2015. évi CLVII. törvény

az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. §[2] Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. §[3] A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

[Strasbourg, 24.VI.2013]

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), signatory hereto,

Having regard to the declaration adopted at the High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, held in Brighton on 19 and 20 April 2012, as well as the declarations adopted at the conferences held in Interlaken on 18 and 19 February 2010 and Izmir on 26 and 27 April 2011;

Having regard to Opinion No. 283 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 26 April 2013;

Considering the need to ensure that the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,

Have agreed as follows:

Article 1

At the end of the preamble to the Convention, a new recital shall be added, which shall read as follows:

"Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this Convention,"

Article 2

1 In Article 21 of the Convention, a new paragraph 2 shall be inserted, which shall read as follows:

"Candidates shall be less than 65 years of age at the date by which the list of three candidates has been requested by the Parliamentary Assembly, further to Article 22."

2 Paragraphs 2 and 3 of Article 21 of the Convention shall become paragraphs 3 and 4 of Article 21 respectively.

3 Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted. Paragraphs 3 and 4 of Article 23 shall become paragraphs 2 and 3 of Article 23 respectively.

Article 3

In Article 30 of the Convention, the words "unless one of the parties to the case objects" shall be deleted.

Article 4

In Article 35, paragraph 1 of the Convention, the words "within a period of six months" shall be replaced by the words "within a period of four months".

Article 5

In Article 35, paragraph 3, sub-paragraph b of the Convention, the words "and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal" shall be deleted.

Final and transitional provisions

Article 6

1 This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 6.

Article 8

1 The amendments introduced by Article 2 of this Protocol shall apply only to candidates on lists submitted to the Parliamentary Assembly by the High Contracting Parties under Article 22 of the Convention after the entry into force of this Protocol.

2 The amendment introduced by Article 3 of this Protocol shall not apply to any pending case in which one of the parties has objected, prior to the date of entry into force of this Protocol, to a proposal by a Chamber of the Court to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber.

3 Article 4 of this Protocol shall enter into force following the expiration of a period of six months after the date of entry into force of this Protocol. Article 4 of this Protocol shall not apply to applications in respect of which the final decision within the meaning of Article 35, paragraph 1 of the Convention was taken prior to the date of entry into force of Article 4 of this Protocol.

4 All other provisions of this Protocol shall apply from its date of entry into force, in accordance with the provisions of Article 7.

Article 9

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of: a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7; and

d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this [24th] day of [June 2013], in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the Convention.

AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETŐ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNYT MÓDOSÍTÓ 15. JEGYZŐKÖNYV

[Strasbourg, 2013. VI. 24.]

Preambulum

Az Európa Tanács tagállamai, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4. napján kelt Egyezmény (a továbbiakban: "Egyezmény") további Magas Szerződő Felei, a jelen Jegyzőkönyv aláírói,

Tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának jövőjéről 2012. április 19-20-án Brightonban tartott magas szintű konferencián elfogadott nyilatkozatra, valamint az Interlakenben 2010. február 18-19-én, és az Izmirben 2011. április 26-27-én tartott konferenciákon elfogadott nyilatkozatokra;

Tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által 2013. április 26-án elfogadott 283. sz. (2013) Állásfoglalásra; Figyelemmel arra, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: "Bíróság") számára biztosítani kell, hogy az emberi jogok európai védelme terén továbbra is betölthesse kiemelkedő szerepét,

A következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény preambuluma az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

"Megerősítve, hogy - a szubszidiaritás elvével összhangban - elsődlegesen a Magas Szerződő Felek kötelessége a jelen Egyezményben és az ahhoz fűzött jegyzőkönyvekben meghatározott jogok és szabadságok biztosítása, és hogy ennek során a Magas Szerződő Felek az Egyezmény által létesített Emberi Jogok Európai Bíróságának ellenőrzési jogköre alá eső mérlegelési jogkörrel rendelkeznek,".

2. Cikk

1. Az Egyezmény 21. Cikke az alábbi új 2. bekezdéssel egészül ki:

"A jelölteknek 65 év alatti életkorúnak kell lenniük azon időpontban, amikorra a Parlamenti Közgyűlés a 22. Cikk szerinti három jelöltet tartalmazó jegyzéket kéri."

2. Az Egyezmény 21. Cikke 2. bekezdésének számozása 3. bekezdésre, 3. bekezdésének számozása 4. bekezdésre változik.

3. Az Egyezmény 23. Cikkének 2. bekezdése hatályát veszti. A 23. Cikke 3. bekezdésének számozása 2. bekezdésre, 4. bekezdésének számozása 3. bekezdésre változik.

3. Cikk

Az Egyezmény 30. Cikkében a "feltéve, hogy a felek egyike sem ellenzi azt" szövegrész hatályát veszti.

4. Cikk

Az Egyezmény 35. Cikke 1. bekezdésében a "hat hónapon belül" szövegrész helyébe a "négy hónapon belül" szövegrész lép.

5. Cikk

Az Egyezmény 35. Cikke 3. bekezdésének b) pontjában az "és azzal a feltétellel, hogy ezen az alapon egyetlen ügy sem utasítható el, amelyet hazai bíróság nem vizsgált meg megfelelően" szövegrész hatályát veszti.

Záró és átmeneti rendelkezések

6. Cikk

1. A jelen Jegyzőkönyv az Egyezményben részes azon Magas Szerződő Felek számára áll nyitva aláírásra, amelyek

a. megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartása nélküli aláírással; vagy

b. megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartásával történő aláírással - amit megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás követ -

kifejezik hozzájárulásukat ahhoz, hogy a Jegyzőkönyv rájuk nézve kötelező legyen.

2. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat az Európa Tanács Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

7. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv az azon időpontot követő három hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép hatályba, amikor az Egyezményben részes minden Magas Szerződő Fél kifejezte hozzájárulását ahhoz, hogy a Jegyzőkönyv a 6. Cikk rendelkezéseinek megfelelően kötelező legyen rá nézve.

8. Cikk

1. A jelen Jegyzőkönyv 2. Cikkével bevezetett módosítások csak az azon jelöltek vonatkozásában megadott jegyzékek tekintetében alkalmazandóak, amelyeket a Magas Szerződő Felek az Egyezmény 22. Cikke alapján a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépését követően nyújtottak be a Parlamenti Közgyűléshez.

2. A jelen Jegyzőkönyv 3. Cikkével bevezetett módosítás nem alkalmazandó azon folyamatban lévő ügyekben, amelyekben a felek valamelyike már a Jegyzőkönyv hatálybalépése előtt ellenezte a Bíróság Kamarájának arra vonatkozó javaslatát, hogy hatásköre kerüljön átadásra a Nagykamarához.

3. A jelen Jegyzőkönyv 4. Cikke a Jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontját követő hat hónapos időszak lejárta után lép hatályba. A jelen Jegyzőkönyv 4. Cikke nem kerül alkalmazásra azon kérelmekre, amelyek tekintetében az Egyezmény 35. Cikke 1. bekezdése szerinti jogerős határozat a jelen Jegyzőkönyv 4. Cikkének hatálybalépése előtt került meghozatalra.

4. A jelen Jegyzőkönyv minden egyéb rendelkezése a 7. Cikk rendelkezéseivel összhangban, a Jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó.

9. Cikk

Az Európa Tanács Főtitkára értesíti az Európa Tanács tagállamait, valamint az Egyezményben részes többi Magas Szerződő Felet

a. minden aláírásról;

b. minden megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezéséről;

c. jelen Jegyzőkönyv 7. Cikk szerinti hatálybalépésének időpontjáról;

d. a jelen Jegyzőkönyvvel kapcsolatos bármely más cselekményről, értesítésről vagy közlésről.

Melyek hiteléül a kellőképpen meghatalmazott alulírottak aláírták ezt a Jegyzőkönyvet.

Készült Strasbourgban, 2013. június 24-én, angol és francia nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles; egyetlen példányban, amelyet az Európa Tanács levéltárában kell elhelyezni. Az Európa Tanács Főtitkára hiteles másolatot küld az Európa Tanács minden tagállamának, valamint az Egyezményben részes többi Magas Szerződő Félnek."

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Jegyzőkönyv 7. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzőkönyv, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját - annak ismertté válását követően - a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. október 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatálybalépésének naptári napját megállapította a 36/2021. (V. 7.) KKM közlemény. Hatályos 2021.08.01.

[3] Hatálybalépésének naptári napját megállapította a 36/2021. (V. 7.) KKM közlemény. Hatályos 2021.08.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére