136/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A környezeti kárral vagy környezeti teherrel érintett vagyontárgy értékesítésekor a felszámoló az értékesítési hirdetmény közzétételét megelőzően az értékesítési feltételeket tartalmazó dokumentumok, így különösen a pályázati felhívás, valamint az árverési hirdetmény tervezetének megküldésével köteles beszerezni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes hozzájárulását, és az értékesítési hirdetményben a környezeti teherre történő utalás mellett a hozzájárulás megadására vonatkozó tájékoztatást is közzé kell tenni. Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az előzetes hozzájárulásról szóló döntése előtt beszerzi a környezetvédelemért felelős miniszter szakmai állásfoglalását."

2. § Az R. a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 136/2015. (VI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 8. § (7) bekezdését a Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell minden olyan első alkalommal történő vagy megismételt értékesítés esetén, ahol az értékesítési hirdetmény közzétételére a Módr. hatálybalépésekor még nem került sor."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök