143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés o) és y) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő I/A. fejezettel egészül ki:

"I/A. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMA, ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE ÉS MEGKÖTÉSÉNEK SZABÁLYAI

29/A. § (1) A köznevelési szerződés tartalmazza:

a) a köznevelési alapfeladatokat,

b) a felvehető, ellátandó gyermekek, tanulók számát,

c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai neveléssel-oktatással, a pedagógiai szakszolgálatok ellátásával összefüggő feladatokban való részvételt,

d) a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető forrásokat, azokat a szolgáltatásokat, amelyek a megállapodás alapján a gyermekek, tanulók, szülők részére térítésmentessé válnak, továbbá amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe,

e) pedagógiai-szakmai szolgáltatás esetén az állami közfeladat-ellátásban történő részvétel keretében ingyenesen nyújtott szolgáltatásokat és az ellátási körzetet.

(2) A köznevelési szerződés érvényességi ideje legalább egy, legfeljebb öt év. A köznevelési szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények fenntartói esetében a köznevelési szerződés megkötéséhez ki kell kérni az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal, települési önkormányzat véleményét, továbbá a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás esetében az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét is."

2. § Az R. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. § (1) A települési önkormányzat az Nkt. 76. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét, továbbá az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti működtetési kötelezettség alóli mentesülésre és az Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti működtetés vállalására vonatkozó kérelem benyújtását

a) a 3000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat esetében az 1. mellékletben meghatározott 1. nyilatkozat,

b) a 3000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat esetében az 1. mellékletben meghatározott 2. nyilatkozat

kitöltésével teljesíti.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer) rögzíti, és a lezárt rögzítés alapján kinyomtatott nyilatkozat egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: Igazgatóság) részére postai úton történő megküldésével nyújtja be.

(3) A nyilatkozat egy eredeti példányát az Igazgatóság a benyújtási határidőt követően haladéktalanul megküldi a miniszter részére."

3. § Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A települési önkormányzat a hozzájárulási kötelezettségének megállapítása esetén a 2. melléklet szerinti adattartalommal meghozott képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatát rögzíti az ebr42 rendszerben, továbbá annak egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának az Igazgatóság részére postai úton történő megküldésével tájékoztatja a minisztert a megállapított hozzájárulás vállalásáról hozott döntéséről"

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Az R.

a) V. Fejezetének címében a "MŰKÖDTETÉSÉNEK VÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM ÉS A MŰKÖDTETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÉS" szövegrész helyébe a "MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK, VALAMINT A KÉRELEM",

b) 41. § (1) bekezdésében a "10 napon belül" szövegrész helyébe a "tizenöt napon belül"

c) 42. § (1) bekezdésében az "a döntést követő munkanapon" szövegrész helyébe az "a döntést követő öt napon belül",

d) 42. § (3) bekezdésében az "adatlap" szövegrész helyébe a "melléklet"

szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R.

a) 40. §-a,

b) 41. § (4) bekezdése,

c) 3/a-3/c., valamint 4-7. melléklete.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2015. június 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

1. NYILATKOZAT

Ebr azonosító
Önkormányzat
a 3000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok számára a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdése alapján
........Város/Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését a helyi
önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember l-jétől
nem vállaljaát kívánja vállalni az államtól
(a megfelelő választ jelölje "x"-szel)
Kelt:P. H.
………………………………….
jegyző
………………………………….
polgármester

2. NYILATKOZAT

Ebr azonosító
Önkormányzat
a 3000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok számára a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdése alapján
.......Város/Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését
a helyi önkormányzati képviselők választása évét követő szeptember l-jétől
vállaljanem képes vállalni
(a megfelelő választjelölje"x"-szel)
Kelt:P. H.
………………………………………
jegyző
………………………………………
polgármester"

"

2. melléklet a 143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító
Önkormányzat
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
..............Képviselő-testület (Közgyűlés)
.... év., hó........-i ülésénekjegyzőkönyvéből
....../......(....) sz. határozata
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (6) bekezdése alapján meghozott
döntésről
.... Város/Község Képviselő-testülete/Közgyűlése az Nkt. 74. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon állami
intézményfenntartó központ általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.
Kelt:P. H.
………………………………………
(fő)jegyző
………………………………………
polgármester"

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére