2015. évi X. törvény

a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről[1]

Az Országgyűlés a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről a következő törvényt alkotja:

1. § Magyarország területén, a 2016. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a népesség személyi, családi és lakásviszonyairól összeírást (a továbbiakban: mikrocenzus) kell tartani.

2. § (1) A mikrocenzus kiterjed

a) a Magyarország területén élő, vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) a Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó

ba) EGT-állampolgárokra,

bb) harmadik országbeli állampolgárokra és

bc) hontalan személyekre

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: természetes személyek],

c) a Magyarország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre és lakott egyéb lakóegységekre (a továbbiakban együtt: lakások), és

d) a Magyarország területén lévő közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre - így különösen a gyermekvédelmi szakellátás intézményei, diákotthonok, kollégiumok, munkavállalók elhelyezését szolgáló intézmények, tartós és átmeneti elhelyezést biztosító szociális intézmények, büntetés-végrehajtás intézményei - (a továbbiakban: intézetek).

(2) A mikrocenzus a Magyarország területén lévő lakások, intézetek - matematikai módszerrel, a Központi Statisztikai Hivatal által kiválasztott - 10 százalékát és az azokban lakó személyeket érinti.

(3) A mikrocenzust az internetes önkitöltéses és az interjús módszer kombinálásával kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg.

(4) Az adatfelvételt 2016. október 1. és 2016. október 31. között kell végrehajtani, az összeírásból kimaradt személyek és lakások pótösszeírását 2016. november 8-ig kell befejezni.

(5) A (2) bekezdésben foglaltak szerint kiválasztott lakások és intézetek lakóit a kijelölésről és az adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint az annak teljesítésével kapcsolatos egyéb információkról a Központi Statisztikai Hivatal az adatszolgáltatást megelőzően értesíti.

3. § (1) A mikrocenzus során az adatszolgáltatás a következő adatkörök összeírására terjed ki:

a) a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben beszélt nyelv, egészségi állapot, fogyatékosság;

b) a lakásokra vonatkozóan: cím, rendeltetés (típus), építési év, felújítás és korszerűsítés, falazat, tulajdoni jelleg, helyiségek száma, alapterület, kommunális ellátottság, felszereltség;

c) az intézetekre vonatkozóan: cím, rendeltetés, férőhelyek száma.

(2) A mikrocenzus során az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon kell felvenni.

4. § (1) Az adatszolgáltatás a Központi Statisztikai Hivatal által a mintába kijelöltek számára - a (2) bekezdésben felsorolt adatkörök kivételével - kötelező.

(2) Az adatszolgáltatás a mikrocenzus egészségi állapotra, fogyatékosságra, nemzetiségre, anyanyelvre és a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre vonatkozó kérdéseire önkéntes.

(3) A mikrocenzus kérdőívének egyértelmű utalást kell tartalmaznia arra, hogy a (2) bekezdésben megjelölt adatkörökhöz tartozó kérdésekre az adatszolgáltatás önkéntes.

(4) A mikrocenzus során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

(5) A mikrocenzussal egyidejűleg a Központi Statisztikai Hivatal kiegészítő adatfelvételeket hajt végre, amelyekre a válaszadás önkéntes.

(6) A mikrocenzus során felvett adatok kezelése, feldolgozása Magyarország területén történik.

5. § (1) A mikrocenzus végrehajtása - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a Központi Statisztikai Hivatal feladata.

(2) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek, valamint az ezekben az intézetekben élők vonatkozásában a mikrocenzus helyi előkészítéséért és az adatfelvétel végrehajtásáért - a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve - az intézet vezetője a felelős.

6. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adatkörökön belüli részletes adattartalmat,

b) az adatgyűjtés előkészítésének, az adatszolgáltatási kötelezettségről történő értesítés és az adatszolgáltatás teljesítésének, valamint a mikrocenzussal összefüggő adminisztratív adatátadás részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Jakab István s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.