12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Nemzetgazdasági Minisztérium,

b) a nemzetgazdasági miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv, és

c) a nemzetgazdasági miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

4. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 3. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Nemzetgazdasági Minisztérium hivatali szervezete

1. A Nemzetgazdasági Minisztériumban

1.1.[1]

1.2.[2]

1.3.[3]

1.4.[4]

1.5.[5]

1.6.[6]

1.7.[7]

1.8.[8]

1.9.[9]

1.10.[10]

1.11.[11]

1.12. a szakképzési és felnőttképzési támogatási referens és főreferens munkaköre,

1.13.[12]

1.14.[13]

1.15.[14]

1.16. a kereskedelmi és energiahatékonysági munkakör,

1.17. a stratégiai iparágak fejlesztésével kapcsolatos munkakör,

1.18.[15]

1.19.[16]

1.20.[17]

1.21.[18]

B) Kormányhivatalok[19]

1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál

1.1. a gazdasági vezető,

1.2. a szabadalmi ügyekért, a hatósági ügyvitelért felelős szervezeti egység vezetője, az iparjogvédelmi lajstromvezetésért felelős szervezeti egység vezetője,

1.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,

1.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör.

C) Központi hivatal

1.[20]

2.[21]

3.[22]

4. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál

4.1. a szakképzési főosztályvezető,

4.2. a képzési főosztályvezető,

4.3. a pénzügyi és számviteli osztályvezető,

4.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,

4.5. az integritás tanácsadó,

4.6. a belső ellenőr,

4.7. a titkos ügykezelő.

5.[23]

6. A Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál[24]

6.1. a főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes, az osztályvezető,

6.2. az akkreditálási eljárással kapcsolatos feladatot ellátó személy munkaköre,

6.3. a személyügyi feladatot ellátó személy munkaköre,

6.4. az integritás tanácsadó,

6.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatot ellátó személy munkaköre,

6.6. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör,

6.7. a belső ellenőr.

D) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv[25]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[2] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[3] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[4] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[5] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[6] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[7] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[8] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[9] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[10] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[11] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[12] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[13] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[14] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[15] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[16] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[17] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[18] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[19] Beiktatta a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 31. §-a (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 31. §-a (lásd 2. melléklet 2. pont). Hatálytalan 2017.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[22] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[23] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

[24] Beiktatta a 15/2016. (V. 24.) NGM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2016.05.25.

[25] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2020.07.08.

Tartalomjegyzék