Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

2015. évi CXXV. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

1. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 29/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 5. § (1) bekezdés e) pontjának, a 28. § (1), (3a) és (5) bekezdésének, a 30. §-nak, a 38/C. §-nak, a 40. § (3) bekezdésének, a 42. § (8) bekezdésének, a 18. alcímnek, az 53. § (2)-(5) bekezdésének, az 57. § (2) bekezdésének, az 58. § (3) bekezdésének, az 59. § (7) bekezdésének, a VIII. Fejezetnek, a 96. §-nak, a 97. §-nak, a 98. § (1), (2) és (4) bekezdésének, a 100. §-nak, a 101. § (2) bekezdésének, a 103. §-nak, a 36. alcímnek, a 37. alcímnek és a 39. alcímnek a képviselőkre, a 38. alcímnek a független képviselőkre vonatkozó rendelkezéseit, továbbá - a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő ügyben - a 28. § (4) bekezdését a szószólóra is alkalmazni kell."

2. § Az Ogytv. 109. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Ogytv. 109. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A képviselő az üzemanyagkártyával felhasználható összeg (keret) erejéig jogosult a belföldi közforgalmú közösségi közlekedési eszköz igénybevételére jogosító helyi és helyközi bérlet, valamint helyközi menetjegy - számlával igazolt - költségeinek megtérítésére is.

(5a) Ha a képviselő az üzemanyagkártyára való jogosultságáról lemond, az (5) bekezdés szerinti költségtérítés összege nem haladhatja meg az (1)-(4) bekezdés alapján, egy 2000 cm3 hengerűrtartalmú, benzinüzemű személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma szerint számított összeget."

3. § Az Ogytv. 111. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlannak a használatbavételi, illetve fennmaradási engedélytől, ennek hiányában az eredeti rendeltetéstől eltérő - az (1) bekezdésben foglaltak biztosítására történő - használatához az építésügyi hatóság engedélye nem szükséges."

4. § (1) Az Ogytv. 112. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A képviselő a 111. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultságának gyakorlásáról - teljes egészében vagy részlegesen - a képviselőcsoportja javára írásbeli nyilatkozatban lemondhat, amely nyilatkozatban a képviselő a (2) bekezdés szerinti keret egésze vagy meghatározott része feletti rendelkezési jogot a képviselőcsoport vezetőjére ruházza át. Ha a képviselő a (2) bekezdés szerinti keret egésze vagy meghatározott része feletti rendelkezési jogot a képviselőcsoport vezetőjére átruházta, a (2) bekezdés szerinti összeg egésze vagy meghatározott része a képviselőcsoport 113. § (1) bekezdése szerinti keretére kerül átcsoportosításra."

(2) Az Ogytv. 112. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A képviselő megbízatásának időtartama alatt - a (9) bekezdésben foglalt kivétellel - jogosult az ezen alcím alapján nyújtott juttatások és támogatások havi keretmaradványát a jogosultsági hónapot követően - a havonta felhasználható összeget meghaladóan - is felhasználni.

(9) A 111. § (1) bekezdése szerinti juttatás képviselő által fel nem használt - tárgyév december 31-én fennálló - éves keretmaradványa a tárgyévet követő év január 1-jei hatállyal a képviselőcsoportjának a 113. § (1) bekezdése szerinti keretére kerül átcsoportosításra.

(10) Az ezen alcím alapján nyújtott juttatások és támogatások fedezetére biztosított keret összegének túllépése esetén a jogosulatlanul igénybevett összeg - a havi elszámolást követően - levonásra kerül a képviselő tiszteletdíjából, illetve a képviselő azt az Országgyűlés Hivatalának visszafizeti."

5. § Az Ogytv. 113. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Párt tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlan az (1) bekezdésben foglalt összeg terhére nem használható fel irodai elhelyezés biztosítására."

6. § Az Ogytv. 118. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki, és az Ogytv. 118. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) A képviselőcsoport megalakulásától megszűnéséig jogosult a működési feltételeinek biztosítását szolgáló, 113-115. §-ban meghatározott támogatások havi keretmaradványát a jogosultsági hónapot követően is felhasználni. Ha a képviselőcsoport az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével szűnik meg, a megszűnés időpontjában - a 112. § (3) bekezdése szerinti keret vonatkozásában is - fennálló keretmaradvány felhasználására a következő Országgyűlésben is képviselettel rendelkező ugyanazon párt - önállóan, vagy más párttal közösen alakított - képviselőcsoportja jogosult.

(6) A független képviselő esetében az (1)-(5a) bekezdésben meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell."

7. § (1) Az Ogytv. 145. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.2.) megállapított 112. § (6) bekezdését azon összeg átcsoportosítására is alkalmazni kell, amely feletti rendelkezési jogot a képviselő a Módtv.2. hatálybalépését megelőzően ruházta át a képviselőcsoportjára.

(14) A Módtv.2.-vel megállapított 112. § (8) és (9) bekezdését az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választását követően megalakult Országgyűlés alakuló ülésének napjától a Módtv.2. hatálybalépésének napjáig keletkezett keretmaradványok tekintetében is alkalmazni kell."

(2) Az Ogytv. 145. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A Módtv.2.-vel megállapított 118. § (5a) és (6) bekezdését az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választását követően megalakult Országgyűlés alakuló ülésének napjától a Módtv.2. hatálybalépésének napjáig keletkezett keretmaradványok tekintetében is alkalmazni kell."

8. § Az Ogytv.

a) 80. § (1) bekezdésében az "a (2) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (2) és (2a) bekezdésben" szöveg,

b) 109. § (1) bekezdésében az "a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a házelnök, az alelnök, a képviselői megbízatással rendelkező háznagy, a képviselőcsoport vezetője, valamint annak a polgármesteri megbízatást ellátó képviselőnek a kivételével, aki nyilatkozata alapján polgármesteri megbízatásával összefüggésben személygépkocsi használatra jogosult" szövegrész helyébe az "a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a házelnök, az alelnök, a képviselői megbízatással rendelkező háznagy, a képviselőcsoport vezetője kivételével" szöveg,

c) 111. § (1b) bekezdésében az "Az (1a) bekezdésben foglaltakon túl az (1) bekezdésben foglaltak biztosítására nem használható olyan ingatlan, amely olyan gazdasági társaság tulajdonában van" szövegrész helyébe az "Az (1a) bekezdésben foglaltakon túl az (1) bekezdésben foglaltak biztosítására nem használható olyan ingatlan, amely párt tulajdonában vagy vagyonkezelésében van, valamint amely olyan gazdasági társaság tulajdonában van" szöveg,

d) 146. § (2) bekezdésében a "145. § (8) bekezdése" szövegrész helyébe a "145. § (8), (13) és (14) bekezdése" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti

a) az Ogytv. 110. § (1) bekezdésében a " , legalább 35 m2, de legfeljebb 50 m2 alapterületű" szövegrész,

b) az Ogytv. 118. § (1) bekezdésében az "a 112. § (2) bekezdésében meghatározott keret," szövegrész.

10. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § és a 8. § c) pontja a kihirdetést követő harmincadik napon lép hatályba.

11. § (1) Az 1. § az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 2-4. §, a 7. § (1) bekezdése, a 8. § a)-c) pontja, a 9. § a) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke