51/2014. (XI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 3., 4., 8., 10., 21., 22., 26., 29., 30. és 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Év Rendőre Miniszteri Díj a rendőrség hivatásos állományú tagjának adományozható a huzamosabb idő óta végzett példamutató szolgálatellátás mellett az adományozás évét megelőző évben nyújtott kiemelkedő teljesítmény, a rendészeti tevékenység népszerűsítése és a társadalmi kapcsolatok építése terén végzett tevékenység elismerésére, évente 8 fő részére."

(2) Az R. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az Év Rendőre Miniszteri Díj elismerésben részesíthető személyek közül 1 fő

a) páratlan naptári évben a terrorizmust elhárító szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

b) páros naptári évben a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány

tagjai közül kerül kiválasztásra."

(3) Az R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Év Rendőre Miniszteri Díj elismerésben részesíthető személyek közül évente 7 fő az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állományának tagjai közül kerül kiválasztásra. A díjazottak összetétele lehetőség szerint kifejezi a különböző szolgálati ágak és szakmacsoportok képviseletét."

2. § Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díjban évente 3 természetes személy és 3 szervezet részesíthető."

3. § Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Év Vízügyi Dolgozója Miniszteri Díj a vízügyi igazgatási szervek és a vízügyi hatóságok állományában dolgozó, munkájukat huzamos időn keresztül kiválóan végző, a közösség elé példaképül állítható kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban állók elismerésére adományozható, évente 2 fő részére."

4. § Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szent Adorján Érdemjel a büntetés-végrehajtási szervezet állományában dolgozó, munkájukat huzamos időn keresztül kiválóan végző, a közösség elé példaképül állítható hivatásos szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban állók elismerésére, valamint a büntetés-végrehajtás munkáját segítő személyek elismerésére adományozható, évente összesen 10 fő részére."

5. § Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzetbiztonság Szolgálatáért Érdemjel a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományában dolgozó, munkájukat huzamos időn keresztül kiválóan végző, a közösség elé példaképül állítható hivatásos szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban állók elismerésére adományozható, évente összesen 10 fő részére."

6. § Az R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Árvíz és Belvíz Elleni Védekezésért Emlékérem az országot sújtó árvíz, belvíz elleni védekezésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek tevékenységének elismerésére adományozható."

7. § Az R. 22. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérem

24. § (1) A Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérem a katasztrófavédelem területén végzett önkéntes tevékenység során egész évben nyújtott kiemelkedő teljesítményért, valamint a katasztrófavédelem támogatásáért végzett magas színvonalú, kiemelkedően eredményes önkéntes munka elismerésére adományozható.

(2) A Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérem évente 30 személy részére adományozható, átadására állami, nemzeti ünnepen vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv testületi ünnepén kerül sor.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elismerés önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak, polgárőröknek, valamint más - a katasztrófavédelem támogatására kifejtett tevékenységet önkéntesen, nem munkaköri vagy szolgálati beosztással járó feladatként végző - természetes személyek részére adományozható.

(4) A Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérem leírását a 18. melléklet tartalmazza."

8. § Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Békefenntartásért Emlékérem a nemzetközi szervezetek felkérésén alapuló békefenntartó tevékenység elismerésére adományozható."

9. § Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kvassay Jenő Emlékérem a vízügyi szakterületen huzamosabb időszakon keresztül végzett magas színvonalú, kiemelkedően eredményes munka elismerésére adományozható."

10. § Az R. 24/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"24/A. Bűnmegelőzésért Emlékérem

26/A. § (1) A Bűnmegelőzésért Emlékérem a bűnmegelőzés területén huzamosabb időszakon keresztül végzett kiváló munkáért, a bűnmegelőzés támogatásáért végzett magas színvonalú, kiemelkedően eredményes munka elismerésére adományozható.

(2) A Bűnmegelőzésért Emlékérem évente 3 személy vagy szervezet részére adományozható, átadására a tárgyév decemberében kerül sor.

(3) A Bűnmegelőzésért Emlékérem leírását a 20/A. melléklet tartalmazza."

11. § (1) Az R. 26/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az emlékplakett adományozása pályázat útján kezdeményezhető. Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el."

(2) Az R. 26/B. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A pályázati felhívást minden évben az emlékplakett átadása előtt legalább nyolc hónappal a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni. A felhívás közzététele érdekében az 52/B. § (1) bekezdése szerinti szakmai kuratórium intézkedik. A felhívás azonos formában és tartalommal közzétehető bármely szakmai folyóiratban és szakmai portálon is."

12. § Az R. 37. §-a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az 1. §-ban meghatározott miniszteri díj adományozását megelőzően az elismerésben részesülők személyére vonatkozó javaslatot kell kérni az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a terrorizmust elhárító szerv és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetőjétől. Az elismerésben részesülők személyére a (6) bekezdésben felsorolt más személy, szervezet is javaslatot tehet."

13. § Az R. 51. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Bizottság vezetője a minisztérium parlamenti államtitkára.A Bizottság tagjai:

a) a minisztérium önkormányzati államtitkára,

b) a minisztérium közigazgatási államtitkára,

c) a minisztérium rendészeti államtitkára,

d) a miniszter kabinetfőnöke,

e) a minisztérium személyügyi helyettes államtitkára,

f) a parlamenti államtitkár kabinetfőnöke és

g) a BM Személyügyi Főosztály vezetője.

(3) A Bizottság titkára a minisztérium személyügyi helyettes államtitkára."

14. § Az R. 52/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"52/A. § A 26/A. §-ban meghatározott Bűnmegelőzésért Emlékérem elismerés adományozására az 50. § (4) bekezdése szerint előterjesztett kezdeményezések alapján a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke tesz javaslatot. Az elismerés adományozásáról a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének javaslata alapján a belügyminiszter dönt."

15. § (1) Az R. 18. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 20/A. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. 31. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

16. § Az R.

a) 7. § (4) bekezdésében a "Dicsérő oklevél" szövegrész helyébe az "Oklevél",

b) 10. § (1) bekezdésében az "5-6. §-ban, valamint 8-9/A. §-ban" szövegrész helyébe az "5. §-ban, valamint 8-9/B. §-ban",

c) 13. § (1) bekezdésében az "az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben" szövegrész helyébe az "a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben",

d) 26/B. § (3) bekezdésében a "Víz Világnapján - március 22-én - kerül sor" szövegrész helyébe a "Víz Világnapján - március 22-én -, vagy állami, nemzeti ünnepek alkalmából kerül sor",

e) 27. § (1) bekezdésében az "adományozható" szövegrész helyébe az "adományozandó",

f) 37. § (6) bekezdésében a "kivéve a 6. és 7. §-okban rögzített díjak" szövegrész helyébe a "kivéve a 7. §-ban rögzített díjakat",

g) 38. §-ában a "legalább alkalmas minősítéssel" szövegrész helyébe a "legalább "megfelelő" minősítéssel",

h) 51. § (1) bekezdésében

ha) az "1-26/A. §-ban" szövegrész helybe az "1-26/B. §-ban",

hb) a "6., 7., 9/A. és 26/A. §-okban" szövegrész helyébe a "7., 9., 9/B., 26., 26/A. és 26/B. §-okban",

i) 54. § (2) bekezdés a) pontjában az "a 6. és 7. §-okban meghatározott díjak esetében a Díj Bizottsággal közösen" szövegrész helyébe az "a 7. §-ban meghatározott díjak esetében a Falumegújítási Szakértői Bizottsággal közösen",

j) 25. mellékletében a "BM rendelet......§ (..) bekezdés ....) pontjában rögzített kizáró ok" szövegrész helyébe a "BM rendelet 55. § (1) bekezdés a)-d) pontjában rögzített kizáró ok",

k) 26. mellékletében

ka) az "és a Díj Bizottság" szövegrész helyébe az " , valamint a vízügyi elismerések esetében a szakmai kuratórium, a Magyarországi Falumegújítási Díj esetében a Falumegújítási Szakértői Bizottság, a Bűnmegelőzésért Emlékérem esetében a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács titkársága",

kb) a "BM rendelet .... §-a (... ) bekezdésének ... ) pontjában rögzített kizáró ok" szövegrész helyébe a "BM rendelet 55. § (1) bekezdés a)-d) pontjában rögzített kizáró ok",

l) 32. melléklet 6. pontjában az "amelyet a Víz Világnapján - március 22-én - kell átadni." szövegrész helyébe a "valamint azt, hogy az Emlékplakett átadására a Víz Világnapja - március 22-e -, vagy valamely állami, nemzeti ünnep alkalmával kerül sor."

szöveg lép.

17. § (1) Hatályát veszti

1. az R. 50. § (4) bekezdésében az "- a 6. §-ban meghatározott díjak kivételével -" szövegrész, valamint

2. az R. 59. § (1) bekezdésében az "- a 6. § b)-e) pontjaiban foglaltak kivételével -" szövegrész.

(2) Hatályát veszti

1. az R. 6. alcíme,

2. az R. 9/A. alcíme,

3. az R. 10. § (4) és (5) bekezdése,

4. az R. 10/A. § (1) bekezdése,

5. az R. 12. § c) pontja,

6. az R. 12. § g) pontja,

7. az R. 37. § (2) bekezdése,

8. az R. 50. § (4) bekezdés a) pontja,

9. az R. 52. § (1)-(5) bekezdése,

10. az R. 53. § (3) bekezdése,

11. az R. 55. § (1) bekezdés e) pontja,

12. az R. 56. § (3) bekezdése,

13. az R. 59. § (2) bekezdése,

14. az R. 60. §-a,

15. az R. 3. melléklete,

16. az R. 27. melléklete,

17. az R. 28. melléklete.

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1., 2. és 7. §, a 15. § (1) bekezdése, a 17. § (2) bekezdés 10. és 13. pontja, valamint az 1. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 51/2014. (XI. 26.) BM rendelethez

"18. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

A Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérem leírása

A Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérem bronzból készült, átmérője 70 mm, vastagsága 4 mm. Az érem előlapjának közepén a Katasztrófavédelem címere látható, valamint "A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSÁÉRT" körbefutó felirat található. Az érem előlapjának alsó részén az adományozás évszáma vésett felirattal. Az érem hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el."

2. melléklet az 51/2014. (XI. 26.) BM rendelethez

"20/A. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

A Bűnmegelőzésért Emlékérem leírása

A Bűnmegelőzésért Emlékérem bronzból készült, átmérője 70 mm, vastagsága 4 mm. Az érem előlapjának közepén "A BŰNMEGELŐZÉSÉRT" felirat, amelyet három kéz ölel át. Az érem előlapjának alsó részén az adományozás évszáma vésett felirattal. Az érem hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el."

3. melléklet az 51/2014. (Xl. 26.) BM rendelethez

"31. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

A Lampl Hugó Emlékplakett és Emléktábla leírása

1. Emlékplakett

Az emlékplakett 83 mm átmérőjű, 5 mm vastag bronzérem, amelynek előlapján gyöngysor keretben Lampl Hugó portréja helyezkedik el, amelyet a "LAMPL HUGÓ EMLÉKPLAKETT" és "A VÍZGAZDÁLKODÁSÉRT FELELŐS MINISZTERTŐL" felirat vesz körbe, valamint jobb és bal oldalon egy-egy legendaszalagon Lampl Hugó születési "1883" és halálozási "1976" évszáma szerepel.

Az emlékplakett hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, alatta a "KIEMELKEDŐ JELENTŐSÉGŰ VÍZILÉTESÍTMÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉÉRT" felirat és az adományozás éve található.

2. Emléktábla

Az emlékplakett odaítélésének tényét igazolja, a létesítmény külső felületén jól látható módon elhelyezve.

Az emléktábla 42x66 cm méretű, bronzból készült, amit felül a Vízügy 11,5 cm átmérőjű emblémája (egymást metsző folyók sematikus ábráján bal oldalon felül egy vízcsepp, alul a VÍZÜGY felirat) díszít, alatta a következő szöveg: "E LÉTESÍTMÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYT A VÍZGAZDÁLKODÁSÉRT FELELŐS MINISZTER LAMPL HUGÓ EMLÉKPLAKETTEL TÜNTETTE KI" (Lampl Hugó neve 3,5 cm-es magasságú kidomborodó betűkkel, a többi betű a tábla méretéhez megfelelően méretezve), valamint az adományozás éve."

Tartalomjegyzék