2014. évi LIX. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. §-a a következő 54a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"54a. Szállítóvezeték-létesítő: szállítási rendszerüzemeltetési engedéllyel nem rendelkező földgázipari vállalkozás, amely e törvény szerinti szállítóvezeték létesítési engedély alapján szállítóvezetéket létesíthet."

2. § A Get. 28. §-a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A közvámraktárként üzemeltetett földgáztárolóban elhelyezett földgáz tulajdonjoga szabadon átruházható, ahhoz nem szükséges földgáz-kereskedelmi engedély vagy korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély.

(2b) A közvámraktárként üzemeltetett földgáztárolóban történt földgáztulajdon-átruházásokról és a közvámraktári földgázkészlet-változásokról a földgáztárolói engedélyes köteles a Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni."

3. § (1) A Get. 114. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek a következők:)

"j) a szállítóvezeték-létesítő által történő szállítóvezeték-létesítés."

(2) A Get. 114. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a)-i) pontja szerinti tevékenység határozatlan, az (1) bekezdés j) pontja szerinti tevékenység határozott időre szóló engedély alapján végezhető."

4. § A Get. 114. § (10) bekezdésében az "a)-h)" szövegrész helyébe az "a)-h) és j)" szöveg lép.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Jakab István s. k.,

az Országgyűlés alelnöke