11/2015. (II. 25.) EMMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Jmr.) 1. § (1) bekezdése a következő 9a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9a. megvalósítási szakasz: a finanszírozási időszakon belül tárgyév április 1-jétől az azt követő év március 31-éig terjedő időszak;"

2. § A Jmr. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tolmácsszolgálat térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást kizárólag a finanszírozási szerződés szerinti ellátási területén végezhet, kivéve)

"b) a fővárosi, valamint a pest megyei ellátási területű tolmácsszolgálatot, amelyek - az ellátási területükön felmerült, hozzájuk érkezett igények kielégítését követően - szabad kapacitásuk terhére az ellátási területükön kívül Pest megye, illetve Budapest területén térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást végezhetnek."

3. § (1) A Jmr. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bíráló bizottság a javaslatát az alábbi szakmai szempontok mérlegelésével alakítja ki:)

"b) a tolmácsszolgálat és annak munkatársai által használt eszközök száma, a tolmácsszolgálat fizikai akadálymentessége,"

(2) A Jmr. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázatokról - a bíráló bizottság javaslata alapján - a módszertani központ a bíráló bizottság javaslatának kézhezvételét követően 5 napon belül döntési javaslatot készít, és azt felterjeszti a miniszternek. A miniszter a döntési javaslatról annak kézhezvételétől számított 5 napon belül dönt, és erről 5 napon belül értesíti a módszertani központot. A módszertani központ a döntés kézhezvételétől számított 3 napon belül értesíti a pályázókat."

4. § A Jmr. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tolmácsszolgálat szolgáltatási rendjében foglalt bármely adat vagy információ változása esetén a fenntartó a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles a módosításokat a módszertani központnál elektronikus levélben bejelenteni, és a változásoknak megfelelő új szolgáltatási rendet a bejelentéstől számított 15 napon belül a 2. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáférhetővé tenni."

5. § A Jmr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fenntartó a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles postai úton vagy személyesen bejelenteni a módszertani központnak, ha a 16. § (6) bekezdés a)-c) pontja, vagy a 4. melléklet 2., illetve 3. pontja szerint valamely adat megváltozik."

6. § A Jmr. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § Az alaptámogatást a módszertani központ első alkalommal a finanszírozási szerződés megkötésének napját követően 30 napon belül, azt követően minden hónap 10. napjáig utalja át a fenntartónak."

7. § (1) A Jmr. 26. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alaptámogatás terhére elszámolhatók:)

"d) a tolmácsszolgálatnál munkaviszony keretében kötelezően alkalmazottak, valamint a - 7. § (2) bekezdése alapján - munkaviszony keretében alkalmazott további jelnyelvi tolmácsok személyi juttatásai és az ezekhez kapcsolódó közterhek,"

(2) A Jmr. 26. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Az alaptámogatás terhére elszámolhatók:)

"f) a tolmácsszolgálat működéséhez szükséges igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költségei, továbbá

g) a tolmácsszolgálat működéséhez szükséges tevékenységek természetes személlyel létrehozott megbízási jogviszony keretében történő ellátásának költségei - így a megbízási díjak és az ezekhez kapcsolódó közterhek - a jelnyelvi tolmácsok megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatásának költségei kivételével."

8. § A Jmr. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tolmácsszolgálat a részére folyósított kiegészítő támogatásból az (1) bekezdés szerinti kifizetéseket követően fennmaradt összeget

a) amennyiben arra az alaptámogatás nem nyújt fedezetet

aa) a tolmácsszolgálat 2. melléklet szerinti minimálisan szükséges helyiségeinek karbantartására, helyreállítására,

ab) a tolmácsszolgálat 2. melléklet szerinti minimálisan szükséges tárgyi eszközeinek pótlására, javítására, karbantartására,

ac) a tolmácsszolgálat működéséhez szükséges közszolgáltatások költségeire;

b) a térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás ellátása érdekében szükséges menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatások igénybevételének költségeire;

c) a jelnyelvi tolmács alkalmazottak és foglalkoztatottak személyi jellegű egyéb költségeire;

d) a jelnyelvi tolmács alkalmazottak és foglalkoztatottak szakmai fejlesztésére, így különösen képzésükre, továbbképzésükre és

e) a tolmácsszolgáltatás szakmai színvonalának fejlesztésére, ennek körében kizárólag további jelnyelvi tolmácsok személyi juttatásának, illetve megbízási díjának és az ezekhez kapcsolódó közterheknek a megfizetésére használhatja fel."

9. § A Jmr. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A módszertani központ az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglalt egyéb előírások betartását megvalósítási szakaszonként legalább egy alkalommal - a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési módok valamelyikének alkalmazásával - ellenőrzi (a továbbiakban: szakmai ellenőrzés)."

10. § A Jmr. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § A fenntartó a visszafizetendő alap-, illetve kiegészítő támogatás összege után az utolsó folyósítás időpontjától kezdődően kamatot izet. A kamat éves mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére."

11. § A Jmr. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően

a) a 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, valamint a 32. § (2) bekezdése szerinti elszámolás alapján fennálló tartozást külön írásbeli felszólítás nélkül, az elszámolás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni;

b) a 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elszámolás alapján fennálló tartozást - a fenntartó választása szerint -

ba) az elszámolás benyújtásával, vagy

bb) a soron következő 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolás benyújtásával egyidejűleg, külön írásbeli felszólítás nélkül kell megfizetni."

12. § A Jmr. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. § (1) A tolmácsszolgálat finanszírozási szerződés szerinti ellátási területén kívül - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - az igénybe vevő rendelkezésére álló órakerettől függetlenül tolmácsszolgáltatást csak térítés ellenében végezhet. Erről az igénybe vevőt a tolmácsolás megkezdése előtt tájékoztatni kell.

(2) Az igénybe vevő részére - amennyiben az igénybe vevő szükséges órakerete rendelkezésre áll - térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást végezhet a finanszírozási szerződéssel rendelkező bármely tolmácsszolgálat azon ellátási területeken, amelyekre nézve a módszertani központ tájékoztatása alapján nincs hatályos finanszírozási szerződés."

13. § (1) A Jmr. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Jmr.

a) 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,

b) 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14. § (1) A Jmr.

a) 10. § (6) bekezdésében a "társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szöveg,

b) 24. §-ában a "támogatási szerződést" szövegrész helyébe az "együttműködési megállapodást" szöveg,

c) 26. § (1) bekezdés a) pontjában a "tárgyi feltételek" szövegrész helyébe az "anyagbeszerzés, valamint tárgyi feltételek" szöveg,

d) 28. § (2) bekezdésében az "a kötelező legkisebb munkabér 2%-a" szövegrész helyébe a "2000 Ft" szöveg,

e) 30. § (1) bekezdésében a "60%-át" szövegrész helyébe a "75%-át" szöveg

lép.

(2) A Jmr.

a) 14. § (4) bekezdés c) pont cd) alpontjában a "költségvetési évre" szövegrész helyébe a "megvalósítási szakaszra" szöveg,

b) 20. § (1) bekezdésében a "következő évben" szövegrész helyébe a "következő megvalósítási szakaszban" szöveg,

c) 20. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a "tervezett éves költségterv" szövegrész helyébe a "megvalósítási szakaszra vonatkozó költségterv" szöveg,

d) 33. § (5) bekezdésében a "több alkalommal" szövegrész helyébe az "ugyanazon ellenőrzési mód alkalmazásával végzett ellenőrzés kapcsán több alkalommal" szöveg,

e) 34. § (1) bekezdésében az "évente" szövegrész helyébe a "megvalósítási szakaszonként" szöveg,

f) a 3. melléklet 10. pontjában az "első naptári évéről" szövegrész helyébe az "első megvalósítási szakaszáról" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a Jmr.

a) 3. § (2) bekezdésben a "telefax," szövegrész,

b) 26. § (1) bekezdés d) pontjában a "továbbá" szövegrész,

c) 1. melléklet 1. pontjában a "telefaxszáma," szövegrész,

d) a 3. melléklet 11. pontja.

16. § Nem lép hatályba a Jmr. 47. § (2) bekezdése.

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, a 6-12. §, a 13. § (1) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 15. §, valamint az 1. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 11/2015. (II. 25.) EMMI rendelethez

A Jmr. 2. mellékletének B) "Tárgyi eszközök" pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: "2. legalább egy vonalas telefonkészülék előfizetett telefonvonallal,"

2. melléklet a 11/2015. (II. 25.) EMMI rendelethez

"5. melléklet a 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelethez

A tolmácsszolgálatok kiegészítő támogatás igénybevételére jogosító térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszámai

AB
1.A tolmácsszolgálatnál munkaviszony keretében kötelezően
alkalmazottak együttes heti munkaideje órában
A kiegészítő támogatásra jogosító minimális havi térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszám
2.180-84125
3.85-89130
4.90-94135
5.95-99140
6.100-104145
7.105-109150
8.110-114155
9.2115-120160

1 Minimálisan megtervezendő humánerőforrás.

2 Az alaptámogatás terhére maximálisan megtervezhető humánerőforrás."

3. melléklet a 11/2015. (II. 25.) EMMI rendelethez

"6. melléklet a 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelethez

A tolmácsszolgálatoknál munkaviszony keretében kötelezően alkalmazottak kiegészítő bérre jogosító térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszámai

ABC
kiegészítő bérre jogosító minimális
1.munkakörheti munkaidő órábanhavi térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási
óraszám
2.szakmai vezető jelnyelvi tolmács4050
3.20-2465
4.jelnyelvi tolmács/diszpécser25-2970
5.30-3475
6.35-4080

"

Tartalomjegyzék