (zongora)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

ABC
A szakmai gyakorlat
1Sor-
szám
szakirányaidőtartama (év)
21Hangszerkészítő és -javító (zongora)5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester munkaterületének leírása

A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester a szakmában aktívan eltöltött évek alatt megszerzett tudás és tapasztalatok alapján, egész szakmai szemléletét magasabb szintre emeli, ezáltal válik gyakorlati és elméleti tudása széleskörűvé, mesterszintűvé. Szakmai tevékenységét önállóan és magas színvonalon gyakorolja a teljes zongora-hangszercsaládhoz (pontosabban zongora- és csembaló-hangszercsaládhoz) tartozó minden hangszeren, amelyek a következők:

angol-mechanikás, félangol-mechanikás zongorák, pianínó-félék, bécsi-mechanikás zongorák, modern csembalók, történelmi hangszerek (kópia hangszerek), csembalók, spinétek, virginálok, klavicitériumok, lantcsembalók, klavichordok, tangens-zongorák, fortepianók, asztal-, zsiráf-, szekrény-, piramis-, hárfa-zongorák, hammerflügelek.

A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester a zongora- és csembaló-hangszercsalád tagjait egyedi szempontok alapján megtervezi, elkészíti, karbantartja és javítja a szakmai, akusztikai és esztétikai lehetőségek, elvárások, törvényszerűségek és hagyományok figyelembevételével, illetve betartásával a kézműves jelleg határain belül (az ipari hátteret igénylő hangszerdarabok, alkatrészek, kivételével).

A munkafolyamatok során a technológiai folyamatokat szakszerűen alkalmazza, a szakmában használatos kézi és gépi eszközöket szakszerűen használja.

A fenti hangszerek különböző meghibásodásait (természetes elhasználódásból, nem rendeltetésszerű használatból, baleseti sérülésekből, szakszerűtlen javításból és tárolásból, illetve klimatikus problémákból eredő hibák) felismeri, és a szükséges javítást, illetve a részleges pótlást szakszerűen elvégzi.

A hangszercsoport tagjainak főbb részegységeit, alkatrészeit, egymáshoz való viszonyukat lerajzolja, illetve szakrajz, sablon vagy minta alapján elkészíti a megfelelő szakmai, akusztikai és esztétikai szempontok figyelembevételével.

A hangszercsalád tagjait a szakmai szempontok, a hangolás-elméleti és akusztikai ismeretek alapján, a hangszer állapotát valamint a megrendelő kívánságát is figyelembe véve meghangolja és intonálja.

A hangszercsoportba tartozó hangszerek esetleges muzeális tagjait felismeri és megfelelő szakemberek bevonásával (muzeológus, műemlékvédelem, speciális szakirány, stb.) az állagmegóvó, helyreállító műtárgyvédelmi tevékenységet elvégzi a restaurálás alapelveinek és etikai szabályainak betartásával.

Követi a szakma írott és íratlan szabályait, tradícióit és munkája során mindvégig ezek szerint jár el. A megrendelő, illetve előadóművész igényeinek figyelembevételével egyedi megoldásokat a szakmaiság betartásával alkalmaz.

A hangszercsoporttal kapcsolatban szakvéleményt, illetve szaktanácsadást ad.

Az oktatási intézménnyel együttműködve gyakorlati oktatóként részt vesz a hangszerész-tanulóképzésben. Ennek során átadja a mesterség hagyományait, hangsúlyozza a tradíció ápolásának fontosságát, a hagyományok ésszerű alkalmazását. Ugyanakkor példát mutatva ösztönzi tanítványát/tanítványait a korszerű gondolkodásra, a kísérletezésre - akusztikai mérések, új eszközök/eljárások használata/alkalmazása, stb. - az újszerűségek széleskörű befogadására, idegen nyelvek megismerésére, a nemzetközi szakirodalomban való tájékozottságra.

A mester az évek tapasztalatai alapján szervezi és igazgatja vállalkozását, észreveszi a kínálkozó lehetőségeket, bővíti-frissíti anyagkészletét, szerszámkészletét és gépállományát. Széles látókörben gondolkodva-mérlegelve teremti meg és ápolja hazai és külföldi üzleti kapcsolatait, választja ki munkatársait, alkalmazottait. Tanítványainak létszámát az üzleti lehetőségek, a felmérhető munkamennyiség szerint határozza meg.

Tisztában van a hangszercsalád tagjainak történetével, fejlődésük-alakulásuk állomásaival, a hangszerek felépítésével, működési, statikai, dinamikai és akusztikai összefüggéseivel, pszichológiai és játéktechnikai kapcsolataival, készítésének-javításának hagyományaival, szakmai szabályaival. A mester képzett szakemberként tanulmányozza és értékeli a zeneirodalmat, annak történeti fordulópontjait, stíluskorszakait, előadóművészeit, a koronként változó és megújuló előadói hagyományokat, játéktechnikai lehetőségeket és változásokat, és mindezen témakörökben kellő műveltséggel rendelkezik. Ilyen módon az aktívan dolgozó mester a hangszerkultúra őrzésének, továbbélésének és a szakmai tudás továbbörökítésének szereplője, együtt az intézményesített szakmai oktatással

Kiválasztja a hangszerhez hagyományosan használt anyagokat és segédanyagokat, megtalálja azok beszerzési forrásait, felismeri, megkülönbözteti tulajdonságaikat, a megmunkálás során ezekhez alkalmazkodik. Tisztában van használatuk hosszú távú hatásával, következményeivel, ennek megfelelően alkalmazza azokat, nem zárkózva el új anyagok és technikák megismerésétől és azok alkalmazásától.

Szakszerűen használja az anyagok megmunkálásához való kéziszerszámokat, gépeket, tisztában van azok működésével és kezelésével, karban tartja azokat, esetenként készít is szerszámokat, eszközöket. Betartja és betartatja az anyagokkal és szerszámokkal történő munkavégzés baleset-, tűz-, környezet-, érintésvédelmi szabályait.

Figyelembe veszi azokat a követelményeket, amelyeket a hangszert használó művészek támasztanak hangszerükkel szemben hangzás, illetve játszhatóság szempontjából, együttműködik az optimális állapot kialakításában.

2. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

ABC
A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
1Sor-
szám
azonosítójamegnevezése
21001-11-1Pedagógiai ismeretek
32002-11-1Vállalkozási ismeretek
43189 -14Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

2.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A tanuló tanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.1.4, Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1. Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1 .Szakmai kompetenciák:

3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

189-14 Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester feladatai

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

A hangszercsoporttal kapcsolatos hangszereket, hangszerrészeket tervez, készít, pótol, cserél, karbantart, javít, beszabályoz, helyreállít, hangol, intonál, felmér, szakért, dokumentál

Tervet készít új hangszer, illetve részegység építéséhez, javításhoz, megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat

Kiválasztja, beszerzi, esetenként elkészíti az anyagokat és segédanyagokat a készítéshez és a javításhoz, mennyiségi és minőségi paramétereket határoz meg

Anyagait a szakmai követelményeknek és a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően tárolja, kezeli

Önállóan elvégzi a javítás összes munkafolyamatát, teljes körű anyagmegmunkálást végez a tervek szerint a kezdetektől a befejezésig

Méréseket, szakmai számításokat végez

Akusztikai és esztétikai jellemzőket határoz meg

Hangszer-korpusz részeit elkészíti, javítja

Hangszer-mechanikát készít, javít, beszabályoz

Hangszert hangol, intonál

Felületkezelést végez és elkészíti a felületkezelés (pácok, lakkok, fényezők) és a ragasztás (enyvek) anyagait

A munkavégzéshez szükséges célszerszámokat, cél- és segédeszközöket, sablonokat tervez, készít, alkalmaz

Gépeit, kéziszerszámait szakszerűen kezeli, karbantartja, tárolja

A fa- és egyéb anyagok, szerszámok, eszközök, gépek beszerzése során körültekintően jár el

Beállítja, ellenőrzi a megjavított vagy elkészített hangszert

Felméri a hangszer állapotát, meghibásodásának okát és mértékét, meghatározza a hangszer korát, eredetét, esetleg értékét

Szaktanácsot, szakvéleményt ad, szakértői munkát végez

Az elkészült hangszert minősíti, az esetenként szükség korrekciót felismeri, végrehajtja

Ésszerűen alkalmazza a szakma írott és íratlan szabályait, hagyományait

Kapcsolatot tart hangszerész kollégákkal, muzsikusokkal, ismereteket ad át a hangszer működésével, kezelésével kapcsolatosan

Részt vesz a szakképzésben a gyakorlati oktatásban

Vállalkozást tart fenn, munkatársakat választ ki és alkalmaz, szervezi és irányítja a munkafolyamatokat, a beosztott dolgozók, tanulók munkavégzését

Megteremti és betartja a tűz- és balesetmentes, környezetkímélő munkavégzés feltételeit

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Hangszertervezés, hangszerkészítés, hangszerjavítás

Gépek és kéziszerszámok működése, használata, karbantartása

Akusztikai, statikai, mechanikai, vegytani ismeretek a szakmában

A menzúraszámítás összefüggései

Hangolás-elmélet

A korpusz felépítése, a részegységek összefüggései

A mechanikák csoportosítása és összehasonlítása

Mechanikák működése, beszabályozása, méretezése

Hangszerakusztikai, számítási ismeretek

Hangszeresztétikai és stílusismeretek

Hangszertörténeti ismeretek

Műszaki rajz szerkesztési és geometriai ismeretek

Tájékozódás műszaki rajzon

Szakszerű szabadkézi rajz és vázlat készítésének ismerete

A billentyűs-húros hangszerek részletes szakismerete és akusztikája

Faipari anyag- és gyártásismeret, az anyagválasztás szempontjai, kezelésük és tárolásuk

Fémipari anyag- és gyártásismeret, az anyagválasztás szempontjai, kezelésük és tárolásuk

Egyéb anyagok anyag- és gyártásismerete, az anyagválasztás szempontjai, kezelésük és tárolásuk

Művészet- és zenetörténeti stíluskorszakok

Idegen szaknyelv levelező szintű ismerete

Tájékozódás a nemzetközi szakirodalomban

4.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Gépek, kéziszerszámok használata

Számítógép használat

Műszaki tervek olvasása, értelmezése

Információforrások kezelése a gyártásirányításban, munkaszervezésben

Magyar és idegen szaknyelv használata

4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Hallás

4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság,

Segítőkészség

Határozottság

4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Körültekintés-elővigyázatosság

Kreativitás-ötletgazdagság

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

1.1. "I. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgára jelentkezés feltételei" című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:

- A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.

- A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.

1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg; 91-100% Megfelelt

1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg; 86-100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Zongora vagy csembaló alkatrész, vagy részegység készítése, javítása, restaurálása, tervezése összeszerelése.

A vizsgafeladat ismertetése: A kiadott feladat szerinti, alkatrész, vagy részegység tervezése, elkészítése, javítása, restaurálása kézi és gépi szerszámok használatával.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt

2.2. Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: komplex írásbeli feladat.

A vizsgafeladat ismertetése: Zongora szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai és szakrajz tárgyú írásos feladatok kifejtése, számítások elvégzése, műszaki, illetve szabadkézi rajzok elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt

2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Összetett szóbeli feladat a zongora és csembaló története, építése, javítása, restaurálása, rekonstrukciója, karbantartása, hangolása, akusztikája és esztétikája, anyagai.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek.

Marketing ismeretek.

Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

ABC
1Sor-
szám
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Hangszerkészítő és -javító (zongora)
mester
21Gyalupad és munkaasztal a munkavégzéshez szükséges
megvilágítással
X
32A szakmához tartozó speciális kézi elektromos kisgépek és
telepített gépek (pl. húrfonógép, asztalosipari gépek,
hangológép)
X
43A szakmához tartozó speciális kéziszerszámok, segédeszközök:
zongorahangoló kéziszerszámok, speciális és általános fogók,
speciális állítóeszközök
X
54Általános, egyszerű faipari gépekX
65Általános fa- és fémipari kéziszerszámokX
76Speciális sablonokX
87Mérő, jelölő, ellenőrző eszközökX
98A szerszámok és a gépek élezéséhez, karbantartásához való
köszörűgépek, köszörű- és fenőkövek
X
109Szakmailag megfelelő és szükséges alapanyagok,
nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek,
hangszerrészek
X
1110Egyéni védőfelszerelések, tűz- és baleset-megelőzési
biztonsági berendezések, szükség esetén környezetvédelmi
berendezések
X
1211Kommunikációs eszközök, számítógép, internet, kivetítő a
szükséges szoftverekkel
X

8. Az Ötvös, fémműves mestervizsga követelményei

I. Az Ötvös, fémműves mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. Az Ötvös, fémműves mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az ötvös, fémműves mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

ABC
1Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése
215421106Ötvös, fémműves
325521101Aranyműves
43Aranyműves és Fémműves tervező BA
54Aranyműves és Okleveles fémműves tervező művész MA
65Ötvös, fémműves és Fémműves tervező BA
76Ötvös, fémműves és Okleveles fémműves tervező művész MA

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. Az Ötvös, fémműves mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

ABC
A szakmai gyakorlat
1Sor-
szám
szakirányaidőtartama (év)
21Ötvös, fémműves5
32Aranyműves5
43Aranyműves és Fémműves tervező BA3
54Aranyműves és Okleveles fémműves tervező művész MA3
65Ötvös, fémműves és Fémműves tervező BA3
76Ötvös, fémműves és Okleveles fémműves tervező művész MA3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az Ötvös, fémműves mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az Ötvös, fémműves mester munkaterületének leírása

Az ötvös, fémműves mester munkaterülete tág: szakmája gyakorlása közben a megbízásának, illetve tervezői döntésének megfelelően bármilyen (nemes és nem nemes) fémből (illetve a szükséges kiegészítő anyagokból) készít különféle ékszereket, díjakat és érmeket, külső és belső épített terekben elhelyezett fém tárgyakat, épületdíszítő plasztikai elemeket, használati és dísztárgyakat, köztéri alkotásokat.

A mester az adott feladatnak megfelelően megtervezi és kivitelezi, illetve javítja, kiegészíti vagy rekonstruálja a fémműves tárgyakat.

A munkafolyamatokat megtervezi, megvalósítja vagy megvalósíttatja a félgyártmány készítésétől a kész munkadarabig.

Teljes körűen ismeri és kreatívan alkalmazza a fémműves technikákat és rálátása van az ipari fémmegmunkáló eljárásokra.

Széles szakmai kitekintéssel rendelkezik, tudását felhasználva együttműködik különféle szakmák képviselőivel (például a hagyományos öntési eljárásoktól kezdve a számítógéppel vezérelt megmunkálásokig).

A mester a tárgyakat kézi, manufakturális keretek között egyedi tárgyként vagy kis darabszámú sorozatokként készíti el, de ipari eljárásokat is alkalmazhat.

Szakmai tudását folyamatosan fejleszti és tudását alkalmazza tárgyai elkészítésénél.

Elkészült terveit és munkáit dokumentálja, keresi munkásságának bemutatási és kiállítási lehetőségeit, szakmáját igényesen képviseli.

Naprakészen ismeri a szakmai tevékenységhez kapcsolódó szabályokat, aktuális rendelkezéseket.

2. Az Ötvös, fémműves mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az Ötvös, fémműves mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

ABC
Az Ötvös, fémműves megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
1Sor-
szám
azonosítójamegnevezése
21001-11-1Pedagógiai ismeretek
32002-11-1Vállalkozási ismeretek
43205-14Az ötvös, fémműves mester feladatai
54206-14A mester szakmai kommunikációja

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11-1 Pedagógiai ismeretek

2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

2.1.1. Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

2.1.2. Tulajdonságprofil:

2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

A szakképzés és pedagógiájának (elmélet - műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

2.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Köznyelvi beszédkészség

Mennyiségérzék

Szakmai nyelvű beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Elemi számolási készség

Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

Motivációs készség

A tanulótanulásának segítése

A pedagógiai módszerek használata

Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata

A gyakorlati képzés módszertana

Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

A munkáltató foglalkozások használatának készsége

A célorientált munkavégzés készsége

A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

Az önálló munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

A minőségi munkavégzés készsége

A szakmai problémamegoldási készsége

Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

A személyes példamutatás készsége

2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11-1 Vállalkozási ismeretek

3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

3.1.1 Feladatprofil:

3.1.1.1. Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

3.1.1.2. Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit.

Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

3.1.2. Tulajdonságprofil:

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:

A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

Gazdasági társaságok csoportosítása

Gazdasági társaságok működésének szabályai

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

Kötelmi jog elemei (szerződések)

3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:

A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

Piacgazdaság, piac

A vállalkozások erőforrásai

A vállalkozások reálszférája

A vállalkozás személyi feltételei

A vállalkozás beindításának alapfeltételei

Az elképzelés, az ötlet próbája

A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

Kommunikáció és információátvitel

3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:

A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Számviteli rendszer kialakítása

A vállalkozás felelősségi rendszere

Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

Az üzleti terv felépítése és részei

A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

Hitelezés és támogatás

Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

Adózás és társadalombiztosítás

A munkaszervezés alapjai

Az ellenőrzés alapelvei

3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:

Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

Kézírás

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

Köznyelvi beszédkészség

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Telefonálási technikák

Számítástechnikai ismeretek

3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

205-14 Az ötvös, fémműves mester feladatai

4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

4.1.1. Feladatprofil:

Önállóan, vagy a megrendelővel együttműködve megtervezi az adott tárgy, tárgy-együttes vagy tárgy-elem megjelenését, gyártási darabszámát, kivitelezésének lépéseit, anyagszükségletét, előállítási költségeit, árajánlatot készít.

A megrendelővel, szakemberekkel együttműködve felméri a javításra, kiegészítésre szoruló tárgy hibáit, hiányosságait, meghatározza és ütemezi az elvégzendő feladatokat, meghatározza a műveleti sorrendet és a folyamat költségeit, árajánlatot készít.

A pótolni vagy a rekonstruálni kívánt tárgyról a kapott dokumentáció alapján (esetleg további kutatásokkal kiegészítve) kiviteli tervet készít, meghatározza az anyagszükségletét, az előállítás költségeit, igény esetén árajánlatot készít.

Felméri az adott feladat megoldásához szükséges műveleti lépéseket, meghatározza azokat a folyamatokat, műveleteket, amelyekhez más szakma képviselőjének segítségét kell igénybe vennie.

Szakvéleményt, szaktanácsot ad, információt cserél, az adott feladatnak megfelelően együttműködik építésszel, belsőépítésszel, muzeológussal, restaurátorral, grafikussal, csomagolástervezővel, dizájnerrel vagy más szakemberrel.

A megrendelt tárgy elkészítéséhez vagy javításához, pótlásához szükséges alap-, és segédanyagokat beszerzi, azokat előírás szerint tárolja és használja.

A megrendelt tárgy elkészítéséhez vagy javításához, hiányzó részeinek pótlásához szükséges eszközöket, szerszámokat és gépeket megrendeli, beszerzi, üzembe helyezi, esetleges célszerszámokat tervez és készít vagy készíttet.

Saját műhelyét folyamatosan karbantartja és fejleszti.

Szakszerűen alkalmazza a szakma hagyományos és korszerű technológiáit, anyag felhasználásait.

Műhelye adottságainak, felszerelésének megfelelően készíti, javítja, illetve kiegészíti a tárgyakat.

Teljes körű anyagmegmunkálást végez.

A saját műhelyében nem megoldható munkafolyamatokat átadja az arra képes más szakma képviselőjének.

Az elkészült tárgy, tárgy-együttes vagy tárgy-elem minőségéért garanciát vállal.

Szakmai tudásának megfelelően új anyagokkal, eljárásokkal kísérletezik, figyelemmel kíséri a szakma hazai és nemzetközi változásait.

Szakmai fórumokon és továbbképzéseken vesz részt, követi a nyomtatott, interaktív és on-line szakirodalmat, fejleszti szakmai tudását.

4.1.2. Tulajdonságprofil:

4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Állapotfelmérés, helyzetelemzés

Műszaki rajz, szabadkézi rajz, vázlatrajz, készítésének ismerete, tájékozódás a műszaki rajzon

A szakmában használt alapanyagok (fémek és nem fémek) és segédanyagok (vegyszerek, modellező anyagok) ismerete, alkalmazási területei, szakszerű felhasználása

Ötvözés, ötvözetek, alapanyagok előállítása és beszerzése (alapanyagöntés, dróthúzás, drót- és lemezhengerlés)

Kiviteli tervek készítése, mérés, előrajzolás, anyagszükséglet számítások

Nyírás, darabolás

Lyukasztás és kivágás

Forgácsolási műveletek (fúrás, fűrészelés, vésés, hántolás, reszelés, köszörülés esztergálás, marás)

A képlékeny alakítás műveletei (hajlítás, nyújtás és zömítés, felhúzás, domborítás, cizellálás)

Meleg alakítási eljárások (kovácsolás)

Oldható kötések (csavarkötések, zárszerkezetek)

Oldhatatlan kötések (forrasztások, hegesztések, szegecselések)

Formakészítési eljárások (gipsz, szilikon, műanyag)

Öntés (homokformázásos és viaszveszejtéses öntés)

Gyors prototípus készítési eljárások (3D-s nyomtatás)

Számítógéppel vezérelt gyártási folyamatok (lézervágás, vízzel vágás, szikraforgácsolás, esztergálás, marás)

Fém felületek felületalakítása, csiszolása és polírozása

Fém felületek vegyi és elektromos felületalakítási eljárásai

Fémbevonási eljárások, fém felületek védelme

Műgyanták és zománcok felhasználása

Nemesfém tárgyak régi fémjeleinek meghatározása, aktuális fémjelek ismerete

Szaktörténeti ismeretek

Az ötvösműhely ideális felépítése és kialakítása, az ötvösműhely szakszerű használata, munkavédelmi eszközök használata

4.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű íráskészség

Szakmai nyelvű beszédkészség

Ötvös, fémműves szakrajz értelmezése, készítése

Szabadkézi rajzolás, számítógép használat

Ötvös, fémműves gépek, szerszámok és eszközök használata

4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Térlátás

Precizitás

4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Prezentációs készség

Hatékony kérdezés készsége

4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Tervezés

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

206-14 A mester szakmai kommunikációja

5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:

5.1.1. Feladatprofil:

Az érdeklődőkkel és megrendelőkkel közérthetőn és tömören fogalmazva kommunikál szóban és írásban

Kollégáival, szakemberekkel a szakmai nyelvet használva kommunikál szóban és írásban

A teljes munkafolyamatot (a tervezéstől az átadásig) dokumentálja, a fontos vagy a megszokottól eltérő lépéseket munkanaplóban rögzíti

Az átadásra kerülő vagy felszerelt, esetleg üzembe helyezett tárgyról, tárgy-együttesről vagy tárgy-elemről fotókat vagy videó felvételeket készít a minőség ellenőrzése és referencia céljából

Az elkészült munkáinak bemutatásáról, munkásságának és szakmai igényességének közvetítéséről gondoskodik

Portfólióját vagy katalógusát, honlapját folyamatosan karbantartja és frissíti

Szakmai pályázatokon és kiállításokon vesz részt

Szakvéleményt, szaktanácsot ad, információt cserél

Az adott feladatnak megfelelően együttműködik más szakemberekkel

Felkérés esetén részt vesz a tanulóképzésben

5.1.2. Tulajdonságprofil:

5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:

5.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:

Költségek megállapítása, árajánlat készítése, pályázati ajánlat összeállítása

Szakvéleményezés

Tervek bemutatása, szóbeli, írásbeli és on-line kommunikáció (érdeklődőkkel, megrendelőkkel és szakemberekkel)

Tárgyfotók készítése vagy készíttetése

Munkanapló, dokumentáció készítése

Portfólió vagy katalógus, honlap összeállítása és publikálása vagy együttműködés a megfelelő szakemberrel

Tanulók és alkalmazottak munkájának irányítása

5.1.2.1.2. Szakmai készségek:

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű íráskészség és beszédkészség

Ötvös, fémműves szakrajz értelmezése, készítése

Szabadkézi rajzolás, számítógép használat

Ötvös, fémműves gépek, szerszámok és eszközök használata

5.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Megbízhatóság

Önállóság

5.1.2.1.4. Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Prezentációs készség

Hatékony kérdezés készsége

5.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Információgyűjtés

Nyitott hozzáállás

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsgára bocsátás feltételei

1.1. Az "I. Az Ötvös, fémműves mestervizsgára jelentkezés feltételei" című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:

Lehetőleg a világhálón nyilvánosan (bárki számára) elérhető szakmai portfólió összeállítása a 3/5 éves szakmai gyakorlat és az azt megelőző képzés(ek) során készült szakmai munkák (tervek és tárgyak) bemutatására. A portfólióban minimum 6 tárgy bemutatása kötelező, a képzés(ek) során készült tárgyak száma nem haladhatja meg az összes bemutatott tárgy 50%-át.

1.1.1. A portfólió kötelező elemei:

- a tárgyat bemutató terv és tárgyfotó(k),

- a tárgy méretei,

- alkalmazott anyagok,

- a készítés technológiája,

- a készítése ideje (dátum),

- a képzés során készült tárgyak esetén a konzulens/témavezető tanár neve.

1.1.2. A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott mesterremek a vizsga megkezdése előtti elkészítése, a jelentkező által meghatározott eljárásokkal, eszközökkel és az ehhez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentációval, munkanaplóval és a folyamatot bemutató elektronikus prezentációval. (A mesterremek lehet egy megrendelésre vagy saját terv alapján készült tárgy vagy tárgy-együttes is.) A mesterremek kiválasztásakor, meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a komplex gyakorlati vizsgán a mesterremek egy része, részegysége lesz az ellenőrzött körülmények között elkészített mesterremek.

A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, a mesterremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat a mesterremek tárgyához kapcsolódik, annak vagy szakmatörténeti előzményeit, vagy technológiai párhuzamait dolgozza fel. Az on-line portfóliót, a mesterremeket és a mesterdolgozatot a jelentkező személyesen mutatja be a vizsgabizottságnak.

1.2. Az on-line portfólió értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt

1.3. A mesterremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg; 91-100% Megfelelt

1.4. A mesterdolgozat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ötvös, fémműves tárgy vagy tárgyrészlet elkészítése a legmagasabb szakmai követelmények szerint.

A vizsgafeladat ismertetése: Ötvös, fémműves tárgy vagy tárgyrészlet elkészítése szakrajz vagy mintadarab alapján. Az ellenőrzött körülmények között elkészített mesterremek a vizsgabizottsággal előzetesen egyeztetett mesterremek egy közösen kiválasztott része, részegysége.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt

2.2. Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Az ötvös, fémműves mester anyagismereti, szakmai, szaktörténeti ismereteinek alkalmazása és szakmai számítás feladat.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt

2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Az ötvös, fémműves mester anyag-, szakmai, technológiai és szaktörténeti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései az Ötvös, fémműves mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Pedagógiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok. A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői. A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt

C) A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi ismeretek

Marketing ismeretek

Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.

4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

ABC
1Sor-
szám
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Ötvös, fémműves mester
21A csoportlétszámnak megfelelő számú (vizsgázóként
1 db ülőhely) brett asztal, félköríves kivágással,
reszelőszöggel, megfelelő helyi világítással és állítható
magasságú székkel
X
32Lupék és nagyítós asztali lámpaX
43A csoportlétszámnak megfelelő számú (minimum:
1 db/2 tanuló, ajánlott: fejenként 1 db) szabályozható (gáz és
levegő) erősségű forrasztópisztoly
X
54Olvasztópisztoly, illetve elektromos tégelykemence, kokillák
(rúd és lemez öntéshez)
X
65KompresszorX
76Forrasztóasztal keményforrasztáshoz és lágyításhoz, illetve
ettől elkülöníthető alátét lágyforrasztáshoz
X
87Oszlopos fúrógép fúrógépsatuvalX
98Spirálfúró készlet (min. 1-13 mm átmérő között 0,5 mm-es
ugrásokkal)
X
109Ostoros vagy kézi marógépX
1110Kéziszerszámok:
- lapos fogó, kúpos fogó, spiccfogó, sínfogó,
- csípő fogó, lemezolló, lombfűrészkeret,
- párhuzam fogó,
- csipesz, tüzicsipesz, fa fogó,
- karctű,
- lapos és féldomború faráspoly,
- lapos reszelő, féldomború reszelő,
- lapos tűreszelő, féldomború tűreszelő, háromszög
tűreszelő, négyszög tűreszelő, kerek tűreszelő, barett
tű reszelő
- alap kézi vésők (csoportonként minimum 3-4 db)
- a feladat kivitelezéséhez nélkülözhetetlen, a
jelentkező által hozott speciális eszközök
X
1211Mérőeszközök:
- fémkörző,
- acélvonalzó, fém derékszög
- tolómérő,
- mikrométer
X
1312Húzópad, húzófogó és húzóvasakX
1413LemezhengerX
1514DróthengerX
1615Karos és tábla lemezvágó olló.X
1716Nagy satuX
1817Egyengető lap, fényelőtőkeX
1918Üllők (kovácsüllő, szarvasüllő)X
2019Formavasak:
- felhúzó vasak (különfélék)
- foglalatvas (kerek, ovál, négyzet),
- gyűrűvas,
- karkötővas,
- gömbbeütő készlet,
- ívbeütő készlet (franciavas készlet)
X
2120Kalapácsok (minimum 5-5 db)
- formakalapácsok (felhúzó, domborító, egyengető stb.),
- cizelláló kalapácsok (minimum 2 db)
X
2221Szurokágy, cizelláló szerszámokX
2322Köszörű gépX
2423Eszterga gépX
2524MarógépX
2625Csiszoló- és polírozó berendezésX
2726Prés (golyós vagy hidraulikus)X
2827Zománcozó kemence, zománctörő mozsárX
2928Ultrahangos tisztító berendezésX
3029Homok-, illetve viaszveszejtéses öntés felszereléseX
3130Fémszekrény a vegyszerek biztonságos tárolására.X
3231Páncélszekrény nemesfémek tárolásáhozX
3332Menetfúró és metsző készlet (min. M3-M12 között)X
3433Egyéni védőfelszerelésekX
3534Szélessávú internet kapcsolattal rendelkező számítógép,
projektor
X

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.08.02.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Beiktatta a 16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet 2. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2016.08.02.

[4] Beiktatta a 16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet 2. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatályos 2016.08.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére