140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.) 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell)

"b) a Kertv. 6/F. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felelős személyre (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy) vonatkozóan előírt foglalkoztatási, képesítési és gyakorlati követelmények meglétét igazoló iratokat,"

(2) Az Utevr. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A tevékenységért felelős személy feladatait - az egyéni vállalkozó saját vállalkozásának kivételével - gazdálkodó szervezet nem láthatja el."

(3) Az Utevr. 2. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozókról nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza)

"d) a tevékenységért felelős személy nevét, az 5. § (1) bekezdése szerinti képesítését, a képesítést igazoló okirat, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt megszerzett utazásszervezői szakmai minősítő vizsga igazolása esetében a vizsgabizonyítványának, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának vagy az azzal egyenértékű okirat számát,"

2. § Az Utevr. a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § (1) A tevékenységért felelős személynek:

a) turisztikai szervező, értékesítő szakképesítéssel,

b) utazásügyintéző szakképesítéssel,

c) utazásszervező menedzser szakképesítéssel,

d) idegenforgalmi menedzser szakképesítéssel,

e) idegenforgalmi technikus szakképesítéssel,

f) idegenforgalmi ügyintéző szakképesítéssel,

g) idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítéssel,

h) felsőfokú idegenforgalmi szakvizsgával,

i) turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben turizmus szakirányon szerzett felsőfokú közgazdász-asszisztens szakképzettséggel,

j) felsőfokú végzettséggel,

k) turizmus-vendéglátás alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,

l) idegenforgalmi és szálloda főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,

m) idegenforgalmi-szállodai közgazdász főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász és idegenforgalmi szálloda szakos tanár szakképzettséggel,

n) turizmus menedzsment mesterképzési szakon szerzett okleveles közgazdász szakképzettséggel,

o) turizmus (idegenforgalmi) szakon egyetemi szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel vagy idegenforgalmi és szállodaipari szakon főiskolai szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel,

p) idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett főiskolai szakközgazdász vagy idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakképzettséggel,

q) turizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy

r) turizmus-szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel

kell rendelkeznie.

(2) A tevékenységért felelős személynek legalább egy idegen nyelvből C1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal és

a) az (1) bekezdés a)-i) pontjaiban meghatározott képesítés esetén

aa) legalább hét év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy

ab) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább hét év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal,

b) az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott végzettség esetén

ba) legalább öt év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy

bb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább öt év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy

c) az (1) bekezdés k)-r) pontjaiban meghatározott szakképzettség esetén

ca) legalább három év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy

cb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább három év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal

kell rendelkeznie.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlat időtartamának igazolására

a) közhiteles nyilvántartásból származó igazolás,

b) más közokirat, vagy

c) a foglalkoztatási jogviszonyt, valamint annak időtartamát és a munkakört vagy az ellátott feladatokat egyértelműen meghatározó iratok együttese

vehető figyelembe.

(4) A tevékenységért felelős személy kizárólag egy utazási vállalkozónál láthatja el a tevékenységért felelős tisztséget.

(5) Az utazási vállalkozó köteles a tevékenységért felelős személyt oly módon foglalkoztatni, hogy hetente legalább húsz órában a munkakörébe tartozó vagy a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján meghatározott, az utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatot lásson el.

(6) A tevékenységért felelős személy köteles a Hivatal e rendelet szerinti ellenőrzési és más hatósági eljárásaival összefüggésben az utazási vállalkozó vezető tisztségviselőjének akadályoztatása, vagy elérhetetlensége esetén az utazási vállalkozó utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységével összefüggő naprakész adatokról a Hivatalt teljes körűen tájékoztatni.

(7) A Hivatal törli a hatósági nyilvántartásból azt a tevékenységért felelős személyt, aki

a) a (4) bekezdés szerinti feltételt megsérti, vagy

b) a (6) bekezdéssel összefüggő kötelezettségét nem teljesíti.

(8) Az a tevékenységért felelős személy, akit a Hivatal a (7) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okok valamelyike miatt jogerősen törölt a hatósági nyilvántartásból, öt évig nem láthatja el utazási vállalkozásnál a tevékenységért felelős tisztséget."

3. § (1) Az Utevr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A turizmusért felelős miniszter a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilvántartásból törölt, illetve azoknak az utazási vállalkozóknak a jegyzékét, akik az utazásszervezői tevékenységet utazásközvetítői tevékenységre vagy az utazásközvetítői tevékenységet utazásszervezői tevékenységre módosították."

(2) Az Utevr. a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § (1) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor a Hivatal nyilvántartásában szerepel.

(2) A Módr. hatálybalépésekor a Hivatal nyilvántartásában szereplő utazási vállalkozóknak az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti feltételek teljesítéséről szóló bejelentést az 5. § (5) bekezdése szerinti - szükség esetén módosított -foglalkoztatási jogviszony fennállását igazoló dokumentum megküldésével 2015. december 31-ig kell teljesítenie."

(3) Az Utevr. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

2. Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) utazásszervező: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 25. pontjában meghatározott utazásszervezői tevékenységet folytató vállalkozás,

b) utazásközvetítő: a Kertv. 2. § 26. pontjában meghatározott utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás,"

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2015. szeptember 2-án lép hatályba.

6. § (1) Az 1-3. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 4. § a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére